Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Vánoční pastýřský list Ukrajině

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici vánoční pastýřský list Ukrajině a prosíme o jeho zveřejnění.Děkujeme.S úctouSekretariát Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • vanocni-pastyrsky-list-ukrajine

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vánoční pastýřský list Ukrajině

Drazí věřící a občané ukrajinského národa!

Žijeme v historické době, v níž se rozhoduje o budoucnosti nejen Ukrajiny, ale i celé Evropy a celého světa. Ježíš je úhelným kamenem, kdo Ho přijme, bude zachráněn, kdo Ho odmítne, bude zavržen. Vánočním svátkům předcházely události, které mají vliv i na Ukrajinu: teroristický útok v Paříži, letecký teroristický útok nad Egyptem, při němž zahynulo 224 ruských i několik ukrajinských občanů, z nichž bylo 27 dětí. Poslední měsíce se do Evropy hrne silná vlna imigrantů z různých islámských zemí.

Připomeňme si, že minulé roky právě o vánočních svátcích křesťané v Káhiře i v Iráku nepřežili teroristické útoky, které byly spáchány v čase bohoslužeb, a přešli tak do Boží slávy. Z chrámů se už do svých domovů nevrátili.

Podíváme-li se do západní Evropy, ve Francii bylo dle statistik ukradeno více než 2 miliony dětí juvenilní justicí. V Norsku páchá ročně sebevraždu 59 z těchto ukradených dětí. Státy západní křesťanské Evropy uzákoňují sňatky homosexuálů, kterým pak jsou tyto ukradené děti dávány. Rusko je jediným státem, který zakázal homosexualismus a jeho propagaci. Ukrajina má už v roce 2017 uzákonit homosexuální partnerství. V této vánoční době se s obavami mluví o mobilizaci. Před 70 lety, právě v čase vánočních svátků, byli tehdejším režimem vaši dědové i se sv&yac ute;mi dětmi deportováni na Sibiř. V Rusku tento politický režim padl a přišel nový, který dal Ukrajině bez jediného výstřelu úplnou svobodu na sebeurčení. Nikdy předtím ji Ukrajina neměla. Je za to vděčna? Zůstala jí tato nezávislost a svoboda dodnes? Uchová si Ukrajina křesťanskou víru, kterou přijala skrze sv. Vladimíra v Kyjevě? Modleme se za ty, kteří rozhodují o naší budoucnosti.

Západní Evropa se tyto dny otevřela masové imigraci, která vede k islamizaci Evropy. Je to trest za hereze teologů a zrádných hierarchů, kteří dnes duchovně, jako Herodes, usilují o zabití živého Ježíše i v duši poslední babičky.

Žijeme v historické době. Každý má zodpovědnost sám za sebe, zda hledá pravdu, protože jen pravda osvobozuje. Lež zotročuje. Hrozná jsou slova, která odhalují důvod vlády ďábla nad křesťanskými národy: „Hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby mohli být spaseni“ (2 Sol 2,9-10). Ty však miluj pravdu, hledej pravdu! Ježíš je Pravda! (J 14,6) Stále a stále, dokud jsme v čase, Christos raždajeťsja v naší duši, ale jen skrze pravdivé pokání. To znamená, že si člověk přizná, že uvěřil lži, že byl oklamán, zhřešil, ale teď znovu přijímá odpuštění od Ježíše, Božího Syn a, a znovu je v Pravdě.

Už mnohokrát jsme o Vánocích slyšeli stejné evangelium: „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán.“ Uvědom si, že platí v tuto chvíli i pro tebe: „Dnes a mně se narodil Spasitel“. Ježíš klepe na tvé srdce a stále platí: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi“ (J 1,12). Ježíš říká: „Hle, stojím u tvých dveří a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu abudu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zj 3,20). Ale před tím Ježíš říká: „Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pok& aacute;ní.“ (verš 19).

Štědrý večer, spojený s tradiční večeří, není jen otázkou speciálně připraveného jídla, hlavním je, že se sejde celá rodina. Je však otázka: Má zde místo Ježíš? Neplatí o Něm, že zatím stojí jen za dveřmi a klepe a nikdo Mu neotvírá? Klepe na dveře tvého rodného domu, klepe na dveře tvého srdce, klepe na dveře široké rodiny, kterou je Ukrajina. Ona je také tvou rodinou.

Ukrajina tyto dny přijímá zákony, které odmítají Ježíše i život a pokoj, a přinášejí nepokoj a sebezničení. A co ty? Jaké zákony do svého života přijímáš ty? Přijímáš Ježíše jako Pravdu, anebo zůstáváš ve tmě lži? Nepláče dnes Ježíš nad tebou, jako plakal kdysi nad Jeruzalémem? Nepláče dnes nad tvou rodinou? Nepláče dnes nad celou Ukrajinou, protože pro Něho není místa ani ve tvém srdci, ani ve tvé rodině, ani ve tvém národě? Protože pro Ježíše nebylo místa, narodil se v jeskyňce, kde bylo seno pro zvířata. Ježíš říká i tobě: „Já kárám a trestám ty, které miluji.“ A dále: „Vzpamatuj se tedy a čiň pokání.“ Vzpomeň si, kolik bylo v minulém roce různých kárání. Vedly tě k pokání? K přijetí pravdy? Anebo k zatvrzelosti tvého srdce? Bůh dopustil kárat i tvou velkou rodinu Ukrajinu skrze konkrétní lidi. Činíš pokání? Činí pokání Ukrajina? Co je pokání? Odvrátit se od lži a přijmout pravdu. Tou nejhlubší a nejpodstatnější pravdou je Ježíš. Přijal si Ježíše? Pokud ano, pak o tobě platí: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ A co když jsi odmítl a nepřijal? Přijmi Ježíš e, učiň tak ještě dnes. Zítra už může být pozdě. Co když Ježíšův hlas a Jeho klepání zanikne a tvé srdce se zatvrdí – možná už navždy? Dnes uslyšíte-li Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!

Ukrajina patří do rodiny slovanských národů. Česko, Slovensko i Polsko začínají obracet pohled od Západu na Východ. Mudrci, tři králové, se zeptali: „Kde je ten narozený král, neboť jsme viděli jeho hvězdu na východě?“ (Mt 2,2) Který národ Evropy dnes přijímá a chrání Boží zákony, a který tyto zákony odmítá k svému sebezničení? Tři mudrci hledali Ježíše – Pravdu a Spásu. Hledáš i ty? Hledá dnes i Ukrajina?

Na západní Ukrajině bylo ještě v době, kdy byla součástí Sovětského svazu, zjevení Bohorodičky. Všem Ukrajincům projevila svou lásku obzvlášť dne 26. dubna 1987, v den 1. výročí černobylské katastrofy. Ten den se Svatá Panna zjevila ve vesnici Hrušiv ve Lvovské oblasti. Zároveň je to prozatím největší hromadné zjevení, k němuž kdy na světě došlo. Marii v průběhu krátké doby spatřily na vlastní oči obrovské davy poutníků. Jako první spatřila Svatou Pannu na kupoli starého chrámu 11letá dívka. Děvče zavolalo svou matku a několik osob a všichni zcela zřetelně spatřili svatou Pannu. Téhož dne se před z& aacute;padem slunce Maria na kopuli chrámu zjevila ještě několikrát. Zpráva se rychle rozšířila, a tak se hned v dalších dnech začaly do Hrušiva sjíždět zástupy lidí. Denně přicházelo 40-50 tisíc poutníků a většina z nich Přesvatou Bohorodičku viděla. V Hrušivě Přečistá Panna vyslovila i několik poselství, v nichž především oslovila Ukrajinu. Ukrajina (Kyjevská Rus) byla jako první národ na světě zasvěcena Bohorodičce, a to za vlády Jaroslava Moudrého v Kyjevě r. 1058.   

Svatá Panna v Hrušivě řekla: „Ukrajino, má dcero, přicházím k tobě v nejtěžších chvílích tvého života. Ty sis mě první vyvolila za svou královnu.“ A jindy: „Modlete se a obraťte se a 3. světová válka nevypukne.“ Jiné poselství: „Učte děti modlitbě, učte děti žít v pravdě. Denně se modlete růženec; růženec je zbraň proti satanovi. Přišla jsem k vám, abych poděkovala ukrajinskému lidu, protože jste v posledních 70 letech nejvíce trpěli pro Kristovu církev. Čiňte pokání a mějte se rádi. Přichází doby, které byly předpovězeny jako konec časů. Pohleďte na zmatek, který vládne ve světě, na hříchy , netečnost, krveprolévání.Přicházím k vám se slzami v očích a prosím vás: modlete se...“. Oznámení o zjevení tehdy odvysílala i sovětská televize. Státní orgány byly těmito událostmi a obrovským přílivem poutníků vyvedeny z míry a nevěděly jak reagovat, protože Přečistou Pannu viděli i pracovníci KGB. V polovině května 1987 zjevení Panny Marie skončilo.

V roce 2013 si Ukrajina připomínala jubileum křtu Kyjevské RusiJubileum začalo zasvěcením na Kyjevské hoře na území Pečerské lávry. Bylo to na druhý den Vánoc, který je zároveň svátkem Sboru Přesvaté Bohorodičky. Kyjevská Rus, kterou jednes Ukrajina, Rusko a Bělorusko, byla už podruhé – téměř po 1000 letech – zasvěcena Přesvaté Bohorodičce. V jubilejním roce 2013 byl i symbolicky hozen v blízkosti pomníku sv. Vladimíra asi třímetrový Perun z mostu do Dněpru. Brzy na to byla zástupně v Dněpru za tyto tři národy Ukrajiny, Ruska a Běloruska symbolicky provedena obnova křtu. Rovn ěž zde obnovilo křest asi 200 mužů. V ty dny také skončil neúspěchem pokus o gay pride v Kyjevě.

Kyjev se před 1000 lety stal pro Kyjevskou Rus duchovním Betlémem. Zde svatý Vladimír vytvořil podmínky pro Kristův příchod do srdcí našich pradědů hromadným křtem. V tyto dny Přesvatá Bohorodička prožívá podobnou bolest, jako když utíkala do Egypta, aby zachránila novonarozeného Ježíše před Herodem. Se slzami v očích se dívá na Ukrajinu, která odmítá pokání, odmítá živého Ježíše a volí cestu sebezničení a smrti. Vy ale, drazí bratři a sestry, kteří jste ji přijali, sdílíte se svou Matkou její bolest. Nejen to. Vy jste její potěchou, když denně každý večer mnoz&iacu te; z vás ve svaté hodině od 20-21:00 zvedáte ruce k Bohu a skrze prorockou modlitbu dle Ez 37 se s vírou modlíte za duchovní vzkříšení nejen Ukrajiny, ale i ostatních slovanských národů.

Bohorodička i v čase Vánoc tohoto roku 2016 opakuje: „Ukrajino, má dcero, přicházím k tobě v nejtěžších chvílích tvého života. Před třemi roky jsem tě znovu v zasvěcení v Kyjevě přijala. Každý z vás, kdo mě přijímá za svou matku, stává se v této těžké době nadějí pro Ukrajinu. Skrze každého mého duchovního syna a dceru se může můj Syn Ježíš zrodit a žít. On jediný může zachránit Ukrajinu před mocí ďábelskou a sebezničením. Ale potřebuje k tomu tebe. Potřebuje tvou věrnost v utrpení v boji za vítězství pravdy.“

Drazí bratři a sestry, kéž nás Přesvatá Bohorodička chrání svým ochranným pláštěm. Se slzami v očích prožívám duchovní boj, ve kterém se Ukrajina nachází a v němž je ohrožena spása milionů duší ukrajinského národa. Obracím se především na vás, kteří se modlíte nepřetržitou modlitbu v modlitebních strážích a všichni se sjednocujete denně ve svaté hodině (20-21:00). Zde s vírou vzýváte svaté Boží Jméno a prosíte o ducha pokání pro Ukrajinu, aby nastalo její vzkříšení. Každý večer o deváté hodině zasílám požehn&aa cute;ní vám, kteří se modlíte, i celé Ukrajině. Vytrvejte v tomto modlitebním boji. Ježíš a Jeho Matka nakonec zvítězí nad duchem lži a smrti. Možná se i někteří z vás dožijete příchodu Božího království v moci. O těchto Vánocích vám přeji, aby se Kristus zrodil ve vašich srdcích. A to vám přeji vánočním pozdravem: Christos Raždajeťsja!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Vánoce 2016

Facebook komentáře