Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Popelka na Hrad! (?) Aneb pravda o jeho iniciátorství Holešovské výzvy!

     „Jsem iniciátorem Holešovské výzvy. Jedná se o iniciativu nespokojených občanů, kteří se sešli v Holešově a domluvili se, že nestačí jen nadávat na poměry, ale je nutné iniciovat zájem občanů o politiku v naší zemi“.

     To jsou úvodní slova pana Jaroslava alias „Slávka“ Popelky v článku „Slávek Popelka: Holešovská výzva“ na internetových stránkách CFP. Dovolím si otevřeně okomentovat nepravdivost konstatování , že pan Popelka je „iniciátorem“ Holešovské výzvy. 

  • popelka-na-hrad-aneb-pravda-o-jeho-iniciatorstvi-holesovske-vyzvy

Předesílám, že jsem na toto téma již nejednou psal i zde na stránkách CFP, nicméně jsem nucen tuto sprostou lež znovu napadnout. Činím tak ne proto, že se pan Popelka neoprávněně chlubí cizím peřím, také ne proto, že Holešovské výzvě dal „KO“ dříve, než mohla prokázat a realizovat svou původní , zakladateli zamýšlenou životaschopnost a mnoha dalším důsledkům, které se pod vedením J. Popelky dostavily. Píši to proto, že pan Jaroslav „Slávek“ Popelka kandiduje na post prezidenta ČR.  A v tomto okamžiku nemohu být lhostejný k veřejným lžím, kterými se pan Popelka prokazuje jako „iniciátor“ kampaně nespokojených občanů v Holešově, notabene coby prezidentský kandidát. Pro upřesnění:

     Otcem myšlenky na iniciování aktivizace občanů prostřednictví občanských iniciativ, aktivit, sdružení, hnutí, odborů atd. byl pan Ing. Václav Princ z Českých Budějovic. S tímto pánem jsem vedl několikaměsíční emailovou diskusi na téma stavu společnosti, úrovně politiky a důsledků, které z činnosti koaliční vlády vyplývaly. Jednoho i druhého nás krajně neuspokojovala situace ve společnosti jak v oblasti ekonomiky, tak v oblasti justice, bezpečnosti, ale i zdravotnictví, školství, zemědělství atd., prostě stav země, která se stala obětí bezuzdného rozkrádání, tunelování, korupčního jednání atd. Shoda našich názorů nás dovedla k myšlence sejít se osobně, neboť do té doby jsme vzájemně komunikovali pouze prostřednictvím internetu. Výsledkem toho bylo dojednání, že se osobně sejdeme v Holešově, mém bydlišti. Na schůzku (2.12.2011) byli z mé strany přizvání ještě dva další občané, takže jsme se měli původně sejít v počtu čtyř. Velký podiv nastal v okamžiku, kdy se na schůzku, za dosud neobjasněných okolností dostavili další  čtyři lidé, mezi nimi i už tolik věhlasný  pan Popelka. Z uvedeného vyplývá, že jak z mé strany, tak ze strany pana Ing. Prince a už vůbec ne ze strany mnou pozvaných občanů, nikdo jmenované nepozval, ba dokonce s nimi nebyla vedena ani žádná předchozí emailová či jiná konverzace. Prostě se tam objevili a jak se k informaci o konání naší schůzky dozvěděli, je nám dosud záhadou.

      Na této schůzce byly panem Ing. Princem předneseny jednak důvody, které nás spojili a byly důvodem pro konání schůzky, ale rovněž přednesl koncepci záměrů, jak se pokusit o změnu ve společnosti. Středobodem všeho byl požadavek na nutnost odvolání koaliční vlády, potažmo prezidenta. K tomu mělo sloužit oslovení občanských iniciativ, aktivit, hnutí atd. s cílem na společné jednání, ve kterém by byl projednán a případně schválen společný postup těchto iniciativ a dalších subjektů napříč celou republikou, který by vyvrcholil manifestačním požadavkem na odstoupení vlády a prezidenta. Tento materiál byl na schůzce, jak jsem již předeslal,   přečten a předložen samotným panem Ing. Princem s tím, že k obsahu byla vedena diskuse, která byla včetně ostatního zaznamenána do Zápisu o konané schůzce. Lze konstatovat, že až na  několik nepodstatných či nesouhlasných  připomínek zúčastněných (kromě návrhu jednoho z nezvaných hostů s požadavkem na zrušení politických stran), byla schůzka všemi odsouhlasena včetně stanovení úkolů.  Na tom byla de facto schůzka ukončena.

     Jak z uvedeného (ne)vyplývá, pan J. Popelka se na jím uváděném konstatování, že byl „iniciátorem“ Holešovské výzvy, de facto nic nezakládá na pravdě. Jinými slovy nejen lže o své osobné iniciativě, ale už vůbec nezmiňuje původní stav HV a kroky, které k uskutečněné HV vedly, výsledky jednání, které byly na schůzce přijaty a které pak zcela nemravným a zavržení hodným způsobem formou puče s dalšími jeho spojenci na Holešovskou výzvu spáchal. Ani ne za měsíc pan Popelka se svými spojenci mne a pana Ing. Prince „vyobcovali“ (vyloučili) z HV prý na základě „rozhodnutí většiny“ HV. Od té doby Holešovská výzva pod jeho vedením sice aktivizovala nemalou část občanů ČR k jistým aktivitám, včetně spoluúčasti na demonstraci na Václavském náměstí, ale konečné výsledky HV, díky zcela neorganizované, chaoticky a demagogicky vedené činnosti dospěly do stadia, kdy se HV stala zcela zprofanovanou, nevěrohodnou a prázdnou iniciativou. To zašlo až tak daleko, že HV byla posléze opět zcizena lidmi z DSSS, kteří si ji oficiálně nechali registrovat na MV, neboť ani toho nebyl pan Popelka a jeho spojenci schopni.

     Tolik pro objasnění Popelkova „iniciátorství“ Holešovské výzvy. Tyto fakta uvádím pro ty občany, kteří by chtěli podpořit  jeho kandidaturu na prezidentský post, neboť člověk, který se uchází o tak vysokou státnickou funkci by měl být (jak jsem o tom již rovněž psal) člověk čestný, přímý, pravdomluvný, pracovitý, na vysoké morální úrovni, svým i rodinným životem příkladný. Pan Popelka však tyto vlastnosti zcela evidentně neprokazuje a ani nemá. Nedomnívám se, že jeho několik drobných  exposé v totalitním režimu (roznášení letáků, několikeré zatčení coby účastníka protikomunistického odboje apod.) jej opravňuje ke kandidatuře na prezidenta, nemluvě o tom, že jeho soukromý život za posledních dvacet let není nijak přesvědčivý a opravňující k tomu, aby se o tento post ucházel.

     Jestliže se mohu krátce vyjádřit k jeho dalším řádkům jeho článku pak mohu jen konstatovat, že opakuje jen to, co všichni již dávno známe nebo víme. Jsou to stejné fráze, jako uvádějí jiní představitelé občanských iniciativ či jiných aktivit, věci, o kterých hovoří i řada opozičních politiků či jiné osobnosti veřejného života. To konec konců dokazují i reakce a výzvy od lidí z politického nebo veřejného života. Lze konstatovat, že pan Popelka, stejně jako řada jiných lidí ví co by se mělo udělat pro zlepšení celkového stavu naší společnosti, avšak ani on, ani ti ostatní neví jak! To je totiž problém, který sužuje tisíce  lidí, kteří chtějí změnu, chtějí to či ono napravit, ale dosud se nenašel nikdo, kdo by znal relevantní způsob, jak toho v rámci platné legislativy, pokojnou cestou dosáhnout. Pokud by se takový člověk našel, nechť dá o sobě včas, resp. co nejdříve vědět. Čas běží a čím dříve tato vláda odstoupí, tím menší budou následky jejího vládnutí, které už tak jsou na hranici ekonomické, morální a sociální katastrofy.

 

 

 4. září 2012                                                                                           Jiří  B a ť a , Holešov

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře