Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vize a akce společné výstavby Ekonomického pásu Hedvábné stezky a Námořní hedvábné stezky 21. století (II)

  • vize-a-akce-spolecne-vystavby-ekonomickeho-pasu-hedvabne-stezky-a-namorni-hedvabne-stezky-21-stoleti-ii

 

Priority spolupráce 

Země podél Pásu a Stezky mají výhody ve svých vlastních zdrojích a jejich ekonomiky se vzájemně doplňují. Z tohoto důvodu existuje velký potenciál a prostor pro spolupráci. Měly by podpořit koordinaci politiky, konektivitu vybavení, neomezený obchod, finanční integraci a mezilidské vazby jako pět hlavních cílů a posílit kooperaci v následujících pěti klíčových oblastech. 

Koordinace politiky 

Důležitá záruka pro implementování iniciativy je rozšiřování koordinační politiky. Měli bychom podpořit mezivládní spolupráci, vybudovat víceúrovňový mezivládní mechanismus makro-politiky a komunikace, rozšířit společné zájmy, zvýšit oboustrannou politickou důvěru a dosáhnout nového konsenzu v oblasti spolupráce. Země podél Pásu a Stezky mohou do budoucna plně koordinovat strategie svého ekonomického rozvoje a politik, vypracovat plány a měřítka pro regionální spolupráci, vyjednávat s cílem vyřešit všechny záležitosti týkající se spolupráce a společně provádět politickou podporu pro implementaci praktické spolupráce a rozsáhlých projektů. 

Konektivita zařízení 

Konektivita zařízení je prioritní oblastí pro zavedení iniciativy. Na základě respektování suverenity každé země a bezpečnostních zájmů zemí podél Pásu a Stezky by měly prohloubit konektivitu svých infrastrukturních konstrukčních plánů a technického standardu systémů, společně prosazovat výstavbu kmenových spojovacích průjezdů a formovat infrastrukturní síť spojující všechny subregiony v Asii a mezi Asií, Evropou a Afrikou krok za krokem, podporovat zelenou a nízkokarbonovou infrastrukturní konstrukci a operativní management, vzít na vědomí dopad klimatické změny na stavbu. 

S ohledem na dopravní infrastrukturní stavby bychom se měli zaměřit na klíčové spojovací průchody, křižovatky a projekty, a upřednostnit propojení nespojených sekcí cest, odstranit dopravní zúžení silnic, postupovat v zařízení bezpečnosti cest a zařízení dopravního managementu a vybavení a zlepšit konektivitu dopravní sítě. Měli bychom vystavět unifikovaný koordinační mechanismus pro dopravu všemi směry, zvýšit konektivitu celního vypořádání, multimodální transport mezi zeměmi, postupně formulovat kompatibilní a standardní dopravní pravidla, tak aby se realizovalo mezinárodní dopravní usnadnění. Měli bychom prosazovat přístavní infrastrukturní stavbu, stavět kanály země-voda a pokročit ve spolupráci přístavů, navýšit námořní trasy a počet plaveb a rozšířit kooperaci v oblasti informačních systémů týkající se námořní logistiky. Měli bychom rozšířit a vybudovat platformy a mechanismy pro úplnou kooperaci v civilním letectví a zrychlit náš krok v oblasti vylepšování letecké infrastruktury. 

Měli bychom prosazovat kooperaci v oblasti konektivity energie infrastruktury, pracovat společně, abychom zajistili bezpečnost potrubí ropy a zemního plynu a jiných dopravních cest, vystavět přeshraniční sítě dodávek energie a cesty na přenos energie. Kooperovat v regionálním vylepšování a transformaci energetické mřížky. 

Měli bychom společně pokročit ve výstavbě přeshraničních optických kabelů a jiné komunikační kmenové liniové sítě, vytvořit informační Hedvábnou stezku. Měli bychom stavět přeshraniční sítě optických kabelů rychlejším tempem, plánovat podmořské projekty optických kabelů, vylepšit prostorové (satelitní) informační průchody, rozšířit informační výměny a kooperaci. 

Obchod bez překážek 

Investiční a obchodní spolupráce je při výstavbě Pásu a Stezky největším úkolem. Měli bychom se usilovně snažit zlepšit usnadnění investic a obchodu, odstranit investiční a obchodní bariéry pro vytvoření zvučného obchodního prostředí v rámci regionu a všech spojených zemí. Diskutovat se zeměmi v rámci Pásu a Stezky na téma otevření volných zón obchodu, aby se využil potenciál pro rozšířenou spolupráci. 

Země podél Stezky a Pásu by měly rozšířit kooperaci v oblasti cla jako je výměna informací, vzájemné uznávání a regulace a vzájemná pomoc ve vynucování práva. Prohloubit bilaterální a multilaterální součinnost v oblastech inspekce a karantény, certifikace a akreditace, standardních měr a statistických informací. Pracovat na tom, aby se zajistilo, že Dohoda o usnadňování obchodu ve Světové obchodní organizaci (WTO trade facilitation agreement) bude v platnosti a implementována. Měli bychom zlepšit zařízení na celní vypořádání v hraničních přístavech, založit v nich »jedno okno«, snížit náklady na celní vypořádání a vylepšit schopnost celního vypořádání. Měli bychom zvýšit spolupráci v bezpečnosti dodavatelského řetězce a příslušenství, zlepšit koordinaci přeshraničních procedur supervize, podporovat online checking certifikátů inspekce a karantény, usnadnit vzájemné uznávání Oprávněných hospodářských subjektů (Authorized Economic Operators). Měli bychom snížit netarifní bariéry, společně prohloubit transparentnost technických měřítek obchodu a rozšířit liberalizaci a usnadnění obchodu. 

Měli bychom rozšiřovat obchodní prostory, vylepšit obchodní strukturu, prozkoumat nové rostoucí zóny obchodu a podpořit obchodní rovnováhu. Měli bychom provést inovace v našich formách obchodu a vyvinout přeshraniční elektronický obchod a jiné moderní obchodní modely. Systém servisní podpory obchodu by měl být posílen. Měli bychom integrovat investice a obchod a podpořit obchod skrze investice. 

Měli bychom urychlit investice do zařízení, eliminovat investiční bariéry a prosazovat vyjednávání o bilaterálních dohodách na ochranu investic a anulaci smluv o dvojitém zdanění, aby se ochránila zákonná práva a zájmy investorů. 

Měli bychom rozšířit vzájemné investiční zóny, prohloubit spolupráci v oblasti zemědělství, lesnictví, živočišné výroby a rybolovu, zemědělském strojním zpracovatelském průmyslu a farmářském výrobkovém zpracování a podpořit spolupráci v oblasti námořního zemědělství, hlubokomořského lovení ryb, vodního zpracování produktu, odsolování mořské vody, mořské biofarmacie, oceánské inženýrské technologie, průmyslu na ochranu životního prostředí, mořského turismu a jiných oblastí. Měli bychom zvýšit spolupráci v oblasti rozvoje těžby uhlí, ropy, plynu, kovových nerostů a jiných obvyklých zdrojů energie. Pokročit ve spolupráci v oblasti vodní, nukleární, větrné a sluneční energie a jiné energie. Podpořit kooperaci v oblasti zpracování a přeměny energie a zdrojů u nebo blízko míst, kde jsou těženy, aby se vytvořil integrovaný průmyslový řetězec energie a spolupráce na bázi zdrojů. 

Měli bychom prosazovat kooperaci u rozvíjejících se druhů průmyslu. V souladu s principy vzájemné komplementarity a vzájemného prospěchu bychom měli podpořit hlubokou spolupráci s ostatními zeměmi podél Pásu a Stezky v nové generaci informačních technologií, biotechnologie, technologie nové energie, nových materiálů a jiných rozvíjejících se průmyslů a založit podnikatelský a investiční kooperační mechanismus. 

Měli bychom vylepšit dělbu práce a distribuci průmyslových řetězců podporou celého průmyslového řetězce a související průmysl rozvíjet v součinnosti. Založit výzkum a vývoj, výrobní a marketingové systémy a zlepšit průmyslovou podporující kapacitu a celkovou konkurenci regionálního průmyslu. Měli bychom zvýšit otevřenost průmyslu služeb mezi sebou, aby se zrychlil rozvoj tohoto regionálního průmyslu. Společně pracovat, abychom vybudovali všechny formy průmyslových parků, jako jsou zámořské ekonomické a obchodní kooperační zóny a přeshraniční kooperační ekonomické zóny, a podpořit průmyslový klastrový rozvoj. Měli bychom podpořit ekologický pokrok v provádění investic a obchodu, zvýšit spolupráci v ochraně životního prostředí. Chránit biodiverzitu a řešit klimatickou změnu a spojit se, abychom vytvořili Hedvábnou stezku přátelskou k životnímu prostředí. 

Vítáme firmy ze všech zemí, aby v Číně investovaly, a podporujeme čínské podniky, aby se účastnily na stavbě infrastruktury v jiných zemích podél Pásu a Stezky a provedly tam průmyslové investice. Podporujeme lokální operace a management čínských společností k oživení lokální ekonomiky, zvýšení lokální zaměstnanosti, vylepšení místního živobytí, abychom se tak chopili společenské zodpovědnosti v otázce ochrany místní biodiverzity a životního prostředí. 

Finanční integrace 

Finanční integrace tvoří základy pro implementaci iniciativy Pásu a Stezky. Měli bychom prohloubit finanční spolupráci a vyvinout více úsilí v otázce budování měnového stabilizačního systému, investičního a finančního systému a úvěrového informačního systému v Asii. Měli bychom rozšířit rozsah a rámec bilaterálního měnového swapu a vyrovnání se zeměmi podél Pásu a Stezky. Otevřít a rozvinout dluhopisový trh v Asii, vyvinout společné úsilí ve věci založení Asijské infrastrukturní investiční banky (Asian Infrastructure Investment Bank) a Nové rozvojové banky BRICS (BRICS New Development Bank), vést jednání mezi zúčastněnými stranami kvůli založení financující instituce Šanghajská organizace spolupráce (Shanghai Cooperation Organization - SCO) a založit a uvést co nejdříve do provozu Fond Hedvábné stezky. Měli bychom posílit praktickou kooperaci mezibankovní asociace Čína-ASEAN a mezibankovní asociace SCO a vykonávat multilaterální finanční spolupráci ve formě syndikovaných půjček a bankovních úvěrů. Budeme podporovat úsilí vlád zemí podél Pásu a Stezky a jejich podniků a finančních institucí s dobrým uvěrovým ratingem vydávat dluhopisy v Číně v juanech. Kompetentní čínské finanční instituce jsou pobízeny, aby vydávaly dluhopisy jak v juanech, tak v cizích měnách mimo Čínu, a používaly již shromážděné fondy v zemích podél Pásu a Stezky. 

Měli bychom posílit kooperaci v oblasti finanční regulace, podpořit podpis memoranda spolupráce v bilaterální finanční regulaci, založit účinný regulační koordinační mechanismus v regionu. Měli bychom zlepšit systém odpovědi risku a krizový management, vybudovat regionální systém, který včas varuje před finančním rizikem, a měli bychom vytvořit výměnný a kooperační mechanismus, který obejde přeshraniční rizika a krizi. Měli bychom zvýšit přeshraniční výměnu a spolupráci mezi regulátory úvěrového šetření, institucemi úvěrového šetření a institucemi úvěrového ratingu. Měli bychom plně využít roli Fondu Hedvábné stezky a bohatství zemí podél Pásu a Stezky a podpořit commercial equity investičních a privátních fondů, aby se účastnily stavby klíčových projektů iniciativy. 

Přeložil Ing. Pavel JANEČEK, kandidát do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za KSČM

Zdroj: Národní rozvojová a reformní komise (NDRC), Ministerstvo zahraničních věcí ČLR, Ministerstvo obchodu ČLR s povolením Čínské státní rady. Březen 2015

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře