Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Pseudo-kanonizace Jana XXIII. a Jana Pavla II.

Kanonizací dvou papežů heretiků je de facto kanonizováno heretické učení – antievangelium – za něž dopadá na Vatikán a na apostatickou hierarchii Boží anathema – prokletí dle Gal 1,8-9.

Duch Boží byl postupně vyhnán z církevní organizace a na oltáři církve byl oficiálně kanonizován duch antikrista. Každý biskup, kněz i každý věřící se musí rozhodnout, koho chce poslouchat, zda Krista a Jeho evangelium, anebo aggiornamento a Assisi s duchem antikrista.

 
  • pseudo-kanonizace-jana-xxiii-a-jana-pavla-ii

V současné době musí pravdivá církev bít na poplach a volat SOS! Mlčet na satanizaci křesťanského území je de facto souhlasem s globální satanizací, spojenou s uzákoněním homosexualismu, kradením dětí a jejich demoralizací. Jde o masové zločiny proti lidskosti, za něž zodpovědnost dopadá v největší míře na apostatický Vatikán. Kanonizace dvou heretiků je šokem a skandálním výsměchem evangeliu a apoštolské tradici. Nevěsta Kristova se stala nevěstkou antikrista. Řím se stal duchovním Babylonem.

V jaké době kanonizace proběhla?

12. 12. 2013 Evropský soudní dvůr zrovnoprávnil homosexuální svazky s rodinou, a to pro všechny státy EU. Vatikán pokrytecky mlčí. Parlament v Itálii dal návrh k uzákonění pedofilie. V Belgii a v Holandsku už jsou odpůrci pedofilie trestáni vězením. Vatikán pokrytecky mlčí, anebo jen pronáší alibistické a neúčinné fráze. Ve skandinávských zemích a Švýcarsku je prosazován incest. Vatikán spolu s církevními leadery Západu pokrytecky mlčí. V Německu a jiných státech Evropy je prakticky schválena zoofilie i s veřejnými domy pro zoofily. Vatikán k tomu mlčí. V Belgii a Holandsku je uzákoňována eutanazie už nejen pro dospělé, ale dokonce i pro děti. Vatikán k tomu mlčí. Děti musí povinně absolvovat vakcinaci, o níž je dokázáno, že ničí imunitní systém, způsobuje 
neplodnost, vyvolává nevyléčitelné choroby jako autismus a jiné. Jde o masové zneužívání 
medicíny provázené masovými zločiny. Vatikán k tomu mlčí. Je zaváděna povinná sexuální 
výchova. V podstatě jde o zločinnou demoralizaci dětí od nejútlejšího věku a jejich 
zotročování zvrácenostmi všeho druhu. Vatikán k tomu mlčí. Je prosazována tzv. 
gender-ideologie, kdy muž může prohlásit, že je ženou a musí mu to být oficiálně 
potvrzeno. Jsou vyhlášeny nejtěžší tresty podle Římského statutu pro ty, kteří by tuto 
schizofrenii nazvali pravým jménem. Vatikán k tomu mlčí. Děti už v mateřské škole o sobě 
nesmí tvrdit, že jsou chlapeček nebo holčička. Jsou manipulováni sexuálními zvrácenci ke 
změně pohlaví prostřednictvím hormonů a operací. K těmto zločinům proti lidskosti 
Vatikán mlčí. Letos byla naplánovaná čipizace novorozeňat a pak, v roce 2017, povinná 
čipizace dospělých, číslem antikrista 666. A Vatikán k tomu mlčí a přímo ve Vatikánu 
čipizaci propaguje. Uzákoňuje se narkomanie, a Vatikán k tomu mlčí. Ve všech státech 
Evropy se zavádí systémy tzv. juvenilní justice, která bez reálného důvodu krade děti 
rodičům, dává je do náhradních byznys-rodin, které mnohdy tvoří homosexuálové a 
pedofilové a některé děti skončí jako materiál na orgány. Vatikán k tomu mlčí. Gender 
ideologie i homosexualismus likvidují instituci rodiny a vytvářejí pseudo-rodiny všeho 
druhu, a Vatikán k tomu mlčí.

Toto vše je ovocem odpadu Vatikánu od evangelia a přijetí herezí historicko-kritické 
metody a synkretismu s pohanstvím. Papež Jan XXIII. otevřel II. Vatikánský koncil. Heslo 
tohoto papeže bylo tzv. aggiornamento, neboli otevření se světu. Ve skutečnosti šlo o 
zradu Krista, Jeho evangelia a o vyhnání Ducha svatého z církve. Jaké je ovoce II. 
Vatikánského koncilu po 50 letech? Nastala obnova církve skrze pravdivé pokání, 
obrácení, stala se církev kvasem, aby oslovila svět? Ne, nastal opak – věroučný a 
morální odpad!

Největší krok k otevření církve duchu pohanství učinil Jan Pavel II. v Assisi. Jeho 
gesto prakticky vyhlásilo herezi, že pohanská náboženství, která uctívají démony, jsou 
spolu s křesťanstvím adekvátními cestami ke spáse. Tím byla zlikvidována i pravá misie a 
nastala anti-misie pohanství na křesťanském území. V mnohých klášterech buddhističtí 
mniši uvádějí křesťany do pohanského pseudo-duchovna. Všichni se odvolávají na II. 
vatikánský koncil a na ducha Assisi.

Katolická církev do II. vatikánského koncilu tvrdě bojovala proti zednářům. Jan Pavel 
II. exkomunikaci na zednáře de facto zrušil a uvedl je do církve. Brzy okupovali 
nejvyšší místa v církevních úřadech.

Největší odpad od pravověrného učení i odpad od Ducha Kristova nastal za vlády Jana 
Pavla II. (1978-2005). On dovolil, aby hereze historicko-kritické metody zničily 
pravověrné učení. On sám dal v Assisi příklad k praktikování synkretismu s pohanstvím. 
On kryl pedofilii a homosexualismus v řadách kněžstva.

Cesta pravdivého pokání

Místo svatořečení Jana Pavla II. by měla být vyhlášena jeho posmrtná exkomunikace, podobně jako se stalo s papežem Honoriem I. (7. století). Vatikán by měl odsoudit hereze historicko-kritické metody i ducha, který je za nimi. Měl by odsoudit synkretismus s pohanstvím, a především apostatické gesto v Assisi. Vatikán by měl odsoudit všechny sexuální zvrácenosti a zákony, vedoucí k morální degradaci lidské osobnosti. Měl by odsoudit vedení EU a amerického prezidenta za prosazování gender-homosexualismu spojeného s kradením dětí. Všichni biskupové i kněží by se měli odřeknout herezí, synkretismu a ducha Assisi, spolupráce se zednáři, odsoudit ideologii gender-homosexualismu a odřeknout se všech forem okultismu. Měli by vyznat Ježíše za jediného pravého Spasitele a znovu přijmout Ducha Kristova. Toto by bylo pravdivé pokání a pravdivá reforma! Na Vatikánu a na současné hierarchii spočívá Boží anathema – prokletí – dle Gal 1,8-9: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet.“

Pokud Vatikán cynicky odmítne konat pokání, pak každý katolický kněz je před Bohem 
povinen oddělit se od této apostatické hierarchie. Zevnějším znakem ať je to, že kněz 
nebude v liturgii připomínat jméno současného papeže apostaty a ani biskupa, který je s 
ním v jednotě.

Svátosti uděluje Duch svatý, a ne duch antikrista. Liturgie s duchem antikrista je 
podvodem a divadlem. Věřící jsou povinni atakovat kněze slovem či dopisem, aby už 
nepřipomínal jméno apostatického papeže či biskupa. Pokud je neuposlechne, věřící jsou 
povinni se od takových kněží oddělit.

Kanonizace dvou papežů heretiků je de facto kanonizací heretického učení – antievangelia 
– za něž na Vatikán i apostatickou hierarchii dopadá Boží anathema – prokletí dle Gal 
1,8-9.

Ježíš říká: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) „Jestliže nebudete činit pokání, 
všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

+ Eliáš
patriarcha Byzantského katolického patriarchátu


+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
biskupové-sekretáři

Ukrajina, 1. 5. 2014

Kopie:
Pravoslavným a katolickým biskupům
Nekatolickým církevním představitelům
Prezidentům a vládám evropských států
Masmédiím

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře