Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

BKP: Ještě 40 dní a současné Ninive bude vyvráceno!

Hodnocení uživatelů:  / 17
NejhoršíNejlepší 

(pro biskupy a kněze)

1. část

„Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi...“ Měl naléhavě varovat: „Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno!“ Jonáš ale utíkal od své zodpovědnosti.

Bůh dal své slovo církvi, slovo, které dává život věčný, slovo pravdy, které je bytostně spojeno s pokáním. Církev je povinna hlásat pravdu spásy celému světu. Dnes koná opak. Hlásá antipokání. Místo misie započala II. vatikánem antimisie pohanství, hinduismu, buddhismu, islámu... Místo pravdy apostatický Vatikán hlásá v rozporu s odborníky v medicíně lež o covidu-19, prosazuje genocidní vakcinaci, intronizuje démona Pačamamu a usiluje o legalizaci homosvazků.

  • bkp-jeste-40-dni-a-soucasne-ninive-bude-vyvraceno

„Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář.“

Tyto dny, na začátku roku 2021, prožíváme období spojené s falešnou pandemií a falešnými volbami v USA. Skryté elity nabízejí falešné východisko ve zločinné vakcinaci. Církev je povinna právě dnes být prorockým hlasem a bránit pravdu, nazývat lež lží a herezi herezí. Toto ale už od II. vatikana nekoná! Zlo se proto rozšířilo po celém světě a graduje do kulminačního bodu. Jsou to už miliony zabitých nenarozených dětí! Jsou to zločiny kradení dětí juvenilní justicí! Děti jsou tyranizovány a sexuálně zneužívány. Prosazuje se zvrácená ideologie gender spojená s nejohyzdnějšími sexuálními zvrácenostmi. Mládež je psychologicky nucena k operacím změny pohlaví. Sami démoni tak ovládají lidi! Vrcholným stupněm stupidity je tvrdit, že muž není mužem a žena ženou. Nejzákladnější reality jsou popírány, Boží zákony jsou pošlapány. Vládne cynismus, egoismus a zavádí se zločinné antizákony proti jedinci i lidstvu. To vše volá do nebe o pomstu. A církev, která má být prorockým hlasem, k tomu nejenom mlčí, ale bergogliánská sekta okupující Vatikán to vše otevřeně prosazuje!

Bůh poslal Jonáše hlásat pokání, ale „Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina.“

I církevní apostatické vedení uprchlo pryč od Hospodina. Navíc před tím pomordovalo proroky, podobně jako Jezábel.

Na moři, kde se plaví Jonáš, nastala bouře. „Lodi hrozí ztroskotání.“

Tou lodí uprostřed rozbouřeného moře zla je naše Země. Dnes jí hrozí celosvětová katastrofa v podobě povinné vakcinace. Ta se přikrývá zdravím, ale skutečným cílem vakcinace je 1) udělat z lidí pomocí mRNA vakcíny geneticky modifikované organismy, 2) totálně lidstvo zotročit očipováním, 3) dosáhnout redukce lidstva, jak řekl B. Gates: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“ To znamená v první fázi genocidu jedné miliardy lidí. Cílem je však genocida 6 miliard!

Odborníci před současnou novou technologií mRNA vakcíny naléhavě varují. Prof. Dr. Sucharit Bhakdi řekl: Nová vakcína s RNA je nejnebezpečnější vakcínou vůbec. To, že tato vakcína byla dokonce schválena pro klinické testování, je trestuhodné. Toto jsou pokusy na lidech. To, co se nyní děje, bude označeno za zločin proti lidskosti. Nesmí se stát, aby toto šílené očkování bylo prováděno na našich dětech a vnoučatech. To by znamenalo konec této společnosti. Nedopusťte to!“

Hlas takových odvážných odborníků je umlčován.

Jonáš nedbá na nebezpečí, „sestoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul.“

Kněží a biskupové, kteří jsou povinni hlásat pokání k záchraně lidstva, tvrdě spí. Na příkaz Bergoglia zavírají chrámy, znesvěcují eucharistii a uspávají ty, které byli povinni burcovat k pokání, aby byli spaseni.

Co by kněží měli dělat? Je třeba udělat odvážný krok víry – oddělit se od apostaze Vatikánu. Zmiňováním jména falešného papeže v liturgii vytváříte jednotu s bergogliánskou sektou, která okupuje papežství. Tím i na vás dopadá zodpovědnost za zločiny páchané apostatickým Vatikánem. Vyjít z tohoto Babylonu je proto nutné (Zj 18). Každý z vás stojí před volbou: buď budeš hrdina, anebo zrádce Krista. V neposlední řadě tu jde o tvou spásu, či tvé věčné zavržení.

Když hrozilo, že se loď potopí, „přišel k Jonášovi velitel lodi a řekl mu: ‚Co je s tebou, ospalče! Vstaň a volej k svému bohu!‘“

Bergogliánští hierarchové jsou nejen spolkem ospalců, ale i spolkem heretiků. Jejich bohem je mamon, kariéra a nečistý démon Pačamama. 

„Zatím se lodníci mezi sebou smluvili... a řekli Jonášovi: „Pověz nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí.“

Nás dnes postihlo neštěstí s falešnou pandemií a s genocidní vakcinací kvůli Bergogliovu arcikacířství a kvůli herezím a duchu II.Vatikána.

Lodníci se zeptali Jonáše: Čím se zabýváš? Odkud přicházíš?“ 

Čím se zabýváš dnes ty? Hledáním a plněním vůle Boží? Anebo jsi následovníkem Bergoglia a tvoříš s ním vnitřní jednotu? Tím ale stahuješ prokletí na sebe a na církev!

Jonáš přiznal svou vinu před Bohem a řekl: „‚Vezměte mě a uvrhněte do moře, a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře přepadla kvůli mně.‘ ... I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit.“

Je třeba Bergoglia hodit přes palubu! Veliká bouře umělé pandemie spojená s genocidní vakcinací přepadla lidstvo kvůli němu. On vypustil ducha lži a smrti intronizací démona Pačamamy a prosazováním sodomie. Opakovaně svými dekrety vnucuje fatálně nebezpečnou vakcínu pro všechny. Nařídil uzavření chrámů, zneuctívání eucharistie a masově oklamal křesťany i nekřesťany. Lodička církve, ale i lodička naší Země se dnes kymácí a hrozí jí sebezničující katastrofa.

Pokud by však některý kněz přestal v liturgii zmiňovat jméno arciheretika, čeká ho trest. Kdyby v diecézi bylo 10 či 20 takových kněží, bergogliánský biskup by je už těžko vyloučil. Pokud by to chtěl udělat, ať se tito kněží sami i se svými věrnými oddělí od bergogliánské sekty. Pokud vám bergogliáni ukradnou chrám, můžete sloužit liturgii v nějakém najatém domě, podobně jako to praktikoval sv. Pavel v Korintu a v Efezu (Sk 18 a 19).

Kdo chce zůstat věrný katolickému učení a Kristu a mít jistotu spásy, musí se oddělit od bergogliánské sekty, která dnes okupuje strukturu katolické církve. Pokud se od této struktury neoddělíš, donutí tě ke zradě Krista a ztratíš věčný život. Po oddělení se od Bergoglia vytvořte společenství s několika biskupy a kněžími věrnými Kristu. Vezměte pak zodpovědnost za obrodu církve s novým pravověrným papežem.

Vy, pravověrní biskupové Spojených států, nečekejte, až vás Bergoglio vyloučí ze své sektářské struktury. Vy sami se oddělte i se svou diecézí i s pravověrnými kněžími! Tím uděláte krok k záchraně Kristovy církve i lidstva. Apoštole Kristův, nečekej 40 dní! Rozhodni se ještě dnes!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

28. 1. 2021

---------------------------------------------------------------

BKP: Ještě 40 dní a současné Ninive bude vyvráceno!

(pro křesťany USA)

2. část

Drazí křesťané Ameriky,

co můžete čekat po prezidentských volbách, kdy oficiální vládu opět po čtyřech letech přebírá Deep State? Řídí genocidní politiku planety včetně Ameriky, jak se vyslovil i Bill Gates. Jde o systém fatálně nebezpečného očkování vakcínou mRNA, prosazovaný stínovou vládou a mediálním terorismem. Joe Biden po svém nastoupení oznámil, že nechá během tří měsíců naočkovat sto milionů Američanů! V této situaci po volbách je váš boj podobný boji Davida s Goliášem.

Ptáš se, proč neudělal D.Trump rozhodný krok proti Deep State? Měl k tomu možnosti, proč nevyužil šanci? Vážený křesťane USA, a ty jsi udělal, co jsi měl udělat? Bůh vybízel Američany k duchovní mobilizaci, k úpěnlivému a nepřetržitému volání k Němu (https://youtu.be/4hfGMTWlDIQhttp://vkpatriarhat.org/cz/?p=44309). Jonáš, když neudělal, co udělat měl, přišel trest. Byl vyhozen z lodi do moře, ale Bůh ho zachránil. Poprvé Hospodinovu výzvu neuposlechl, pak ale do Ninive šel a volal: „Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno!“ To bylo vážné varování pro celé město. Jaká byla reakce? „I uvěřili ninivetští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až do nejmenšího.“ Ninive začalo dělat pokání. „Král dal v Ninive rozhlásit: ‚.. lidé ať naléhavě volají k Bohu, každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou!‘“ Bůh dal ultimátum 40 dní, a město odpovědělo pravdivým pokáním, vyjádřeným především úpěnlivým voláním k Bohu. Bůh spravedlivý trest odvrátil.

Jonáš udělal to, co měl udělat, až po druhé výzvě. Ty jsi měl k záchraně USA uposlechnout výzvu k mobilizaci do Boží armády. Teď Tě Bůh volá podruhé. Armáda má mít aspoň 920 000 Božích bojovníků, kteří se dnem a nocí střídají ve strážích a volají k Bohu. Udržují tím duchovní oheň, symbolizovaný ohněm v jeruzalémském chrámu. Duchovní oheň hoří i obětí tvého času daného k modlitbě i tvých pozdvižených rukou. Volej svým srdcem spolu s Kristem, který je v tvém nitru. Duch svatý se chce skrze tebe přimlouvat vzdechy nevyslovitelnými (Ř 8,26).

Obyvatelé Ninive, když skrze proroka uslyšeli Boží slovo, uposlechli, začali se postit, a hlavně volat úpěnlivě k Bohu. Každý také opustil své zlé cesty. Volá Amerika dnes úpěnlivě k Bohu? Je v USA aspoň několik modlitebních skupin? Byly už postaveny bojové prapory, divize, anebo i celá armáda? K čemu? Přece dnes hrozí genocida 6 miliardám lidstva, a to i americkým obyvatelům! A ty se jen díváš, jako by se tě to netýkalo? Největší realitou, která čeká každého člověka, je smrt. I ty dříve nebo později zemřeš. Otázkou ale je: Jak a kde? Pak bude Boží soud a čeká tě buď věčná odměna v nebi, anebo věčný trest v pekle. Jak obstojíš před Božím soudem ty?

Základní podmínkou duchovní i politické změny v Americe je pokání. Církev, zvláště katolická, je dnes údolím suchých kostí, rozházených na velké pláni (srov. Ez 37). Musí nastat duchovní vzkříšení těchto suchých kostí! Podmínkou vzkříšení je úpěnlivé prorocké volání. Dnes nestačí jeden Ezechiel, dnes Bůh chce armádu Ezechielů, kteří budou stát na nepřetržité modlitební stráži a dnem i nocí úpěnlivě volat k Bohu. Nikdo jiný, leč sám Bůh, může učinit duchovní vzkříšení Ameriky. On to učiní skrze Ducha svatého. Před 120 lety právě v Topece v USA na úpěnlivé volání několika Božích lidí nastal duchovní průlom, vylití Ducha svatého. Bůh chce dnes skrze Ducha Božího zachránit Ameriku před satanizační genocidou. Ale je zde jedna podmínka – hledá Boží bojovníky, ne pouze atomizované, ale sjednocené Božím řádem v živý organismus církve bojující, která má přejít v církev vítěznou ve věčném Božím království.

Ty jsi byl pokřtěn, dostal jsi Boží život, tajemné sjednocení s Kristovou smrtí a Jeho vzkříšením. Už tehdy tě Duch svatý pomazal. Zřejmě jsi později přijal plnost Ducha svatého jako apoštolové v den Letnic (Sk 2,38).

Smysl, proč přichází Duch svatý, ti jasně připomíná Ježíš: „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými martyrés – svědky, mučedníky.“ (Sk 1,8) V tomto boji se lží a zlem v sobě (srov. křest pokání, Mt 3) i v okolí, může dojít i ke křtu krví (Mt 20,22n). Ale neboj se, Bůh je s tebou. Ty buď s Ním, nebuď sám. Buď živou buňkou (údem) v duchovním organismu, jehož hlavou je Kristus. Začleněním se do Boží armády se stáváš ty, Kristův učedník, Jeho bojovníkem. Duchovní boj vyžaduje řád a jednotu. Tu každý bojovník tvoří s Kristem skrze živou víru. Když se vytvoří jednota, Kristus je skutečně uprostřed a ďáblovy pevnosti klamu a lži jsou odmaskovávány, identifikovány a bořeny. Voják Kristův bojuje pod Kristovým praporem! Ti, kteří spolupracují na genocidě lidstva, jsou pod praporem antikrista a satana.

Bůh tě dnes volá už podruhé. Poprvé jsi nereagoval na Jeho hlas, či odmítl jako Jonáš. Uvědom si, že bez tebe nebude v USA Boží armáda. Její základní buňkou jsi Ty. 

Kristova armáda se skládá:

Modlitební stráž – 23 lidí – obsadí 24 hodin dne, protože jedna hodina je společná, od 20:00 do 21:00. Je to tzv. svatá hodina. Týden, kdy máš svou stráž, se denně modlíš svou určenou hodinu + svatou hodinu. Další tři týdny jsi vázán jen svatou hodinou.

Čtyři stráže, bojový oddíl – 92 lidí, tvoří nepřetržitou modlitbu.

Deset oddílů, to je 920 lidí, tvoří bojový prapor.

Deset praporů tvoří pluk, to je 9 200 vojínů.

Deset pluků tvoří divizi, to je 92 000 vojínů.

Deset divizí tvoří Kristovu národní armádu, to je 920 000 Kristových vojínů. 

To neznamená, že máš čekat, až tady bude vybudována Kristova armáda v plnosti, ale začni se modlit svou stráží i svatou hodinou dnes ty. Když takových jako ty bude více, za chvíli tu bude celá modlitební stráž... pluk... a brzy silná armáda modlitebníků.

Při volbách 75 milionů Američanů dalo svůj hlas životu a spravedlnosti a odmítli připravovaný program genocidy. K dosažení vítězství zde musí být nejen národní, ale i Kristovi bojovníci. Vítězství pravdy a života nad systémem lži a smrti dává Bůh.  

Bůh dnes volá tebe! Zapoj se do duchovního boje! Přijmi řád a vojenskou disciplínu, tedy zodpovědnost v plnění svých modlitebních stráží i svaté hodiny.

Bez boje není vítězství. Neboj se, Bůh je s tebou. Bůh je s vámi, kteří bojujete za Jeho království. Pokud ty učiníš, co učinit máš, Bůh zachrání Ameriku.

Ježíš zemřel za nás, abychom my měli život – život věčný. Každého Božího bojovníka čeká koruna věčné slávy.

Poslední vítězství nad šelmou má Ježíš. On je konečným vítězem (Apok 19). A ty, pokud jsi bojoval s Ním, máš účast na Jeho vítězství a slávě po celou věčnost. Bůh čeká na Tvůj rozhodný krok, na tobě záleží, jaká bude budoucnost Ameriky.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

29. 1. 2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je několik biskupů a mnichů, žijících v klášterech a chránících učení církve před herezemi, ničícími základy spasitelné víry.

 

Facebook komentáře