Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Otevřený dopis premiérovi - DESET OTÁZEK

Otevřený dopis Národní demokracie momentálnímu premiérovi České republiky, který spolu s vládou ignoruje hlasy občanů, kteří se obávají zničení českého státu migranty.

Dobrý den, pane (momentální) premiére,

vzhledem k tomu, že vláda, které nyní předsedáte, nikterak nereaguje na požadavky většiny občanů ČR, týkající se zastavení nelegální imigrace do naší země, adresujeme Vám deset dotazů a to formou otevřeného dopisu. Očekáváme sice odpověď, ale tušíme, že se jí nikdy nedočkáme, proto tento dopis považujeme za otevřený, aby se s ním veřejnost mohla seznámit.

  • otevreny-dopis-premierovi-deset-otazek

 

1. PROČ česká vláda souhlasila s permanentním přijímáním uprchlíků, když tento krok odporuje mezinárodnímu právu (viz Dublinská konvence)? Stačilo jen, aby česká vláda striktně dodržovala pravidla evropské imigrační politiky, kdy rozhodování o přijetí či nepřijetí imigrantů je ponecháno pouze na národní legislativě. Česká vláda předložila iniciativně, hloupě – a pro EU vlastně i neočekávaně – návrh o přijetí 1500 uprchlíků jen pro letošní rok, avšak mnohé země sdělily číslo řádově nižší (například Slovensko 200) anebo vůbec žádné (například Španělsko nebo Polsko). Navíc podle mezinárodního práva o slučování rodin je legální, aby za imigranty pak do nových zemí přišly celé jejich rodiny.

2. PROČ česká vláda pohrdavě ignoruje imigrační obavy vlastních 88 % obyvatel, nezodpovídá jejich otázky a nesouhlasné názory kriminalizuje?

3. PROČ česká vláda výslovně vyňala otázku nelegální imigrace a otázku setrvání naší země v EU z návrhu zákona o referendu?

4. PROČ česká vláda v roce 2015 financuje částkou přesahující půl miliardy korun více než 17 nevládních organizací, které mají ve svém popisu práce podporu imigrace a které za peníze daňových poplatníků pořádají akce proti odpůrcům imigrace – tedy proti 88 % vlastního národa?

5. PROČ česká vláda, která nemá peníze na chudé, děti a seniory vlastního národa, vydává miliardy na ubytování, stravu, tlumočení a vlídné zacházení pro ilegální imigranty? Stát také financuje soudní řízení vedená proti němu samotnému, protože již nyní se zvyšuje počet žalob, které k soudům posílají uprchlíci.

6. PROČ si česká vláda neosvojila návrh zákona, předloženého poslancem Tomiem Okamurou, který považuje šíření extrémního islámu a nelegální imigraci za zásadní ohrožení bezpečnosti naší země, a proč se tomuto návrhu zákona vláda vysmála? Doposud nejsou podnikány žádné legislativní kroky, které definují šíření a propagaci islámského práva šaría a džihádu jako trestný čin ohrožující naši vlastní svobodu a demokracii.

7. PROČ česká vláda ratifikovala Úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni, jak informovala dne 17. 7. 2015 Rada Evropy? Česká vláda tím dala všem cizincům z kteréhokoli světadílu možnost budovat v naší zemi místní sdružení pro obhajobu zájmů a projevů své vlastní kulturní svébytnosti. Cizinci tak mají právo volit a být voleni v místních volbách, zakládat vlastní odbory, mají právo na shromažďování a sdružování.

8. PROČ se česká vláda nedistancovala od multikulturalismu stejně jako vláda Holandska, která konstatovala, že „sdílí nespokojenost holandského lidu s modelem multikulturní společnosti v Nizozemsku a vyjadřuje svůj záměr zaměřit své priority na základní hodnoty holandského národa“? Nizozemská vláda také zastaví poskytování zvláštních dotací pro integraci muslimů.

9. PROČ česká vláda souhlasí s tím, že se v Bruselu etablovala Organizace islámské spolupráce, která ve svých strategických dokumentech uvádí, že „muslimské komunity imigrantů v Evropě jsou součástí islámského národa“ a doporučuje „řadu kroků, aby se zabránilo integraci a asimilaci muslimů do evropské kultury.“

10. PROČ se česká vláda chová jako největší nepřítel svého vlastního lidu?

V Praze dne 22. 7. 2015 Předsednictvo Národní demokracie

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#4 Petr Přecechtěl 2015-07-24 00:26
Toto všechno je o dnešku, budeme oslavovat, náš Král, Ježíš Kristus přichází a s ním Spravedlnost,
Boží bojovníci !

Gen 32:29 : Na to mu řekl: "Tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!"

Rev 5:5 : Jeden z těch starců mi však řekl: "Neplač. Hle, zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí."

Amen
Citovat
#3 Petr Přecechtěl 2015-07-24 00:20
Isa 10:1: Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy,
Isa 10:2: aby ovlivnili soudy s chudáky, ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich kořistí, aby okrádali sirotky!
Isa 10:3: Co si počnete v den odplaty, až zdálky přižene se neštěstí? Koho poběžíte o pomoc poprosit? Kde zanecháte své bohatství?
Isa 10:4: Nezbude vám než se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit!
Isa 10:5: Běda Asýrii, metle mého hněvu - hůl v jejich ruce je má prchlivost!
Citovat
#2 Petr Přecechtěl 2015-07-24 00:16
Isa 52:4: Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie.
Isa 52:5: Co tedy mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin; mé jméno je stále uráženo, celé dny.
Isa 52:6: Nuže, můj lid pozná jméno mé! V ten den pozná, že já jsem ten, který prohlašuje: "Hle, jsem zde."
Isa 52:7: Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: "Tvůj Bůh kraluje!"
Citovat
#1 Petr Přecechtěl 2015-07-24 00:14
Isa 14:20: Nebudeš mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi svou zemi pustošil a vraždil jsi svůj vlastní lid. Ať navěky není památky po tom zlém plemeni!
Isa 14:21: Připravte jatka pro jeho syny, ať jsou poraženi za otcovské viny, ať už nevstanou, aby ovládali zemi, ať už po světě svá města nešíří!
Isa 14:22: Povstanu totiž proti nim, praví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno Babylonu i jeho pozůstatek, jeho potomka i nástupce, praví Hospodin.
Isa 14:23: Obrátím jej v hnízdiště sýčků a v bahnitou mokřinu; metlou zkázy jej vymetu! praví Hospodin zástupů.
Isa 14:24: Hospodin zástupů přísahá: Co jsem zamýšlel, se stane, co jsem rozhodl, to bude:
Isa 14:25: Ve své zemi rozdrtím Asyřana, na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho břemeno spadne z jejich ramena!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře