Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Proroctví – Sibyla Kumana, královna ze Sáby

Sibyla Kumana, aneb královna ze Sáby

Z dávné doby se nezachovalo mnoho proroctví, které by se týkaly dnešní doby. Kdysi jsem je chtěl sbírat, ale ukázalo se, že jich je vlastně jen velmi málo.

  • proroctvi-sibyla-kumana-kralovna-ze-saby

Sibyla Kumana, královna ze Sáby, napsala devět knih, které nazvala „Moudrosti života“. Sibyla žila v letech asi 970-870 před n.l. a nic přesnějšího o datech v jejím životě není známo. Jejím původním krajem má být území Sába v Arábii, odtud se jí dostalo pojmenování královna ze Sáby.

Sibyla Kumana se proslavila se zejména tím, že vykonala dlouhou cestu ke králi Šalamounovi, kterému svěřila svá tajemství. Po jejím příchodu z Jeruzaléma se proti ní vzbouřili její poddaní a Sibyla uprchla do severovýchodní části Afriky, kde v nynějším habešském městě Aksumu založila své nové sídlo. I zde ji však pronásledovalo prokletí vládců a proto uprchla do vnitrozemí Afriky, kde zemřela zcela osamocena.

Sibyla Kumana, královna ze Sáby napsala devět knih, které souhrnně nazvala „Moudrosti života“. V těchto knihách je zachycena doba od vlády Šalamouna až do příchodu Mesiáše a dále od příchodu Mesiáše až ke dni „Posledního soudu“.

Problém jejích knih je, že cenzura zakazovala její knihy vydávat, a zejména v 18. století byly vydávány ve verzích, které nesouhlasí s původním textem Sybily. Řada z nich je dokonce upravována tak, aby hrála na ruku tehdejším vládcům a mluvila v jejich prospěch.

Sybila údajně věrně předpověděla pády mnoha velkých říší i rodů, stejně tak jako mnohé události I. a II. světové války. Zde nemohu sloužit, protože jsem tyto části neměl k dispozici. Takže pouze cituji co se povídá. Právě pro zachování dědičnosti trůnů byly Sibyliny texty často zakazovány. Sibyla prý také předpověděla vynálezy jako auta, letadla, podmořské čluny. O tomto je částečně i následující text.

 

Text proroctví – o rodině

Přijde doba úpadku.

Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou.

Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude.

A pak-li z ženy, nápoj omamný požívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne.

Tyto děti pak nebudou více potomků míti.

Na rukou těžké a kamenné ozdoby nositi budou.

Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou.

Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v té době sově se podobati bude.

A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslušnými nebudou. Dítě nezná falše, nezná přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda faleš u své matky vidí a stejně tuto nenávidí.

Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých vedli, vyženou a pojmou manželky jiné.

Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají.

Přijde doba, kdy matky své dcery do měst vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak dobývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly.

Manželky s několika muži tělem svým obcovati budou, aniž pohoršení v domě sousedů svých činili, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s manželem svým, obývati bude.

Ó, králi Šalamoune, tak jako dnes živí se mužové národa tvého obchodem a obhospodařováním svých stád, tak přijde doba, kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou.

Jejich lůna mateřská odumřou, přestanou ploditi a zmalomocní.

Jejich těla pomalu uhnívati budou.

Tak stane se v době té, kdy žena a muž před zákony plné rovnosti dosáhnou.

Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti.

Tak jako nekladeš velké ceny velbloudu, kterého na tržišti od kupců koupiti můžeš, tak nemá a nebude míti ceny žena, která, byť tebe stejné úrovně, za zlato a víno se ti prodá.

Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této zemi zmírati bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvého izraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod tvůj a veškerý Izrael vymře. Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.

 

Text proroctví – o obchodování a vynálezech

Člověk nebude hledat nic než sebe…

Lidé budou provozovat velké obchody, což se zvrhne v úplné okrádání a člověk bude chtít člověka připravit o jmění. Obchodování bude založeno na podvodu a to jen proto, že člověk bude chtít rychle zbohatnout. Ale druhé uvede do bídy. Faleš bude hořet jako rozžatá svíce, láska zhyne, lidé budou milovat lež více než pravdu a svá srdce nakloní k pokladům a penězům. Bratr zapře bratra, syn prokleje otce, matka vyžene dceru za lehkým výdělkem. Rodina přestane být přitažlivou a ztratí své tajemné kouzlo, které ji předurčil Hospodin.

Přijde doba, kdy člověk úplně ovládne celý svět a bude se snažit proniknout do Hospodinova díla, aby i chod země ovládl a předešel tak pokutě, kterou Hospodin všem určil - smrti.

A vidím, jak si podmaní zvířata a jak zachytí vzduch, vodu i slunce. Vzduch, aby pro něho pracoval, vodu, aby mu dávala nesmírný užitek, a slunce, aby v dobách dešťů jasem a teplem zpříjemňovala jeho obydlí. A v toto čase se člověk nespokojí ani s tím, že zneužije díla Hospodinova pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato mu byla podmaněna.

Člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka. A já vidím ono divné zvíře z různých kusů kovu vytvořená člověkem: místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy křídla. Toto člověkem vytvořené zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa. Člověk pak svojí tvorbou, kterou silou a rozumem donutil k výkonu, bude řídit celý svět a všechno, co na něm je: slunce, déšť, vítr i oblaka.

Nebude mu však stačit tento svět, a proto se bude snažit odletět z tohoto světa a tam někde, kde je pouze vůle Hospodinova, zkoumat, zda cesty světa, i hvězd by nemohl změnit. Tam rovněž bude člověk chtít vniknout, aby i to si vydobyl a podmanil. Tomuto přání člověka nikdy vyhověno nebude.

Přijde doba, že lidé budou jen přemýšlet, jak by jeden druhého jen okradl, aby tím jenom získal. Přijde doba, že mnoho lidí svěří své peníze druhým a tito je o ně okradou, aniž by byli potrestáni.

Pán řekl, že je nutno živit se prací! Sibylino proroctví všemu lidstvu. Ne obchodem s penězi a zlatem, neboť mohu říci, že přijde doba, kdy peníze a zlato nebude mít žádnou cenu. Tak se stane kolem roku 2000 po narození Mesiáše po hrozné válce, ve které se bude ubíjet celý svět. Proto také příznakem každé války bude, že se velmi rozmůže obchod s penězi, že lidé budou nesvědomitě okrádáni a uváděni v zoufalství…

Nebudeš obcovat s mužským pohlavím jako se ženou, je to ohavnost! A přece tato neřest se rozmůže v letech kolem 2000 po narození Mesiáše. Bude příčinou mnoha smrtí a vražd…

Zvláště ten, kdo se obětuje Hospodinu z vůle lidu, ten musí mít čisté ruce! Ten, kdo se z vůle lidu modlí k Hospodinu, musí mít čistá ústa!

Všechna období lidstva se budou vždy měnit každých sedm, sedmdesát, sedm set a sedm tisíc let.

 

Text proroctví – znamení konce světa, různé střípky

Lidem nepostačí to, co mu Hospodin na Zemi k používání dal. V hlubokých útrobách matky naší Země další zdroj příjmů svých nalezne. Sta a sta sáhů hluboko pod zemi bude kopati, aby zemi vydrancoval a ochudil. Tisíce jich tam zůstane, aby zaplatili matce Zemi krvavou daň.

V dobách dnešních mužové naši, obchod provozující, obchodují tak, aby kupec dostal za svůj peníz to, co si koupil. Ale přijde doba, že kupectví zavrhne se na úplné lupičství, že obchodník nebude dbalým ani svých přátel. Založí své obchodování čistě na podvodném základu, aby sebe rychle obohatil a druhé do neštěstí a bídy uvedl. Obchodník postaví paláce přepychové pro obchod svůj, aby tyto jenom pro mámení lidí byly. Okna veliká v těchto domech budou a za nimi lákadla pro ty, kteří s potřebou k obchodníkovi půjdou. Obchodní domy tyto ze skel a drahého kamení zhotoveny budou.

O dni posledním z 8. knihy: Řeky budou vysychati, traviny vymírati, skot i lidé hladem a žízní padati, hory se zemí se srovnávati budou a jiné pískem pokryty budou. Na nebi objeví se po třikráte kometa, poprvé na severu, pak jihu a potřetí na západě země. Pak se počne silně země chvěti a téměř všichni lidé vykrvácí. Napřed lidé v horách, pak v údolích a poslední, kdo žijí v místech u moří, kde je věčná zima. Ostatní znamení již lidé neuvidí, slunce nabude krvavé záře, objeví se na západě místo na východě a hvězdy dnem i nocí svítit budou …

zdroj:http://ponkrac.net/proroctvi-sibyla-kumana-kralovna-ze-saby

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#10 hovno.nasrat@email.cz 2016-04-28 17:00
http://www.konecevropy.cz
Citovat
#9 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 20:17
Nie sme PRVA a ani POSLEDNA CIVILIZACIA...P red nasou ich tu uz zopar bolo,a este zopar ich bude aj po nasej...Po kazdom 'ocistci' Zeme,tich par jedincov co to prezije,zacne vsetko odznova...Ved aj Biblia je jeden taky cyklus,od Potopy-Apokalyp si az po Dalsi KRST OHNOM a VODOU,vratane globalneho zemetrasenia pri posune Zemskej osi a polov....A je "verejnym tajomstvom" ze sme na konci takeho cyklu...Coraz extremnejsie pocasie je vysledok Galaktickeho zoradenia sa Slnka s Ciernou dierou,kde eruptivne Slnko zaplavuje-ioniz uje jednu stranu zemegule svojimi erupciami,a na druhej sa tvoria depresie,superb urky a zaplavy...Vrcho lom ma byt rok 2019...Topia sa ladovce,kedze spotrebovany kyslik,ako aj hlavne tlak v zemskej atmosfere musi byt niecim nahradeny...Uvo lnuje sa topenim velke mnozstvo CO2...
Citovat
#8 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 20:08
Citaj najlepsiu "prorocku knihu" dnesnej doby-od D.Montaigneho-E ND TIMES and 2019,ako aj,2016-coming of Antichrist...
Citovat
#7 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 20:07
Jednym dolezitym kodom v KJV 1611 je na konci Noveho Zakona a Biblie,ciselny KOD: 20J74...V Tibetskom solarnom kalendari je to rok 2016,nastup antikrista="zen y z USA"...V Drazdanskom Kodexe su najdolezitejsie ,20.a 74.strany...74. je Polsedna strana,zachytav ajuca Galakticke zoradenie sa Slnka a Ciernej diery,ako aj Potopu sveta so zostupujucim bohom zla a tmy na svet-satanom s dvomi sipmi v ruke,zostupuje z Krcahu-symbolu Ciernej diery...20x74=1 480,grecka gematria mena Christos...Tie iste rozmery ma aj Velka Sfinga Egypta...Ked zomrel Polski rabin-papez,Woj tyla,na jeho pohrebe sa zucatnilo 5 kralovien a 4 krali sveta(Ennead,ak o aj 20) a 74 statnikov sveta...No tento falosny "bojovnik proti komunizmu" nebol Kristovou obdobou na Zemi,pochovali ho s mescom dukatov,ako Judasa a do Lichobeznikovej rakvy s Trojzubcom a napisom M,dobre znamym symbolom slobodomurarstv a...Ak pojde este Chod nebies-Tao dalej tak nanajvys po rok 2074 CE,co dokazuje aj coraz extremnejsie pocasie...
Citovat
#6 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 19:58
V UK vydavaju KODOVANE BIBLIE(hlavne New English Bible,KJV,ako aj RSV Illustrated a Collins),kody od A po X,Y,na urcitych stranach pod nabozenskym textom...Sucet tychto stran dava nielen Slnecne cykle,ale aj datumy ako 2016 a 2019... V Korane su Abjad-Inicialne kody a ich sucet z Arabskej gematrie abecedy,ako aj 29 kodovanych kapitol je 5777 A.M. co je nas rok 2016-ako rok nastupu ANTIKRISTA,kedz e sme po konci Mayskeho kalendara 13 Bak'tunov v POSLEDNYCH & ROKOCH SUZENIA a SUDU SVETA...Vid Google-knihu END TIMES and 2019,perfektne spracovane "proroctvo" sveta...Antikri stus bude ZENA,zo zenskeho-hadieh o-dracieho kontinentu,Ama- ruca z Kechua a Quiche indianov...Je mozne ze to zahra Hillarious Clinton,z Modrej loze Vychadzajuceho Slnka-zenska loza...
Citovat
#5 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 19:49
Katolicky "Cibulovo-vezov y" falicky kostol symbolizuje muzsku kozmicku branu...Chodia tam zvacsa nabozne zeny,ktore vyzbnavaju zvacsa muzskych bohov=Otca a Syna,male aj 'Matku boziu=Mliecnu drahu=Meri-yam/ miriam/Maria... Synagoga je Grecke slovo pre Lunarnu bohynu nebies=Mliecnu drahu(Sin a cinske Xian je to iste)...Hebrejs ko-Yiddisske meno pre Synagogu je Minha ci Mindza,nam zname slovo pre zensku kozmicku branu...Chodia tam zvacsa nabozenski muzi vyznavajuce vsetko zenske a popierajuc bohov muzskeho rodu,ako kristus ci B-h ktoreho pisu s pomlckou...V tropickych krajinach vyznavaju Lunarne nabozenstva ako Judaizmus a Islam...VV severskych,chla dnych krajinach je to Solarne nabozenstvo,asp on 3 zname velke Krestanske denominace,Orto doxni,katolici a Protestanti/Lut erani...
Citovat
#4 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 19:43
Posvatna a Obetna Studna v Chichen Itza(Siedmych a Deviatich) symbolizuje Ciernu Dieru v Mezopotamii Mliecnej drahy,ktoru symbolizoval Babylon=Babie lono v Irackej Mezopotamii...A ko 'Studnu Lasky a Obety'...V Anglickom Avalone=Jablcny ostrov (Jablko je symbolom sexualneho hriechu),blizko Glastonbury je tiez Posvatna Studna,ako aj znamy falicky Thor Hill(Bozi kopec/hora)...C ierna diera je Studna zivota,ale aj smrti a noveho cyklu zivota!!! Tak ako obe hory Kristovej Transfiguracie, Hermon(smrti) a Tabor(zivota),k tore maju ten isty uhol ako cesta Mrtvych,ci Jeruzalem-Bethl hm, a paralelne leziaci uhol z Nazaretu do beer'sheby(Stud ni Siedmych a Zmluvy medzi Abrahamom a Abimelechom Falustincov)... Palestinsky Falustinci udajne prisli z Krety(Krita yuga),slavnej Minojskej kultury(Min-ity falicky Pas Orionu)...
Citovat
#3 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 19:25
Od Kukulkanovej,9 poschodovej(kal endrickej)pyram idy vedie Posvatna Cesta k Posvatnej a Obetnej Studni v Chichen Itza...Uhol Tejto Procesionalnej cesty je ten isty ako Cesta Mrtvych v Teotihuacane,ak o aj Sixtinskej(16-i ch) kaplnky vo VatiKane,ako aj uhol Jeruzalema a Bethlehemu,ako aj Luxora a Karnaku,atd,az po Biely dom a Pentagon a Union Station(v tvare Trojzubca-Vodna ra)az po DelaWARe Ave.=Vojnovu cestu(na konci cyklu a veku/vekov)...
Citovat
#2 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 19:21
Islamska posvatna STUDNA je Zamzam(v jej rozmeroch su cykle/kalendare ),s gematriou 96=Zeme...Na juhu Akropolisu je Studna Enneakronos=Dev iatich/Ennead(5 +4),kde STVOREC symbolizuje muzsku branu,ako aj Zem,tak ako aj KOCKA(Biblia ma dve perfektne KOCKY-ako symbol Zeme)...Kocka je Kaba v mekke,ako aj Kabah na Yucatane,ci Pura Kebo Edan na Jave...A v ich rozmeroch su cykle...Inkovia ,Mayovia,ale aj ini indiani mali Posvatne Studne...S.amer icky indiani maju posv.KIVA studne...A mali ich vsetky kultury a nabozenstva! od Ciny a Tibetu az po Ameriku!
Citovat
#1 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 19:17
Hlupost! Ziadny "proroci" neextovali a neexistuju,ale len OPOZOROVANE CYKLE nasho sveta,Slnka a galaxie...Aj Biblia je takym cyklom,od Apokalypsi po dalsiu Apokalypsu...Od Potopy po dalsi KRST ZEME VODOU...Saba v preehlaskovani bna v je aj Sava,ako aj Sheba ci Shiba,ale aj Shiva ci Mayska Xiba(z Xibalby) je RADOVA CISLOVKA-SEDEM, ako symbol ZACIATKU NOVEHO CYKLU a KOZMICKEHO ROKU/VEKU...Ci nie je prelozena Beer'sheba v Biblii ako 'Studna Zmluvy a Studna Siedmych'??? Mayovia poznali aj Studnu Piatich a Deviatich,kam patrila a patri aj ona slavna Posvatna a Obetna studna v Chichen Itza(Chi-zenska kozm,sila a Chen-studna,Itz a ako Isa ci Iza=mlady,panen sky a kojenec"...Ved prave Posvatne Studne ci Jaskyne a Jazera symbolizuju zensku kozmicku branu=Ciernu dieru,zatialco Posvatne Hory-Boha symbolizuju muzsku,falicku kozmicku branu=Pas Oriona...
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře