Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vážení biskupové a kněží Česka a Moravy,

všichni víte, že ve dnech 5.-12. února má v Praze proběhnout tzv. kontinentální shromáždění Synody o synodalitě 2021 – 2024. Účastnit se ho budou propagátoři LGBTQ z 39 biskupských konferencí Evropy. Dne 8. února v 18 hodin má být v pražské katedrále jejich koncelebrovaná bohoslužba.

 

BKP: Jen modlitební mobilizace zabrání bergogliánské sektě

uvrhnout na Prahu a evropský kontinent prokletí

video: https://vkpatriarhat.org/cz/?p=49413  https://zivotni-cesta.wistia.com/medias/6gll0fs82j

https://rumble.com/v2780ys-modlitebn-mobilizace.html  https://cos.tv/videos/play/42000956249904128

ugetube.com/watch/gngWn1FePBld1R1bitchute.com/video/JiJHZyDrLsYM/

 

  • vazeni-biskupove-a-knezi-ceska-a-moravy

Vyvstávají dvě otázky:

1) Kdo je iniciátorem a propagátorem Synody o synodalitě?

2) Co je ve skutečnosti Synoda o synodalitě?

Iniciátorem a propagátorem tzv. synodální cesty je tzv. papež František. Kdo je František Bergoglio? Je třeba vědět, že je to zjevný heretik, tedy neplatný papež, kterému se nikdo nesmí podřizovat ani ho poslouchat, jinak na sebe stahuje Boží prokletí, které je na něm. Bergoglio se po celý svůj neplatný pontifikát projevuje gesty i slovy jako velký propagátor sodomie a pohanství. Gestem líbání nohou transsexuálovi (2015) demonstrativně schválil transsexualismus. Tato sexuální deviace je spojena se zločinným přeoperováváním pohlaví. Za svou zradu Boha i Jeho přikázání na sebe ipso facto stáhl anathemu – exkomunikaci, to je vyloučení z církve. Mnohonásobnou exkomunikaci na sebe stáhl i za zločinnou propagaci mRNA genetického séra pod názvem vakcína. Rovněž na něho dopadla anathema i za prosazování sňatků sodomitů a adopce dětí jimi (2020) a také za rušení Božích přikázání a jejich nahrazování subjektivním přístupem, a to nejen v exhortaci Amoris laetitia. Celý jeho apostatický a sebevražedný směr je vtělen do programu zvaného Synoda o synodalitě. V podstatě jde o praktickou transformaci katolické církve, jak to vyjádřil i kard. Kasper. V co se má katolická církev legalizací LGBTQ a pohanského modlářství transformovat? Jde o přeměnu v anticírkev New Age, která uctívá démony a satana. Synodální cesta Bergogliovy sekty je totální zradou Kristova evangelia i Tradice církve. Ve skutečnosti je to cesta zbožšťovaného ega, které miluje lež a směřuje legalizací hříchu do časné a věčné záhuby. Kdo chce být spasen, musí se od této cesty radikálně oddělit, protože za ní je duch lži a smrti. Ten umí tak oklamat rozum a vyřadit svědomí, že se s ním člověk natolik ztotožní, že dobrovolně kráčí cestou morální i duchovní sebevraždy.

Bergogliova sekta, okupující církev, buduje svou pseudo-hierarchii a novou kněžskou generaci, v níž mají mít klíčovou roli osoby LGBTQ a feministky. 

Není tajemstvím, že Bergoglio tvoří se současnými nejvyššími zednářskými kruhy duchovní jednotu. Místo Kristova evangelia proto prosazuje sodomistické, covidové, ekologické, schwabovské a neopohanské antievangelium. Toto Bergogliánské antievangelium stahuje Boží prokletí (Gal 1,8-9) a vytváří tak podmínky pro globalistický cíl „zlaté miliardy“. To je vážná věc! Totiž prokletí z tohoto setkání církevních Jidášů dopadne nejen na církev, ale i na celý národ, a skrze něj na celou Evropu.

Co to je Boží prokletí? Boží prokletí je trest za hlásání falešného evangelia (viz Gal 1,8-9). Stahuje duchovní temnotu, která ohlušuje svědomí a vyřazuje zdravý rozum. Takže člověk už nerozlišuje lež od pravdy, dobro od zla, spravedlnost od nespravedlnosti. Není schopen se proto proti lži a zlu postavit a jde cestou časného i věčného sebezničení.

V Evropě tyto dny probíhá válečný konflikt. Pokud, vážení čeští a moravští biskupové, pravdivě věřícím neřeknete, co za hrozný zločin je ta kontinentální fáze Synody o synodalitě, která legalizuje LGBTQ i modlářství a stahuje prokletí, svou pasivitou vytvoříte podmínky, aby evropský kontinent byl tragicky redukován, tedy vyhlazen. Vy už nezabráníte setkání bergogliánské sekty v Praze, ale před Bohem jste povinni učinit adekvátní satisfakci. Vaší povinností je nejen povědět pravdu, ale i vyzvat lid k nepřetržité modlitbě až do konce tohoto roku 2023.

Tzv. synodální cesta pod termínem „přijetí nepřijatých“ církevně legalizuje všechny amorální deviace a zvrhlosti, tzv. LGBTQ. Nepoví se už, že pod písmenem „Q“ se skrývá i sadismus a sexuální vraždy. Jistý maniak s „Q“ orientací podřezal hrdlo více než 50 ženám. Dnes by měl být tento „nepřijatý“ z vězení propuštěn a „přijat do církevního společenství“, aby mohl pokračovat v realizaci své sexuální Q orientace s církevním požehnáním.

Schvalováním LGBTQ Bergogliova sekta a její synodální cesta totálně bojkotuje a ruší Boží přikázání i přirozenou morálku. Synodální proces s tímto programem je přímá vzpoura proti Bohu. Svolává proto na církev i národy prokletí, jehož ovocem je genocida lidstva.

Každý si dnes musí uvědomit aktuálnost a nutnost duchovní mobilizace! Začněte s modlitebními strážemi, jejichž součástí je tzv. svatá hodina, a to v čase od 20 do 21 hodin. Tento čas vyčleňte pro Boha a komunikaci s Ním v modlitbě. Kromě denní modlitby od 20 do 21 hodin ať každý drží ještě i svou hodinovou modlitební stráž, a to denně, každý čtvrtý týden. Čtyři skupiny se po týdnu střídají, tím je vytvořena nepřetržitá modlitba ve dne i v noci. Ježíš dává zaslíbení, že Bůh zasáhne (Lk 18). Nečekejte ale, až vás někdo zorganizuje. Začněte každý sám se svou stráží. Je totiž nebezpečí, že by se organizací ztratil strategický čas, v němž je potřebná modlitba. Nezapomínejte ani na modlitbu svatého růžence. Je to v podstatě rozjímavá vnitřní modlitba. Je zaměřena na základní pravdy naší spásy. Připomíná tajemství vtělení Božího slova, Kristovo utrpení, smrt i vzkříšení a seslání Ducha svatého. Toto rozjímání je duchovně provázeno Ježíšovou i naší duchovní Matkou při opakování Zdrávasů. Někteří katolíci se denně modlí i tři růžence. Jiní se modlí různé modlitby za konkrétní osoby, za jejich obrácení či za vytrvalost v dobrém. S vědomím, že Bůh mě vidí a slyší, Mu předkládám konkrétního člověka a pak se za něj pomodlím Otčenáš, za druhou osobu například Zdrávas, za třetí Věřím v Boha, za čtvrtou Pod ochranu Tvou atd. Desatero je možné spojit s modlitbou podle principu „agere contra“. Ze zkušenosti některých uvádíme:

Při Desateru, když začneme slovy: „První: V jednoho Boha věřiti budeš“, je třeba se zastavit a uvědomit si, že toto přikázání je dnes hrubě pošlapáno hlásáním herezí i okultismem, takže je zasažena celá církev včetně biskupů a kněží. Já ale nyní proti této bolestné realitě vyznávám: V jednoho Boha věřiti budeš!

„Druhé: Nevezmeš jména Božího nadarmo.“ Vím, jak mnozí zneužívají Boží jméno, a to nejenom věřící, ale i nevěřící lidé. Jde mnohdy o veřejné rouhání, ale já nyní vyznávám: Nevezmeš jména Božího nadarmo!

Podobným způsobem před Bohem modlitebník projde i další Boží přikázání Desatera.

Najde se v Česku a na Moravě těch 7000 Božích bojovníků, kteří nesklonili a neskloní kolena před Baalem a jeho nohsledem Bergogliem? (srov. Ř 11) Dnes se znovu ozývá prorocký hlas jako tehdy na Karmelu (srov. 1Kr 18): „Jak dlouho chcete, katolíci, kulhat na dvě strany? Je-li Baal vaším bohem a Bergoglio vaším papežem, tak běžte za ním! Buďte si ale vědomi, že se tím zříkáte pravého Boha a zvolili jste si sebevražednou cestu tzv. synodality, která končí v ohnivém jezeře. Je-li ale Hospodin vaším Bohem, jděte za Ním! Znovu obnovte Jeho oltáře ve svých srdcích, aby na nich hořel oheň lásky k Bohu a byla přinášena oběť živá a svatá zachováváním Božích zákonů a přikázání!“

Disidenti Charty 77 v Česku se postavili proti totalitě zvané komunismus. Ať se katolická Charta 23 postaví zavedením modlitebních stráží proti antikristovské totalitě, zvané bergoglianismus.

Drazí biskupové, kněží a věřící, pozvedněte své skleslé ruce i zemdlené srdce a volejte k Bohu dnem i nocí v modlitebních strážích (srov. Lk 18). Vytrvejte až do konce roku 2023. Proste, aby Bůh odvrátil prokletí, které bergogliánská sekta programuje pro Prahu i evropský kontinent.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

21. 1. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře