Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

III. část, Podstata ideologie IS

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii třetí části našeho dopisu ohledně podstaty ideologie IS (islámského státu) a prosíme o jeho zveřejnění.Děkujeme.S úctouBiskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, uogcc.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • iii-cast-podstata-ideologie-is

------------------------------------------------------------------------------------------

 

III. Podstata ideologie IS

Falešný bůh, falešný prorok, falešné náboženství

3) Falešné náboženství

Dnešní svět zajímá, zda je terorizmus s islámem spojen jen náhodou, anebo vyplývá z jeho věroučných postojů. Slovo islám doslova znamená „podřízení se“. V křesťanství nejde o nějaké „podřízení se“ určité nauce, podstatou křesťanství je osobní přijetí Ježíše. Islám naproti tomu propaguje tzv. džihád – svatou válku. Jejím smyslem je zavést nadvládu tohoto náboženství nad všemi národy a celým světemIslám je doktrína založená na Koránu, Síře a Hadísech. Korán rozděluje lidstvo na 2 skupiny: na věřící – muslimy – a nevěřící – káfiry. Podle Koránu má být každý přinucen k „podřízení se“. Kdo se Alláhovi nepodřídí dobrovolně, ten mu má být podřízen násilím.

„Zabíjejte je všude, kde je dostihnete ... zabijte je – taková je odměna nevěřících.“ (2:191)

„A je vám předepsán boj, i když je vám nepříjemný“ (2:216)

„Ať bojují na cestě Alláhově ti, kteří kupují za život pozemský život budoucí!“ (4:74) Korán je ideologickým základem terorizmu i sebevražedných teroristických útoků.

„A nevěřící jsou pro vás nepřátelé zjevní.“ (4:101) – Každý kdo není muslim, je podle islámu „nevěřící“ a zároveň „zjevný nepřítel“. Křesťané jsou rovněž hodnoceni jako nevěřící: „A věru jsou nevěřící ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (5:72) Kde je tedy ten společný, mírový, abrahámovský bůh – ten lživý výplod II. Vaticana?

„Neochabujte v pronásledování těchto lidí!“ (4:104) Muslim musí mít neúnavnou horlivost zabíjet či zotročovat křesťany i všechny ostatní lidi.

„A odměnou těch, co vedli válku proti Alláhovi a jeho poslovi (Mohamedovi)...bude to, že budou zabiti nebo ukřižováni nebo jim budou useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni.“ (5:33)

Komentář: „Válku proti Alláhovi a jeho poslu“ podle muslimů vedou i ti, kdo se brání teroristům, ale i ti, kteří žijí jen svým obyčejným, pokojným životem.  

„Bude to, že budou zabiti“: v nedávné době při vánočních bohoslužbách v Iráku byli zabiti křesťané. Podobně i v Egyptě, v několika křesťanských chrámech, byl učiněn teroristický útok a zahynulo mnoho křesťanů.

„Ze země vyhnáni“: V roce 2012 bylo z Iráku vyhnáno 1,5 milionu křesťanů. Někteří při tom byli umučeni a zamordováni, celý autobus s křesťanskými studenty byl vyhozen do povětří. Tedy ne pouze krvavá genocida 1,5 milionu křesťanských Arménů provedená Turky v roce 1915, ale i celá historie svědčí o ovoci tohoto krvežíznivého a teroristického pseudonáboženství, které si vyžaduje lidskou krev. Obětuje ji satanu, a ne Bohu. Rituální odřezávání hlav je důkazem, že jde o satanistické oběti.

„Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil; ... aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou. (8:17) Podle této demagogie je zcelaotupováno svědomí a naváděno k masovému zabíjení bez jakýchkoli morálních zábran. Všechna zvěrstva jsou důvodem k odměně – ale ve skutečnosti v pekle.

Bojujte tedy proti nim ... aby všechno náboženství bylo jen Alláhovo. (8:39) – Jde o motivaci k útočné válce s cílem prosazení islamizace a totální likvidace křesťanství. Formou boje je i současná masová imigrace muslimů do Evropy. Kdo ji podporuje? NWO a Vatikán!

„A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modláře (t.j. káfiry)kdekoli je najdete, zabíjejte je, obkličte je a připravte proti nim všemožné nástrahy!“ – Této výzvě Koránu byli poslušni např. muslimové ve vesnici Kurzu Karama u města Jos ve střední Nigérii, kteří zde počátkem roku 2010 za šíleného řevu „Alláh akbar!“ zavraždili stovky pokojných křesťanů včetně novorozeňat. Křesťany chytali do zvířecích pastí a „připravili proti nim všemožné nástrahy...“

„...kdekoliv je najdete, zabíjejte je“: Těla 150 křesťanů našli ve studních a odpadových jamách. Podobné akce v duchu tohoto verše z Koránu probíhaly v Nigérii v říjnu 2011, ale i později.

„Bojujte proti těm, co nevěří v Alláha ... a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma, dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.“ (9:29) – Islám není náboženství pravdy, ale lži a smrti. Korán určuje boj konkrétně proti židům a křesťanům („kterým se dostalo Písma“). Tyto verše vyvrací mantrování Vatikánu o společném, mírovém, abrahámovském náboženství a společném bohu.

„Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného“ (25:52) – Zde vidíme, jakým nesmyslem je mezináboženský dialog. Muslim má příkaz: „neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného“.

„Proroku, usilovně bojuj proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný. Jejich útočištěm bude peklo.“ (66:9) – Alláh nenabádáislamisty a proroka, aby něco dělali pro spásu duší. Naopak, v jeho zájmu je, aby jejich „útočištěm bylo peklo“. To je dalším důkazem, že Alláh je synonymum ďábla. Korán klame zabijáky a teroristy slibem ráje, ale „jejich útočištěm bude peklo“.

Islám má vždy na všechno dvě odpovědimírovou (Korán z Mekky) a džihádistickou (Korán z Medíny). Používá to, co se mu zrovna hodí, aby dosáhl cíle.

Zákon šaría není ničím jiným, než zhuštěním a rozšířením Koránu a Sunny. V souladu s právem šaría neexistuje svoboda vyznání, neexistuje svoboda slova, neexistuje svoboda myšlení, neexistuje svoboda tisku, neexistuje rovnost mezi lidmi – nemuslim, tedy káfir, není nikdy roven muslimovi. Neexistují rovnocenná práva pro ženy, neexistuje spravedlnost, neboť pak by byl káfir rovný muslimovi. Všechny vlády musí následovat právo šaría. Šaría není výkladová, na rozdíl od obecného práva, ani nesmí být měněna. Zlaté pravidlo evangelia „co nechceš, aby ti jiní dělali, nedělej ani ty jim“, zde neexistuje.

Džihád ustanovuje politickou nadvládu muslimů a zavádí právo šaría, všichni křesťané se pak stávají dhimmíNásleduje období útlaku, musí platit daň (džizju) a jsou třetiřadými občany. Nelidské podmínky je pozvolna přinutí přijmout islámŠaría a její vztah k dhimmí objasňuje, jak se křesťanské národy Turecka, Egypta, severní Afriky, Libanonu, Sýrie, Iráku, staly islámskými. Totéž dnes čeká Německo, Anglii, Francii, Holandsko a Západní Evropu vůbec. Západní civilizace nemá pod právem šaría šanci na přežití!

Islám jako náboženství obsahuje vždy politickou složku, které musí být vyhověno v oblasti školství, obchodu, zdravotnictví...

„Neexistuje žádný právní postih za zabití někoho, kdo opustil islám....“ (o.5.4) Znamená to, že kdo zabije muslima, který se stal křesťanem, nesmí za to být trestán.

Co je podstatou pravého náboženství – křesťanství? 

Je to spasitelná víra v Ježíše Krista. Bůh dobré odměňuje a zlé trestá. Lidský život je jen krátkou zkouškou a po smrti následuje věčnost, buď šťastná nebo nešťastná. Když přišel Mesiáš, oficiální církevní struktura z farizeů, saduceů a velekněží, odsoudila Mesiáše na smrt. Protože Ježíš jasně řekl, že třetí den vstane z mrtvých, jeho hrob byl zapečetěn a hlídán římskou stráží. Církevní hierarchie si to na Pilátovi vynutila, protože slova o vzkříšení nebrala symbolicky, ale prakticky s touto realitou počítala.

Co je podstatou křesťanské víry? Žádný člověk sám sebe vlastními silami nespasí, a už vůbec ne nějakým pohanským náboženstvím. Spasení závisí na přijetí Ježíše Krista za svého osobního Spasitele, který za naše hříchy zaplatil smrtí na kříži. Apoštol Pavel dokazuje, že ani sám Zákon, daný skrze Mojžíše, nezabezpečí spásu. Každý, aby byl spasen, musí přiznat před Bohem své hříchy a uvěřit v Ježíše jako v Božího Syna a svého Spasitele. Víru v Božího Syna má vyjádřit vzýváním Ježíšova jména, protože v žádném jiném jménu není spása (Sk 4,12). Písmo říká: „Kdo bude vzývat jméno Hospodinovo, bude spasen.“(Sk 2,21) Tím Božím jménem je jméno Ježíš, řecky Isus, hebrejsky Jehošua.

Pokud jsme přijali Krista za svého Spasitele, dává nám svého Ducha (Sk 1,5-8). Máme Ho rovněž skrze víru a pokání přijmout,podobně jako apoštolé (Sk 2,1n). Stáváme se pak Ježíšovými učedníky. Duch Boží nám dává světlo, abychom rozlišovali pravdu a dává nám i sílu, abychom pro pravdu dokázali přinášet oběti, dokonce i život položit. Pokud zůstaneme věrni Cestě Pravdy a Života (srov. J 14,6), odměnou nám bude věčné štěstí v nebi. Tato spása nemá nic společného s islámem, který nemá žádný osobní vztah k Bohu a navíc pravého Boha odmítá! Muslim je nucen podřídit se normám, které přikazují zabíjet, dovolují nemorálnost a odmítají pravdivé pokání i pravdivou spásu.

Je diametrální rozdíl mezi spasitelnou vírou evangelia a mezi islámem, který uctívá pohanského bůžka Alláha a nenávidí pravdivého Boha. Islám nemá nic společného ani s Abrahámem, který uvěřil v pravého Boha, ani nemá nic společného s pravými proroky, a už vůbec nemá nic společného s Ježíšem a s Jeho učedníky – křesťany. 

Upozorňujeme, že odpadlý Vatikán tuto křesťanskou víru dnes už nereprezentuje! Má ducha neopohanství a propaguje islamizaci Evropy a redukci lidstva.

Lisabonská smlouva prosazováním homosexualismu a kradením dětí juvenilní justicí kope hrob křesťanství i evropské civilizaci! Islám homosexuály trestá smrtí a nedovoluje juvenilní justici krást muslimské děti. Přesto právo šaría rovněž kope hrob křesťanské Evropě. Terorismus IS, islamizace, šaría, ale i NWO a odpadlý Vatikán jsou hrozbou nejen pro Evropu, ale i pro celý současný svět.

Závěr: Alláh je falešný bůh! Mohamed je falešný prorok! Islám je falešné náboženství!

„Evangelium bylo napsáno, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží a abyste věříce měli život v Jeho jménu“ (J 20,31).

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

4.1.2016

Kopie:

Politickým představitelům Evropských států

Katolickým biskupstvím Evropy a pravoslavným biskupům

Facebook komentáře