Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Petice B. Sobotkovi, předsedovi vlády ČR, ze dne 14.11.2015

Hodnocení uživatelů:  / 14
NejhoršíNejlepší 

Vážený pan

Mgr. Bohumil Sobotka,

předseda vlády ČR,

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1 - Malá Strana

V Praze dne 14. listopadu 2015

Vážený pane předsedo vlády,

v souladu s čI. 18 Listiny základních práva svobod a petičním zákonem se na Vás obracíme s návrhy a žádostí o vyjádření k nim v souladu s § 5 odst. (3) uvedeného zákona.

  • petice-b-sobotkovi-predsedovi-vlady-cr-ze-dne-14-11-2015

 

I. Ke strategickému dialogu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo

1. Jako občané ČR s ním zásadně nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni, že takto smýšlí většina našich spoluobčanů, pokud vůbec ví, že nějaký "strategický dialog" se mezi ČR a SRN odvíjí.

Nevidíme žádný důvod ke propojování ministerstev a dalších subjektů ČR s jejich protějšky ve SRN a i na úrovni jednotlivých zemí SRN, a to nad běžnou úroveň bilaterálních vztahů. Nevidíme žádný smysl ve snaze "společně definovat dlouhodobější, strategické cíle na pozadí současného dění v Evropě i ve světě."

Dále o česko-německém strategickém dialogu říkáte: "... Toto strategické ukotvení vzájemných vztahů nezahrnuje pouze resort zahraničí, nýbrž téměř veškerá resortní ministerstva a také Úřad vlády ČR...

Vedle v rámci strategického dialogu definovaných prioritních témat jako věda, výzkum, inovace, rozvoj společné infrastruktury, boje proti příhraniční kriminalitě či spolupráce ve školství a kultuře či zdravotnictví, je také jednou ze stěžejních oblastí zahraniční a unijní politika.

Dialog je primárně nastaven jako mezivládní spolupráce, ale ve své podstatě je otevřen všem aktérům relevantním po česko-německé vztahy ve 21. století s cílem posilovat vzájemnou důvěru a budovat česko-německé sousedství coby jeden z pilířů evropské stability."

Takto zcela nepřijatelně široce a nepochopitelně vymezujete česko-německý strategický dialog ve svém dopise ze dne 6. listopadu 2015, čj.: 17255/2015 - OAI, adresovaném ing. P. Rejfovi.

2. Důsledkem předmětného dialogu mohou být nejen značné vnitřní politické, ale zřejmě i státoprávní a mezinárodněprávní změny, které zasáhnou ČR. Z uvedeného vyplývá, že tzv. strategický dialog česko-německý bude mít silný a zásadní vliv na naši vnitřní a zahraniční politiku. Postupně se zřejmě budeme dostávat blíže a blíže k Německu. Změny mohou postupně vést k tomu, jak se kdysi vyjádřil V. Špidla, že ČR by se stala 17. zemí SRN. Ano, o tomto možném cíli nemluvíte, ale směr, který jste vytýčili, je jasný. Otázku: "Doufáme. že nechcete transformovat ČR v 17. zemi SRN?", klademe již počtvrté. Odpovědi jsme se zatím nedočkali. Dočkáme se nyní?

3. Žádný ministerský předseda, žádná vláda demokratického a právního státu takové rozhodnutí o strategickém dialogu, který může změnit státoprávní a mezinárodní postavení státu, jak jsme přesvědčeni, nemůže a nesmí udělat. O takové transformaci republiky může rozhodnout jedině lid v celostátním imperativním referendu. Navrhujeme proto, v souladu s petičním zákonem, aby před zahájením jakýchkoliv dalších kroků v tzv. česko-německém strategickém dialogu byl dotázán lid, který by v referendu o předmětném dialogu neodvolatelně rozhodl.

4. V česko-německých vztazích považujeme jiné záležitosti za primární. Především je nutné bezodkladně zahájit přípravy na uzavření česko-německé mírové smlouvy. SRN je právním

nástupcem nacistické říše, a proto je povinována, v souladu s mezinárodním právem a Pařížskou reparační dohodou, nahradit škody, které agresí nacistického Německa nám vznikly. Otázka reparací, které nám SRN nezaplatila, ač její i nejvyšší ústavní činitelé po desetiletí slibovali uhradit nám reparační dluhy po sjednocení Německa, by měla být řešena v mírové smlouvě.

5. Je konečně načase i odstraňovat deformace, které v česko-německých vztazích vznikly. Uvedené vztahy musí být důsledně postaveny na principech mezinárodního práva. Především musí jít o rovné postavení obou subjektů, nevměšování se do vnitřních záležitostí a důsledné uplatňování principu reciprocity.

Otázka k bodu I.

"Doufáme, že nechcete transformovat ČR v 17. zemi SRN?"

Návrhy k bodu I.

1. Navrhujeme zmrazit tzv. česko-německý strategický dialog do doby, než o něm bude rozhodnuto v referendu.

2. Navrhujeme uzavřít se SRN mírovou smlouvu, která by zakotvila i povinnost SRN zaplatit nám dlužné reparace, a v rámci příprav na ní upravit česko-německé vztahy tak, aby byly souladné s mezinárodním právem.

3. Navrhujeme uspořádat celostátní referendum, jehož první otázka by zněla: " Jste pro strategický dialog se SRN? Ano, Ne"

II. Zahájit strategický dialog se Slovenskou republikou

1. Slováci jsou nám nejbližším národem, zdaleka nikoliv pak Němci. Téměř 70 let jsme žili se Slováky ve společném státě. Povědomí vzájemné blízkosti je pevně zakotveno nejen v ČR, ale i ve SR. Z obou stran se ozývají hlasy, volající po nastoupení cesty vzájemného sbližování. Jde nám o sbližování v rozsahu a v cílech, které jste uvedl ve své vizi tzv. česko-německého strategického dialogu, v němž by nám však nebyli partnerem Němci, nýbrž Slováci. Přípravné kroky v tomto směru bychom měli zahájit v době co nejkratší. O strategickém dialogu česko - slovenském bychom měli též rozhodnout v referendu.

2. I přátelské vztahy s Polskem i Maďarskem, v rámci Visegrádské čtyřky, se osvědčily a měli bychom je dále rozvíjet. Se státy V 4 sdílíme řadu společných stanovisek, které jsou často rozdílné od stanovisek SRN.

Návrhy k bodu II.

1. Navrhujeme zahájit česko-slovenský strategický dialog. Iniciovat nutná jednáni se SR.

2. Navrhujeme uspořádat celostátní imperativní referendum, jehož druhá otázka by zněla: "Jste pro strategický dialog se SR: Ano, Ne."

3. Pokud lid v referendu schválí v ČR a ve SR návrh na česko-slovenský strategický dialog, podnítit SR a další státy V 4, aby se k mírovým jednáním se SRN připojily.

Pane předsedo vlády, děkujeme Vám za jasné vyjádření k našim výše uvedeným návrhům, které, jak zdůrazňujeme, činíme jako občané ČR plně v souladu s petičním zákonem. Slovákům před Němci dává náš lid přednost. Jde o nespornou, notoricky známou a řadou průzkumů ověřenou skutečnost.

S úctou

Ing. Pavel Rejf, CSc. , JUDr Ogňan Tuleškov

www.ceskenarodnilisty.cz , http://www.conematevedet.cz/Index.htm ,

https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy/490810227709170

Facebook komentáře