Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Odpověď na pokrytecký „Otevřený dopis biskupa Schneidera“

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

„Slovo Boží je živé a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha,
kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ (Žid 4,12)

video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=42284
https://youtu.be/Jx2SFA8vjX4

 

  • odpoved-na-pokrytecky-otevreny-dopis-biskupa-schneidera

Vážený pane biskupe,

Vy veřejně identifikujete Bergogliovy věroučné i morální hereze, a dokonce i hříchy proti 1. přikázání, spojené s modlářskou apostazí. Navíc pravdivě přiznáváte, že tyto nejtěžší zločiny už způsobily změnu katolické víry. Měl byste tedy logicky vyslovit jasný závěr: Mnohonásobný heretik a apostata okupující papežský úřad je neplatným papežem, a proto musí abdikovat! Vy ale místo toho vnucujete závěr, který je zcela absurdní: Papež heretik a apostata musí dále zastávat papežský úřad, i kdyby se dopustil největších zločinů a nejhrubšího odpadu od Boha a církve. Katolíci za něj mají přinášet kající modlitby a mají mu být věrně oddáni.

Toto je hrubá manipulace a podvod proti učení církve i proti Božímu slovu a Tradici. Záměrně ignorujete, že Bergoglio se vyloučil svou apostazí z církve a není už ani křesťanem. Nepřipouštíte, že se katolíci nesmí tomuto apostatovi podřizovat. Tím je svádíte na cestu do věčné záhuby. Tento Váš postoj je větším zločinem než zločiny, které páchá Bergoglio. Sv. Basil říká: „Obránce hříchu si zaslouží větší trest než sám hříšník.“ Proto o Vás platí: Vy, jako obránce heretika, si zasloužíte větší trest než arciheretik Bergoglio.

Bergoglio vyprovokoval situaci v církvi, která vyvolala spasitelný šok, a tím i dispozici k duchovnímu probuzení. Vy ale tuto dispozici k probuzení rychle likvidujete. Svou pompézní pravověrností získáváte pravověrné, abyste získanou důvěru použil k zachování apostatického systému a ducha, kterého razí Bergoglio. Přikrýváte se kající modlitbou, aby nebyl udělán nejpodstatnější krok pokání a obrácení, a to – abdikace apostaty z úřadu papeže. To, čeho se dopouštíte, je mimořádně velký hřích a zločin proti církvi, proti pravdě a hřích proti Duchu svatému.

Ve svém Otevřeném dopise tvrdíte, že jako nástupce apoštolů nemůžete mlčet k modlářství Františka. Máme na Vás proto několik podstatných otázek:

1) František, který stojí za veřejným modlářstvím ve Vatikánu spojeným s okultismem, se ho účastnil jako soukromý teolog, anebo jako římský papež, tedy jako zástupce Krista na zemi?

2) Křesťan, který se veřejně dopustil modloslužby a vede k modlářství i ostatní křesťany, je apostata – odpadlík, anebo není?

3) Ptáme se, může odpadlík (lat. lapsus) zastávat v církvi úřad, i když jako zjevný heretik už není ani křesťanem?

4) Platí dodnes dogmatická bula Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio, že heretik, i kdyby byl papežem, je vyloučen z církve?

5) Platí dnes Boží slovo Gal 1,8-9: „I kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium (učení) než to, které jste přijali, budiž proklet!“

Spojovat modly s Kristovým učením je jiné evangelium, anebo je to pravé evangelium? Bergoglio dnes hlásá pravé evangelium, nebo jiné – falešné evangelium? Dopadá na něho podle Božího slova anathema, anebo nedopadá? Je Bohem vyloučen, anebo není? Každý ví, že je vyloučen! Vy tvrdíte, že není! Jako nástupce apoštolů tedy přijímáte vůbec Boží slovo i s jeho důsledky, anebo ho bojkotujete? Vy v této situaci, kdy na Bergogliovi spočívá anathema, ho před všemi katolíky přesto veřejně vyznáváte jako pravoplatného papeže. Tvrdíte, že tento apostata, který se postavil proti Bohu a Jeho zákonu i proti církvi Kristově, je naším otcem, kterého prý nikdy nemůžeme vyměnit. Podvádíte katolíky záměrně, anebo si nejste vědom, že je podvádíte?

V otevřeném listu sice oslňujete citáty z Písma svatého, svatých otců a církevních koncilů, ale od podstaty problému, že heretik a modlář není už křesťanem, a tedy nemůže být papežem, záměrně unikáte. Co tím sledujete?

Při mši svaté pronášíte: „V jednotě s naším papežem Františkem.“ To znamená, že máte s apostatou jednotu víry i ducha. Uvědomujete si, že tím na sebe stahujete Boží anathemu? Vy, na rozdíl od jiných biskupů a kněží, veřejně nazýváte Bergogliovy hereze herezemi, ale pak se s ním objímáte a tvrdíte, že si spolu rozumíte. Tím stvrzujete, že s ním máte duchovní jednotu. Sv. apoštol Jan varuje, abychom heretiky ani nepozdravovali, abychom neměli účast na jejich herezích (2J 1,10n).

Když arcib. Viganò veřejně vystoupil proti homosexuální síti na nejvyšších místech a vyzval k abdikaci Bergoglia, aby mohl skrze pravdivé pokání začít proces obrody církve, Vy jste se nejprve přidal k těm, kteří Vigana podpořili. Pak jste ale jeho nejpodstatnější požadavek vyvrátil tvrzením, že i kdyby byl papež heretik, anebo se přímo ve Vatikánu dopouštěl pedofilie či homosexuálního zneužívání svých podřízených, zůstává dál papežem a všichni katolíci ho musí respektovat a nést jako kříž to, že je odpadlík – apostata. Proč prosazujete takovou absurdní lež a manipulaci proti Písmu i proti učení církve?

Ptáme se Vás: Jaký Vy osobně vůbec máte vztah k otázce homosexuality a pedofilie mezi klérem?

A dále se Vás ptáme, proč jste proti pohanství, šířícímu se uvnitř církve, vystoupil až nyní? Proč jste nevystoupil proti duchu Assisi a jeho pokračování v synkretistických setkáních, která se pravidelně konají v Astaně? V tomto městě jste přece biskupem? Proč jste nesložil nějakou kající modlitbu a nevyzval věřící Vaší diecéze, aby konali smír? Kde byla Vaše apoštolská povinnost biskupa, nástupce apoštola, hájit čistotu víry?

Dále se ptáme: Proč se arcib. Viganò musí skrývat a Vy, který Františkovy hereze přesně a veřejně definujete, nemáte žádné problémy? Jste ochoten se oddělit od veřejného apostaty a heretika Františka Bergoglia a podpořit arcib.Vigana, kterého Bůh vybral za právoplatného nástupce apoštola Petra, aby hájil pravdy víry a mravů?

Nedá se už popřít, že František Bergoglio svoje hereze a apostatické učení i skutky vykonává vědomě jako hlava všeobecné církve, jako nejvyšší učitel církve. Pokud je podle Vás jako heretik přesto dále papežem, pak tím rušíte dogma o papežské neomylnosti a rušíte i podstatu instituce samotného papežství. Jste si toho vědom?

Vystupujete proti pohanským praktikám. Proto se ptáme: Používal jste léčbu alternativní medicínou? Bergoglio přiznal, že ho uzdravil léčitel-okultista. Používal jste homeopatické léky? Jistě víte, že tu jde o alchymii a pseudoduchovno spojené s magií a věštěním. Varoval jste před alternativní medicínou své ovečky?

Rovněž, co se týče kající modlitby na závěr Vašeho listu, je ve skutečnosti profesionálním pokrytectvím a profesionální manipulací zneužívající upřímnou víru. Krok pravdivého pokání, tedy abdikaci Bergoglia z úřadu odmítáte, ale k tzv. kajícím modlitbám vyzýváte s cílem, aby se nic nedělalo a heretik mohl dál nerušeně ničit církev.

Vystupujete jako pravověrný, ale pronásledování za pravověrnost se umíte mistrovsky vyhnout, protože ve skutečnosti ducha pravověrnosti nemáte a ani mu nedovolíte do církve vejít.

Napsal jste otevřený list katolické veřejnosti. My Vám na Váš otevřený dopis odpovídáme a zároveň jsme Vám předložili otázky. Na Vaši veřejnou odpověď čekáme my i katolická veřejnost. Katoličtí věřící mají právo vědět, komu vlastně sloužíte a čí záměry a plány vykonáváte. 

V rozhovoru pro LifeSiteNews.com 4. 11. 2019 jste řekl, že věřící se musí (Františkovi) postavit na odpor ale „ve vší úctě“, prý tak „jako Pavel odporoval Petrovi, když se začal chovat dvojznačně“. Vážený pane biskupe, my Vám připomínáme, co už celý svět ví – Bergoglio jako zjevný heretik není Petrem, ale Jidášem.

Závěr:

Vy, pane biskupe, přesně identifikujete Bergogliovy hereze i jeho apostazi, a přesto jste vnutil katolíkům falešný axiom: Papež apostata musí zůstat v úřadu.

Tímto podvádíte pravověrné! Tyto duše nemají jednotu s apostatou Františkem, ale s Vámi ji mají pro Vaše veřejné pravověrné vystupování. Vy dobře víte, že Vaše jednota s apostatou Bergogliem postupně vtáhne tyto ovce pod jeho apostatický systém, a tím prokletí, které spočívá na Bergogliovi, přejde i na ně a zatemní jim nejen rozum, ale obere je o světlo víry, které nyní mají. Za touto Vaší činností je duch antikrista. Ohrožujete církev více, než zjevný apostata Bergoglio. Čiňte pokání a oddělte se od ducha antikrista, kterému sloužíte!  

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

13. 11. 2019

 

Přílohy

Facebook komentáře