Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Elitní spolky V.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Komparace elitních spolků v oblasti vzájemného propojení

K provedení komparace slouží komparativní metoda dle B. Říchové. Metoda zkoumá vzájemné propojení vybraných elitních spolků prostřednictvím analýzy jejich členů. Komparace je založena na zpracování dat o jednotlivých účastnících organizací a zjišťuje, zdali jsou jedinci členy pouze v jedné organizaci nebo se jejich jména objevují zároveň i na seznamech dalších popsaných spolků.

Metoda tímto způsobem prověřuje propojenost těchto spolků a případnou intenzitu tohoto propojení. Ke komparaci jsou vybrány spolky dle tří kritérií: 1) členové organizace disponují vlivem na společnost, ať už politickým, obchodním, vzdělávacím nebo mediálním; 2) organizace realizuje alespoň jednou ročně setkání, které je pro veřejnost nepřístupné a je zakázáno pořizování audio a video záznamů těchto shromáždění; 3) cílem organizace je nějakým způsobem působit na světové dění (ŘÍCHOVÁ, 2002).

  • elitni-spolky-v

Ke komparaci byly použity následující data: seznam účastníků Trilaterální komise z roku 2013 (The Trilateral Commission, 2013), seznam členu skupiny Bilderberg z roku 2013 (Bilderberg, 2013) a seznam členů Rady pro mezinárodní vztahy z roku 2013 (Membership Roster, 2013). Odkazy na zdrojové dokumenty se nacházejí v seznamu použité literatury.

Výsledky komparace ukazují, že mezi popsanými elitními spolky skutečně existují vazby. Z výsledků komparace dat lze vyvodit tyto závěry:

* 23 % členů Bilderbergu je zároveň členy Trilaterální komise nebo Rady pro mezinárodní vztahy.

* 20 % členů Trilaterální komise je zároveň členy Rady pro mezinárodní vztahy.

* Členové Trilaterální komise, jak je vysvětleno výše, pocházejí z třech regionů – Severní Ameriky, Evropy a Asie. Při srovnání severoamerických členů TK a členů Rady pro mezinárodní vztahy (CFR) jsou data zajímavější. 59 % těchto severoamerických členů je zároveň členy CFR. Pokud se v rámci severoamerických členů TK, jež se skládá z USA, Kanady a Mexika, zaměříme jen na členy z USA, ukazuje se, že 79% členů TK pocházejících z USA je zároveň členy CFR.

* Existují i lidé, kteří jsou členy všech tří skupin. Mezi ně patří např. bývalý americký ministr zahraniční z dob prezidentů R. Nixona a J. Cartera Henry Kissinger, který nechal na začátku sedmdesátých let vybombardovat Kambodžu, což přineslo stovky tisíc objetí a otevřelo dveře rudým Khmerům a vzápětí obdržel Nobelovu cenu míru. Kissinger se v roce 2013 účastnil setkání Bilderbergu, TK a je členem CFR, přesto že mu letos bylo 90 let. I když není to výjimkou, tento politik je jedním z nejpravidelnějších účastníků setkání elitních spolků. Členem všech třech spolků byl pro rok 2013 mj. i bývalý ředitel společnosti Google Eric Schmidt. Je to výborným příkladem, jak elitní spolky zasahují a uplatňují svůj vliv ve všech významných odvětvích.

* Pokud se zaměříme na jednu ze čtyř (politická, žurnalistická, podnikatelská, nevládní) konkrétních skupin účastníků elitních spolků a to na podnikatelskou,

výsledky jsou rovněž zajímavé. Při zkoumání členů např. skupiny Bilderberg a zaměření se na představitele nadnárodních korporací a velkých společností, se ukazuje, že v roce 2013 téměř polovina členů Bilderbergu patřila právě do této skupiny. Konkrétně 63 ze 138 členů konference zastává čelní pozice ve velkých korporacích. Jedná se mj. o velké ropné, zbrojní, bankovní a finanční společnosti.

Z výsledků komparace vyplývá nejen to, že se setkání elitních spolků účastní velmi významné světové osobnosti, ale i to, že prostřednictvím těchto vlivných osob tvoří spolky navzájem propojenou síť zahrnující státy celého světa. Ukazuje se, že ať se jedná o elity z Bilderbergu, Trilaterální komise, Rady pro mezinárodní vztahy či příslušníků korporatokracie, jsou tyto spolky vzájemně propletené a tvoří tak jednu světovou elitu.

6. 1 Srovnání odlišností a vlastností spolků

Rada pro mazinárodní vztahy – CFR je na rozdíl od skupiny Bilderberg či Trilaterální komise výhradně americkým spolkem, pouze pro občany USA, která zabývá otázkami zahraniční politiky a pozicí a rolí USA na mezinárodním poli. CFR se také oproti jiným elitním spolkům liší v tom, že umožňuje i doživotní členství. Oproti tomu jsou účastnící setkání Bilderbergu vybírání a zváni každoročně. V případě Bilderbergu jsou členové každoročně vybírání výkonným výborem spolku a jsou jim zasílány oficiální pozvánky a jedná se o účastníky především ze Severní Ameriky, Západní a Střední Evropy. TK na rozdíl od CFR zahrnuje jak představitelé amerického regionu, tak i evropského a asijsko-tichomořského. Trilaterální komise přijala pravidlo, dle kterého je její člen povinen po dosažení funkce ve státní správě vzdát se členství v TK. Ovšem jak ukazuje kapitola 5. 3. 1, není toto pravidlo vždy dodržováno. Např. Bilderberg takové pravidlo dozajista nedodržuje. Velké rozdíly jsou v počtech členů či účastníků. CFR tvoří základna zhruba 4700 členů z USA. TK má vyhrazený počet členů pro každý ze tří regionů – z Evropy 170 účastníku, ze severoamerického regionu 120 a z pacifického regionu 100. Jednotlivé státy z těchto oblastí mají přesně určený maximální počet míst v TK, pokud někdo skupinu opustí, noví členové jsou vybírání opět na národní bázi (Membership, 2010). Počet účastníků konference Bilderberg se každoročně pohybuje kolem 130. Co se týče vnitřní struktury, jsou i zde mezi spolky patrné rozdíly. Bilderberg je řízen řídícím výborem, který se v současnosti skládá z 33 členů a předsedy, tito členové jsou vybírání na čtyřletá období (Governance and Funding, 2013). V čele TK se nachází 3 předsedové (jeden z každého regionu) šest místopředsedů (z každého regionu dva) a také výkonný výbor (36 členů). Stálé členy CFR vybírá dvakrát ročně její představenstvo, jež se skládá z 36 členů. Kromě toho CFR každoročně vybírá určitý počet nových členů ve věku 30 – 36 let na pětiletá období (Membership, 2013). Přes tyto odlišnosti ovšem mají spolky společné např. to, že každý působí určitým vlivem prostřednictvím svých členů/účastníků na společnost nebo, že je pro setkání těchto spolků určitým způsobem charakteristické utajení.

Elitní spolky IV.

Elitní spolky III.  

Elitní spolky II.  

Elitní spolky I.

Facebook komentáře