Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Trestní oznámení na Netanyhua, Schwarzenberga a Nečase

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Přečtěte ti trestní oznámení na B. Netanyhua pro válečné zločiny a K. Schwarzenberga, P. Nečase a Ligu proti antisemitismu za podporu hnutí potlačující lidská práva

  • trestni-oznameni-na-netanyhua-schwarzenberga-a-necase
  • trestni-oznameni-na-netanyhua-schwarzenberga-a-necase
  • trestni-oznameni-na-netanyhua-schwarzenberga-a-necase

Věc:

1) Trestní oznámení na premiéra izraelské vlády Benjamina Netanyahua pro prokazatelně dlouhodobé, systematické, záměrné a vědomé páchání válečných zločinů proti palestinskému obyvatelstvu v Izraeli, Palestině a tzv. Západním břehu Jordánu.

2) Trestní oznámení na předsedu vlády ČR Petra Nečase, ministra zahraničí ČR Karla Schwarzenberga a organizátory akcí na podporu válečných zločinů státu Izrael – tj. Ligy proti antisemitismu - pro podporu hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, kterým současná izraelská politická reprezentace bezesporu dle níže uvedených důkazů je.

Ve středu 5.12.2012 má dle běžně dostupných zpráv v médiích dorazit do České republiky premiér Izraele Benjamin Netanyahu.

Dle následujících zákonů a důkazních materiálů je Benyamin Netanyahu spolu s dalšími členy izraelské vlády zodpovědný za řadu případů zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, kterých se dopouští stát Izrael proti civilním obyvatelům Palestiny a ne-židovským obyvatelům Izraele.

Podpora těchto aktivit a vydávání za obranu systematickou a dlouhodobou genocidu a nesporné úsilí Izraelského státu o likvidaci a vyhnanství původních obyvatel a obsazení jejich území tedy naplňuje skutkovou podstatu §404 tr.z.

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

B. Netanyahu je dále podezřelý z účasti na vraždě  Mahmúda Mabhúha v Dubaji viz: http://m.ihned.cz/c1-40844200-dubaj-vyda-zatykace-na-netanjahua-a-sefa-mossadu-slibuje-tamni-policejni-prezident

Dále je B. Netanyahu zapleten do pašování jaderných technologií, viz spisy FBI: http://www.prnewswire.com/news-releases/israeli-prime-minister-netanyahu-linked-to-nuclear-technology-smuggling-ring---fbi-files-164155046.html
http://www.irmep.org/ila/About/news.htm

Prohlášení B.Netanyahua k útokům proti Palestincům: 


Nahrávka B.Netanyhua z r. 2001 o jeho názoru na palestinsko-izraelský konflikt:


Prohlášení K.Schwarzenberga a P. Nečase
http://www.novinky.cz/domaci/285224-proti-ostrelovani-izraele-se-musi-bojovat-rekl-schwarzenberg.html
http://www.lidovky.cz/izrael-ma-pravo-se-branit-rekl-necas-izraelskemu-premierovi-plc-/zpravy-svet.aspx?c=A121118_191224_ln_zahranici_mtr

Komentář Karla Schwarzenberga k invazi do Gazy na počátku r.2009:


Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/209411030500104/

Prohlášení Ligy proti antisemitismu:
http://www.konzervativnistrana.cz/nazory/nase-nazory/nazor/article/izrael-v-ohrozeni-podporme-jeho-pravo-na-obranu.html
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/temer-300-lidi-na-vaclavskem-namesti-demonstrovalo-za-izrael/870179

Česká republika je signatářem Úmluvy o Ženevských konvencích, dle zákona 168/1991 Sb. Viz např. Zde: http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1991/168991/Sb_168991_------_.php

Dále je Česká republika signatářem Úmluvy o přistoupení k Mezinárodnímu trestnímu soudu, viz. Např. Zde:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_trestn%C3%AD_soud

Mezinárodní trestní soud je ustanoven ke stíhání válečných zločinů definovaných Ženevskými konvencemi

Dále jsou v Českém právním řádu definovány Trestné činy proti lidskosti, míru a válečné zločiny, konkrétně č. 40/2009 Sb., např. zde:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h13d1.aspx

Existuje bezpočet případů, dle nichž se izraelský stát, resp. Izraelská armáda na popud a s vědomím současného předsedy izraelské vlády Benjamina Netanyahua dopustila především těchto porušení Ženevských konvencí:

Článek 51 Ochrana civilního obyvatelstva

1. Civilní obyvatelstvo a jednotlivé civilní osoby požívají všeobecné ochrany proti nebezpečím vznikajícím v důsledku vojenských operací. Aby tato ochrana byla účinná, musí být za všech okolností dodržovány následující normy, které doplňují ostatní aplikovatelné normy mezinárodního práva.

2. Civilní obyvatelstvo jako takové, jakož i jednotlivé civilní osoby nesmějí být předmětem útoku. Násilné činy nebo hrozby násilnými činy, jejichž základním cílem je terorizování civilního obyvatelstva, jsou zakázány.

3. Civilní osoby požívají ochrany poskytované tímto oddílem s výjimkou případu, kdy se přímo účastní nepřátelských akcí a po dobu těchto akcí.

4. Nerozlišující útoky jsou zakázány. K nerozlišujícím útokům patří:

a) útoky, které nejsou zaměřeny na konkrétní vojenské objekty;

b) útoky, při nichž se používají bojové způsoby nebo prostředky, které nemohou být zaměřeny na konkrétní vojenské objekty, nebo

c) útoky, při nichž se používají bojové způsoby nebo prostředky, jejichž účinky nemohou být omezeny, jak požaduje tento Protokol, takže v každém takovém případě zasahují vojenské objekty i civilní osoby nebo objekty civilního rázu bez rozdílu.

5. Mimo jiné je třeba považovat za nerozlišující tyto druhy útoků:

a) útoky bombardováním bez ohledu na použité způsoby nebo prostředky, při nichž se považuje za jediný vojenský objekt řada zřetelně oddělených a rozlišitelných vojenských objektů umístěných ve městě, vesnici nebo jiné oblasti, ve které jsou soustředěny civilní osoby nebo objekty civilního rázu, a

b) útoky, u nichž se dá očekávat, že mohou způsobit ztráty na životech civilních osob, jejich zranění, poškození objektů civilního rázu nebo kombinaci těchto případů, které by převyšovaly předpokládanou konkrétní a přímou vojenskou výhodu.

6. Útoky proti civilnímu obyvatelstvu nebo civilním osobám z důvodů represálií jsou zakázány.

7. Přítomnosti nebo pohybu civilního obyvatelstva nebo jednotlivých civilních osob se nesmí využít k ochraně určitých bodů nebo oblastí před vojenskými operacemi, především k pokusům ochránit vojenské objekty před útoky nebo k zamaskování, zvýhodňování nebo narušování vojenských operací. Strany v konfliktu nebudou řídit pohyb civilního obyvatelstva nebo jednotlivých civilních osob tak, aby tím chránily vojenské objekty před útokem nebo aby tím zamaskovaly vojenské operace.

8. Žádné porušení těchto ustanovení nezbavuje bojující strany jejich právních závazků k civilnímu obyvatelstvu a civilním osobám, včetně závazků činit preventivní bezpečnostní opatření stanovená článkem 57.

KAPITOLA III OBJEKTY CIVILNÍHO RÁZU

Článek 52 Všeobecná ochrana objektů civilního rázu

1. Objekty civilního rázu nesmějí být předmětem útoku nebo represálií. Objekty civilního rázu jsou všechny objekty, která nejsou vojenskými objekty, jak jsou definovány v odstavci 2 .

2. Útoky musí být přísně omezeny na vojenské objekty. Pokud jde o objekty, omezují se vojenské objekty na ty objekty, které svou povahou, umístěním, účelem nebo použitím představují účinný příspěvek k vojenským akcím a jejichž celkové nebo částečné zničení, obsazení nebo neutralizace poskytuje za daných okolností zjevnou vojenskou výhodu.

3. V případě pochybnosti, zda se objekt, který je obyčejně určen pro civilní účely, jako je místo pro konání bohoslužeb, dům nebo jiné obydlí nebo škola, užívá k účinné podpoře vojenských akcí, se předpokládá, že tento objekt není využíván k podpoře vojenských akcí.

KAPITOLA IV PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Článek 57 Preventivní opatření při útoku

1. Při vedení vojenských operací musí být věnována neustálá péče tomu, aby bylo ušetřeno civilní obyvatelstvo, civilní osoby a objekty civilního rázu.

2. Pokud jde o útoky, je třeba učinit tato preventivní opatření:

a) ti, kteří plánují útok nebo o něm rozhodují:

i) učiní vše možné, aby si ověřili, že cílem útoku nejsou civilní osoby, ani objekty civilního rázu, ani předměty zvláštní ochrany, ale že to jsou vojenské objekty ve smyslu odstavce 2 článku 52 a že není zakázáno v souladu s ustanoveními tohoto Protokolu na ně útočit;

ii) učiní veškerá možná preventivní opatření při volbě prostředků a způsobů útoků s cílem zabránit, a v každém případě maximálně omezit náhodné ztráty na životech civilních osob, na počtu zraněných civilních osob a poškození objektů civilního rázu;

iii) nezahájí útok, u něhož se dá předpokládat, že způsobí náhodné ztráty na životech civilních osob, zranění civilních osob, poškození objektů civilního rázu nebo kombinaci těchto případů, které by převyšovaly předpokládanou konkrétní a přímou vojenskou výhodu;

b) útok bude odvolán nebo přerušen, stane-li se zřejmým, že objekt není vojenským objektem nebo podléhá zvláštní ochraně nebo že by útok mohl způsobit náhodné ztráty na životech civilních osob, zranění civilních osob, poškození objektů civilního rázu nebo kombinaci těchto případů, které by převyšovaly předpokládanou konkrétní a přímou vojenskou výhodu;

c) je třeba vydat v náležitém časovém předstihu a působivými prostředky varování před útoky, které mohou postihnout civilní obyvatelstvo, ledaže to okolnosti nedovolí.

3. Je-li možnost volit mezi několika vojenskými objekty k dosažení stejné vojenské výhody, bude vybrán ten objekt, u něhož se dá očekávat, že útok na něj způsobí nejmenší ohrožení životů civilních osob a objektů civilního rázu.

4. Při vedení vojenských operací na moři nebo ve vzduchu učiní každá strana v konfliktu v souladu se svými právy a povinnostmi podle norem mezinárodního práva aplikovatelných v ozbrojených konfliktech veškerá rozumná preventivní opatření, aby se zabránilo ztrátám na životech civilního obyvatelstva a poškození objektů civilního rázu.

5. Žádné ustanovení tohoto článku nesmí být vykládáno tak, aby opravňovalo k útokům proti civilnímu obyvatelstvu, civilním osobám nebo objektům civilního rázu.

Článek 58 Preventivní opatření proti následkům útoků

Strany v konfliktu v maximální možné míře:

a) aniž by tím byl dotčen článek 49 Čtvrté úmluvy, učiní opatření, aby byly z blízkosti vojenských objektů přemístěny jednotlivé civilní osoby, civilní obyvatelstvo a objekty civilního rázu pod jejich kontrolou;

b) se vyvarují umísťování vojenských objektů do hustě obydlených oblastí nebo do jejich blízkosti;

c) učiní ostatní nutná preventivní opatření k ochraně civilního obyvatelstva, jednotlivých civilních osob a objektů civilního rázu pod jejich kontrolou před nebezpečím vznikajícím z vojenských operací.

KAPITOLA V MÍSTA A ZÓNY POD ZVLÁŠTNÍ OCHRANOU

Článek 59 Nebráněná místa

1. Stranám v konfliktu se zakazuje útočit jakýmikoli prostředky na nebráněná místa.

2. Příslušné orgány strany v konfliktu mohou prohlásit za nebráněné místo kterékoliv obydlené místo v zóně styku ozbrojených sil nebo v její blízkosti, které je otevřeno pro okupaci protější stranou. Takové místo musí splňovat tyto podmínky:

a) všichni kombatanti, jakož i mobilní bojové prostředky a mobilní vojenská výzbroj musí být evakuováni;

b) stálé vojenské stavby nebo zařízení nesmějí být použity k nepřátelským akcím;

c) orgány nebo obyvatelstvo se nesmějí dopouštět nepřátelských činů;

d) nesmějí být prováděny akce na podporu vojenských operací.

3. Přítomnost osob zvláště chráněných podle Úmluv a tohoto Protokolu a policejních sil ponechaných za účelem udržování zákonnosti a pořádku na takovém místě není v rozporu s podmínkami stanovenými v odstavci 2 .

4. Prohlášení učiněné podle odstavce 2 musí být adresováno protější straně a musí definovat a popisovat co možná nejpřesněji hranice nebráněného místa. Strana v konfliktu, které je takové prohlášení adresováno, potvrdí jeho příjem a bude s tímto místem zacházet jako nebráněným, ledaže by podmínky stanovené v odstavci 2 nebyly ve skutečnosti splněny, přičemž v tomto případě bude o tom okamžitě informovat stranu, která prohlášení učinila. I když podmínky stanovené v odstavci 2 nejsou splněny, takové místo bude nadále požívat ochrany poskytované ostatními ustanoveními tohoto Protokolu a ostatními normami mezinárodního práva aplikovatelnými v ozbrojených konfliktech.

5. Strany v konfliktu se mohou dohodnout na zřízení nebráněných míst i tehdy, jestliže taková místa nesplňují podmínky stanovené v odstavci 2 . Dohoda bude definovat a popisovat co možná nejpřesněji hranice nebráněného místa; v případě nutnosti může stanovit způsoby kontroly.

6. Strana, která kontroluje místo, které je předmětem dohody, jej vyznačí, nakolik je to možné, znameními, která mohou být dohodnuta s druhou stranou a která budou umístěna na jasně viditelných místech, především po jeho obvodu, na hranicích a silnicích.

7. Oblast ztrácí status nebráněného místa, když přestává splňovat podmínky stanovené odstavcem 2 nebo dohodou, o níž se hovoří v odstavci 5 . V tomto případě bude toto místo nadále požívat ochrany poskytované jinými ustanoveními tohoto Protokolu a jinými normami mezinárodního práva aplikovatelnými v ozbrojených konfliktech.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto body porušení Ženevských konvencí odpovídají zároveň těmto bodům Českého trestního práva, konkrétně Zákona č. 40/2009 Sb.:

Hlava XIII: Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

Díl 1: Trestné činy proti lidskosti

§ 400 Genocidium

(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí

a) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,
b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,
c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo
d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt,

bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně podněcuje.
(3) Příprava je trestná.

§ 401 Útok proti lidskosti

(1) Kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu dopustí

a) vyhlazování lidí,
b) zotročování,
c) deportace nebo násilného přesunu skupiny obyvatelstva,
d) znásilnění, sexuálního otroctví, vynucené prostituce, vynuceného těhotenství, vynucené sterilizace nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí,
e) perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, rasovém, národnostním, etnickém, kulturním nebo náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z jiného podobného důvodu,
f) apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo diskriminace,
g) zbavení osobní svobody, zavlečení na neznámé místo nebo jakéhokoli jiného omezení osobní svobody s následným nedobrovolným zmizením osob,
h) mučení,
i) vraždy, nebo
j) jiného nelidského činu obdobné povahy,

bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
(2) Příprava je trestná.

§ 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí

(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.
(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo
b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.

(3) Příprava je trestná.

§ 411 Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje

(1) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu nebo za bojové situace

a) nařídí použití zakázaného bojového prostředku nebo materiálu obdobné povahy anebo takového prostředku nebo materiálu použije, nebo
b) nařídí vedení boje zakázaným způsobem nebo sám takto boj vede,

bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s ustanoveními mezinárodního práva o prostředcích a způsobech vedení války nebo jiného ozbrojeného konfliktu úmyslně

a) poškodí vojenskou operací civilní obyvatelstvo nebo civilní osoby na životě, zdraví nebo majetku anebo vede proti nim útok z důvodu represálií,
b) vede útok proti nebráněnému místu nebo demilitarizovanému pásmu,
c) zničí nebo poškodí přehradu, jadernou elektrárnu nebo podobné zařízení obsahující nebezpečné síly, nebo
d) zničí nebo poškodí objekt určený pro humanitární účely nebo mezinárodně uznávanou kulturní nebo přírodní památku nebo takový objekt nebo památku zneužije pro vojenské účely.

(3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2

a) těžkou újmu na zdraví, nebo
b) smrt.

(4) Příprava je trestná.

§ 412 Válečná krutost

(1) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu poruší předpisy mezinárodního práva tím, že nelidsky zachází s civilním obyvatelstvem, utečenci, raněnými, nemocnými, s příslušníky ozbrojených sil, kteří zbraně již složili, nebo s válečnými zajatci, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu poruší předpisy mezinárodního práva tím, že

a) neprovede účinná opatření k ochraně osob, které takovou pomoc potřebují, zejména dětí, žen, raněných a nemocných, anebo takovým opatřením brání, nebo
b) zamezí nebo brání organizacím civilní obrany nepřítele, neutrálního nebo jiného státu v plnění jejich humanitárních úkolů.

(3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2

a) těžkou újmu na zdraví, nebo
b) smrt.

(4) Příprava je trestná.

§ 413 Perzekuce obyvatelstva

(1) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu uplatňuje apartheid nebo páchá jiné nelidské činy vyplývající z rasové, etnické, národnostní, náboženské, třídní nebo jiné podobné diskriminace nebo terorizuje civilní obyvatelstvo násilím nebo hrozbou jeho užití, bude potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let.
(2) Stejně bude potrestán, kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu

a) zničí nebo vážně naruší zdroj základních životních potřeb civilního obyvatelstva v obsazeném území nebo dotykové zóně anebo svévolně neposkytne obyvatelstvu pomoc nezbytnou pro přežití,
b) bezdůvodně oddaluje návrat civilního obyvatelstva nebo válečných zajatců,
c) bezdůvodně přesídluje nebo vyhošťuje civilní obyvatelstvo obsazeného území,
d) osídluje obsazené území obyvatelstvem vlastní země,
e) odvádí děti ke službě ve zbrani, nebo
f) svévolně znemožní civilnímu obyvatelstvu nebo válečným zajatcům, aby se o jejich provinění rozhodovalo v nestranném soudním řízení.

(3) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2

a) těžkou újmu na zdraví, nebo
b) smrt.

(4) Příprava je trestná.

Paragraf 7 tr.z. dále ukazuje, že výše uvedené trestné činy jsou trestné i pro cizí státní příslušníky i pokud se udály na cizím území.

§ 7 Zásada ochrany a zásada univerzality

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), padělání a pozměnění peněz (§ 233), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323), násilí proti úřední osobě (§ 325), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348), účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2, 3, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414), zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415), zneužití vlajky a příměří (§ 416) a ublížení parlamentáři (§ 417) i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt.

Důkazy

Důkazů, že současný izraelský premiér Benjamin Netanyahu se z titulu své funkce dopustil uvedených zločinů a že je takové jednání z jeho strany dlouhodobé, vědomé a úmyslné, je bezpočet. Zde jsou některé z nich:

Izrael opět zabíjí diplomatické řešení konfliktu http://www.blisty.cz/art/66105.html

Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě: Fakta o izraelské okupaci: http://ism-czech.org/2012/11/27/fakta-o-izraelske-okupaci/

Jaká atmosféra nyní panuje v Izraeli a jaká v Gaze? http://www.blisty.cz/art/66158.html

Gaza je stále na hraně velké války http://czech.ruvr.ru/2012_11_17/94954527/

Izraelský útok na Gazu je deja vu na Operaci Lité olovo http://www.hrebenar.eu/2012/11/izraelsky-utok-na-gazu-je-deja-vu-na-operaci-lite-olovo/

Cíleným zabíjením novinářů se Izrael v Gaze dopustil válečných zločinů http://www.hrebenar.eu/2012/11/cilenym-zabijenim-novinaru-se-izrael-v-gaze-dopustil-valecnych-zlocinu/

Osmidenní izraelské bombardování způsobilo Gaze vážné hospodářské potíže http://www.hrebenar.eu/2012/11/osmidenni-izraelske-bombardovani-zpusobilo-gaze-vazne-hospodarske-potize/

Izraelské ultimátum je o ničem, protože Izrael chce válku

http://www.hrebenar.eu/2012/11/izraelske-ultimatum-je-o-nicem-protoze-izrael-chce-valku/

Tisková zpráva: Aktuální situace na okupovaném Západním břehu Jordánu očima českých a slovenských návštěvníků Palestiny http://ism-czech.org/2012/11/17/tiskova-zprava-aktualni-situace-na-okupovanem-zapadnim-brehu-jordanu-ocima-ceskych-a-slovenskych-navstevniku-palestiny/

Útok na Gazu: Mezinárodní očití svědkové vyzývají k akci http://ism-czech.org/2012/11/15/utok-na-gazu-mezinarodni-ociti-svedkove-vyzyvaji-k-akci/

Dopis aktivisty ISM v Gaze http://ism-czech.org/2012/11/15/dopis-aktivistky-ism-v-gaze/

Aktuální konflikt a situace v Gaze - a co všechno dost možná nevíte http://www.vasevec.cz/blogy/aktualni-konflikt-situace-v-gaze-co-vsechno-dost-mozna-nevite

Izrael a Gaza: Ochrana civilistů je závazná pro obě strany

http://amnesty.cz/z739/izrael-a-gaza-ochrana-civilistu-je-zavazna-pro-obe-strany

Počty války: 850 raket v Izraeli, 69 mrtvých Palestinců

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=763609

http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_cs.pdf

Administrativní zadržení je výkladní skříní izraelského apartheidu

http://www.hrebenar.eu/2012/04/administrativni-zadrzeni-je-vykladni-skrini-izraelskeho-apartheidu

Izrael pod vedením B. Netanyahua se též dopustil zločinu pirátství:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Izraelsk%C3%BD_z%C3%A1sah_proti_konvoji_do_P%C3%A1sma_Gazy

Důkazy porušování mezinárodního práva a páchání válečných zločinů v angličtině:

http://occupynewsnetwork.co.uk/debunking-israels-justification-why-pillar-of-defence-breaches-international-law/

Roger Waters UN Address - Nov 29, 2012http://thecrowhouse.com/eop.html

http://occupiedpalestine.wordpress.com/2012/11/20/gazaunderattack-breaking-white-phosphorus-used-on-gaza/

http://occupiedpalestine.wordpress.com/special-topics/%E2%99%BB-all-attacks-on-palestine-%E2%96%B6-overview/

http://occupiedpalestine.wordpress.com/irememberthevictims/

http://occupiedpalestine.wordpress.com/2012/12/02/european-delegation-in-gaza-to-report-on-israels-war-violations/

http://occupiedpalestine.wordpress.com/video/

Israel's War on Truth | Brainwash Updatehttp://rabble.ca/news/2012/11/nous-accusons-mainstream-media-fails-report-atrocities-gaza

http://rt.com/news/gaza-media-center-strike-977/

http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/nine-die-in-israel-raid-on-gaza/story-e6frf7k6-1226517160764

http://www.heraldsun.com.au/news/hamas-orders-police-to-protect-truce/story-e6frf7jo-1226523900170

Apartheid by Deception - Israeli Terrorism in GazaThe Veritas Papers Sources ~ A Guide to the Israeli Occupation of Palestine | The Veritas Projects

http://www.bdsmovement.net/2012/stop-a-new-israeli-massacre-in-gaza-boycott-israel-now-10030

http://www.bdsmovement.net/2012/eu-israel-one-hand-whitewashes-the-other-9350

http://electronicintifada.net/content/israels-repression-palestinian-students-reached-new-level-during-gaza-attack/11948

http://electronicintifada.net/content/gaza-girl-unable-speak-after-israeli-drone-destroys-her-home/11942

http://electronicintifada.net/content/journalists-demand-un-probe-why-israel-targeted-them-gaza/11936

http://electronicintifada.net/content/united-resistance-palestinians-gaza-remain-steadfast/11930

http://electronicintifada.net/content/father-and-two-sons-among-162-slain-israel-gaza/11931

http://electronicintifada.net/content/anger-rises-west-bank-israel-kills-protesters/11925

http://electronicintifada.net/content/women-children-main-victims-attack-says-gaza-hospital/11917

http://electronicintifada.net/content/its-our-responsibility-document-israels-violations-say-gaza-human-rights-defenders/11915

http://electronicintifada.net/content/we-will-not-fear-their-strikes-gaza-journalists-defiant-after-israeli-attack-media-center

http://electronicintifada.net/content/amid-relentless-israeli-bombing-gaza-families-huddle-together-hoping-safety/11900

http://electronicintifada.net/content/family-mourns-gaza-boy-shot-israeli-forces-while-playing-football/11880

http://islamgreatreligion.wordpress.com/2012/11/20/bombing-gaza-back-to-the-middle-ages-says-israel-pm/

http://palestinesolidarityproject.org/2012/11/18/2-critically-injured-4-arrested-in-last-24-hours-in-beit-ommar/

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=538489

http://mondoweiss.net/2012/11/4-myths-about-the-israeli-attack-on-gaza.html

http://www.palestinemonitor.org/?p=8496

http://www.palestinemonitor.org/?p=8622

http://www.emro.who.int/pse/palestine-news/gaza-update-emergency.html

http://www.economist.com/blogs/pomegranate/2012/11/israel-and-palestinians

http://www.israeli-occupation.org/2012-12-01/noam-chomsky-palestine-2012-gaza-and-the-un-resolution/

http://www.israeli-occupation.org/2012-11-29/death-hangs-over-the-gaza-strip-after-the-fighting/

http://www.israeli-occupation.org/2012-11-29/moshe-machover-israel-launches-offensive-on-people-of-gaza/

http://www.israeli-occupation.org/2011-05-04/gaza-israels-war-and-the-goldstone-report-video/

http://ijvcanada.org/2012/israels-attack-on-gaza-is-a-pillar-of-war-crimes-says-jewish-human-rights-group/

http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&;view=article&id=9072:weekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-22-29-nov-2012&catid=84:weekly-2009&Itemid=183

http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/after-destroying-paralympic-hq-and-stadium-gaza-israel-must-not-host-uefa

Fotogalerie:

http://www.facebook.com/GazaUnderAirStrikes?sk=photos

http://www.facebook.com/pages/FilistinGazze-%C4%B0%C5%9FgalAte%C5%9F-Alt%C4%B1nda-PalestineGaza-Under-OccupationAttack/432618500121470?sk=photos_stream

http://www.facebook.com/GazaUnderAttack2012/photos_stream

http://www.facebook.com/GazaMassacres/photos_stream

http://www.facebook.com/pages/Palestine-Lovers/414655095269934?sk=photos_stream

http://www.guardian.co.uk/world/gaza+content/gallery

http://english.irib.ir/galleries/item/102059-no-halt-to-zionist-regime%E2%80%99s-airstrikes-on-gaza

http://www.ctvnews.ca/photo-galleries/rockets-rain-down-in-israel-and-gaza-1.1039530

http://www.usatoday.com/picture-gallery/news/2012/11/15/attacks-pound-gaza-and-israel/1706243/

http://www.haveeru.com.mv/pictures/4606

http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2012/11/20121111152558908105.html,

Dokumenty mapující dlouhodobou politiku státu Izrael a usvědčující tento režim z válečných zločinů, genocidy, zločinů proti lidskosti, rasismu a politiky apartheidu:

ISRAHELL ON EARTHPalestine Is Still the Issue - Palestina je stále problémDefamation

http://blip.tv/gabo51/ohov%C3%A1ranie-defamation-slovak-subtitles-5828979

Slzy GazyOccupation 101Peace Propaganda and The Promised LandZávěr:

Vzhledem k nepochybným důkazům je povinností příslušných státních orgánů učinit NEPRODLENĚ vše pro to, aby byl B. Netanyahu okamžitě po svém příletu do Prahy z výše uvedených důvodů zadržen a předán vyšetřovacím orgánům k trestnímu stíhání. A to bez ohledu na současnou politickou situaci. Žádný politický postoj nesmí být překážkou pro uplatnění spravedlnosti.

V případě nečinnosti a odmítnutí jasných důkazů se příslušné zodpovědné osoby vystavují riziku trestního stíhání pro porušení §329 nebo §330 tr.z. A to velmi pravděpodobně v horní hranici, protože lze důvodně očekávat, že současná politika B. Netanyahua způsobí v budoucnu škodu velkého rozsahu až miliard Kč, protože v minulosti k tomu již mnohokráte došlo.

§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby
(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

§ 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
(1) Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) zajistí-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu.

V Praze 4.12.2012

Facebook komentáře