Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Bergogliova synoda je vzpourou proti  Bohu a páchá hříchy proti Duchu svatému

Kardinál Müller, který byl přímým účastníkem říjnové Synody, se vyjádřil, že celá Synoda byla v podstatě jen o prosazení legalizace LGBTQ v církvi. Synoda pod vedením pseudopapeže Bergoglia tuto legalizaci prolamuje skrze hříchy proti Duchu svatému.

Kardinál to komentoval slovy: „Oni tvrdí, že dnes máme nové poznatky, zjevené Duchem svatým, a proto jsou od nyní homosexuální skutky nebo žehnání homosexuálních aktů dobrá věc. Samozřejmě je to zneužívání Ducha svatého na zavádění doktrín, které jsou otevřeně proti Písmu svatému... Není možné spojit učení Krista a antikrista. Tato homosexuální LGBT ideologie je otevřeně antikřesťanskou ideologií. Je to duch antikrista, který mluví skrze LGBTQ agendu. Je to absolutně proti Bohu.“

  • bkp-bergogliova-synoda-je-vzpourou-proti-bohu-a-pacha-hrichy-proti-duchu-svatemu
 

Písmo ukazuje, co je podstatou hříchu proti Duchu svatému: „K Ježíši přivedli posedlého, který byl slepý a němý; (Ježíš vyhnal démona) a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl... Farizeové řekli: ‚On nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebula, knížete démonů.‘ ... Ježíš řekl: ‚Pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno... v tomto věku ani v budoucím.‘“ (Mt 12,22-32)

Podstata hříchu proti Duchu svatému je v tom, že projev Boží moci se připisuje ďáblu, anebo naopak to, za čím je ďábel, se připisuje Bohu a vůli Boží. Bergogliova Synoda prosazuje svůj rouhačský program žehnání svazků LGBTQ pod frázemi, že takto dynamicky dnes sám Bůh, Duch svatý, osvětluje a vede církev:
„... sám Bůh udržuje, usměrňuje a osvětluje své poslání,“
„...jde o autentické naslouchání a rozlišování toho, co Duch říká církvím.“

Na závěr této rouhačské synody Bergoglio řekl: „S citlivostí jsme naslouchali Duchu svatému.“
Je nad slunce jasnější, že za propagací sodomie nikdy nemůže být Duch svatý. Duch svatý v katechismu nazývá homosexualitu do nebe volajícím hříchem a Písmo ji odsuzuje jako ohavnost či hanebnost (řec. atimia (Ř 1)) a varuje, že Bůh za ni výstražně trestá časným i věčným ohněm (2Pt 2,6, Juda 7). Bergoglio a jeho stoupenci na Synodě se odvážili té nejrouhavější lži tvrzením, že dnes prý sám Duch svatý prosazuje sodomii.

Stejně tak při boření depozitu víry rouhačsky tvrdí, že to dělá Duch svatý. Bergogliova synoda manipuluje, jako by Bůh teď legalizoval hřích, tedy v důsledku vedl lidi do pekla. A to je největší podvod Bergoglia a celé tzv. synody, že svou destruktivní činnost s cílem zničení křesťanství nazývá „vanutím Ducha svatého“.

K těmto zločinům používají uzurpovanou autoritu tzv. nástupce apoštola Petra a zástupce Krista na zemi. To proto, aby mohli co nejvíce lidí oklamat vyžadováním falešné poslušnosti. Nehlásají pokání, nemluví o podstatě spásy ani o základních pravdách, ale naslouchají jen nečistému duchu LGBTQ.

Znovu vyvstává otázka: Může člověk, který intronizoval démona Pačamamu a zasvětil se satanu v Kanadě tvrdit, že je zástupcem Krista na zemi a že skrze něho mluví Duch svatý? Ne! On prosazuje ducha nečistého a postavil se do vzpoury proti Bohu. Veřejně se tím zřekl Krista a přijal ducha antikrista. Největší tragédií je, že katolíci ani kněží a biskupové nejsou schopni tuto do očí bijící realitu vidět a zavčas se oddělit od zhoubného systému, který okupuje papežský úřad a vede celou církev k sebezničení. Křečovitě se drží satanisty v papežském rouchu, který se jim drze směje do očí a nechává se nazývat zástupcem Krista na zemi.

Bergoglio celou svou aktivitou i svou synodou postavil do centra ďábla, kterému se zasvětil a kterého intronizoval v chrámu sv. Petra. Plní vůli tohoto ducha lži a smrti, přesně realizuje jeho program a katolíkům věší bulíky na nos, jako by teď sám Bůh, sám Duch svatý, měnil všechna paradigmata církve a vykořeňoval depozitum víry. Bergoglio cestu spásy zaměnil za cestu do záhuby a všichni mají věřit, že tak teď církev vede Duch svatý, že prý je to „pomoc Boží prozřetelnosti“. Takový podvod a tak provokativní sebevraždu katolické církve ještě nikdo v celé historii neměl odvahu až v tak vrcholném stupni rouhání realizovat.

Zůstává rozum stát, že tomuto duchu lži a smrti se katolíci podřizují a biskupové nejsou schopni zachránit ani sebe, ne tak své diecéze, a oddělit se. Ani jedna biskupská konference, ba ani jedna diecéze, není schopna se oddělit, přestože Bůh dopustil, aby Bergoglio na tak markantní věci, jako je sodomie, odhalil, že má ducha antikrista. Snad i trvalí obyvatelé psychiatrie mají více rozumu a soudnosti k rozlišení tak primitivní a drzé lži, kterou se teď Bergogliovi absurdně podařilo zmanipulovat celou katolickou církev a postavit ji na hlavu.


+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

10. 11. 2023

 ------------------------

Organizátoři konference o katolické identitě, čiňte pokání

Upřímné pravověrné katolíky šokovalo, že vedení konference o katolická identitě v Pittsburghu vyškrtlo ze seznamu přednášejících bývalého nuncia ve Spojených státech, Carla Maria Vigana. Nechápou, jaký byl k tomu důvod. Někteří kladou otázku: „Zdá se snad organizátorům konference, že tento Kristův apoštol málo bojuje proti současným herezím, které ovládly Vatikán a vedou církev k totální ztrátě katolické identity? Málo snad riskuje, když neohroženě vystupuje proti světským i církevním elitám, aby hájil Krista a Boží přikázání?“ Mnozí tradiční katolíci si zklamaně posteskli: „Tato zkušenost s vyškrtnutím ze seznamu bývalého nuncia USA, nás naplňuje obavami, že vedení konference by ze seznamu vyškrtlo i arcibiskupa Lefebvra či apoštola Pavla, kteří se nebáli nést Kristovu potupu.“ (srov. Žid 13,13) Nejbolestivější na tom je, že konference nedovolila, aby tento prorocký Viganův projev zazněl, přestože byl načasován těsně před vyvrcholením říjnové Synody ve Vatikánu. Ta, jak svědčí kard. Müller, usilovala o dvě základní věci, a to žehnání sňatků homosexuálů a svěcení žen.

Tím, že konference odmítla Viganův projev, bylo zahlušeno jasné slovo, které ukazuje na východisko z krizové situace. A to vše jen proto, že si vedení konference nechce dělat kvůli Kristu a skutečné katolické identitě problémy, jenom o ní krásně mluví. Vyhovuje jim falešný bezkonfliktní postoj, který veřejně demonstruje pomocný biskup Schneider. Už v roce 2019 napsal pojednání pod názvem „K otázce heretického papeže“ a nikdy z těchto svých bludných postojů nedělal pokání. Vychází z absurdního předpokladu, že papež heretik a arcikacíř nemůže být v žádném případě zbaven úřadu. Tento Schneiderův názor je ale proti Písmu svatému (Gal 1,8-9), proti věroučné bule Pavla IV. i proti tvrzení autorit mnohých světců.

Schneider napsal: „Papež dostává autoritu přímo od Boha, nikoli od církve, proto ho církev nemůže sesadit, ať z jakéhokoli důvodu.“
Odpovídáme: Lžipapež heretik dostává Boží anathemu – vyloučení z církve – přímo od Boha. Proto církev, poslušná Bohu, ho musí sesadit a už ho nemůže pokládat za papeže. Musí v této mimořádné situaci přijmout nového, pravověrného papeže, který bude bránit církev tak, jak to činí C. M. Viganò i s nasazením vlastního života.  

Citace Schneidera: „Snaha o sesazení heretického papeže... odráží neochotu nést časný kříž heretického papeže.“
Odpověď: Schneiderovo spojení „heretický papež“ je nesmyslné. Buď je to papež, který brání víru a mravy, anebo je to heretik, a pak tím pádem papežem není a nikdo ho nesmí poslouchat. To vyplývá z Písma svatého i z věroučné buly Cum ex apostolatus officio a je to potvrzeno autoritou mnohých svatých učitelů církve.  

Citace Schneidera: „Situaci heretického ... papeže je v konečném důsledku nutno přečkat a snášet...“
Odpověď: Věroučná bula Pavla IV. nikde nestanoví, že by lžipapeže heretika bylo nutno přečkat a snášet. Naopak stanoví: „Biskup ... nebo kardinál ... církve římské, ba i kdyby byl ... římským papežem – pokud by se byl před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem odchýlil od katolické víry a upadl do hereze: tak byl jmenován nebo zvolen neplatně a neúčinně, i kdyby byl jednomyslně zvolen všemi kardinály.“  

Pavel IV. v závěru věroučné buly vyhlašuje: Není nikomu dovoleno, tento spis ... komolit nebo opovážlivě proti němu vystupovat. Kdyby se o to někdo pokusil, nechť ví, že na sebe přivolá hněv všemohoucího Boha a svatých apoštolů Petra a Pavla.“ (15. únor 1559)

Lžipapež František intronizoval démona Pačamamu ve Vatikánu, provokativně se zasvětil satanu v Kanadě a nyní synodální cestou prosazuje žehnání svazků sodomitů a svěcení žen. Pokud ho vedení konference o katolické identitě pokládá za platného papeže, aby si zachovalo image, že nepatří mezi žádné schizmatiky a rozkolníky, stahuje tím na sebe anathemu, která leží na Jorge Bergogliovi. Doufáme, že vedení konference chápe, že po říjnové Synodě už jakýkoliv kněz, který bude chtít žehnat svazek sodomitů, má k tomu otevřené dveře. Biskup, který by ho chtěl potrestat, dostane vatikánskou vizitaci a po ní bude zbaven biskupského úřadu.

Nastal čas, kdy Ježíš hledá upřímné duše, které se za Něj postaví a budou ochotny i život obětovat jako mučedníci. K tomu nedá sílu ani obřadnictví, ani pouhé konstatování pravdy. Pilát také konstatoval pravdu, ale nakonec si umyl ruce a zradil ji.

Vyřazením C. M. Vigana ze seznamu přednášejících a oslavováním Schneidera vedení konference skutkem dokázalo, že ztratilo katolickou identitu. Zvažte, jaký smysl pak mají tyto konference. Není v dané situaci moudřejší je už do budoucna zrušit?

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

10. 11. 2023

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře