Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Šéf Asociace nezávislých médií dává návod na boj s cenzury e-mailů

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný dává občanům, které postihla cenzura jejich mailových schránek, návod, jak se proti tomu zákonnými prostředky bránit.

Podávejte trestní oznámení podle tohoto vzoru:

  • sef-asociace-nezavislych-medii-dava-navod-na-boj-s-cenzury-e-mailu

Okresnímu státnímu zastupitelství v MĚSTO

ADRESA

V Praze dne 24. dubna 2018

Věc:  Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin 

Ve smyslu § 158 odst. 1 a 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), podávám tímto trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 1 zákona č. 40/2009, trestní zákoník, a to zejména porušením tajemství datových a textových zpráv posílaných prostřednictvím sítě elektronických komunikací a dále v rámci neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci,

neznámým pachatelem, prostřednictvím anebo ve spojení s osobami provozujícími či jinak zajišťujícími tzv. freemailové služby.

Odůvodnění:

V období od DATUM do e-mailových schránek na mnou provozovaných účtech, adresách freemailových služeb, přestaly být doručovány některé elektronické zprávy (e-maily), ačkoliv u odesílatelů těchto zpráv byly zprávy vedeny jako řádně odeslané a řádně doručené. Tento stav přetrvával do … /trvá doposud.

K tomuto závadnému jednání došlo u služeb poskytovaných na následující adrese: NÁZEV FREEMAILU.

Z dostupných informací - jednak z přehledu došlých zpráv, komunikace s odesílateli i z mne přístupných uživatelských informací o mechanismu přenosu zpráv, vyplývá důvodné podezření, že vybrané zprávy byly záměrně mazány, blokovány či jinak vyloučeny z přenosu, a to na základě cíleného výběru. Např. s přihlédnutím k určitým slovům, názvům elektronických (webových) adres či odkazům na ně uváděných v textu e-mailů. Jednalo se zejména o následující výrazy:

SEZNAM BLOKOVANÝCH SLOV/ADRES: ....

Takové vyhodnocování soukromých zpráv založené na prohledávání jejich obsahu je ve svém důsledku cenzorstvím a v zásadním rozporu se zákonem nařízenými požadavky na důvěrnost komunikací. Tímto jednáním došlo k zásahu do základních ústavních práv týkajících se soukromí i sdělování informací.

Provozovatelé freemailů mohou jistě přijmout opatření k zajištění bezpečnosti a integrity služeb a dokonce ve vážných případech na příkaz státních orgánů vydávat obsah elektronické a počítačové komunikace. O tyto záležitosti, jak je také patrné z příloh oznámení, se však v dané věci nejedná. V žádném případě se poskytovatelé freemailů, jejich zaměstnanci a smluvní partneři nemohou svévolně seznamovat s obsahem komunikace a prohledávat bez velmi vážného zákonného důvodu jakýmkoliv způsobem evidenci e-mailů či obsahu e-mailů.

Je tedy dáno podezření, že poskytovatel freemailu nebo jiný subjekt zajišťující elektronickou komunikaci či službu informační společnosti na internetu, některý z jejich zaměstnanců zneužil svého postavení či funkce a sám nebo ve spojení s jiným pracovníkem či dodavatelem části služeb vážným způsobem porušil důvěrnost přepravovaných zpráv, bezpříkladným způsobem opakovaně zasáhnul do soukromí nejen adresátů, ale také odesílatelů e-mailů. Bez vážných důvodů a bez rozumného předchozího projednání a hlavně bez aplikace jakéhokoliv jasného zákonného důvodu tak znemožnil realizaci soukromého života dotčených osob, pracovní i obchodní jednání a tím způsobil vážnou újmu.

ODSTAVEC PRO PODNIKATELE: Pisatelé e-mailů jsou zmateni, usuzují na nesolidnost majitele e-mailové adresy a neschopnost zajistit službu, aniž by mohli pochopit, že jejich e-maily maže přímo provozovatel freemailu. Vzhledem k tomu, že výše uvedené e-maily jsou používány také v rámci podnikatelské činnosti, a to nejen pro komunikaci se zákazníky, ale také se širší veřejností, byla výše uvedeným jednáním způsobena vážná škoda a hmotná újma. 

V příloze k tomuto oznámení přikládám (velmi pravděpodobně neúplný) přehled/příklady zpráv, které byly mazány a blokovány.

Žádám, abych byl v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních.

Oznamovatel:   Jméno, příjmení/Název firmy, Adresa

S pozdravem

zdroj:https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Sef-Asociace-nezavislych-medii-dava-navod-na-boj-s-cenzury-e-mailu-533299

Facebook komentáře