Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Synoda o synodalitě používá metody destruktivních sekt na vymývání mozků

Citace z portálu Vatican News: „Africký kardinál (Besungu) vyzval k odvážnému boji se Zlým, zejména za použití zbraní synodality, které vyžadují jednotu, společnou pouť, rozlišování, vzájemné naslouchání.“

Besungu už dříve prozradil, že naslouchání na synodě je jednak metoda a jednak zbraň.

Ve skutečnosti tyto zbraně synodality nejsou zbraně proti Zlému, ale jsou to čtyři zbraně Zlého k sebezničení církve.

  • bkp-synoda-o-synodalite-pouziva-metody-destruktivnich-sekt-na-vymyvani-mozku

Besungu jako první zbraň uvádí jednotu. Ptáme se: Jednota koho a s čím? To není jednota s Ježíšem ani s Jeho učením, ale naopak! Je to jednota lidí, kteří odmítli Boží přikázání, s nečistým duchem.

Druhou zbraní, jak uvádí Besungu, je společná pouť. Je to synodální LGBTQ společná cesta nekajícníků do záhuby.

Třetí zbraní je tzv. rozlišování. To znamená, že podle nového, synodálního pojetí nám už Boží přikázání nejsou dána s konečnou platností, ale každý si je může individuálně rozlišovat, jak mu to vyhovuje. Nejvyšší normou už není Bůh a Jeho slovo, ale lidské ego a lidská pýcha.  

Čtvrtou zbraní je naslouchání. Uvědomme si, že toto je zvlášť silná metoda k dosažení změny myšlení. Používají ji sekty, svůdci a profesionální lháři. Písmo říká: zlé řeči kazí dobré mravy. Eva v ráji naslouchala hadovi a výsledkem byla katastrofa. A tak to končí vždy, když se nenaslouchá Bohu, Jeho slovu a Jeho přikázáním, ale naslouchá se služebníkům zlého, profesionálním podvodníkům, lhářům a nemorálním lidem.

Na Synodu přijeli zástupci biskupských konferencí a také vybraní stoupenci LGBTQ. Biskupové jsou celý měsíc vystaveni manipulaci, podobně jako v destruktivních sektách. Den biskupa, který přijel na Synodu, ale ještě nekonvertoval podle Bergogliova plánu na vítače LGBTQ, je programován přibližně takto: snídá s homosexuály, pak ve skupinách u určeného stolu naslouchá homosexuálům, poté obědvá s homosexuály, odpoledne následuje další etapa naslouchání homosexuálům, večeří s homosexuály a osobní rozhovory je nucen převážně vést rovněž jen s homosexuály – některé takové rozhovory končí pozváním do společné sauny.

Může po měsíci tak intenzivní metody vymývání mozku a nátlaku nečistého démona biskup obstát? Přinejmenším má pak zamořenou psychiku, znečištěný duchovní život a zpochybněny základní pravdy víry a morálky. Cílem této metody je, aby změnil myšlení a přijal ducha amorálnosti LGBTQ. Svatý Basil ve svých pravidlech varuje a vysvětluje, jak nebezpečné je stýkat se s amorálními lidmi. Upozorňuje, že když jsou navíc ještě i heretici, pak kontaktem s nimi se ničí veškeré duchovní zdraví člověka. Apoštol Jan varoval, že takové lidi nemáme ani zdravit, ne tak s nimi trávit měsíc ve vynucené jednotě a naslouchat jim.    

Za každým stolem na Synodě sedí 11 lidí a jeden facilitátor – moderátor. Ve skupinkách naslouchají především sugestivním svědectvím homosexuálů. Postupně tak nenápadně dochází ke změně myšlení od křesťanského k amorálnímu. Vůči Duchu Božímu, Duchu pravdy, je zde nulová tolerance. „Rozhovory v duchu“, což je další synodální metoda, moderátor řídí podle striktně určených pravidel. Pokud někdo ještě reaguje v Duchu pravdy a hájí Boží přikázání, je to okamžitě rozlišeno. Takový musí konvertovat, aby nenarušoval jednotu a naučil se vést rozhovory pouze v duchu LGBTQ synodality, tedy legalizace amorálnosti.

Členové skupin se mění, ne jak oni chtějí, ani ne náhodně, ale moderátor, který cílevědomě sleduje stupeň změny myšlení, je podle toho zařazuje do příslušné skupiny. Účastníci jsou sledováni a jejich manipulace moderována. Je to skutečně metoda destruktivních sekt, která mění myšlení podle předem vytýčeného cíle. Cílem této synody je konverze biskupů na vítače LGBTQ. Popřípadě dosažení toho, aby se z nich stali sodomité po vzoru většiny hlavních moderátorů této Bergogliovy sektářské LGBTQ synody.    

Plánem je, aby po návratu ze synody biskupové a delegáti zkopírovali tuto metodu a změnili podle ní myšlení a ducha i ostatních biskupů, kněží, řeholníků i aktivních laiků, kteří pak ovlivní ostatní. Tím nastane praktická transformace z církve Kristovy na církev antikrista, tedy na anticírkev New Age.

Co se týče schválení dalších bodů synody, jako je svěcení žen na diakonky a kněžky, dále likvidace Svátosti oltářní zaváděním modlářských prvků a rovněž i likvidace svátosti pokání, to vše už bude jen důsledek změněného myšlení, kde Duch svatý, pravda ani Boží zákony nemají místo.

Ďábel, otec lži a smrti (srov. J 8,44), působí na naši přirozenost porušenou dědičným hříchem. Dává falešné inspirace skrze myšlenky anebo skrze naslouchání lidem, kteří jsou jeho médii. Tento duch lži působí na city i na představivost. Zevnějškově působí na uši i oči skrze propagaci nemorálnosti, pornografie, čtení nemorálních knih, sledování nemorálních filmů... Ježíš nečistým duchům nenaslouchal, ale vyháněl je Boží mocí. Apoštol Pavel by dnes biskupy před synodou důrazně varoval: „Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit.“ (Ef 5,11-12)

Do sítí ducha lži se člověk dostane především skrze naslouchání lidem, kteří už jsou pod vládou tohoto anděla světla. Pokud bude student teologie nekriticky naslouchat profesorovi, který je heretik, sám se stane heretikem. Pokud bude mladý člověk naslouchat člověku, který je médiem nečistého ducha, tento duch ovládne jeho myšlení i city, vyvolá sympatie a přejde na něho. Nejsilnější kanál k přijetí ducha je naslouchání. Každý svůdce sugestivně mluví, protože je za ním duch. Dovede svádět polopravdami, falešným dobrem i vidinou úspěchu.

Žalmista to vyjadřuje slovy: „Byl jsem jako měch v dýmu.“ (Ž 119,83) Když se z dýmu měch vyndá, ještě dlouho je cítit dýmem. Měsíc byl biskup v atmosféře sodomitského antievangelia, které mění myšlení a stahuje prokletí. Ať se teď ducha nemorální a heretické synodality veřejně odřekne a pak rovněž měsíc, ať koná adekvátní pokání, aby byl tohoto prokletí zbaven. Především je třeba se v tom čase modlit, číst Písmo svaté a životy svatých mučedníků.

Ve skutečnosti by pravdivá synoda dnes měla v první řadě odpovědět na potřeby doby a být zacílena k duchovní obrodě. Měla by zdůraznit smysl a cíl lidského života, a to je spasit svou nesmrtelnou duši. Ukázat na to, co v dnešní době brání, aby člověk vůbec mohl poznat nejzákladnější pravdy víry a pak zvýraznit, jak tyto pravdy chránit a realizovat. V současné době především mládež ohrožuje homosexualismus, proto by si měla vážně uvědomit Boží slovo, které odhaluje kořeny homosexuality. Mládeži je třeba představit ideál čistoty, spojené s morálním životem a zachováváním Božích přikázání. Morální nečistota vede k cynismu a k nejrůznějším závislostem, k neschopnosti manželského života a k zločinnosti.  

Dnes je třeba, aby si katolík stanovil denní modlitební řád a světil neděli tak, aby v podstatě celou neděli věnoval Bohu, své duši, duchovnímu užitku své rodiny a vyčlenil si čas na bratrské společenství. Skrze člověka, který to činí, působí Duch Boží. Když takovému Božímu muži či ženě budou ostatní naslouchat, otevřou se jim oči a rovněž přijmou Ducha Božího. Pak budou schopni se oddělit od ducha světa, od ducha lži a smrti. Opakem je synoda LGBTQ a její moderátoři v čele s Bergogliem a jeho lokajem Besunguem z Konga (Kinshasa) i jinými katy církve a rušiteli Božích zákonů.

Drazí pravověrní biskupové, dokud je čas, oddělte se i se svou diecézí od poslušnosti pseudopapeži. Je to člověk zasvěcený satanu, který prosazuje sebezničující amorálnost LGBTQ. Jorge Bergoglio se postavil do veřejné vzpoury proti Bohu, Jeho zákonům a přikázáním. On jako zasvěcenec satanu není a nemůže být zástupcem Ježíše Krista. Zamořuje církev duchem antikrista a vyhání Ducha svatého, Ducha pravdy. Proto, drazí biskupové, vyjděte z bergogliánského Babylonu dříve, než bude pozdě. Přijměte k záchraně pravověrného papeže, aby mohl tuto postupující katastrofu zastavit.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

+ Eliáš 
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr 
Biskupové sekretáři

19. 10. 2023

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře