Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Biskupská synoda a LGBTQ

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Citace ze Závěrečného dokumentu: „Církev obnovuje svůj závazek vystupovat proti veškeré diskriminaci a násilí na sexuálním základě.“

Komentář: Místo toho, aby synoda vystoupila a přiměla Františka k rezignaci za krytí násilí na sexuálním základě, dělá pravý opak a závěrečným dokumentem legalizuje sodomii!

  • biskupska-synoda-a-lgbtq

Synoda byla povinna obnovit závazek jít cestou pokání a zachovávání Božích přikázání. Stanovila si však specifický závazek vystupovat proti veškeré diskriminaci na sexuálním základě. Františkova církev teď bude vystupovat proti homofobům, to znamená těm, kteří budou bránit Boží přikázání!

Citace: „... (synoda) považuje za příliš zjednodušující určovat identitu osob pouze na základě jejich ‚sexuální orientace‘.“

Komentář: Takže reálné a zároveň biblické dělení osob na muže a ženy už padá? Určovat identitu pouze na základě tzv. sexuální orientace znamená popření základní reality, že muž je mužem a žena ženou. Tzv. sexuální orientace, zahrnující sexuální úchylky všeho druhu, je ideologický pojem pro prosazení tzv. práv LGBTQ osob. Z křesťanského hlediska jde o vážné hříchy a duchovní svázanosti. Normalizovat hřích v církvi je zradou Boha a Jeho přikázání.

Citace: „V mnoha křesťanských společenstvích už existují cesty doprovázení ve víře pro homosexuální osoby: synoda doporučuje, aby tyto cesty byly podporovány.“

Komentář: Církev je povinna doprovázet lidi na cestě obrácení, pokání a následování Krista, tedy na cestě do věčného života. Nyní synoda rozhodla, že bude doprovázet tzv. homosexuální osoby na cestě do pekla, protože nenazývá hřích hříchem a nevede tyto osoby k nutnému pokání. Nemá už za cíl spásu duší.

Citace: „Na těchto cestách lidem pomáhají pochopit jejich vlastní [osobní] historii; svobodně a zodpovědně se držet svého křestního povolání.“

Komentář: Pokud by se LGBT osoby měly držet svobodně a zodpovědně svého křestního povolání, musely by začít činit pokání a s Boží pomocí bojovat proti hříchu sodomie a jiným duchovním svázanostem. Podobně musí i každý člověk bojovat, aby se nedostal do otroctví nečistých závislostí, a žil čistým životem.

Citace: „...rozpoznat touhu patřit k životu společenství a přispívat k němu; a rozlišit nejlepší způsoby, jak toho dosáhnout.“

Komentář: Co to je za manipulaci? Do křesťanského společenství patří křesťané, kteří bojují s hříchem a konají pravdivé pokání, aby zachránili svou duši! Je nonsens, aby ten, kdo popírá hřích a cestu pokání, patřil do křesťanského společenství. Takový nepřispívá k jeho růstu, ale k jeho likvidaci. Nejlepším způsobem, jak jí dosáhnout, je závěrečný dokument heretické synody. Zároveň tím uvádí, že do seminářů, klášterů a na nejvyšší místa v církvi mají být přednostně přijímání osoby LGBTQ! Tím však staví na hlavu Písmo svaté i Tradici!

Citace: „Tímto způsobem pomáháme každému mladému člověku, nikoho nevyjímaje, integrovat sexuální dimenzi čím dál více do své osobnosti, růst v kvalitě vztahů a kráčet k daru sebe sama.“

Komentář: Mladému člověku má církev pomáhat integrovat duchovní a morální dimenzi. Tedy přijmout Krista a integrovat Ho stále hlouběji do své osobnosti. Děje se to na cestě pokání a následování Krista, aby pak mohl říci: „Nežiji již já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) Pokud chce synod místo toho „pomáhat“ mladým lidem integrovat do své osobnosti sexuální dimenzi legalizací sodomie, je to zločin a duchovní sebevražda.

Citace: „... kráčet k daru sebe sama.“

Komentář: Ježíš nezdůrazňuje sebe sama, tedy egoismus, ale pravý opak: „Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ (Mt 16,24) Heretický dokument, který pomáhá k integrování sexuální dimenze, vede k poddání sebe sama otrocké závislosti. Nejde o žádný dar sebe sama, ale o privilegování egoismu a hříchu. Jde o vzpouru proti Božímu přikázání! Ovocem nemorálnosti je rozklad osobnosti i společnosti.

Jaký trik byl použit při hlasování?

V dokumentu figuruje krycí termín „sexuální sklony“, který OSN a homosexuální lobby používají jako synonymum pro LGBTQ.

Dokument Instrumentum laboris používal termín LGBTQ. Závěrečný dokument obsahuje článek 3, podle něhož jsou oba dokumenty vzájemně propojeny a musí se přijímat společně. Hlasovalo se pouze o

závěrečném dokumentu, ale tímto trikem se církevně schválil i termín LGBTQ, uvedený v Instrumentum laboris.

Citace Bergoglia: „Nyní nám Duch svatý dává dokument, aby mohl působit v našich srdcích.“

Komentář: Připisovat heretický dokument Duchu svatému je manipulace, nejhrubší rouhání a hřích proti Duchu svatému. Kdo tento otrávený, antibiblický a anticírkevní dokument přijme, bude v jeho srdci působit jako duchovní jed.

Citace Bergoglia: „Toto je chráněný prostor. Nezapomeňme na to. Byl to Duch, který zde působil.“

Komentář: Byl to zamořený prostor! Nezapomeňme na to. Byl to duch, ale ne Krista, byl to duch antikrista, který tam působil.

Závěrečný dokument je proti Písmu i dvoutisícileté Tradicí církve! Je heretický!

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

30. 10. 2018

Facebook komentáře