Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Odpověď pseudopapeži na jeho propagaci LGBTQ ve světových médiích

Část 1.

Je homosexuální skutek hřích a zločin?

Dne 25. 1. 2023 světová média zveřejnila další výroky pseudopapeže Františka o LGBTQ.

Citace Františka: „Být homosexuálem není zločin. Ano, je to hřích. Dobře, ale v první řadě rozlišujme mezi hříchem a zločinem.“

  • bkp-odpoved-pseudopapezi-na-jeho-propagaci-lgbtq-ve-svetovych-mediich

Komentář: Pod termínem být homosexuálem všichni rozumí, že je to člověk, který se dopouští hříchu homosexuality.  

Bergoglio chce rozlišovat mezi hříchem a zločinem, ale podle jaké normy? Podle normy Božích zákonů a přikázání, které nám dal Bůh, anebo podle normy ducha světa, který je ve vzpouře proti Bohu a hřích už nenazývá hříchem, protože prosazuje satanizaci lidstva?

Homosexuální čin je těžkým zločinem proti Bohu, a je i zločinem proti bližnímu. Navíc je zločinem i vůči sobě, protože je zároveň těžkým hříchem, tedy odlučuje od Boha. Pokud dotyčný nebude z tohoto hříchu konat pokání a zemře v tomto stavu, bude věčně zavržen. Navíc hřích sodomie je světovými elitami globálně vnucován s cílem redukce lidstva. Zavádí diktaturu nad většinou společnosti.

Podle statistik zločinnosti před 30 lety v USA, přestože homosexuálů tehdy bylo 1-2 %, spáchali až 50 % vražd v New Yorku a 50 % odsouzených žen v cele smrti byly lesby. Na šíření nemoci AIDS měli sodomité více než 75% podíl. Rovněž pedofilie je spojena s hříchem homosexualityva dětech zanechává celoživotní traumata. O těchto statistikách se dnes mlčí.

Jestliže osoba, která se nechává nazývat Svatým otcem, legalizuje těžké hříchy proti Bohu a člověku, páchá tím donebevolající zločin.

Jaký je Boží postoj k homosexualitě? 1Kor 6,9-10 uvádí: „Což nevíte, že nespravedliví nedostanou za dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, ani cizoložníci... ani homosexuálové (řec.: arsenokoités, arsen – muž, koité – manželské lože)... neobdrží Boží království za dědictví.“ (viz také 1Tim 1,10) Bůh skrze apoštola varuje: „Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 7)

Mnozí katolíci bohužel nechtějí vidět realitu, že heretik a apostata je pod Božím prokletím a že je vyloučen z církve. Oni ho dále pokládají za papeže, poslouchají ho, slepě se mu podřizují i za cenu, že tím zrazují Ježíše Krista, své svědomí a sami na sebe stahují prokletí a duchovní slepotu.

Zneužití církevní autority ke hříchu a zločinu se nazývá klerikalismus. Klerikálové minulosti, kteří zneužívali církevní autoritu pro svou pýchu, kariéru a pro své mamonářství, jsou vůči arciklerikálu Bergogliovi pouzí břídilové. Zneužívat Boží autoritu proti Bohu, proti církvi a proti lidstvu, to je ten nejzhoubnější stupeň klerikalismu, který se nazývá bergoglianismus.

Bergoglio se tímto opakovaně staví do vzpoury proti Bohu a Jeho zákonům. Navíc zneužitím papežské autority se stal nejen pro katolíky, ale i pro celý svět největším svůdcem a falešným prorokem.

Byzantský katolický patriarchát (BKP) – hlas volajícího na poušti

-------------------------------------------

BKP: Odpověď pseudopapeži na jeho propagaci LGBTQ ve světových médiích

Část 2.

Jsou zákony, kriminalizující homosexualitu, nespravedlivé?

Citace z agentury AP: „Papež František kritizoval zákony kriminalizující homosexualitu jako ‚nespravedlivé‘...“

Komentář: Ptáme se Františka: Jsou zákony kriminalizující tzv. homofoby nejen za pravdivý výrok, ale i za podezření z kritické myšlenky vůči osobám LGBTQ spravedlivé? Je spravedlivé, že tyto zákony zrušily presumpci neviny? Nevinný musí dokazovat, že se ani myšlenkou nijak nedotkl osoby patřící k LGBTQ, která ho udala. Toto je diktatura, horší než fašistická.

Dále se ptáme: Jsou zákony, které dovolují zavraždit dítě i v devátém měsíci těhotenství či dokonce po jeho narození spravedlivé, anebo nespravedlivé? Rovněž se ptáme: Jsou zákony o eutanázii nebezpečné a mohou být zneužívány k zabíjení nepohodlných lidí? Istanbulská úmluva privileguje LGBTQ osoby a zároveň zavádí mechanismus na kradení dětí rodičům tzv. GREVIO. Je tato úmluva spravedlivá? A zákony, které privilegují osoby LGBTQ při udělování dětí do adopce, jsou spravedlivé? Na tyto otázky, bohužel, Bergoglio neodpovídá, protože je jen hlásnou troubou těch, kteří mají za cíl nejen zničení Kristovy církve, ale nejprve i její zneužití k demoralizaci a redukci lidstva.

Pokud ale chce někdo na druhé straně kritizovat a rušit zákony ve společnosti, musí kritiku objektivně odůvodnit. Bergoglio objektivní kritiku a realitu nepřijímá. Jeho kritika zákonů, které chrání morální hodnoty společnosti, je nečestná a nespravedlivá.

Například v Rusku nedávno vyšel zákon o zákazu všech forem propagace homosexuality, sankce je dána formou pokut. Důvodem přijetí zákona bylo, aby společnost byla chráněna před morálním rozkladem jedince i základní buňky společnosti, kterou je rodina. Bergoglio, aniž by respektoval oprávněnost tohoto zákona, zaujatě ho svým postojem zařazuje mezi zákony kriminalizující homosexualitu a odsuzuje je jako nespravedlivé.

Na druhé straně ale neodsuzuje jako nespravedlivé ty zákony, které dovolují dětem už od 12 let (a plánuje se od 6 let) podstoupit drastickou operaci změny pohlaví s nezvratnými následky, a to i bez souhlasu rodičů. Jak to, že Bergoglio, který chce zasahovat do světské legislativy, se nezasazuje o zrušení takových krutých zákonů přeoperovávání pohlaví? Bergoglio naopak transsexualismus vehementně prosazuje. Tím se odmaskoval jako zločinec, horší než ti, kteří se zasazovali za provádění pokusů na lidech ve fašistických koncentračních táborech.  

Nejhorší ale je, že Bergoglio autoritativně vnucuje legalizaci nemorálností LGBTQ přímo církvi, přestože jde o hrubé přestupování Božích přikázání. Morální biskupy a kněze, kteří hájí Boží zákony, podobně jako americký kněz, který se zasazoval za život nenarozených, trestá suspenzí. Ptáme se: To, že Bergoglio kriminalizuje nevinné, je spravedlivé, nebo nespravedlivé?  

Zákony, které kriminalizují LGBTQ, jsou prospěšné pro nápravu a spásu i samotných homosexuálů i těch s „Q“ sexuální orientací. Za takovými zákony je Boží láska, která usiluje o věčnou spásu jejich duší. Copak není spravedlivé kriminalizovat například osobu sexuální Q orientace, která při své sexuální realizaci podřezala hrdlo více než 50 ženám?

Svým výrokem pseudopapež odhalil, že pokládá Boží Dekalog i Kristova přikázání za nespravedlivé, tedy že je třeba jimi pohrdat a odhodit je. Dále se i konkrétně vyjádřil, že katolická církev může a měla by pracovat na jejich zrušení. A hned kategoricky dodal: „Musí se to udělat! Musí!“

Ptáme se Bergoglia: Je si vědom zločinu zneužívání papežské autority i hrozných následků? Přednedávnem Bergoglio propagoval experimentální vakcinaci, před níž odborníci naléhavě varovali. Dnes zde už máme statistiky nejen strašných, nezvratných následků, ale i četných úmrtí.

Tenkrát mantroval stejnou frázi: „Musí se to udělat.“ Ačkoliv není odborníkem v medicíně, drze a cynicky bojkotoval skutečné odborníky a postavil se proti nim. Dnes ve věci zrušení spravedlivých zákonů rovněž demagogicky vystoupil s frází: „Musí se to udělat.“ To ale znamená, že zločin, například podřezání hrdla 50 ženám, už nesmí být trestán! Znovu nechce vidět katastrofální následky, které tím způsobí.  

Byzantský katolický patriarchát (BKP) – hlas volajícího na poušti
                                                                                                              27. 1. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře