Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Hledej pravdu!

Hodnocení uživatelů:  / 12
NejhoršíNejlepší 

ážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii první části našeho dopisu ruské mládeži pod názvem „Hledej pravdu!“ a prosíme o jeho zveřejnění.

 

Děkujeme.

 

S úctou

 

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org.uauogcc.org.uaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • hledej-pravdu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Hledej pravdu!

(ruské mládeži)

OBSAH

1.                  Úvod

2.                  Chceš být šťastný?

3.                  Dědičný hřích a) ložisko zla v nás

4.                  Dědičný hřích b) psychohygiena

5.                  Jak likvidovat pravdu /antizákony/

6.                  Globalizace /prosazování autogenocidy národů/

7.                  Juvenilní justice /kradení dětí/

8.                  Politický systém v Rusku /perspektiva/

9.                  Hnutí odporu /rocková hudba/ 

10.              Zdravá rodina – zdravý národ

11.              Boží moc v tobě – Duch svatý

12.              Pravda vás osvobodí

13.              Hereze: pravé a nepravé křesťanství

14.              Polotajná organizace zednářů

15.              Buddhismus

16.              Bojové umění

17.              Hinduismus

18.              Islám 

19.              Okultismus 1 /úvod, homeopatie/

20.              Okultismus 2 /Silvova metoda, akupunktura, reiki/

21.              Okultismus 3 /magnetismus, okultní psychologie/

22.              Svěcení neděle – vzkříšení Ruska 

23.              Epikléze

 

Hledej pravdu

část 1. Úvod

 

Drazí studenti ruského národa!

Žijeme v historické době, kdy hrozí zánik zdravých, morálních i duchovních kořenů ruského národa, a dokonce i masová genocida programovaná nadnárodními silami pod termínem redukce lidstva na zlatou miliardu.

Dnes se ze Západu šíří promyšlený systém lži postavený na podvodu pozitivních pojmů. Světoví bankéři a tzv. elita, polotajná organizace zednářů, prosazují Nový světový řád (NWO). Cílem tohoto systému je globalizace, a především likvidace morálních hodnot zakotvených v lidském svědomí. Globalizační systém nejvíce útočí proti pravdivému křesťanství. V podstatě jde o psychologickou válku a duchovní boj mezi lidmi stojícími na straně antikrista proti těm, kteří stojí na straně Krista. Je to boj nejen o život časný, ale i věčný. Křesťanství je likvidováno z vnějšku, ale hlavně zevnitř. Nový systém NWO je postaven na prosazování amorálnosti, zvráceností a likvidaci jakékoliv spravedlnosti a pravdy. V podstatě jde o obnovu pohanství, které se de facto klaní démonům a obětuje jim. Řečeno otevřeně, jde o satanismus, který si žádá dokonce i lidské oběti.

V současné době je už systém lži zakotven v nadnárodních seskupeních. Proto, i když se v konkrétním národě odmaskuje například masový zločin proti dětem, kterým je škodlivá vakcinace, důkazy zůstávají neúčinné a nemají sílu tento zločinný systém lži zastavit.

Př.: Přední ideolog redukce lidstva B. Gates dodal na Ukrajinu vakcíny, které však danou chorobu naopak způsobují a jejich následkem dochází ke sterilizaci! Lékaři odůvodnili, že vakcína je závadná, a to i z toho důvodu, že byla rozmražená a znehodnocená. Také dokázali, že děti, které byly označeny za bacilonosiče škodlivého viru, pro který tuto zločinnou akci s vakcínami začali, ve skutečnosti danou chorobu neměly, šlo o podvod! Přes všechna tato křičící fakta škodlivá vakcinace proběhla! Kdyby se v minulosti nějaký podvodník dopustil experimentu, který by měl za následek masovou smrt nebo poškození zdraví, a byl by ze zločinu usvědčen, hned by byl odsouzen a potrestán. Nyní, přestože je podána série důkazů, viník nejenže není potrestán, ale dokonce ti, kteří se proti němu postaví, jsou nuceni kapitulovat. Důkazy jsou hozeny do autu a zločin se pod nátlakem nadnárodních struktur zrealizuje! Systém lži je spojen s totální beztrestností za nejtěžší zločiny! A co víc – zločinci trestají nevinné! Rodiče, kteří by po vyslechnutí všech důkazů, že vakcinace je škodlivá, nedali děti vakcinovat, budou za to buď přímo pronásledováni, nebo jim děti budou sociálními službami ukradeny a rodiče budou označeni za zločince jen proto, že chrání své děti.

Podobně funguje celý systém juvenilní justice. Sociální služby se dnes dopouštějí pirátských krádeží dětí. Medializace je traktována jako tzv. odhalení konfidentní informace, a na tomto základě jsou rodiče, kteří se domáhají navrácení svých ukradených dětí, za medializaci trestáni.

Podobně je to s homosexualismem. Jsou trestáni ti, kteří brání své děti před demoralizací. Jsou obviněni z diskriminace homosexuálů, z tzv. homofobie a čekají je až tři roky vězení. Zločiny a zločinci trestáni nejsou! Trestány jsou nevinné oběti. 

Vážený studente, studentko, chceš, aby ti jednou byly ukradeny tvé děti? K zavedení tohoto pirátského systému dáváš dnes souhlas tím, že věříš americkým lhářům a jejich agentům a nechceš se proti tomuto neofašistickému systému aktivně postavit.

 

Mobilizace studentů

Když začala 2. světová válka, generace mužů, která podléhala mobilizaci, rozhodně povstala na obranu vlasti proti fašismu. Záludnost této doby spočívá v tom, že současná satanizace národů, která má za cíl nejen fyzickou, ale i duševní a duchovní genocidu, zahájila zcela jiný způsob války, který je dokonale skrytý. Dnes se nedá čekat, že proti této novodobé válce bude oficiálně vyhlášena mobilizace, přestože byl skrytý útok na Rusko už zahájen.

Jaké jsou hlavní zbraně nepřítele?

1) Masmédia, která pod taktovkou Západu cílevědomě propagují pseudokulturu – rockovou hudbu, nemorální filmy, časopisy..., a to i v sociálních sítích a na internetu. Masmédia vytvářejí veřejné mínění, jako by Západ představoval prestiž, ke které je třeba vzhlížet, a Rusko prezentují v roli méněcenného. Nenápadně, po kapkách, podávají smrtelnou otravu. Propagují západní konzumní a egoistický životní styl a ideologii, která vede k vnitřnímu sebezničení. Masmédia dnes nevychovávají, ale propagací zla devastují! (televize, rádio, časopisy)

2) Západní agenti skrytě provádějící diverzní činnost. Využívají především církevní strukturu (prosazení ducha New Age skrze tzv. ekumenismus a dialog s muslimy, buddhisty...) a tzv. dobročinné organizace a fondy, které nenápadně budují síť zaangažovaných lidí se skrytým cílem postupného státního převratu.

3) Nadnárodní organizace diktující konvence a prosazující antizákony. Opakovaně usilují o prosazení homosexualismu a juvenilní justice. 

Proto je dnes na vás, mladé generaci Ruska, aby se našli takoví uvědomělí jedinci, kterým nebude lhostejné, jestli Rusko bude zachráněno, anebo bude zasaženo celosvětovou sebelikvidační katastrofou, kterou diktují ideologové redukce lidstva. Je třeba si dnes uvědomit svou osobní zodpovědnost i to, že dosáhnout vítězství je svou silou nemožné. Proto je dnes největší potřebou doby upřímně se obrátit v osobní modlitbě k Bohu a začít samého sebe mobilizovat k hledání pravdy a k bojování za ni.Zároveň je nutné najít si aspoň dva či tři stejně smýšlející mladé muže k vytváření malých buněk pravdy. To je nesmírně důležité. Vy se máte stát prorockou službou, která bude bdít na tom úseku, kde jste, a odmaskovávat negativní vlivy a zároveň získávat nové a nové bojovníky za pravdu. Satanizace na Západě, i přes veškerý zákaz medializace, ukazuje krutou realitu devastace jedince, rodiny i celých národů vedoucí k systematické genocidě planety. Proto neotálej, zítra už může být pozdě!

Ideologové NWO jsou zločinci, kteří znají, jakým způsobem člověka zmanipulovat, aby se otevřel na program sebezničení, který už skrze dědičný hřích v jeho duši je. Aktivizuje se dalšími hříchy, závislostmi, narkotiky, rockovou hudbou, úsilím o kariéru za jidášské peníze, za cenu zapření svědomí. Globalizátoři s cílem zničení jednotlivých národů budují skrze své agenty systém zrádců, kolaborantů. Vedou psychologickou válku, ve které počítají s lidskou hloupostí, naivitou, důvěřivostí. Vědí, jak manipulovat, klamat, aby jedince, celou společnost i celé národy dostali do procesu psychické, duchovní a fyzické autogenocidy.

Vy, studenti, nečekejte, že revoluci pokání začnou církevní představitelé. Pravdivou revoluci začněte vy! Hledejte pravdu, milujte pravdu, bojujte za pravdu a za ni obětujte i své životy! Pravda vás vysvobodí z démonské vlády, od smrti a ďábla. Tou Pravdou je Ježíš Kristus, On je Cesta, Pravda a Život, On za tebe zemřel na kříži, On ti odpouští hříchy, On Jediný ti dává věčné štěstí, které začíná už tu na zemi a po smrti pokračuje.

Jistě, ne všichni se pod tlakem Západu stanou otroky narkotik či sexuálních zvráceností, ale uvědom si, že k prohře v tomto duchovním boji stačí zaujmout postoj tzv. tolerance ke zvrácenosti a zločinnosti. Tolerantní vytvářejí podmínky pro šíření infekce, která ničí jedince i celé národy a mají proto spoluvinu. Když dnes agenti Západu prosazují tzv. nediskriminaci, je to proto, aby paralyzovali všechny své odpůrce. Zlo se už nesmí nazvat zlem a zločin zločinem! Zločincům musí být dán volný prostor, aby mohli konat své vražedné a sebevražedné dílo. Je to vina těch, kteří tyto tzv. antidiskriminační zákony prosadili i těch, kteří je přijali a nepostavili se radikálně proti nim. Tím dopadá zodpovědnost na každého občana, který mlčel k zločinným zákonům, kterébyly podvodným způsobem prosazeny! Zločinné zákony musí být zrušeny a poslanci, kteří je prosadili, postaveni před soud za vlastizradu a spravedlivě potrestáni nejtěžšími tresty, protože prosazovali skrytou sebevraždu národa. Jestliže vy, mladí lidé, studenti, dopustíte toleranci ke zlu a zvrácenostem, sami si otupíte svědomí a nebudete už rozlišovat pravdu od lži! Generace, která přijde po vás, pak tuto linii temnoty přijme jako normu, jako axiom, o kterém se už nepochybuje. A to je zločin! Každý z vás má velkou zodpovědnost, vy musíte bojovat, nemůžete být lhostejní! Ten, kdo je lhostejný, spolupracuje se skrytým systémem sebezničení, a to svého vlastního, svých nebližších i celého ruského národa. Dnes budeš buď hrdinou – bojovníkem, anebo zrádcem!

Co se tzv. tolerance týče, je to velký podvod. Kdyby chtěl před 30-50 lety někdo prosazovat toleranci k homosexualismu, samotní jedinci ovládaní touto nepřirozenou vášní by ho odsoudili. Dnes ale dekadentní kultura Západu vnucuje lež a zlo tak sugestivně, že se zvláště mladá generace stává obětí této psychologické a amorální manipulace. Proč se neukáže na hrozné statistiky? Př.: V USA je v cele smrti 50 % leseb. V New Yorku mají 50 % vražd na svědomí homosexuálové. 70 % smrtelné nemoci AIDS šíří homosexuálové. 75 % hepatitidy B rovněž přenášejí homosexuálové. V Los Angeles mají 30 000 pedofilních zločinů na svědomí homosexuálové. Ovocem homosexualismu je šíření nemocí, zločinnosti a především likvidace instituce rodiny, která je základní buňkou společnosti. Ať jsou mladí lidé pravdivě informováni o této amorální epidemii, která postupně ničí všechny národy. Dnes je prosazování homosexualismu prioritou americké politiky a rovněž se stal základem Lisabonské smlouvy v EU. Cílem USA je morální a fyzická autogenocida národů. Když se uzákoní tzv. tolerance, bude drtivá většina společnosti trestána už jen za to, že vyslovila pravdu. Tolerovat zločin a zvrácenost není tolerance, to je sebevražda! To, že ideologové NWO podle svých manipulačních psychologií a v následku dekadentní pseudokultury dokázali zločinnou amorálnost postavit jako pozitivum, je znakem mimořádně silné manipulace spojené s likvidací pravdy a absurdní změnou veřejného mínění. Ovocem je sebelikvidace.

Příklad: Objeví se infekční nemoc, na kterou budou lidé umírat. V rámci tolerance budou ale zakázány léky, které by mohly člověka zachránit, protože prý léky působí násilí a jsou vůči chorobě netolerantní.

Totéž platí o tzv. toleranci, kterou dekadentní Západ prosazuje amoralismus a antizákony s cílem likvidace národů, a především ruského národa. Kdo uvěří lži, je sebevrahem a vrahem národa. V dané etapě změn v zákonodárství a v myšlení lidí, ideologové NWO připravují půdu k dalším krokům v procesu programované, masové sebevraždy lidstva. Jak? Právě skrze prosazování tolerance a nediskrimitovatelnosti zla, zločinců a vrahů, a to duchovních i fyzických. Navíc tyto vrahy musí každý nazývat pozitivními jmény. Mají svá práva, aby mohli masově šířit infekci smrti, která se nesmí ani infekcí nazvat! Budeme-li dnes k zločinné amorálnosti tolerantní, zítra budeme v márnici! Ti, kteří pak převezmou vládu, už ale tolerantní nebudou. Duch, který si dnes žádá toleranci, zítra ukáže tvrdou pěst a každému se „odmění“ za jeho sebeklam a zbabělost postavit se proti lži a zločinu.

Co dnes dělají ideologové NWO – profesionálové ve lži? Hledají spojence. Hledají leadery, budují centra, budují stínovou vládu. Zednáři prosazují za profesory na univerzity své lidi, v politice rovněž mají své kandidáty, v masmédiích, ve školství, v medicíně, v ekonomice, všude rozmísťují své buňky, které budou šířit infekci a narušovat zdravou reformu s cílem likvidace ruského národa. Bdí, aby likvidovali obrodu přímo v zárodku, aby vůbec ani nezačala. Používají manipulaci, zesměšňování, polopravdy, zastrašování, očerňování, úplatky, mají celou sérii podlých metod. Dokonce se tě, drahý studente, budou snažit nadchnout pro falešnou reformu pod rouškou pravé a budou tě chtít do ní zapojit. Vždy psychologicky vystihnou, jak ti celou věc podat, abys na ní měl svůj vlastní zájem, svou vlastní seberealizaci, kterou ti postaví tak, jako by sledovala objektivní dobro a spravedlnost. Oni tě potřebují, aby sis pod mocí jejich lži sám nevědomě připravoval sebevraždu a přivedl k ní i druhé. Hledají schopné mladé lidi pro své zločinné cíle a nabízejí kariéru, peníze, úspěch! Umí mluvit o pravdě, ale v jejich ústech je lež. Před každou sugestivní nabídkou si vždy polož otázku: Kdo je za tím a oním? A co ten dotyčný sleduje? Slouží tento člověk skutečně Bohu a národu? Vede k pravdivé reformě, anebo jen vytváří dojem a ve skutečnosti hraje komedii?

Tito agenti loví schopné studenty do zdánlivě užitečných iniciativ, musí je oklamat a postavit jim takový ideál a takové dobro i pravdu, aby je dotyčný vzal za své. To, že jde o polopravdu se nesmí prozradit. Tedy cílem je, aby mladý člověk vzal to jejich za své, a spojil se s tím. Aby v tom viděl své dobro, svůj ideál, svůj zájem, svou spravedlnost, svou perspektivu, své štěstí, svůj cíl. Pak je člověk schopen nad tímto falešným programem pracovat i celé noci. Je schopen dokonce s největší upřímností vtahovat do tohoto programu další lidi a vyvíjet mimořádnou aktivitu, jen aby tuto svou pravdu prosadil v co největším okruhu. Ve skutečnosti byl oklamán a pomohl vybudovat otravný systém. Ve většině případů se stává, že člověk už v této fázi není schopen vidět tragické ovoce a nechce si přiznat pravdu, že byl oklamán. Bojuje pak pod praporem sebeklamu, ve skutečnosti ducha lži, proti skutečné pravdě a proti časnému i věčnému životu.

Proč k tomuto sebeklamu dochází? Protože hned zpočátku nezapojujeme zdravou sebekritiku, ale chceme uvěřit lži, vidíme své dobro ve formě kariéry či finančních výhod a jdeme za tím i za cenu zrady svého svědomí a zrady lásky k pravdě!

Mladý člověk nesmí mít za cíl takovou kariéru, která je spojena se zradou svědomí! Jeho ideálem má být hledat a hlásat pravdu. Pro pravdu trpět a pro ni třeba i život obětovat tak jako Kristus, který je nám vzorem! Pravda je ukřižovaná, ale nakonec vítězí! Kristus vstal z mrtvých, přemohl ďábla i kořen hříchu a zla. V Kristu je skutečné osvobození a skutečné vítězství! Pokud máme spojení s Duchem Kristovým, budeme rozlišovat, kde se duch lži skrývá za pozitivními pojmy. Proto je tak bezpodmínečně nutné, aby pravdivý bojovník přijal Krista za svého osobního Spasitele a Pána a aby s Ním komunikoval denně minimálně 15 minutv pravdivém rozhovoru. Zde bude čerpat sílu i zkušenosti v boji proti lstivým metodám ducha lži, který ničí jedince i celé národy. Jeho „anděly světla“ jsou zednáři, falešní psychologové, falešní proroci, falešní teologové a filosofové. Ti vedou jedince i národy do časného i věčného pekla a to pod pozitivními pojmy a frázemi. Ďábel je lhář, vrah a otec lži (J 8,44). Proto musíš být k sobě sebekritický, to je základem pravdy! Sebekriticky máš předstupovat před Boha v pravdivé modlitbě a když se k Němu obracíš v tomto Božím světle, kde nazýváš zlo zlem a lež lží, krev Kristova tě očišťuje od každého hříchu (1J 1,7).

Často si polož otázku: Komu sloužím? Bohu, anebo ďáblu? Kristu, anebo antikristu? Pravdě, anebo polopravdě? Jaký je můj cíl? Nebe, anebo peklo? Pokud chceš mít věčný život a pokud chceš mít štěstí i zde na zemi, a to i v utrpení a pronásledování, pak se musíš postavit do boje proti zlu a lži! Musíš začít od sebe! Vědomě se rozhodni pro Boha a pro ruský národ! Kategoricky odmítni falešné nabídky agentů americké ideologie, která sleduje tvou smrt i smrt ruského národa pod slibem kariéry a peněz. Pamatuj na Ježíšovo slovo: „Nelze sloužit Bohu i mamonu“ (Mt 6,24). Pravá moudrost je pamatovat na konec! Pamatuj na smrt! Pamatuj na věčnost! Jen jedenkrát žiješ a rozhoduješ o celé své věčnosti. I kdybys byl mučedníkem za pravdu, pak si buď jist, že tato smrt je největším vyznamenáním.

I kdybys dosáhl největší kariéry, jakou můžeš zde na světě dosáhnout, i tak je to vše jen marnost a klam, který tě v hodině smrti nezachrání před věčným utrpením v pekle. Tím spíš, pokud jsi této kariéře, která byla získána podvodně a prosazováním zla, obětoval svou duši. 

Pokud nechceš slyšet a nepřijímáš, že rocková hudba má své kořeny v satanském voodoo, že disponuje k morální nečistotě, k cynismu, k narkotikům, k morální devastaci, pak jsi ještě stále v otroctví sebeklamu a zařazuješ se do armády, která chce tvou časnou i věčnou smrt, a navíc chce zneužít ještě i tvůj život, abys duchovně zabil možná i tisíce svedených duší.

Pokud chceš být tolerantní k homosexualismu, protože ho Amerika vyhlásila za prioritu své politiky a masmédia i tobě nenápadně změnila zdravé myšlení, pak už bojuješ na straně nepřítele.

Pokud chceš vidět v západním stylu života svůj ideál a obětuješ pro něj pravé hodnoty, pak jsi zradil sebe, své svědomí, Boha i národ a jsi na straně svého nepřítele i nepřítele ruského národa. 

Západ vytváří veřejné mínění, jakoby Rusko bylo v kultuře i v současné civilizaci zaostalé a vytváří ve vědomí lidí umělý handicap, kterému bohužel přispívají i mnozí místní zrádci, aniž jsou si toho vědomi. Ve skutečnosti je to Západ, kdo je se svou dekadentní kulturou a zvrácenostmi na cestě sebevraždy. Pokládat to za prestiž je ztrátou rozumu a neochotou kriticky vidět zločinné ovoce tohoto systému! Dnes musíš usilovat o pravdivou svobodu nezávislou na tom, co vnucuje západní svět jako tzv. ideál, jako tzv. úroveň, které by mělo Rusko dosáhnout. Ty tím máš pohrdat a pevně stát na pravdivých hodnotách. Když se ty svým pravdivým postojem staneš příkladem aspoň pro jednoho mladého člověka, pak je to velké vítězství! On v tobě může vidět svůj vzor pravdivého boje za pravé hodnoty. Buď hrdinou, buď vzorem!

 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Doněck – Praha, 20.11.2015

Kopie:

Prezidentu RF a ruské vládě

Pravoslavným biskupům

Masmédiím

Facebook komentáře