Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

NENECHTE SE OPÍT ROHLÍKEM A BOJUJTE ZA SVÁ PRÁVA. PRO VŠECHNY PĚSTITELE A ČESKÉ ZAHRÁDKÁŘE.

Evropská Komise pracuje na návrhu zákona, který by v podstatě zakazoval šíření osiva mezi drobnými zemědělci i běžnou populací. Zahrádkáře a drobné zemědělce staví do role velkých pěstitelů, kteří by museli mít registrované každé semínko, které vsadí do země. Může omezit potravinovou suverenitu jednotlivých států, regionů a skupin a omezuje svobodnou volbu spotřebitelů potravin, kteří se pak stávají závislými na velkých osivářských firmách.

 • nenechte-se-opit-rohlikem-a-bojujte-za-sva-prava-pro-vschny-pestitele-a-ceske-zahradkare

Pokud by byl tento návrh přijat, došlo by k striktním omezením uvádění osiv a rozmnožovacího materiálu do oběhu, a to jednotně v rámci celé EU. Takovéto požadavky mohou vyhovovat zemědělské velkovýrobě, ale významně snižují možnosti zemědělců uchovávat tzv. farmářská osiva, a také zahrádkářů, drobných pěstitelů a organizací, které se věnují záchraně a uchování starých odrůd.

Velká administrativní zátěž – způsobená požadavkem registrace každého osiva – by znemožnila drobným zemědělcům pěstovat na svých polích zeleninu, obilí a další plodiny z osiva z předchozí sklizně nebo od sousedního zemědělce a stavěla by tuto činnost na hranici zákona. Totéž by platilo i pro zahrádkáře či nově oblíbené komunitní zahrady. Ti by pak mohli pěstovat pouze z registrovaných semen pocházejících od velkých osivářských firem. V praxi by to např. znamenalo, že  si sousedi nemohli vyměnit přebytky svých sazenic rajčat anebo  nesměli použít na zahrádce jako sadbu své brambory z loňska.

Podle zveřejněného pracovního návrhu nařízení musejí všechny odrůdy splňovat požadavky pro průmyslově šlechtěné, uniformní odrůdy. To odporuje například požadavkům na odrůdy pro ekologické zemědělství. Odrůdy pro ekologické zemědělství musí být plastické, šířeji založené a tím dobře přizpůsobivé pro nejrůznější polní podmínky.

Návrh by omezil druhovou i odrůdovou rozmanitost kulturních rostlin, stejně jako naše společné kulturní dědictví v podobě starých a krajových odrůd, zpochybňuje udržitelné potravinové systémy a ekologické zemědělství. Toto nařízení se přímo týká všech farmářů, drobných zemědělců i zahrádkářů, které svými ustanoveními staví mimo zákon, ale také spotřebitelů, kterým omezuje možnost svobodného výběru potravin.

GENGEL, o.p.s., PRO-BIO LIGA a PRO-BIO RC Moravská brána odmítají tento návrh nového nařízení EU o osivech a dalším rozmnožovacím materiálu, a proto napsali otevřený dopis komisaři, zastupujícího Českou republiku a apelují na něj, aby tento návrh odmítl.  Tento návrh, který předložilo Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG SANCO) se bude, podle slov Komise, projednávat dne 6. května.

Otevřený dopis evropským institucím proti tomuto návrhu můžete podepsat online zde:www.seedforall.org. Petici proti nařízení lze podepsat zde:https://www.openpetition.de/petition/online/rozmanitost-osiv-v-ohrozen-proti-narzen-eu-o-osivech-ve-prospech-osivrskeho-prumyslu#googtrans(de%7Ccs)

Kontaktní osoba

Alena Malíková

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 604905611

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 6. května 2013

Propracovanější pravidla pro bezpečnější potraviny: Komise navrhla významný balíček, jehož cílem je modernizovat, zjednodušit a posílit zemědělsko-potravinový řetězec v Evropě

Evropská komise dnes přijala balíček opatření, jejichž cílem je posílit prosazování norem v oblasti zdraví a bezpečnosti v celém zemědělsko-potravinovém řetězci. Bezpečnost potravin je důležitým faktorem pro získání důvěry spotřebitelů a zajištění udržitelnosti produkce potravin.

Balíček opatření poskytuje modernizovaný a zjednodušený přístup k ochraně zdraví, který je více založený na posuzování rizika, a účinnější nástroje pro provádění kontrol, jejichž cílem je zajistit účinné uplatňování pravidel pro fungování potravinového řetězce.

Balíček je reakcí na volání po jednodušších a propracovanějších právních předpisech, a proto snižuje administrativní zatížení provozovatelů a zjednodušuje regulační prostředí. Zvláštní pozornost je věnována dopadu těchto právních předpisů na malé a střední podniky a mikropodniky, jež jsou od nejnákladnějších a nejvíce zatěžujících prvků právních předpisů osvobozeny.

V současné době je problematika EU týkající se potravinového řetězce upravována téměř 70 předpisy. Dnes přijatý balíček reforem sníží jejich počet na pět a rovněž omezí administrativní formality pro zemědělce, chovatele a provozovatele potravinářských podniků (producenty, zpracovatele a distributory) tak, aby mohli svou profesi snáze provozovat.

Tonio Borg, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, řekl: „Odvětví zemědělství a potravinářského průmyslu je druhým největším ekonomickým odvětvím v EU, které zaměstnává více než 48 milionů osob a hodnota jeho roční produkce je přibližně 750 miliard EUR. Evropa má nejpřísnější normy pro bezpečnost potravin na světě. Nicméně nedávný skandál s koňským masem je důkazem toho, že je zde prostor pro zlepšování, přestože nedošlo k ohrožení zdraví. Dnes přijatý balíček reforem je vítán, neboť dokazuje, že systém může reagovat na zjištěné problémy, a zároveň zohledňuje již získané zkušenosti. Stručně řečeno má tento balíček zajistit propracovanější pravidla pro bezpečnější potraviny“.

Podnikům balíček přinese díky menšímu administrativnímu zatížení jednodušší, vědecky podložená a na posuzování rizika založená pravidla, účinnější procesy a opatření pro financování a lepší tlumení a eradikaci nákaz zvířat a ochranu před škodlivými organismy rostlin. Spotřebitelům zajistí bezpečnější produkty a účinnější a transparentnější systém kontrol v rámci celého řetězce.

Hlavní prvky návrhu

Úřední kontroly

 1. Komise uznává, že je nutné posílit nástroje, které mají příslušné orgány v členských státech k dispozici pro účely praktického ověření souladu s právními předpisy EU (prostřednictvím kontrol, inspekcí a testů).

 2. Nedávné skandály spojené s potravinami opět poukázaly na to, že je potřeba, aby donucovací orgány přijaly účinnější opatření chránící jak spotřebitele, tak i provozovatele, kteří plní své povinnosti, před riziky (a to i v ekonomickém slova smyslu), jež může porušení pravidel v rámci řetězce představovat.

 3. Nová pravidla uplatňují přístup, který je více založen na posouzení rizika, a příslušným orgánům tudíž umožní, aby své prostředky zaměřily na důležitější oblasti.

 4. Stávající systém poplatků, prostřednictvím kterého je financováno účinné provádění těchto kontrol v rámci udržitelného systému v celém řetězci, bude uplatňován i v ostatních odvětvích řetězce, kde poplatky v současné době účtovány nejsou.

 5. Mikropodniky budou od těchto poplatků osvobozeny, ale nebudou osvobozeny od kontrol, aby se nenarušila jejich konkurenceschopnost.

 6. Členské státy budou mít povinnost, aby do svých plánů kontrol plně zapracovaly kontroly podvodného jednání a aby zajistily, že finanční sankce stanovené pro dané případy byly dostatečně vysoké a odrazující.

Zdraví zvířat

 1. Prostřednictvím balíčku bude stanoven jediný právní předpis pro regulaci zdraví zvířat v EU založený na zásadě, že „prevence je lepší než léčba“.

 2. Cílem tohoto předpisu je zlepšit normy a vytvořit společný systém pro lepší zjišťování přítomnosti nákaz a jejich tlumení a pro koordinované zvládání rizik ohrožujících zdraví a bezpečnost potravin a krmiv. 

 3. Takto posílený systém spolu s lepšími pravidly týkajícími se identifikace a registrace umožní těm, kteří na ochraně našeho potravinového řetězce pracují, tedy zemědělcům a veterinárním lékařům, rychle reagovat, omezit šíření nákazy a minimalizovat její dopad na hospodářská zvířata a spotřebitele.

 4. Předpis dále stanoví kategorie nákaz a jejich prioritizaci, což vyžaduje zásah na úrovni EU. Umožní tak uplatňovat přístup více založený na posuzování rizika a lepší využívání prostředků.

 5. Pravidla v oblasti zdraví zvířat jsou dostatečně flexibilní, takže je možné je přizpůsobit zvířat různým velikostem a typům zařízení (např. malé a střední podniky, zájmový chov apod.) a různým místním podmínkám, a to zejména pokud jde o požadavky týkající se registrace a schvalování zařízení, chovu zvířat a držení produktů.

 6. Právní předpis musí být obecně dostatečně flexibilní a pevný, aby zajistil účinnou reakci celé EU v případě významné změny klimatu, a poskytl nám tak nástroj pro zvládání nových a dosud neznámých rizik, který lze rychle přizpůsobit novému vývoji v oblasti vědy a mezinárodním normám.

Zdraví rostlin

 1. Hodnota plodin pěstovaných v EU činí ročně 205 miliard EUR. Nebýt ochrany, kterou poskytují rostlinolékařská pravidla, utrpělo by toto odvětví značné hospodářské škody.

 2. Evropské zemědělství, lesnictví a přírodní dědictví ohrožují škodlivé organismy a choroby napadající rostliny. V důsledku globalizace obchodu a změny klimatu se zvýšil počet případů introdukce nových druhů škodlivých organismů.

 3. Ve snaze zabránit usídlení nových škodlivých organismů v EU a chránit pěstitele rostlin i odvětví lesnictví Komise navrhla, aby byl stávající systém rostlinolékařské péče modernizován.

 4. Větší pozornost bude věnována vysoce rizikovému obchodu se zbožím pocházejícím ze třetích zemí a větší vysledovatelnosti rostlinných materiálů na vnitřním trhu.

 5. Právní předpis rovněž zlepšuje dozor a včasnou eradikaci ohnisek nových druhů škodlivých organismů a zavádí finanční kompenzaci pro pěstitele, jejichž rostliny byly napadeny karanténními škodlivými organismy.

Rozmnožovací materiál rostlin (včetně osiva)

 1. 60 % světového vývozu osiva pochází z EU.

 2. Balíček obsahuje jednodušší a flexibilnější pravidla pro uvádění osiva a jiného rozmnožovacího materiálu na trh a jeho cílem je zajistit produktivitu, přizpůsobivost a rozmanitost evropského zemědělství a lesnictví a usnadnit obchod s produkty těchto odvětví.

 3. Široký výběr materiálů a propracovanější požadavky na testování přispějí k ochraně biologické rozmanitosti a orientují postupy šlechtění udržitelným směrem.

 4. Právní předpisy EU neupravují používání osiv na soukromých zahradách a amatérští zahrádkáři mohou nadále svá osiva v malém množství nakupovat i prodávat. Kromě toho bude vyjasněno, že neprofesní provozovatel (např. amatérský zahrádkář) může s osivy obchodovat s jiným amatérským zahrádkářem, aniž by se něj vztahovala pravidla navrhovaného nařízení.

 5. Cílem právního předpisu je poskytnout uživatelům širší výběr, a to včetně nových vylepšených a testovaných odrůd, materiálu nevyhovujícího definici odrůdy (heterogenní materiál), tradičních odrůd a materiálu rostlin menšinového trhu.

 6. V souladu s agendou Komise pro zlepšování právní úpravy nová pravidla zohledňují, o jaký se jedná druh materiálu, o jaké produkční podmínky, a velikost daného podniku. Pro staré tradiční odrůdy a heterogenní materiál jsou proto stanoveny pouze nízké registrační poplatky. Na tyto kategorie materiálu se nevztahují požadavky na testování a jiné povinnosti stanovené právním předpisem.

 7. Navíc je sníženo administrativní zatížení pro mikropodniky, které mohou na trh uvádět jakýkoli materiál jako „materiál rostlin menšinového trhu“ bez nutnosti registrace.

 8. Mikropodniky jsou obecně od registračních poplatků osvobozeny

Další kroky

K balíčku opatření, která Komise navrhla, se nyní vyjádří další orgány EU, včetně Evropského parlamentu a Rady, které k němu zaujmou ve stanovené době svá stanoviska. Očekává se, že balíček vstoupí v platnost v roce 2016.

Více informací:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/animal-plant-health-package

MEMO/13/398

Sledujte nás na Twitteru: @EU_Consumer

Kontakty:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (+32 22987166)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (+32 22987624)

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře