Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Terorismus? Ne. Rothschildismus!

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

Před nějakou dobou tady vyšla čísi úvaha na téma terorismus, islamizace, ilegální imigranti atp. Jmenovala se "Konspirace o migraci" a tak trochu podobnou "konspiraci" jsem nosil v hlavě už drahnou dobu. Text "Konspirace o migraci" se chvíli ubíral tím směrem, jak se v mysli ubírám také, ale patrně z nedostatku času či odvahy byl povrchní, také závěr a vývody rozplynuly do neurčita. Rozhodl jsem se, že ho poposunu kousek dál. Možná až na samý konec.

  • terorismus-ne-rothschildismus

Abychom ale pochopili dnešní dění, bylo by zapotřebí zajít hodně do minulosti a krátký text nemá šanci. Chápu, že na tu to není prostor a tak abychom učinili této dávné historii alespoň zčásti zadost, doporučím přeletět nejdříve alespoň první polovinu mého trošku staršího textu (http://www.czechfreepress.cz/blogy/neviditelny-stat-vede-boj-lsti-a-klamem.html). Je tam vše podstatné (a pokud mohu malou poznámku ke komentům pod ním, tak: ne, rozhodně nebylo v textu páté přes deváté - jen nechávám čtenáři dost prostoru k samostatnému myšlení a ano, souhlasím, že to bylo krátké a téma by si zasloužilo knižní vydání s povinnou četbou ve školách), a my se díky tomu můžeme vrhnout na souvislosti z jiného konce. Bude to trochu delší, ale snad to všichni dáme.Za posledních zhruba 150 let jsme mohli evidovat několik, více či méně zajímavých, ale jistě řízených událostí, které formovaly náš svět do stávající podoby. Možná se někteří pozastavili nad délkou období. Vždyť plánovat a řídit události na 150 let dopředu se nám dnes, kdy vlády nejsou schopny plánovat ani s výhledem na 5 let, může zdát jako hodně za vlasy utažené sci-fi. Ale je to tak. Existují jisté společenské okruhy, které toto nejen dokáží, ale je to jejich základní životní náplní i životním úkolem.

Jejich činnost nelze tak snadno identifikovat. Žijí sice dlouho díky pravidelným transplantacím vnitřních orgánů, ale i tak za jeden jediný život toho až tak moc nestihnou. A my si toho mála, co udělají, při všech našich starostech, také už vůbec nevšimneme. Všechen ten děj na planetě, co si čteme v novinách, nám připadá jako úplně přirozený. On ale přitom přirozený vůbec není. Většina toho, co se děje je striktně řízena a toto řízení lze poznat právě až za delší časové období. Až to dává činnosti této skupiny určitý významový vektor, který už je velmi obtížně přehlédnutelný. Proto se ohlédněme zhruba těch 150 let za sebe.

Otec sionismu, rakousko-uherský Maďar, Theodor Herzl, jako první představil ve švýcarské Basileji své vize na "Židovský stát" v Palestině. Stalo se tak v roce 1897, nicméně Herzl nebyl žádný vizionář. Byl jen prvním, který tehdejší stav dal na papír a poté řekl nahlas, protože první židovští migranti začali proudit na palestinská území již v letech 1881-82.

Možná to někoho překvapí, ale těchto migračních vln bylo od roku 1881 do začátku druhé světové války v roce 1939, celkem pět. Nezajímavé není ani to, že jakýmsi "generálním sponzorem" rozvoje židovské komunity na palestinském území byl od nepaměti klan Rothschildů. Důležitou poznámkou je také fakt, že židé do Palestiny nemigrovali z důvodu chudoby, ani z důvodu stesku a touhy návratu do "své" pravlasti, ani z důvodů náboženských. Bylo to většinou z důvodu vyhnání nebo strachu z původního obyvatelstva té dané země, odkud prchali.

Dále je důležité si všimnout, že židé migrovali do Palestiny prakticky z každého koutu planety (snad mimo Austrálie, ale to je s ohledem na způsob jejího osídlování této britské vězeňské kolonie zcela pochopitelné). V této souvislosti není nezajímavé, že byli takto, snad téměř systematicky, roztříštěni po všech kontinentech, jen se lišila hustota jejich osídlení na metr čtvereční.

Nejhustěji osídleni a tedy i nejintenzivněji vyháněni byli židé z Evropy. Od Ruska po Španělsko, od Polska po Itálii, zde všude byl, čas od času, shledán pobyt židů jako nežádoucí a dekterety nebo pogromy byli z měst vyhnáni. Navíc, k migraci byli nuceni od nepaměti. Již římský císař Claudius na samém počátku našeho letopočtu, vyhnal židy z Říma a Ježíš je zase vyhnal z Chrámu.  V roce 1881 to byly zase ruské pogromy, které židy přinutily sbalit si svých pět švestek. Jako dovětek tohoto odstavce se sama do úst dere otázka: Pokud tento stejný problém mají židé na celé planetě a trvá minimálně 2000 let ...nedělají náhodou něco špatně?

Odpověď na tuto otázku ponechme na samotných židech, ale ještě bude vhodné zmínit jejich pocity při těchto nucených migracích. Tyto totiž byly nápadně podobné pocitům Chazarů, když byli za svou nehoráznou dobyvačnou drzost potrestáni a jejich říše zničena ruským carem Svatoslavem I. v roce 965. Je to právě nenávist a touha po pomstě, která se předává po stovky let z generace na generaci. Když tyto nenávistné pocity spojíme s věčným uchováváním paměti na opuštěné majetky vyhnanců, jak je patrné například ve snímku "Meč spravedlnosti" (2006), který se opírá o historické události  na konci 15. století ve Španělsku, tak obraz židovské mentality, vytvářený dvěmi tisíciletími, je téměř úplný. Za zásadní můžeme pokládat související úvahu o tom, zda a s jakou přesností jsme dnes schopni rozeznat současného žida od Chazara či nikoli. Každopádně v dalším textu budou pro zjednodušení označováni jen jako židé.

Nyní nastal čas na odkrytí méně známé části židovské migrace, která nekompromisně dobarví pravou tvář židovské mentality. Tato znalost nám také pomůže v dotvoření obrazu nejen minulosti, ale hlavně současnosti.

Jedná se o pátou židovskou migrační vlnu (pátá alija) do Palestiny - tedy těsně před začátkem 2.sv.války, která probíhala v letech 1930 až 1939. (První alija: 1881-1903 cca 30 tis. osob, druhá: 1904-1914 cca 40 tis., třetí: 1919-1923 cca 35. tis., 1924-1929 cca 80 tis.) I když všechny čtyři předchozí migrační vlny od roku 1881 vedly převážně z Ruska a Polska (nejen, ale hlavně odtud), tak tato pátá vlna pramenila v hitlerovském Německu. V té době začali organizovaným způsobem migrovat do Palestiny hlavně židé němečtí, což se z dnes schváleného pohledu na holocaust zdá býti zcela logické. Zdroje uvádí, že to bylo zhruba 100 tisíc z celkového počtu cca 250 tisíc německých židů.

Proč tak málo z toho čtvrt miliónu osob? Může nás napadnout, že více nestihli, ale z historie vyplývá něco jiného. Tuto pátou migrační vlnu si židé totiž organizovali přísně selektivním způsobem. Ani zdaleka do Palestiny nebrali každého. Pouze vybrané jedince a zbytek nehodících se židů, byl v Německu zcela plánovitě ponechán napospas fašistické perzekuci.

Tuto, nám normálním lidem zcela nepochopitelnou, židovskou autoselekci (lépe snad autogenocidu) lze historicky prokázat. Když začali být židé v Německu atakováni, proběhlo v roce 1938 setkání, na kterém vystoupil sionistický vůdce a současně pozdější první prezident státu Izrael, Chajim Weizmann. Stojí za to vnímat plný význam slov, které tehdy, na tomto setkání v roce 1938 pronesl: "Palestina nemůže přijmout všechny židy. Chceme, aby s námi šli jen ti nejlepší mladí lidé. Chceme jen vzdělané židy, kteří vstoupí do Palestiny a jejich cílem je zvýšit kulturu. Ostatní židé budou muset zůstat tam, kde jsou a čelit jakémukoli osudu, který je postihne. Tyto miliony židů jsou jen prachem na kolech historie a možná budou muset být smeteni. Nechceme je pustit do Palestiny. Nechceme, aby se Tel Aviv stal dalším podřadným ghetem."

Pokud se vám s těmito slovy vybavilo něco o Třetí říši a čisté, nadřazené rase, tak to neznamená jenom, že jste v dějepise měli dobrého učitele. Znamená to také, že se jen obtížně bude obhajovat názor, že Chajim Weizmann a Adolf Hitler nebyli z jednoho chovu.

Jak bylo uvedeno, migračních vln na území Palestiny bylo v minulosti více a to ze všech možných koutů planety. Tato migrace pokračuje ovšem dodnes. Když uvedeme pár čísel, tak v Izraeli žije cca 6 miliónů židů (zhruba stejně mají i Spojené státy), přitom v období 1919 - 2006 do Palestiny resp. Izraele emigrovalo cca 3,5 milionu. Z tohoto počtu rozhodně stojí za povšimnutí židovský exodus z rozpadajícího se Sovětského svazu v letech 1990 - 1999. Této migrační vlny se účastnilo přes tři-čtvrtě miliónu židů, což je nejen 13% z dnešního počtu židů žijících v Izraeli, ale i bezkonkurenčně nejvyšší počet osob v jediné migrační vlně za celou židovskou migrační historii.

Opusťme nyní židovskou migraci a zaměřme se na samotné území Palestiny. Je zřejmé, že počet židů se na arabské půdě od roku 1882 plynule zvyšoval a jak známo, židé ani zde nikdy nepatřili mezi nejoblíbenější skupinu osob. Ovšem Arabové, i když jsme po léta indoktrinováni něčím jiným, tak zpočátku nebyli k židům nijak extra nepřátelští. Je to patrné právě z průběhu první židovské migrační vlny. Tato trvala zhruba 22 let a na území Palestiny přicestovalo během tohoto období asi 30 tisíc osob, což je zhruba 1.300 za rok. Kdyby arabská většina měla s jejich příchodem nějaký zásadní problém a měla zájem ho řešit, tak s tímto počtem by se každoročně snadno vypořádala a nechtěné příchozí vrátili obratem zpátky do moře. To však neudělali a nechali židy v klidu a míru osídlit nově nabyté pozemky.

Časem se ovšem situace měnila. Tak jako ze sebe sami židé vytvořili národnostní skupinu nenáviděnou po dva tisíce let po celé Evropě, tak se jí stali rychle také na Arabském poloostrově. Jenže, než se Arabové stačili rozkoukat, židé už byli početně i materiálně zajištěni a navíc pod ochranou Britské vlády (např. Balfourova deklarace z roku 1917, která byla vytvořena a britskou vládou schválena na pokyn Rothschildů). Palestinci ani za pomoci ostatních arabských zemí řidy dodnes nedokázali vyhnat a paradoxně jsou dnes ze své domoviny vyháněni právě Palestinci. A nejen Palestinci. Vlastně všichni Arabové. A s nimi Asiaté a Afričané také. Zkrátka všichni, co se ocitli v blízkosti, před 69 lety vzniknuvšího státu Izrael opouštějí své domovy. A světe div se - směr Evropa!

Trochu jsme tou zmínkou o Evropě předběhli, ale shrňme si ještě rychle dosavadní text:

Židovští sionisté, za pomoci britského impéria (nad kterým v té době slunce skutečně nezapadalo) a peněz Rothschildů, dosáhli obsazení části území rozpadající se Osmanské říše. Zjistili jsme, že mezi první osadníky patřili prchající židé z Ruska a Polska a ti vybudovali infrastrukturu a postavili města pro další rozvoj židovského státu. Dozvěděli jsme se, že v páté migrační vlně bylo povoleno migrovat na území Palestiny už jen židovské elitě, která byla před 2. světovou válkou "uklizena" do bezpečí a dozvěděli jsme se také to, že po funkční dohodě budoucího prezidenta státu Izrael, Chajima Weizmanna s Adolfem Hitlerem, byly statisíce nepotřebných židů předurčeno k zabavení majetku, následné izolaci a likvidaci v koncentračních táborech. (Pozn.: průběh 2.světové války a úkoly jaké dostal Adolf Hitler v této válce s tématem velmi silně souvisejí, ale nebudou z důvodu  zvoleného formátu uvedeny.)

A nyní, když k tomu všemu, co jsme zatím zjistili přidáme znalost faktu, že:
- židovské banky pomáhaly od roku 1930 financovat nacisty v Německu a že hlavou této fašistické finanční hydry nebyl nikdo jiný, než Centrální banka Velké Británie, jejímž majoritním akcionářem byl rod Rothschildů,
- na 2.světové válce i poválečném období zbohatly hlavně židovské bankovní domy a jejich korporace,
- za finanční podpory klanu Rothschildů, Velké Británie, Spojených států a ostatních vazalů sionismu byl v roce 1948 vyhlášen stát Izrael, vojensky zajištěno jeho rozpínání a tolerována izraelská agrese i na území obyvatel Palestiny,

tak víme, jak vypadal svět terorismu do konce minulého tisíciletí.Nyní, abychom se mohli přenést do současnosti, se ještě na chvíli vraťme do Evropy před rok 1939 a ptejme se čím lze charakterizovat primární a jednoznačný zárodek 2. světové války?

Odpověď: Základním předpokladem pro její rozpoutání byl dluh. Přesněji - německý dluh za válečné reparace z 1. světové války, ale čí byl a za co dluh vznikl, není v této chvíli důležité. Důležité je, že jedině státní finanční nevolnictví vytvořilo předpoklady pro:

- obrácení národa na novou ideologii,

- zahájení intenzivního zbrojení a

- vytvoření fiktivního nepřítele.

Tyto 1+3 předpoklady se staly základem pro zdárné zahájení devastace výsledků lidského úsilí, počínaje rokem 1939. Právě tyto čtyři předpoklady stály za zahájení pomsty sionistů, ve které se evropští gojimové měli sami mezi sebou vyzabíjet a Evropa shořet v ohni války.


A nyní se vraťme do současnosti a pokusme se zjistit, zda se o něco podobného sionisté nepokoušejí i dnes. Ani nemusíme dlouho bádat, abychom zjistili, že:

- zadluženy jsou skoro všechny země světa a na místo, aby problém rychle vyřešily, tak se stále více a více zadlužují. Dluhy se mnohdy staly nesplatitelnými, stejně jako ty německé po 1.světové válce.

- požadavek na zrychlení celosvětového zbrojení je jednoznačný. Nový americký prezident Donald Trump si na pokyn sionistických sponzorů obul nové okované boty, začal hlasitě chřestit zbraněmi a nekompromisně požaduje "svá" dvě procenta do rozpočtu NATO i od těch největších žebráků. Německo zase pod hlavičkou Evropské unie hodlá vytvářet vlastní evropskou armádu a má v plánu investovat obrovské sumy do vývoje nových zbraňových systémů. A nakonec ani zprávy o vyzbrojování Číny, Ruska, KLDR, Iránu, Turecka nebo posedávání obránců z NATO na ruských hraničních kamenech nepatří mezi pozitivní signály mezinárodní mírové spolupráce.

- fiktivní nepřítel byl vytvořen dávno, ale už to není terorismus. Nepřátelé jsme všichni. Jen se podle geografických souřadnic mění naše názvy. Pro jedny je nepřítel Rusko, pro druhé USA, pro další KLDR, Jižní Korea, Čína, Irán, Sýrie, Turecko, Německo, Jemen, Saúdská Arábie, Venezuela a tak dále. Nepřátel je dnes už více, než přátel a tak jak byla koncem minulého století móda podepisovat mezinárodní mírové a odzbrojovací dohody jako na běžícím páse, tak dnes nic podobného nehrozí ani omylem.

- paradoxně největší problém mají dnes židovští sionisté s naší nákazou vadnou ideologií. Ani do komunismu a ani do fašismu se už pozemšťanům nechce a proto bylo nutné sehnat nějaké ideologie nové a ty nám nechat zdomácnět. Nebo dovézt odněkud zvenčí něco neslučitelného s lidstvím a čekat aktivně na výsledek. Neudělali to ale napřímo přes národní vlády. Bylo by to sice jednodušší, ale tím by  mohli ohrozit stabilitu těchto ochočených národních vlád. Rozhodli se jinak:

A) nejdříve ustanovili vládu nad národními vládami, podobně jako byla v roce 1930 ve švýcarské Basileji založena Banka pro mezinárodní vypořádání (BIS) - tedy jakási banka všech centrálních banka určená na podporu fašistického Německa a

B) zřídili dočasný mezičlánek ve formě organizací, zajišťující vlastní dovoz a implementaci zmíněných vadných ideologií do společnosti.

Asi jste se dovtípili, že vládou vlád je dnes Evropská unie a dočasným účelovým mezičlánkem jsou různé nevládní organizace (NGO), zajišťující fyzický dovoz a propagaci vadných ideologií jako islamismus, genderismus, neoliberalismus, neohumanismus, multikulturalismus, elgebetismus a podobné anachronismy.

Aby nevznikly pochyby o tom, v čím zájmu (rozuměj - čí jsou zaměstnanci) obě tyto podvratné organizované skupiny (EU a NGO) pracují , tak stačí sledovat cestu peněz...

Činnost Evropské unie je hrazena jednotlivými členskými státy, takže potud se zdá být vše čisté. Ale pouze zdánlivě. Když si totiž uvědomíme, že prakticky všechny tyto členské státy jsou zadluženy u bank vlastněných sionisty a tyto státy se dále intenzivně zadlužují, tak EU funguje ve své podstatě za peníze těchto soukromých sionistických bankéřů. ...a tedy zcela pochopitelně Evropská unie funguje výhradně v zájmu sionismu.

A v čím zájmu pracují NGO, zabývající se dovozem a propagací vadných ideologií? Tady je cesta peněz mnohem průhlednější, protože tyto jsou financovány z fondů Evropské unie, z fondů soukromých oligarchických filantropů jako je například Open Society Fund, z fondů nadnárodních korporací, které jsou taktéž vlastněny sionisty a částečně i z rozpočtů jednotlivých národních států. (Hlavním úkolem národních vlád je ale právně zajistit legalizaci podvratné činnosti EU a NGO)

Platí tedy, že kompletně všichni, kteří se podílejí na aktivaci posledního článku potřebného pro vznik globální války (nákaza společnosti vadnou ideologií), jsou placeni z peněz bankovních domů patřících židovským sionistům.

Nyní se konečně dostáváme k samotnému závěru a konečně se můžeme začít ptát: Kdo je vlastně ten "pan terorismus"?

Jak je z předchozího textu i samotných dějin patrno, není to ani proslulý Islámský stát, ani Bin Ládinova Al-Káida, ani žádná An-Nusrá a ani nikdo podobný. To všechno jsou jen fanatičtí žoldáci, kterých pracovním nástrojem je zbraň a mzdu dostávají podle počtu zabitých lidí. Kdyby jim někdo nabídnul mzdu za ničení zbraní, budou fanaticky ničit zbraně.

Teroristou není ani žádný stát nebo státník. Občas se sice vyskytne někdo, kdo se ujme vedení díky svých silných řečí a pilované gestikulaci, to ano. Ale to je v podstatě také žoldák, ovšem s tím, že jeho zbraní není nůž, ale jazyk. Jazyk a laciná rétorika, na kterou se lidi chytají jako hmyz na sirup. Za řeči a sliby je tento rétorický žoldák placen je penězi sionistů. Od Napoleona, přes Hitlera, k Merkelové, až k Trumpovi. A dnes to jen platí dvojnásob, než kdysi - totiž jen tři národní banky na celé planetě nejsou po kontrolou Rothschildova impéria. Takže teroristou není ani Rusko, ani Spojené státy. A není to ani Irán, ani Saudové, ani Britové, ani Turci a ani žádná Korea. Žádný z normálních států. Všechno vedle.

Kdo by si myslel, že teroristou je Evropská unie nebo nevládní organizace je také na omylu. Tohle všechno jsou jen nástroje ve formě dobře placených osob s nízkým IQ, kteří jsou pro peníze ochotni zardousit v klidu i své rodiče. Je to jen lidský odpad, který účelově dostal do rukou moc, aby Evropu vedl do zmatku.

Kdo si myslel, že to je Izrael, je taktéž na omylu. Izrael je sice zemí s nejvyvinutější rasovou hygienou, ale hlavně to je země se zneužitým a zmanipulovaným národem, který se hned tak neprobere. V Izraeli se systémově šíří v podstatě stejně vadné ideologie (včetně toho "elgebetismu"!), jako tady u nás, ale navíc jsou izraelští židé systémem pěstováni a úmyslně udržováni ve stavu vzteklých psů, na které za každým rohem čeká holocaust. Izraelci nejsou teroristi. Jsou to v podstatě zabednění chudáci zavření v kleci, které manipulátoři dráždí ostrým bodcem.

Tak kdo jen ten, kdo organizuje a platí války a financuje prorůstání rakovinných ideologií do společnosti? Kdo vlastní banku, které dlužíte peníze? Kdo drží všechny země ve finančním dluhu? Kdo s klidem pošle vlastní národ do plynové komory? Kdo se ukájí na vzájemném zabíjení jiných národů po miliónech? Kdo stojí za vznikem Evropského společenství (dnes EU)? Kdo opravdu řídí tiskárny na peníze? Kdo nevíce vydělal na všech válkách počínaje válkami Napoleonskými? Kdo získal nejvíce na hospodářských krizích včetně té poslední v roce 2007? Kdo skutečně cvičí, vyzbrojuje a platí radikální žoldáky? Kdo platí organizaci demonstrací, revolucí, převratů a průvodů úchylů? Kdo je skutečnou hlavou migrační mafie, která plní Evropu násilím? Kdo vlastní většinu médií? Kdo po stovky let vydělává na neštěstí druhých?

Odpověď je nyní snadná - židovští sionisté! Ano, sionisté jsou ti, kteří jsou skuteční teroristé. A je to mnoho let, co začali řídit osudy druhých. Právě ta rodinka na fotce nahoře už příliš dlouho určuje, který národ bude nadřazen, na kterém bude aplikována genocida, která země bude srovnána se zemí a kdo bude čí rukou zabit. Už příliš dlouho devastují a terorizují tuto planetu. To stačí. Konec. Skončeme to a ještě dnes, my všichni, přestaňme podporovat rothschildismus.

Raději ihned, než pozdě.(PS: Kdyby někdo nevěděl a chtěl zeptat jak, tak nechť zalistuje v mých starších textech. Nebo ať počká na nový. Píšu roky furt to samé dokola.)Zdroje a zajímavé odkazy:
- https://www.youtube.com/watch?v=qEBJo5Ln-Wk
- http://zemavek.sk/rabin-weiss-za-holokaustom-antisemitizmom-a-izraelskym-terorom-stoja-sionisti/
- https://www.uloz.to/!ktpUWnUlLXCt/kdo-financoval-hitlera-dokument-bbc-1998-ceske-titulky-240p-h-264-aac-mp4
- http://www.theeventchronicle.com/study/complete-list-rothschild-owned-controlled-banks/#
+ wikipedie

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře   

#2 ariana.p@seznam.cz 2017-08-23 20:00
Tak výstižný a přitom dosti složitý výklad terorismu jsem tedy nečekala. Neustále jsem se ptala dokola, co a kdo stojí za imigrací, kdo spustil tento pochod vražedných vymatlanců a co je účelem tohoto konání!. To, že Rotshildové a jiní panáčkové stojí za vším, to jsem již věděla, přece jenom se zajímám o světovou politiku, taktéž otázka Židů mi byla lčástečně známa Za vším mám hledat DLUH.Dluh EU, pro kterou jsem nezvedala ruku ani jsem ji nechtěla. To je to, co jsem nečekala, teď už mám přece jenom trochu jasno, i když mám dalších spoustu otázek. Snad se v tomto nezávislém zpravodajství dozvím další odpovědi na mé otázky.Znovu a znovu si budu číst tento vysvětlující článek a budu hlavně přeposílat dál....děkuji,. ...
#1 Bus Bělojar 2017-08-22 12:04
Už ve Varšavském ghetu se obchodovalo s pozemky v Palestině.Před 1.sv. válkou bylo na sionském koncilu(ve Švýcarsku) nabídnuto židům založit svůj vlastní stát-osídlit Ugandu. Ti ovšem trvali na svém-chtěli Palestinu. Když si k tomu přidáme,že všichni nacističtí pohlaváři byli židé(Hitler,Hey drich,Hess,Eich mann) a žid byl také Winston Churchill,můžem e dlouze polemizovat i o tzv. holokaustu. Pokud by Němci opravdu zabili 6 milionů židů,podle dostupných záznamů by jich už na světě zůstalo minimum,tudíž by nemohli v žádném případě založit Izrael.

Facebook komentáře