Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k schválení povolení na odstřel přísně chráněných vlků

Strach z vlka je naprosto nesmyslný a uměle zvyšovaný nejrůznějšími bajkami a pohádkami v čele s tou O Červené Karkulce. Na rozdíl od toho smyšleného příběhu však člověku riziko od vlka nehrozí. Jde o nesmírně plachou šelmu, která se člověku zdaleka vyhne. Jedinou výjimkou by byl jedinec nakažený vzteklinou, což je u nás takřka vyloučené. Na našem území se žádný případ vztekliny neobjevil už od roku 2002. V celé Evropě není za posledních 50 let prokázán žádný případ, že by zdravý a volně žijící vlk zabil člověka. Na základě těchto fakt lze říct, že zdravý vlk je pro člověka neškodný.

  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-schvaleni-povoleni-na-odstrel-prisne-chranenych-vlku

Vlci naopak byli a jsou pro člověka prospěšní. Jako výborní lovci pomáhají regulovat divoce žijící kopytníky a snižovat jejich přemnožení. Výrazně také zlepšují zdravotní stav zvěře, protože selektivně loví hlavně staré a nemocné kusy, čímž zlepšují i její věkovou strukturu. Člověk by si měl proto jejich návratu vážit a ne proti němu bojovat.

Naučme se raději s divokými zvířaty v našem sousedství žít a vycházet, místo abychom je bezcitně vyvražďovali. Požadujme jejich důslednou ochranu bez výjimek. Nedovolme myslivecké lobby prosadit střílení vzácných zvířat jen kvůli možnosti ulovit zajímavou trofej. Zabíjení vlků je neospravedlnitelné barbarství."

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že vlk obecný je v současnosti v České republice chráněn jako kriticky ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb. V Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky je vlk uveden také jako kriticky ohrožený. Legislativa Evropské unie ho chrání podle směrnice 92/43 EHS (směrnice o stanovištích), v níž je uveden v příloze č. II jako prioritní druh, pro který se vyhlašují evropsky významné lokality (EVL). V České republice je k ochraně tří druhů velkých šelem (vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý) vyhlášena EVL Beskydy, jež je jediným místem u nás, kde se vyskytují všechny tři druhy. V příloze č. IV. k této směrnici je vlk dále uveden jako druh vyžadující přísnou ochranu. Vlk se řadí i mezi přísně chráněné živočichy, na něž se vztahuje Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva). Dále se vlk řadí do přílohy II. Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT protestovala již před skoro čtyřmi lety proti návrhu Myslivecké komise Agrární komory ČR na povolení odstřelu vlků a podotýkala, že jde o zvláště přísně chráněný druh a v ČR jich žije pouze několik desítek kusů.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT zásadně nesouhlasí s vybíjením vlků, ať už jsou záminky jakékoliv. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že vlk do naší přírody patří a nemáme právo ho vyhubit. Vlci jsou trnem v oku myslivcům a někteří z nich je považují za škodnou, ve svých revírech je nechtějí a požadují povolení k odstřelu. Důvodem není jen averze, ale také touha po trofeji. Myslivců je přitom v ČR skoro sto tisíc.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápe uvažování Myslivecké komise AK ČR, která na jedné straně prosazuje potřebu snižování stavů spárkaté zvěře, která působí škody na porostech, a zároveň chce vystřílet vlka, jenž je predátorem vysoké zvěře.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT již vyzvala Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo zemědělství, aby tento návrh MK AK ČR definitivně zamítla a naopak se zasazovala za větší ochranu zvířat, přírody a krajiny.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT stále poukazuje na to, že lze účinně bránit hospodářská zvířata, například vycvičenými ovčáckými psy, ploty, elektrickými ohradníky či jinými zabezpečeními a preventivními opatřeními. Dále poukazuje na to, že škody, které vlci způsobí, chovatelům nahrazuje v podobě finanční kompenzace stát.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že vlci byli odnepaměti součástí naší krajiny a našich lesů. Na území Česka žili v hojném počtu do konce 17. století, poté jejich stav klesal kvůli lovu, až byli na přelomu 19. a 20. století zcela vyhubeni. Poslední vlk na Šumavě byl zastřelen 2. prosince 1874 a v Beskydech 5. března 1914. Na místě této smutné události má onen vlk dokonce pomník. Když se k nám po více jak sto letech, v některých krajích více jak po dvou stech letech, tato krásná šelma opět vrátila, rovnalo se to zázraku, kvitovaného odbornou i laickou veřejností. Je tragické a nestoudné, že dnes, několik let po jeho návratu do české krajiny, zaznívají hlasy o znovuvybití.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nedávno vyzvala kompetentní orgány k přísnějšímu posuzování povolení vlastnit zbraň k mysliveckým účelům. Zároveň žádá osoby mající zákonodárnou pravomoc, aby neprodleně navrhly změnu mysliveckého zákona, která by zpřísnila nošení a používání střelných palných zbraní.

Porušení zákona týkající se použití střelné zbraně v oblasti myslivosti se bohužel stává stále častějším jevem a nemusí se jednat pouze o tzv. pytláctví. Dokonce i mnoho údajných omylů a nehod pramení právě z toho, že myslivci manipulují se střelnými zbraněmi, což má velmi často fatální následky. Podle DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT by se díky tomuto přísnějšímu posuzování předešlo mnohým škodám na životech nejen zvířat, ale i lidí.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT — OCHRANA ZVÍŘAT A JEJICH PRÁV
                                                                                             

ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

V Domažlicích 9. 8. 2023 

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je pobouřena schválením vyjímky Královéhradeckým krajem na odstřel vlků, kteří jsou přitom zvláště přísně chráněným druhem a v ČR jich žije pouze několik desítek kusů.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT zásadně nesouhlasí s vybíjením vlků, ať už jsou záminky jakékoliv. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT má za to, že vlk do naší přírody patří a nemáme právo ho vyhubit.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT podporuje iniciativy ochránců zvířat vystupující proti povolení vyjímky k odstřelu vlků.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se plně ztotožňuje se zněním petice ochránců zvířat, resp. jejího autora RNDr. Evžena Korce, CSc., ředitele ZOO Tábor, s názvem „Petice proti povolení odstřelu ohroženého vlka obecného“, a připojuje se k ní.

Text petice:
„Královéhradecký kraj schválil výjimku umožňující odstřel vlka evropského. Toto rozhodnutí považujeme za nezákonné a budeme usilovat o jeho zrušení. Podpořit ZOO Tábor v této snaze může i veřejnost podpisem petice, kterou táborská zoo založila.

Vlk obecný byl přirozenou součástí české přírody a jeho postupný návrat v posledních letech je dobrou zprávou. Jakékoliv snahy o povolení lovu a odstřelu tohoto kriticky ohroženého živočicha jsou nepřijatelné a barbarské.

Vlk obecný, kterého člověk v naší přírodě už jednou vyhubil, je u nás v současnosti chráněn jako kriticky ohrožený druh, jeho zabití je tak trestným činem. Vztahuje se na něj také takzvaná Bernská úmluva, teda Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, podle níž je vlk přísně chráněným živočichem.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře