Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Adventní pokání českých biskupů za 30 let

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Doba adventní je dobou kajícnosti a pokání, přípravou na příchod očekávaného Spasitele. Hlas Jana Křtitele zní i dnes: „Sekera je už na
kořeni stromu; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ (Mt 3,2-14) Tím stromem je náš život. Ohněm je věčný
oheň v pekle. Ježíš před tímto ohněm mnohokrát varuje. Ano, nám biskupům za naše notorické odmítání pravdivého pokání, které hraničí s hříchem proti Duchu svatému, dnes hrozí trest věčného ohně, ale nejen nám! Bez pokání nebude nikdo spasen, jak zdůrazňuje Ježíš Kristus. Proto nyní, tuto třetí neděli adventní, konáme veřejné pokání za své hříchy a nedbalosti a prosíme Boha, ale i vás, všechny věřící i nevěřící v českém národě, za odpuštění našich veřejných pohoršení a zrad Krista a Jeho evangelia.

  • adventni-pokani-ceskych-biskupu-za-30-let

Kajeme se za hříchy proti 1. přikázání:

1) Vyznáváme, že jsme jasně nevarovali před okultní činností, tedy hříchy proti 1. přikázání a jejich následky, a tak jsme zanedbali svou pastýřskou povinnost. Tisícům katolíků proto uškodila na duši okultní činnost pátera Ferdy, Břetislava Kafky, Jindřicha Paseky a dalších, kteří se tímto pseudoduchovnem bez překážek a s požeháním katolické církve zabývali. Prosíme za odpuštění za sebe i za naše předchůdce.

2) Přiznáváme vinu, která je důsledkem slepoty zapříčiněné duchem II. vatikána, zvláště dokumentem Nostra aetate o tzv. úctě k pohanským náboženstvím, de facto úctě k jejich démonům. Tuto herezi jsme včas nerozlišili, a proto jsme ani neposkytli nutnou informaci ohledně cvičení jógy, že je bytostně spojeno s pohanským duchem. Jogínské meditace vedou k pohanskému hinduismu, tedy k apostazi od Krista. Na tomto základě stojí i sekta transcendentální meditace, sekta Hare Krišna a další. Nevarovali jsme před šířící se propagační literaturou, dokonce i od katolických autorů. Naší vinou bylo mnoho upřímných křesťanů otráveno tímto pseudoduchovnem. Prosíme za odpuštění a aspoň teď před touto cestou pohanství jasně varujeme.

3) Bojové umění je bytostně spojené s buddhismem, není to nevinný sport. Nechtěli jsme slyšet pravdu o orientálních meditacích, spojených s tímto pohanským sportem. Bojové umění nevede k lásce, ale k cynismu, ke kultu vlastního ega a k násilí vůči bližnímu. Prosíme za odpuštění, že jsme svou nedbalostí a slepotou zavinili duchovní škodu vašim duším.

4) Prosíme za odpuštění, že jsme nebyli schopni napsat žádný pastýřský list, který by varoval před pohanským buddhismem, jeho pověrečnými praktikami a orientálními meditacemi, výzdobou bytů feng šuej, propagačními čajovnami, úpravou zahrad spojenou s pověrou o zemřelých předcích. Za akupunkturou je pohanská magie i pověra spojená s tzv. jinem a jangem a horoskopy. Toto pseudoduchovno skrytě uctívá démony a je intenzivně prosazováno veřejným míněním a masovými sdělovacími prostředky.

5) Katolický kněz T. Halík veřejně prosazoval buddhismus a převáděl mladé křesťany na tuto falešnou cestu. Kard. Vlk ho v tom podporoval. Dodatečně konáme pokání a přiznáváme velkou vinu především kard. Vlka a samozřejmě i vinu nás všech, že jsme mlčeli na heretickou činnost tohoto katolického kněze. Rovněž vás prosíme za odpuštění.

6) S hříchem proti 1. přikázání je bytostně spojena islamizace našeho národa, kterou biskupové, kromě jednoho, podporovali buď mlčením, anebo dokonce i aktivně. Tu však jde o ohrožení spásy posledních zbytků upřímných katolíků, proto se za tento hřích upřímně kajeme.

7) Za období 30 let tzv. náboženské svobody až dodnes se biskupská konference nepostavila proti heretickému dokumentu Nostra aetate ani heretickému gestu Jana Pavla II. v Assisi v roce 1986. Jsme si vědomi, že pokud není řečeno jasné slovo k těmto dvěma otráveným pramenům, není možné hájit základní pravdy katolického učení a v podstatě ani samotného křesťanství. Postavit se proti úctě k pohanským démonům a praktikám magie a věštění bylo pokládáno za vzpouru proti duchu II. vatikána. Chceme nyní konat upřímné pokání a jasně prohlašujeme: Dokument Nostra aetae je ve své podstatě heretický, je proti 1. přikázání a rovněž je heretické i gesto Jana Pavla II. v Assisi 1986. Každý katolík ČR musí tyto dva otrávené prameny zavrhnout.

8) Jistý kněz se v olomouckém semináři roku 1991 dopouštěl okultní, věštecké činnosti s proutkem a pod lůžka a do stěn semináře byly dávány pentagramy. Nyní z toho olomoucké arcibiskupství koná pokání.

9) Po pádu komunismu nastala mimořádně velká invaze okultní literatury a falešného duchovna. Za homeopatií jsou okultní kořeny magie (protřepávání, ředění a věštění – homeopatická typologie). My biskupové jsme obsadili všechny biskupské stolce, ale mlčeli jsme a žádným pastýřským listem jsme jasně nevarovali před touto invazí duchovní otravy. Kajícně přiznáváme svou vinu a prosíme za odpuštění.

10) Omlouváme se nejen za mlčení, ale i za propagaci dalajlámy. Padá na nás vina, že když několikrát navštívil Česko, biskupská konference nikdy jasně nepověděla, kdo dalajláma ve skutečnosti je. Neřekli jsme, že se pokládá za převtěleného boha, neřekli jsme, že je nepřítel Krista i nás, ale prokazovali jsme mu mimořádnou úctu a nechali jsme věřící nazývat ho „jeho svatostí“. To způsobilo velkou dezorientaci, protože šlo o formu zrady, tedy apostazi, a pohoršilo to Kristovy maličké. Nyní činíme pokání a distancujeme se od falešné úcty k tomuto tzv. převtělenému bohu.

11) Rovněž konáme pokání za Katolický týdeník, který v té době nasazoval aureolu tomuto pseudobohu, ale i za všechny heretické články Katolického týdeníku a za propagaci ducha hereze liberalismu, který je za tímto časopisem. V době komunismu arcib. Beran prohlásil: „Katolické noviny dnes už nejsou katolické.“ Jinými slovy jsou v rukách lidí, kteří KT zneužívají. Chceme v této oblasti konat pokání.

12) Katolická teologická škola pokud rovněž propaguje hereze historicko-kritické teologie a hereze Nostra aetate není katolickou, ale heretickou. I v této oblasti chceme konat upřímné pokání.

13) Mlčeli jsme k heretickému vyjádření arcib. Zollitsche (2009), který prohlásil, že prý Kristus nezemřel za naše hříchy, ale pouze ze solidarity s trpícími. Nyní vyhlašujeme, že toto je hrubá lež. Pravdou je, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk, jediný Spasitel, který zemřel za naše hříchy. Zdůrazňujeme, že v nikom jiném není spásy (Sk 4,12).

14) V roce 2009 jsme byli pravověrnými biskupy z Ukrajiny vyzváni, abychom vyznali pravou víru v Krista a odřekli se sympatií či jednoty se současnými herezemi. Neučinili jsme tak, a za to na nás byla zveřejněna anathema. Z toho vyplývá, že ve svědomí teď musíme mít pochybnost o udílení našich svátostí. Vina dopadá na každého z nás. Apoštol Petr nevyznal Krista před služkou a celý život to oplakával. Proto jako pokání se nyní chceme jasně a veřejně odřeknout všech herezí, které dnes zpochybňují základní pravdy víry a jsou spojeny s ateistickou filosofií historicko-kritické metody. Rovněž se odříkáme jednoty s herezemi Nostra aetate, prosazujícími synkretismus. Tím se radikálně stavíme pod Kristův prapor a pod ním chceme třeba i jako mučedníci zemřít.

15) Distancujeme se od ideologie zakladatelky Fokoláre, Chiary Lubich, která propagovala tzv. univerzální bratrství a založila tzv. jógu lásky – prem jógu. Je to hřích proti 1. přikázání, tedy proti víře i proti pravdě, a žádná láska za ním není, naopak, je to odpad a zrada Krista. Zakladatelka dala špatný příklad i tím, že přijímala doktoráty od buddhistů a hinduistů a tak vedla katolíky na cestu synkretismu s pohanstvím. To je velký hřích a velké pohoršení.

16) Omlouváme se za odpadlého kněze Hermana. V roce 2003 byl mluvčím ČBK. V Praze způsobil veřejné pohoršení plakát, na němž byla na kříži nahá žena. Byla tím znevážena smrt našeho Spasitele! Herman toto rouhání nazval uměním a katolické veřejnosti se vysmál. Protože byl však mluvčím ČBK, vinu za rouhání nese každý biskup. Kajícně proto odprošujeme Boha i katolíky za toto rouhání a pohoršení.

17) V roce 2018 došlo k brutálnímu zneuctění našeho Spasitele v brněnském divadle, a přestože se veřejnost bouřila, ČBK mlčením schvalovala toto do nebe volající rouhání. Čest kard. Dukovi, který sám podal žalobu k soudu. Dodnes nebylo od nás, ostatních biskupů, dáno dostiučinění za toto hrubé rouhání. Proto nyní tímto konáme pokání a prosíme za odpuštění.

18) Rovněž konáme pokání za heretický výrok kard. Vlka, který veřejně tvrdil, že náš Trojjediný Bůh je totožný s muslimským Alláhem, který je nejvyšším z 360 bůžků Mekky. Toto je hereze a my se tímto od herezí kard. Vlka veřejně distancujeme.

19) Vyznáváme naši vinu, že jsme mlčeli k apostatickému gestu Františka Bergoglia v Abú Dhabí. Bergoglio de facto staví pohanství jako rovnocennou cestu spásy s křesťanstvím, a to je hereze. Tímto se od jeho gesta veřejně distancujeme.

20) Rovněž konáme pokání za největší gesto rouhání a apostaze, spojené s dokumenty o Amazonii i se samotnou intronizací démona Pačamamy ve Vatikánu. Distancujeme se od této hrubé apostaze a největší urážky našeho Nejvýš svatého Boha.

Jiné pohoršení a hříchy:

1) Radikálně se distancujeme od gesta líbání nohou transsexuálovi, čímž Bergoglio de facto schvaluje transsexualismus a tím i celou ideologii spojenou s mrzačením mladé generace hormonální léčbou a operacemi změny pohlaví.

2) Kajícně vyznáváme, že jsme morálně nepodpořili arcib. Vigana, který statečně brání učení církve a usvědčuje celou homosexuální síť na nejvyšších místech ze sexuálního zneužívání nezletilých i seminaristů, a to nejen v Americe. Nepodpořili jsme ho ani v požadavku abdikace heretického pseudopapeže Bergoglia. Prosíme věřící o modlitbu, abychom mohli v této věci učinit radikální krok pokání.

3) Distancujeme se od Synody o mládeži (2018), kde byl do dokumentů úskočně vnesen termín „LGBT“ a tím dostal církevní schválení. Rovněž se distancujeme od sympatií našeho biskupa Holuba k této zavádějící synodě, která nevedla mládež k morální obrodě, ale naopak odstranila poslední zábrany a vedla k masové demoralizaci.

4) Distancujeme se od církevní politiky spojené s propagací zednářského řádu Rytířů Božího hrobu (televize Noe), jehož velkopřevorem je arcib. Graubner. Rovněž nesouhlasíme, aby členové této odnože působili v církvi v charitativních či jiných složkách. Distancujeme se i od Rotary klubu, který do Olomouce prosadil arcib. Graubner. Zednářské organizace jsou cestou apostaze.

5) Křesťanské politické strany, jako je KDU-ČSL, nehájí mnohdy ani pravdu a lidskou morálku, ne tak křesťanské a katolické učení, a naopak se často staví na stranu nepřátel Boha. Biskupská konference je povinna buď zrádné politiky napomenout, anebo varovat věřící, aby tuto stranu nevolili. Křesťanská politická strana „Fidesz“ v Maďarsku, která je u vlády, hájí lidské a křesťanské hodnoty i národ. V Česku to tak bohužel s politickou stranou, která se nazývá křesťanská, není. Je třeba konat pokání.

6) Nikdy jsme neprotestovali proti sexuální výchově – ve skutečnosti proti sexuální demoralizaci. Přiznáváme to jako vinu. Chceme se nyní postavit za obranu našich dětí a mládeže.

7) Nikdy jsme se radikálně nepostavili proti gay pride. A co je nejhorší, nikdy jsme nevyzvali katolickou veřejnost, aby byly konány kající pochody na protest proti této demoralizační akci a satanizaci českého národa. Je to naše vina a zbabělost. Kdybychom napsali jeden pastýřský list, desetitisíce katolíků by šly po té samé trase v kajícím průvodu, což by vytvořilo správné veřejné mínění vůči deviaci a zároveň by se ukázalo, že katolíci nejsou zbabělci, kteří se stydí za svého Spasitele i za cestu spásy, kterou nám dal. Chceme v tomto konat pokání.

8) Bergogliův Vatikán vydal letos dva dokumenty, kterými propaguje nebezpečnou vakcinaci. Odborníci varují, že nová vakcinace už může být spojena s čipizací. Je také známo, že ten, kdo vakcinaci propaguje, prosazuje zároveň i redukci lidstva. My jsme se nezastali ani svých věřících, ani občanů našeho českého národa a nepronesli jsme jasné slovo pravdy. Zbaběle jsme mlčeli, a proto na nás dopadá vina. Prosíme za odpuštění a prosíme i za modlitby, abychom měli odvahu udělat adekvátní pokání ještě v tomto adventu i během vánočních svátků.

9) Omlouváme se, že jsme v roce 2004 intenzivně propagovali vstup ČR do EU. Rovněž se omlouváme, že jsme mlčeli i v roce 2009, kdy byla vyhlášena Lisabonská smlouva, která zrušila desatero jako základ legislativy kulturní Evropy. Zavedla antidesatero s prioritou homosexualismu, který je spojen s kradením dětí! Rovněž se omlouváme, že 28. 9. 2020 jsme s maskami a bílými deštníky odstartovali současný mimořádný stav v ČR. Přiznáváme svou mimořádnou hloupost a zradu a chceme konat pokání.

10) Rovněž chceme konat pokání za velké pohoršení, které jsme dali českému národu tzv. restitucemi. Několik let jsme se jich zásluhou kard. Vlka a arcib. Graubnera vytrvale domáhali a došlo při nich i k duplikovanému vymáhání náhrady, což veřejnost obzvlášť pohoršilo. Ježíš říká: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost.“ Finance a majetek, který jsme získali, nebude sloužit misii ani šíření a propagaci křesťanství, ale pouze k získání církevního mamonu, kterému kdo slouží, nemůže sloužit Bohu.

Kéž bychom dostali po vyznání tolika hříchů, zrad a pohoršení, svatou bázeň a bolest duše. Kéž bychom mohli hrdinskými činy dát alespoň částečnou satisfakci za utracenou šanci ke svatosti, o níž jsme byli povinni usilovat. S bolestí si každý z nás před Bohem a vámi uvědomujeme, že jsme nesplnili svou povinnost hlásat vám čisté evangelium, varovat vás před herezemi a hříchy proti 1. přikázání. Nehledali jsme na prvním místě Boží království a jeho spravedlnost. Nemůžeme vám s apoštolem upřímně povědět: „Buďte takoví, jací jsme my.“ (srov. 1Kor 11,1) Ještě ale máme šanci. Prosíme vás proto o upřímnou a naléhavou modlitbu za nás. Je totiž logické, když jsme mimořádný stav, který je nyní v ČR, maskami na pouti začali, abychom ho také ukončili. Proto chceme letošní Vánoce slavit s otevřenými chrámy, bez jakýchkoliv masek a omezení, a obzvlášť chceme z plných plic zpívat k oslavě narozeného Spasitele! Tím chceme zároveň vyjádřit i vítězství nad šílenstvím fiktivní pandemie a Herodovy vakcinace.

O modlitbu vás prosí

Biskupové ČBK

Adventní pastýřský list koncipovali

+ Eliáš, patriarcha BKP

a biskupové Metoděj a Timotej

Facebook komentáře