Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva britskému národu po referendu

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Drazí občané Velké Británie,

dne 23. 6. 2016 proběhlo referendum, v němž se Velká Británie rozhodla vystoupit z Evropské unie. Poděkování patří obzvlášť starší generaci, která v rozhodné chvíli dala svůj hlas za vysvobození z žaláře národů. Program Evropské unie zakotvený v Lisabonské smlouvě, která cynicky legalizuje všechny morální zvrácenosti včetně homosexualismu, transsexualismu, zoofilie a jiných, je plánovanou sebevraždou evropského kontinentu. Je to topící se loď, která odhodila morální principy a odsekla zdravé kořeny křesťanství a Božího Desatera, na nichž byla vybudována evropská kultura. Program sebezničení je plánován nadnárodními strukturami světových bankéřů, které jsou ovlivněny zednářskými lóžemi, které se ve svém 33. stupni zasvěcují satanu. Ideologie homosexualismu spojená s kradením dětí, jejich morální i psychickou devastací a tyranií patří mezi nejtěžší zločiny proti lidskosti. Tato ideologie, systematicky rozvíjející egoismus, materialismus, kult hmoty a požitkářství, vede k degeneraci jedince, rodiny i celých národů. Britský národ byl postaven na zdravých základech křesťanství a morálních hodnot. Typické anglické gentlemanství se projevovalo praktickou láskou k bližnímu a ochranou bezbranných a slabých. Dnes je však vlivem masmédií, která mají v rukou nadnárodní struktury NWO, mladá generace systematicky devastována, de facto odsouzena k pomalému vykrvácení. Tento stav připravil půdu k přijetí radikálního islamismu, který má kromě krutosti a cynismu i určitý smysl pro disciplínu. Odpadem od pravdivého křesťanství vzniklo duchovní vakuum, které otvírá dveře islamizaci Velké Británie. Nepomůže jen vystoupení z EU, musí být učiněn další krok – pravdivé pokání, navrácení se ke svým zdravým, křesťanským kořenům.

  • vyzva-britskemu-narodu-po-referendu

 

Rozumný člověk si klade základní otázky: Jaký je smysl mého života? Co je po smrti?

Pravá moudrost je počítat se smrtí, s Božím soudem, kde bude vše odkryto, a s věčností. Lidský život je pouhou zkouškou. Zde není náš trvalý domov. Sv. Augustin to vyjádřil slovy: „Stvořil jsi nás pro sebe, ó Bože, a nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v Tobě.“ Tedy touha lidského srdce po věčném štěstí a po lásce může být naplněna pouze v Bohu. Pro mladého člověka je největším darem zdravá, pravdivě křesťanská výchova. Člověk, který tuto výchovu nemá, je duchovním bezdomovcem, i kdyby byl členem Rockefellerovy či Rothschildovy rodiny.

Mladá generace musí být formována a vychovávána na morálních hodnotách. Největší hodnotou je život, ale život věčný. Zde platí: „Co pomůže člověku, kdyby celý svět získal, ale svou duši zahubil.“ Nakonec smrt nekompromisně všechno vezme. Aby člověk zachránil svou duši před věčnou záhubou, musí přijmout jedinou cestu, a tou je pravdivé pokání. Znamená to přiznat si před Bohem své hříchy a uvěřit v Boží lásku. Boží Syn zaplatil za mé hříchy svou smrtí na kříži a otvírá mi cestu do věčného štěstí. Člověk jej může zakusit částečně i zde, v tomto životě. Proto se musíme obrátit od lži k pravdě, od falešných cest zla na pravou cestu, kterou je Kristus. Pokání musí začít každý sám od sebe. Pokání na odpuštění hříchů ale musí být hlásáno tak, jak to Ježíš přikázal apoštolům v den svého zmrtvýchvstání (Lk 24). Jedinec i společnost potřebuje přijmout Ducha pravdy, Ducha svatého, kterého přijali apoštolé v den Letnic (Sk 2,1nn). Pak je třeba následovat Krista, a to je spojeno se zapíráním sama sebe (ega) a denním bráním svého kříže (srov. Mt 16,24).

Křesťan musí přijmout zdravé učení víry a oddělit se od herezí, které hlásá současné odpadlické křesťanství spolu s apostatickým Vatikánem. Současný papež líbá nohy transsexuálům a popírá všechny základní pravdy Kristova evangelia i křesťanské tradice a schvaluje největší hereze včetně synkretismu s pohanstvím a s islámem.

Byzantský katolický patriarchát už několik let vybízí křesťanské národy k pokání (viz poslední dopisy http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=34333, http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=34337, http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=34340).

V čem má konat pokání Anglie? Podle prvního přikázání Desatera je třeba se odřeknout jakékoliv formy pohanství a s ním spojené úcty k démonům. Tedy i okultismu, jímž jsou různé formy magie, věštění, spiritismu, které jsou často spojeny s duchovním pseudoléčitelstvím. Konkrétně ve Velké Británii jde i o zrušení registrace čarodějnic a čarodějů i jiných podobných okultních seskupení. I proklamovaná homeopatie je podvodem v medicíně a navíc je spojena s věštěním a s magií.

Co se týče rockové hudby, má své kořeny v satanském voodoo a dnes už vidíme její ovoce: cynismus, násilí, narkotika, sexuální zvrácenosti, satanismus. Různé hudební skupiny opěvují satana a zasvěcují se mu. Rockové hvězdy, které žijí nemorálním životem a užívají narkotika, se stávají pseudoideálem pro anglickou mládež. To je výsměchem anglickému gentlemanství i anglickému smyslu pro morální hodnoty!

Velká Británie musí konat pokání z organizovaného zločinů kradení dětí milujícím rodičům sociálními službami v systému juvenilní justice. (600 rodin utíká z Velké Británie před juvenilní justicí; každých 20 minut je ukradeno 1 dítě)

Dále musí konat pokání z propagace homosexualismu a jiných sexuálních zvráceností, které likvidují všechny morální hodnoty i rodinu. Lidští psi, kteří se dnes objevili v Británii, jsou ovocem tzv. práv LGBT. Je jich už 10 000.

Je tragédií, že mnohé křesťanské denominace ve Velké Británii dnes už homosexualismus schvalují a propagují. Na některé z nich Byzantský patriarchát zveřejnil dle Gal 1,8-9 anathemu – prokletí. Protože křesťané opustili živý, osobní vztah ke Kristu, křesťanství se stalo duchovní mrtvolou, která nemůže být vzorem, ale je odstrašujícím příkladem. Proto v Anglii na prvním místě musí konat pokání každý představitel církve, nejen biskup, ale i kněz či pastor a pak i každý křesťan.

Z důvodu morálního rozkladu některé z anglikánských komunit i s kněžími před několika lety konvertovaly ke katolictví. To ale není řešení. Proč? Protože v současné době je katolická církev i s Vatikánem v apostazi. Odpadla od pravověrného křesťanství i Božích zákonů. Sjednotila se s globalizačním programem NWO, toleruje sexuální zvrácenosti, synkretismus s pohanstvím a okultismem. Proto katolíky vyzýváme, a to především kněze a řeholníky, aby udělali revoluční krok: oddělili se od odpadlého Vatikánu a vrátili se ke zdravým katolickým kořenům.

Dnes podstatu křesťanství zdůrazňuje Byzantský katolický patriarchát. Uznává autoritu sv. Petra v oblasti víry a mravů, ale neuznává současný apostatický Vatikán i s jeho heretickým papežem. Dle papeže Pavla IV. platí: kněz, biskup, který hlásá hereze, je vyloučen z církve a všechno, co koná, je neplatné. Nikdo ho nemá poslouchat ani se mu podřizovat (viz bula Cum Ex Apostolatus Officio 1559). Ať katolíci konají pravdivé pokání tím, že se oddělí od apostatického Vatikánu, který má ducha antikrista. Ať se stanou kvasem pravdivého duchovního probuzení v Anglii. Zatím jsou součástí duchovního hřbitova (srov. Ez 37), kterým je odpadlé západní křesťanství.

V každé křesťanské denominaci ať se najde obrodná skupina, která přijme zdravé principy křesťanství a ve své denominaci ať vzbudí ducha pokání. Ať všichni představitelé církví na první místo postaví pravdivou modlitbu a začnou

a) světit neděli (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?category_name=sveceni-nedele)

b) modlit se svatou hodinu od 20-21:00 (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31455)

c) během dne činit krátká modlitební zastavení (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=15625)

d) modlitební stráže – nepřetržitá modlitba (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31458)

Velká Británie se díky Bohu oddělila od autogenocidního systému Evropské unie. Na této nové cestě, kterou se Velká Británie vydala, ji ale čeká druhý rozhodný krok – duchovní revoluce – vnitřní obrácení k Bohu, a to jedinců, rodiny i národa. Jinak vnější reforma nepřinese britskému národu žádný užitek.

K tomuto kroku vnitřní obnovy všem upřímným Britům žehnají

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

25. 6. 2016

Kopie:

Britské královně a vládě

Politickým stranám Velké Británie

Křesťanským představitelům Velké Británie

Masmédiím

Facebook komentáře