Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený dopis ProAlt českým senátorkám a senátorům

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Vážené senátorky, vážení senátoři,

dne 23. října tohoto roku jste byli zvoleni do Senátu Parlamentu České republiky. Od tohoto dne jste senátory, a to v souladu článkem 19 odst. 3 Ústavy České republiky, který zní: „Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením". Od onoho dne máte tak nejen právo, nýbrž i ústavní povinnost vykonávat svůj mandát. Je totiž právem voličů, aby ten, koho zvolili, svůj mandát vykonával. 

V České republice probíhá v současné době zásadní politický střet: mezi vládou premiéra Nečase, která se pod různými záminkami započala dosud největší útok na sociální stát a mnohá práva občanů, a těmi částmi politického spektra a občanské společnosti, které věří v budoucnost současného standardu sociálních, politických a lidských práv a které se obávají vzrůstajících nerovností v naší společnosti. Jednou ze základních strategií obrany před započatým útokem je důsledné trvání na zachovávání zákonů, a to včetně zákonů ústavních.

V České republice se ohledně obměňování senátorů ustavila podivná zvyklost, že totiž nově zvolení senátoři musejí s výkonem svého mandátu počkat, než 1) jim jsou vydána osvědčení o zvolení (dle § 78 zákona o volbách do Parlamentu ČR může vydání těchto osvědčení trvat až 1 měsíc) a 2) než je poté svolána první schůze Senátu v novém složení, na které tito noví senátoři složí svůj slib. V mezidobí však dle této zvyklosti může Senát jednat, ba dokonce dosluhují senátoři dosavadní (dokud neuplyne jejich šestileté volební období). Toto se má stát i nyní, když je na 12. listopad 2010 svolána 25. schůze Senátu, která má proběhnout ještě „ve starém složení" a na které mají  být schváleny čtyři kontroverzní úsporné zákony související se státním rozpočtem na rok 2011.

Domníváme se, že dosavadní zvyklost jakožto i plánovaná schůze jsou v rozporu s Ústavou a že nově zvolení senátoři musejí mít přednost před senátory dosluhujícími. Kolizi mezi článkem 16 odst. 2 a článkem 19 odst. 3 Ústavy ČR je třeba vyřešit ve prospěch nových senátorů: zvolením nových senátorů končí mandát senátorů dosavadních, a to i v tom případě, že volby nových senátorů nejsou dosud zcela dořešeny (např. stále se řeší volební stížnosti). Zároveň je nutné připomenout, že Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod jsou nadřazeny všem ostatním právním normám a tyto normy v celé struktuře z ní musí vycházet. Není tedy možné, aby zákon, o vyhlášce nebo prováděcím předpisu ani nemluvě, korigoval jakýmkoliv způsobem tyto dva dokumenty.
K tomuto závěru nás vedou mj. tyto úvahy:
1. Interpretací příslušných pasáží Ústavy je třeba dojít k tomu, že šestileté volební období, na které jsou senátoři voleni, sice nemůže být delší než 6 let, avšak může být kratší, tedy je zkráceno novými volbami, podobně jako se to zcela samozřejmě chápe v případě poslanců.
2. Nově projevená vůle lidu musí mít přednost před vůlí, kterou voliči projevili před 6 lety. Tuto vůli lidu není možné odsunovat technickými opatřeními úředníků jako je zveřejnění výsledků voleb (viz § 77 zákona o volbách do Parlamentu ČR, zde není lhůta vůbec stanovena), vydání osvědčení o zvolení (viz § 77 zákona o volbách do Parlamentu ČR, zde je lhůta jednoměsíční) popř. svolání schůze Senátu (§ 26 zákona o jednacím řádu Senátu). 

Vzhledem k výše uvedenému se domníváme, že již od 23. října 2010 jste členkami a členy Parlamentu ČR Vy a ne Vaši předchůdci, kteří již nemohou v Senátu hlasovat. Jelikož vládní koaliční strany využívají zcela účelově nynějšího povolebního „mezidobí", aby obešly výsledky senátních  voleb a uspíšily schválení svých zásadních a vysoce kontroverzních vnitropolitických i zahraničněpolitických záměrů, jsme toho názoru, že je potřeba s touto protiústavní praxí skoncovat a začít jednat konformně s duchem Ústavy. Ostatně, něco podobného se přihodilo v roce 2009, kdy Ústavní soud zrušil rozhodnutí Parlamentu o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny, byť se po precedentu z roku 1998 jednalo též o určitou formu „ústavní" zvyklosti.

Vážené senátorky, vážení senátoři, tímto vás jakožto voliči vyzýváme, abyste se nejpozději dne 12. 11. 2010 dostavili do Senátu na svolanou schůzi a začali vykonávat svá i naše ústavní politická práva. Zároveň Váš žádáme, abyste vyzvali státní volební komisi, aby Vám bezodkladně vydala osvědčení o zvolení (nejlépe ještě do pátku 12.listopadu 2010).

S pozdravem

ProAlt - Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře