Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

(Otevřený dopis biskupům Německa) - Nebudete-li činit pokání, zahynete! (Lk 13,3)

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Vážení biskupové Německa,

v této historické době učiňte pravdivou diagnózu stavu německé teologie a přiznejte katastrofální ovoce, které církvi i světu přinesla. Došlo k masovému odpadu od živé víry a k rozšíření herezí popírajících samu podstatu Kristova učení.

Důsledkem je hrubé narušení morálních principů i Božích přikázání. Jinými slovy, jde o sebevražedný proces, k němuž vytvořila podmínky právě německá teologie.

  • otevreny-dopis-biskupum-nemecka-nebudete-li-cinit-pokani-zahynete-lk-13-3

Pravdivá prognóza stanoví: Křesťanství na území Německa nebude zachráněno, pokud nedojde k adekvátnímu pokání. Především vy, němečtí biskupové, musíte konat pokání sami za sebe, konkrétně za to, že jste pravověrné učení postupně nahradili herezemi. Teprve po vašem pokání může nastat pravdivá reevangelizace a rechristianizace odpadlého křesťanství, které už splynulo s duchem světa.

Pravdivá diagnóza musí znovu ukázat na realitu hříchu i na ložisko lži a zla v nás – na dědičný hřích. Bez základního přiznání reality hříchu, duchovně slepý člověk nevnímá ani potřebu spásy a odmítá Spasitele.

Největší překážkou pravdivého pokání a pravdivé obnovy církve je dnes František. Zastává nejvyšší úřad v církvi, ale místo ochrany víry a mravů kryje hereze i homosexuální zločiny a ruší morální principy (Amoris laetitia).

Arcibiskup Viganò, bývalý americký nuncius, odvážně ukázal na tuto otřesnou realitu a vyzval Františka k abdikaci. Jenže František ani jeho stoupenci dobrovolně abdikovat nechtějí.

Sv. Basil Velký nabádá k neposlouchání falešného pastýře a cituje Ježíšova slova: „Hlas cizího neznají, ale utečou od něho.“ Na adresu heretiků sv. Basil říká: „Kupčí s Kristem a já nikoho takového nepokládám za biskupa. Utíkáme od nich – heretiků – a uvalujeme na ně anathemu.“

František byl vyzván k rezignaci, nebude-li však potom celý sebelikvidační systém církve nahrazen novým, obrodným systémem, proces duchovní sebevraždy bude pokračovat.

Vážení biskupové Německa, uvědomte si, že pokud by nastal obrodný proces, nemůžete do něj patřit, nebudete-li činit pokání z duchovní otravy herezí a z propagace amorálnosti.

Před několika lety předseda biskupské konference Německa, R. Zollitsch, pronesl na Bílou sobotu herezi maxima, když prohlásil, že prý Kristus nezemřel za naše hříchy, ale pouze ze solidarity s trpícími. Jak to, že Zollitsch nebyl vyzván k veřejnému pokání? Pokud by odmítl, měl být vyloučen z církve.

Klademe vám základní otázku: Jestliže nevedete věřící ke spáse, jaký smysl má celá vaše biskupská konference? Nemáte právo se nazývat ani křesťany, ani církví, protože jste duchovní zločinci a duchovní vrazi! A největší tragédií je, že jste tak duchovně slepí, že už to vůbec nevnímáte.

V současném stavu jste, až na čestné výjimky, vyloučeni z církve dle Gal 1,8-9 a dle papežské buly Pavla IV. Cum ex apostolatus officio. Pokud každý z vás, biskupů Německa, nebude konat pravdivé pokání před Pánem, bude v hodině smrti věčně zavržen!

Jestliže by biskupská konference Německa v tomto stavu duchovní smrti chtěla zavádět nějaké „obrodné“ systémy (rušit papežství či prosazovat své kandidáty), bude to jen k vaší duchovní škodě i ke škodě církve. Ježíšova slova se plně vztahují na vás: „Jestliže nebudete konat pokání, všichni zahynete!“ (LK 13,3)

(následuje Příloha 1 a 2)

Otevřený dopis biskupům Německa

Příloha 1: Podstata liberální teologie

Německou teologii s jejím rozumářstvím přirovnal už před 50 lety spirituál kněžského semináře k pitevně, kde se hrabou v mrtvolách. Všechno dovedou rozpitvat, ale život tam už není. Po 50 letech je vidět, že spirituál z Litoměřic pronesl na adresu německé teologie pravdivé hodnocení. V oblasti víry a morálky je jejím ovocem postupný rozvrat celé církve, a navíc totální ztráta zdravého rozumu. Dnes obyčejný občan Německa ví, že islamizace je sebevraždou Evropy, ale členové biskupské konference Německa jsou tak slepí, že to nevidí. Navíc islamizaci agitačně i finančně podporují. Už i zrádní pol itici tuto sebevražednou politiku do určité míry omezují, ale členové biskupské konference Německa ji po vzoru Františka prosazují přes mrtvoly.

Je do nebe volajícím zločinem, že kard. Marx prosazuje sňatky homosexuálů v chrámech! Za to by ho za vlády komunismu v Německu soudruzi nechali odvést do blázince i s celou současnou německou biskupskou konferencí. Za touto konferencí není Duch Krista, ale duch antikrista a ovoce o tom vydává svědectví.

Předně si položte otázku, zda vůbec máte spasitelnou víru. Pokud věříte jen v něco nad námi, jako věří i ilumináti, pohané a satanisté, a myslíte si, že to stačí, pak si uvědomte, že „i ďáblové věří, ale třesou se“ (Jak 2,19). Taková víra ani akademické křesťanství, tedy vrtání se v různých teologických formulacích a intelektuálských diskuzích, které nevedou k pokání, ke spáse nestačí.

Vaše teologie, to je duchovní jed, který otravuje i duše těch, kteří se upřímně obrátili, vyšli ze světa a rozhodli se jít za Kristem. Žákyně R. Bulltmanna, prof. Eta Linnemannová, uvedla šokující předpoklad, z jakého vychází vaše teologická věda: „Skutečnost živého Boha je už předem teoreticky vyloučena – ut si Deus non daretur.“ „Boží děti, jednu generaci za druhou, které byly ochotné a horlivé Bohu sloužit, jsme nechali projít ohněm a obětovat tomuto Molochu ateistické teologie. Výsledkem jsou generace svedených svůdců. Kdy se konečně obrátíme a zanecháme této modlosl užby? ... Kdo se vydá touto cestou bezbožnosti, není už pak ve svém rozhodování svobodný; je tu něco či někdo, kdo ho donucuje. Jsou to démonické síly, pod jejichž tlakem se octne každý, kdo se dá na tuto cestu.

Lidská pýcha se nechce sklonit před Božím tajemstvím, proto všechny hereze útočí na tajemství hypostatické unie, tedy na tajemství Božího Syna, který se stal člověkem, aby nás vykoupil z hříchu.

Jak se líhnou liberální heretici?

Prostý chlapec přijde do semináře. Pokud měl víru, kterou přejal od svých rodičů nebo věřícího společenství, na teologickém studiu mu tuto víru zesměšní, ocejchují jako primitivní a tvrdí mu, že nyní už musí být na teologické úrovni. Tedy využívá se lidská pýcha, na které se buduje celá tato „teologie“. Pomocí zesměšňování se spasitelná víra úplně odstraní. Pak je student školen a trénován v uplatňování metod, které vedou k získání imunity vůči pravdě, budují v duši sebeobranný systém proti Duch u svatému a, naopak, plně otvírají duchu pýchy a lži.

Kdo konkrétně jsou ti slavní němečtí teologové? Jaké ovoce ty jejich spekulace přinesly? Masové obrácení nevěřících? Ne! Obhájení základních pravd víry? Ne! Co tedy přinesly? Hluboký vnitřní rozklad a rozleptání všech křesťanských pravd i mravů. Dají si ale záležet, aby budili dojem vědeckosti, ba dokonce hluboké duchovnosti. Ve skutečnosti je za nimi duch lži a smrti. Čím slavnější liberální teolog, tím je v podstatě větším ateistou či heretikem!

Liberální teologové a liberální biskupové jsou lidé, kteří odhodili základ osobního vztahu k Bohu, jímž je vnitřní modlitba! Oni nemilují pravdu, naopak – nenávidí ji. Pro svou pýchu nejsou schopni ani kapky pravdivé sebekritiky, tedy pravdivého pokání. Nemají žádnou zkušenost s duchovním bojem proti hříchu, který probíhá v nás i kolem nás. Oni nenásledují Krista, to pokládají za bláznovství. „Žijí jako nepřátelé Kristova kříže; jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýš lejí přízemně (aggiornamento) (Flp 3,18-19). Vám, vážení němečtí biskupové, nejde ani o Krista, ani o spásu duší, ale o vlastní kariéru a slávu.

S programem normálního křesťanského života vy, tzv. náboženští profesionálové, nemáte nic společného. Vaši předchůdci v době Kristově měli téhož ducha, dělili se na saduceje, farizeje, zákoníky a velekněžskou kastu. Nakonec všichni společně Krista ukřižovali. A rovněž dnes členové vaší kastovnické konference kráčí do pekla, táhnou tam Boží lid a křižují Krista v lidských duších.

Vaše teologické mudrování nikoho nepřipraví na šťastnou hodinu smrti, na Boží soud a na věčnost. Naopak, okrádá duše o víru i spásu.

Rozmach liberalismu je ovocem II. Vatikána.

Liberální teologové neberou vážně Boha, ale starého člověka s jeho egem. Co říká sv. Pavel o starém člověku? „Víme, že náš starý člověk byl spolu s Kristem ukřižován, aby nečinným se stalo tělo hříchu“ (soma tés hamartias) (Ř 6,6). Jenže tento biblický postoj i tuto pravdu liberální teologové ani nehlásají, ani jí nerozumí, protože nemají Boží světlo. Evangelium liberálním teologům nevyhovuje, Nový zákon je jim protivný, protože nechtějí přijmout osvobození v ukřižování starého člověka, ale znovu křižují Boha.

Člověk, který má spasitelnou víru, má motivaci k tomu, aby zapřel svou pýchu a nečistotu a v úplné vydanosti dal své údy Bohu za nástroj spravedlnosti (Ř 6). Toto je podstata osvobození v Kristu. Vzorem je nám Abrahám. Písmo ukazuje na jeho víru: Byl ochoten obětovat svého syna Izáka. Byl ochoten se úplně zříci své vlastní vůle a tato víra je nám v listě k Římanům dána za příklad. Pravé osvobození je v duchovním ukřižování spolu s Kristem. Ložisko zla – dědičný hřích neboli starý člověk byl a skrze aktuální víru je ve mn ě ukřižován, tím je paralyzováno tělo hříchu (srov. Ř 6,6). To souvisí s Kristovými slovy: „Kdo by ztratil svou duši pro mě a pro evangelium, ten ji zachrání.“ (Mk 8,35)

Liberální teologie prakticky nepřipouští živého Boha, a tím ani vztah k Němu. Navíc nepřipouští ani realitu dědičného hříchu v nás, realitu, že jsme jeho otroky (Ř 6,18.19.20.21).

Liberalismus je koncentrován do modly falešného humanismu. Centrem je adorace starému člověku. Liberálové zbožšťují lidské ego s jeho pýchou i s jeho požadavky morálního rozkladu. Krista však v duších zabíjejí.

Tato teologie vytváří takové veřejné mínění v církvi, že realita starého člověka v nás, a vůbec realita hříchu, se nesmí ani vzpomenout. Jde o totální ztotožnění se starým člověkem. Jemu se v této teologii musí podřídit i Boží zákon (srov.: František vyzval, aby se církev omluvila homosexuálům). Jaké místo má v této teologii Pán Ježíš? Žádné! To není teologie, to je démonologie.

Otevřený dopis biskupům Německa

Příloha 2: Pokoncilní duch a duchovní schizofrenie

  1. 1. Pokoncilní duch

Sv. Pius X. se před 100 lety radikálně postavil proti modernismu v církvi. Asi třetina profesorů i studentů musela být vyloučena, protože byli tímto duchem vnitřně otráveni. Nastala zdravá obroda pod heslem: „Všechno obnovit v Kristu!“ K obnovení Ducha pravdy a pokání vedla úcta k Božskému Srdci Páně skrze tzv. první pátky. V období mezi dvěma válkami se ale skrze protestanta Bulltmanna a jeho následovníky rozšířil neomodernismus. Ducha hereze s nadšením přijali i katoličtí teologové Německa (Tübingen). Přišla II. světová válka a brzy po ní jeden ze stoupenců modernismu, Angelo Roncalli, byl zvol en, či spíše prosazen za papeže. Pohotově svolal koncil a za jeho moderátory ustanovil teology, kteří s ním sdíleli jednotu ducha. Koncilní heslo a program byl tzv. aggiornamento (přizpůsobení se světu). Janu XXIII. bylo předáno třetí fatimské tajemství, které bylo varováním před hrozným rozkladem uvnitř církve. Jan XXIII. to zesměšnil.

Na koncilu Jan XXIII. sice razil heslo nové Letnice, ale dělal pravý opak. Duch světa (aggiornamenta) vyhnal postupně Ducha svatého z církve. Pokud by koncil stanovil program pravdivého pokání – které je podmínkou k přijetí Ducha svatého v plnosti, tak, jako ho přijali apoštolé v den Letnic – povstala by celosvětová misie s cílem obrácení buddhistů, hinduistů a muslimů ke Kristu. Program koncilu – aggiornamento a deklarace Nostra aetate – učinil pravý opak: zahájil proces sebezničení a dal prostor k misii pohanů do církve a na křesťanská území (jóga, zen, orientální meditace, int ernáboženský dialog místo misie...).

Koncil místo toho, aby odsoudil hereze, mlčel k nim. Tím je schválil! Po koncilu proto hereze pronikly na všechny teologické fakulty už jako nové učení! Tichá legalizace neomodernismu je největší zločin koncilu! Druhým zločinem je prosazení synkretismu s pohanstvím deklarací Nostra Aetate! Kristovu spasitelnou smrt na kříži postavila na stejnou rovinu s pohanskou úctou démonům! Nastal historický a tragický zlom v církvi.

Postkoncilní reformy neobrátily srdce k Bohu. Obrátily sice oltáře i s celebranty, nicméně ne čelem, ale zády k Bohu. Proces sekularizace se stupňoval. Hereze vytvořily nové sentire cum ecclesia. V tomto období šikmého skluzu po cestě do sebezničení hrála velkou roli německá teologie, která de facto tvořila jednotu s herezemi Bulltmanna. Pod rouškou historicko-kritické vědy byla likvidována spasitelná víra a živý vztah k Bohu. Boží přikázání byla relativizována.

  1. 2. Duchovní schizofrenie

Před koncilem tvořily jednotu Tajemné Tělo Kristovo a zevnější struktura církve. Po koncilu už ne. Co je podstatou této pokoncilní schizofrenie? Na nejvyšší místa v církevní struktuře se dostali liberální teologové se svými herezemi, popírajícími Kristovo božství, Jeho vykupitelskou smrt na kříži, Jeho reálné a historické vzkříšení, Boží inspiraci Písma.

Tajemné Tělo Kristovo jsou věřící sjednoceni v pravověrném učení a spasitelné víře v Krista. Duchovní schizofrenie nastane, když hereze tuto jednotu naruší. Když zevnější církevní struktura přijme ducha hereze, zneužívá církevní autoritu proti Kristu i Jeho Tajemnému Tělu. Duším už nezabezpečuje spásu, ale koná pravý opak. Církevní autorita potom už nehájí, ale ničí věroučné a morální pravdy.

Centrem ortodoxie přestala být jedinečnost spásy v Kristu. Teorie o anonymním křesťanství, o úctě k pohanství, o univerzálním bratrství, o tzv. mírových interreligijních setkáních v duchu Assisi (1986)... to všechno jsou metody k likvidaci křesťanství. Pravdivá spasitelná víra je jedině v přijetí Bohem daného Spasitele Ježíše Krista skrze obrácení a pokání.

Místo živého Boha se do centra heretické teologie dostal bůžek ega neboli tzv. starý člověk. Apostatické křesťanství plavně vytváří jednotu s pohanstvím v duchu Assisi. Důsledkem je i posvěcení sodomie (kard. Marx prosazuje církevní sňatky homosexuálů, Bergoglio líbá nohy transsexuálům, biskupská synoda o mládeži 2018 a skrytá legalizace LGBTQ...).

Nové sentire cum ecclesia vyřazuje svědomí a vede věřící pod poslušností do pekla!

Tento proces sebezničení se v současné církvi stupňuje a pod vládou Františka dostává obludnou podobu. S Bergogliem a jeho programem je vnitřně sjednocena německá biskupská konference. Jde o heretické grémium v církvi! Tento duch se projevil už v době návštěvy Benedikta XVI. v Německu. Většina členů heretického grémia biskupů mu nepodala ruku, a to ani ze slušnosti. Pokud by zásahem Božím nastal obrodný proces v církvi, německá biskupská konference je schopna vyvolat schizma a postavit se do jeho čela! Je to pravda, anebo ne? Ruku na srdce!

Masové šíření herezí na všech teologických školách lze přirovnat k šílenství. Je to, jako by zemědělskou výrobu zredukovali na pěstování škůdců. Výsledkem bude hladomor! Toto je přesný obraz heretického učení německé teologie.

Kéž je Bergogliovi a homosexuální síti výčitkou svědomí událost z porevolučního Ruska. Revolucionáři s rozběsněným davem vtrhli do monastýru. S řevem obviňovali mnichy z vlastizrady. Tvrdili, že jako buržousti vyžírají pracující lid a nadávali jim do opilců. Pak jim dali podmínku: pokud se nezřeknou Krista, na místě je rozsekají. Na ta slova vystoupil představený kláštera s opuchlou tváří a červeným nosem a řekl: „Nu, bratři, žili jsme jako svině, aspoň umřeme jako křesťané.“ A ten den všichni do jednoho zemřeli mučednickou smrtí. Prostý způsob pokání – představený se nehájil, ale naopak, uznal si svůj hřích alkoholismu a řekl: žili jsme jak svině. Co by měl povědět Bergoglio a hierarchové v homosexuální síti? „Žili jsme hůře než svině, žili jsme jako démoni, tak teď aspoň čestně odstupme z nejvyšších církevních úřadů a konejme pokání, aby nás smrt neuvrhla do pekla.“

V srpnu 2018 byl František hrdinským krokem arcibiskupa Vigana vyzván k rezignaci spolu s celou homosexuální sítí na nejvyšších místech v církvi. Skrze Vigana zasáhl samotný Bůh, ale František ho nazval ďáblem.

Byzantský katolický patriarchát před Bohem i před církví vyzývá všechny emeritní biskupy a kardinály: Uvědomte si blízkou realitu smrti a Božího soudu a udělejte aspoň minimum pro záchranu církve. Doposud jste zbaběle mlčeli, teď se veřejně postavte na stranu arcib. Vigana. Nemáte tu na světě co ztratit, ale svou zbabělostí můžete ztratit věčnost!

Patriarchát se tímto obrací i na německé biskupy: Vážení členové biskupské konference, pod vedením heretika kard. Marxe prosazujete hereze a nemorálnost. Liturgii a svátosti už vysluhujete jako apostaté neplatně a jako duchovní slepci mašírujete do pekla. Za sebou táhnete masy oklamaných duší! Čiňte pokání ze své ďábelské pýchy!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

9.1.2019

Facebook komentáře