Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Nutnost vyznání víry od papeže, biskupa a kněze

video: https://vkpatriarhat.org/cz/?p=47738  https://vyznani-viry.wistia.com/medias/6eope4d82d

https://rumble.com/vrh9q9-nutnost-vyznn-vry.html  cos.tv/…264

ugetube.com/…kvY  bitchute.com/…a5/

 

Kardinál Brandműller už v roce 2017 zdůraznil potřebu, aby papež veřejně vyznal víru. Připomenul, že tato praxe je zde už odnepaměti.

V současnosti je mimořádně aktuální obnovit tuto praxi a rozšířit ji i na biskupy a kněze. Věřící musí vědět, jestli jejich kněz či biskup je pravověrný, anebo je heretik, který se vyloučil z církve.

Kardinál také upozornil na dokument z 26. 6. 684, dokazující praxi vyznání víry. Koncil v Konstantinopoli (680-681) posmrtně vyloučil z církve papeže Honoria I. za spoluúčast na herezi monotheletismu.

 

  • bkp-nutnost-vyznani-viry-od-papeze-biskupa-a-kneze

Dnes je mnoho biskupů a kněží, kteří jsou ipso facto vyloučeni z církve pro jednotu s herezí neomodernismu, synkretismu či za hlásání covidového antievangelia (Gal 1,8-9). Papežský úřad i biskupská autorita má garantovat pravověrnost učení. Pokud heretici v úřadu místo ochrany víry ochraňují a prosazují hereze, věřící je nesmí poslouchat. Věroučná bula Cum Ex Apostolatus Officio Pavla IV. (1559) stanoví postoj k heretikům: všechno, co heretik – kněz, biskup či papež – koná, je neplatné a nikdo ho nesmí poslouchat. Boží slovo jasně říká: „Kdo by hlásal jiné evangelium, budiž proklet.“ (Gal 1,8-9)

Dnes se hlásá modernistické, sodomitské, pačamamské a covid-vakcinační antievangelium, za které dopadá Boží anathema, prokletí, vyloučení z církve. Věřící proto musí od svého kněze požadovat, aby v chrámu veřejně přečetl aktuální vyznání víry, při kterém se zároveň odřekne herezí a antievangelia. Totéž musí kněží a věřící vyžadovat, nejlépe peticí, po svém biskupovi.

V církvi jsou skrytě prosazovány nové antisvátosti jako vakcinační antikřest, pseudosvátost manželství sodomitů, pseudosvátost pomazání nemocných před eutanázií, tedy sebevraždou atd. Pokud se kněz vyloučil z církve pro jednotu s herezemi, věřící od něj nemohou přijímat pochybné svátosti, protože tím by s ním tvořili jednotu v apostazi. Musí se od něj oddělit i za cenu katakomb.

Je třeba si uvědomit základní realitu, že heretici, apostati, dnes okupují mnohé církevní úřady. Mají v rukách mechanismus moci – církevní strukturu. Zneužívají ji tím, že nutí své podřízené na cestu apostaze, na širokou cestu do věčného zavržení. Zatím si katolíci mysleli, že jsou vůči zneužité autoritě vázáni poslušností ve svědomí. To byl velký omyl! Kdo chce zůstat v Kristově církvi a chce být spasen, nesmí heretika a hlasatele antievangelia poslouchat.

Dnes je odstrašujícím případem apostatický Vatikán, který přijal satanský antikřest takzvanou mRNA vakcínou. Nepodplatitelní odborníci před ní varují a po duchovní stránce je očkování mRNA vakcínou satanským antikřtem. Proč? Protože je vyrobena z tkáně vytržené z nenarozeného dítěte před jeho zavražděním.

Co dělat pro obnovu farnosti a celé diecéze? 

Ve farnosti se musí najít aspoň dva pravověrní odvážní muži, popřípadě ženy, kteří půjdou za knězem s požadavkem, ať veřejně vyzná víru. Tito aktivisté ať se spolu setkávají na modlitbu jednou či dvakrát za týden. Postupně ať získávají další věřící s cílem obrody farnosti. Toto jádro má vést k probuzení místní církve. Obrodné hnutí, které z toho povstane, pak jako kvas pronikne celou církev. Tito pravověrní aktivisté z různých farností se mohou setkávat či spolu komunikovat a vzájemně se povzbuzovat.

Na pravověrných aktivistech závisí obroda církve. Pak Bůh dá i probuzení mezi kněžími a následně i mezi biskupy. Požadavkem vyznání víry se tito aktivisté staví do boje za Boží království proti království temna, lži a smrti.

Vyznání víry:

1) Odříkáš se sodomitského, pačamamského a covid-vakcinačního antievangelia?

Odpověď: (Odříkám)

2) Odříkáš se historicko-kritické metody v teologii čili herezí neomodernismu a ducha ateizmu, který je za ním?

Odpověď: (Odříkám)

3) Odříkáš se herezí II. vatikánského koncilu a ducha aggiornamenta se světem?

Odpověď: (Odříkám)

4) Odříkáš se ducha synkretismu za gestem Jana Pavla II. v Assisi a ducha New Age?

Odpověď: (Odříkám)

5) Odříkáš se ducha gender ideologie, legalizující všechny formy sexuálních deviací LGBTQ?

Odpověď: (Odříkám)

6) Odříkáš se magie, věštění a spiritismu, které skrytě působí i v určitých formách alternativní medicíny?

Odpověď: (Odříkám)

7) Odříkáš se ducha svobodného zednářství a NWO, který programuje morální, duchovní a fyzickou autogenocidu církve a lidstva?

Odpověď: (Odříkám)

8) Odříkáš se satanského antikřtu, který je spojen s přijetím mRNA vakcíny?  

Odpověď: (Odříkám)

9) Odříkáš se duchovní jednoty s heretiky v církevní hierarchii?

Odpověď: (Odříkám!)

1) Věříš, že za tebe a za tvé hříchy Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a na třetí den vstal z mrtvých, a to reálně a historicky?

Odpověď: (Ano, věřím)

2) Přijímáš Pána Ježíše za svého Spasitele a odevzdáváš Mu svůj život?

Odpověď: (Ano)

3) Přijímáš testament z kříže vyjádřený Kristovými slovy učedníkovi: „Hle tvá matka!“?

Odpověď: (Ano)

4) Přijímáš v plnosti Ducha svatého, abys mohl být martyrem Kristovým jako apoštolové?

Odpověď: (Ano)

Pozn. k bodu 8: Kdo z biskupů a kněží přijal mRNA vakcínu nebo k očkování naváděl věřící, nestačí, že se tohoto satanského antikřtu odřekne, ale musí následovat jako pokání sedmiletá epitemie.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

23. 12. 2021

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře