Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Poselství prezidenta Ruské federace Vladimira Putina Federálnímu shromáždění (II.)

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Vážení kolegové! Všude po celé naší velké země by se děti měly učit v pohodlném, příjemném, moderním prostředí, proto budeme pokračovat v programu rekonstrukce a modernizace škol. U nás by neměly zůstat školní budovy, které jsou v havarijním, zchátralém stavu, nemají základní vybavení.

Je třeba konečně vyřešit problém třetích směn, a poté i druhých. A samozřejmě, musíme nasměrovat další úsilí na zvyšování kvalifikace učitelů. Víte, že od roku 2016 je realizován program zřizování nových míst ve všeobecném školství. Tento program je určen na léta 2016-2025 a počítá s vyčleněním až 25 miliard.

Mimochodem řečeno, všichni dobře víme, že jde především o odpovědnost na regionální úrovni. Ale rozhodli jsme se podpořit regiony v tak důležité oblasti. Celkem v období od let 2016-2019 chystáme vytvořit ve školách 187 998 nových míst.

Při tom nejdůležitější, co zajímá rodiče a učitele, veřejnost, to je, samozřejmě, obsah vzdělávacího procesu, nakolik vzdělávání splňuje dva základní úkoly, o kterých mluvil ještě akademik Lichačev: poskytovat znalosti a vychovávat mravního člověka. On správně usuzoval, že morální základ – to je to hlavní, co určuje životaschopnost společnosti: ekonomickou, státní, tvůrčí.

  • poselstvi-prezidenta-ruske-federace-vladimira-putina-federalnimu-shromazdeni-ii

 

Rozhodně je důležité zachovat hloubku a základní šířku tuzemského systému vzdělávání. Do školy se znovu vrátil sloh, větší pozornost se začala věnovat humanitárním předmětům.

Ale samotné vyučovací hodiny školního programu k tomu zřejmě nebudou stačit – potřebujeme projekty v divadle, filmu, televizi, muzeích, v internetu, které budou upoutávat mladé lidi, přitáhnou pozornost mládeže k domácí klasické literatuře, kultuře, dějinám.

Ve škole je třeba aktivně rozvíjet tvůrčí invenci, žáci by se měli učit samostatně myslet, pracovat samostatně i v týmu, řešit nestandardní úkoly, klást si cíle a pracovat na nich, aby se to v budoucnu stalo jádrem jejich prosperujícího zajímavého života.

Nyní velmi mnoho experimentů ve škole probíhá, jak v zahraničí, tak i u nás; člověk musí být, samozřejmě, velmi obezřetný s těmito experimenty, ale jít dopředu určitě je potřeba.

Je důležité kultivovat kulturu výzkumné, inženýrské práce. V nejbližších dvou letech se počet moderních dětských technologických parků v Rusku zvýší na 40, poslouží jako základna pro rozvoj sítě kroužků technického zaměření po celé zemi. K této práci by se měly připojit jak podnikatelé, tak i univerzity, výzkumné ústavy, aby školáci měli jasnou představu: všichni mají rovné příležitosti pro životní start, jejich nápady, myšlenky a znalosti jsou v Rusku žádoucí a oni naleznou uplatnění v ruských firmách a laboratořích.

Jako úspěšné již dalo o sobě vědět vzdělávací centrum pro talentované žáky Sirius. Jsem toho názoru, že potřebujeme celé souhvězdí takových zařízení a doporučil bych hlavám subjektů Ruské federace přemýšlet o vytvoření v regionech středisek podpory nadaných děti, a to na bázi nejlepších vysokých a jiných škol.

Ale spolu s tím, bych zde chtěl něco říci a na něco upozornit. V základech celého našeho vzdělávacího systému by měl ležet hlavní princip: každé dítě, každý teenager je nadaný, je schopen uspět ve vědě, v umění a ve sportu, v povolání a v životě. Odhalení jeho talentu – to je náš s vámi úkol, v tom tkví úspěch Ruska.

Vážení kolegové! Spatřuji v mladé generaci spolehlivý, pevný opěrný bod Ruska v rozbouřeném, složitém 21. století. Věřím, že tato generace je schopna nejen reagovat na výzvy doby, ale i na patřičné úrovni se podílet na tvorbě intelektuální, technologické, kulturní agendy globálního rozvoje.

Není náhoda, že mnoho žáků a studentů se dnes podílí na dobrovolnických projektech, rozvíjí aktivitu v takových důležitých oblastech, jako je péče o nemocné, podpora seniorů, postižených lidí, vzdělání, sport, kultura, etnografie, pátrání v naší historii, péče o přírodu a zvířata.

Zvláštním znakem naší doby je široké zapojení občanů do nejrůznějších charitativních akcí. Výzvy na sociálních sítích, v médiích ke shromažďování finančních prostředků na léčbu nemocných, na pomoc dětem rychle nachází odezvu, a lidé to dělají upřímně, nezištně, jako reakci na pohnutky srdce. Člověk bývá někdy až překvapen, jak lidé s malým jměním rychle reagují na jakousi svou vnitřní potřebu pomoci těm, kdo ji naléhavě potřebuje.

Žádám Společenskou komoru a Agenturu strategických iniciativ, aby se věcně věnovaly podpoře dobrovolnickým a charitativním hnutím, neziskovým organizacím. Vůle a štědrost občanů, kteří se podílejí na takových projektech, tvoří tolik pro Rusko potřebné ovzduší společné věcí, vytváří ohromný sociální potenciál, na nějž musí být nutně poptávka.

Je nutné odstranit všechny překážky pro rozvoj dobrovolnictví, poskytnout všestrannou pomoc také sociálně orientovaným neziskovým organizacím. Základní rozhodnutí pro to již byla přijata. Od příštího roku se pro neziskové organizace, které mají odpovídající zkušenosti, otevírají možnosti, otevírá se přístup k poskytování sociálních služeb, které jsou financovány z rozpočtu.

Rád bych se nyní, vážení kolegové, obrátil na mnohé z vás. Chci, aby mě slyšeli i gubernátoři, i obecní úřady. Prosím vás, abyste, jak se říká, nebyly chamtivý, nedávaly ze zvyku, ze setrvačnosti přednost výhradně státním strukturám, nýbrž maximálně zapojit k naplnění sociálních služeb také neziskové organizace. Pojďme si na rovinu říci, že ti ještě nezhrubly a srdečný vztah k lidem je velmi důležitý. A zkusme společně držet tyto otázky pod zvláštním dohledem.

Všichni máme zájem na tom, aby aktivní vstup neziskových organizací do sociální sféry vedl ke zvýšení její kvality. Nařizuji vládě společně se zákonodárci dokončit vytvoření jasného legislativního rámce pro činnosti NO – vykonavatelů veřejně prospěšných služeb, stanovení požadavků na jejich kompetence, a při tom, samozřejmě, nelze nahromadit další byrokratické překážky. Je třeba ocenit náročný, zainteresovaný, činný postoj občanů.

Ještě jednou chci apelovat na mnohé z vás: neschovávat se v služebních kancelářích, nebát se dialogu s lidmi, vyjít jim vstříc, upřímně a otevřeně mluvit s lidmi, podporovat jejich iniciativy, zejména pokud jde o takové otázky, jako je zvelebování prostředí měst a obcí, zachování historického vzhledu a vytvoření moderního prostředí pro život.

Bohužel, někdy se tyto otázky řeší kuloárně, a když se to tak děje, opravdu je na místě otázka: "Jste si jisti, že to, co nabízíte, opíraje se jen o představy, které se zrodily v služebních kancelářích, že je to to nejlepší řešení? Nebylo by lepší poradit se s lidmi, zeptat se jich, jak chtějí vidět ulice, své dvory, parky a nábřeží, sportovní a dětská hřiště?"

V příštím roce vyčleníme regionům 20 miliard rublů na zvelebování prostředí, včetně měst, která vyrostla kolem velkých podniků, a je zcela zásadní, aby se rozhodování o použití těchto zdrojů účastnili sami obyvatelé, aby určovali, které projekty zvelebení prostředí dostanou prioritu. Žádám o aktivní zapojení do této práce také Všeruskou lidovou frontu, přičemž upozorňuji: je třeba nejen zajistit efektivní kontrolu a s její pomocí usilovat o konkrétní výsledky, které lidi očekávají, ale, samozřejmě, je třeba podpořit občany, kteří jsou ochotni připojit se k projektům zvelebování obcí. Je důležité, aby se občanská společnost aktivně podílela i na řešení takových úkolů, jako je zlepšování environmentální legislativy, zachování vzácných druhů zvířat a rostlin, vytváření humánního systému zacházení se zvířaty bez domova.

Příští, 2017 rok je vyhlášen Rokem životního prostředí. Ukládám vládě připravit program uchování unikátních přírodních symbolů Ruska, jako je Volha, Bajkal, jako jsou na Altaji.

Po celé zemi je třeba provádět úklid kontaminovaných území, likvidovat skládky, v něž se proměnilo okolí mnoho obcí, právě jsme o tom mluvili s aktivisty Všeruské lidové fronty. To je problém nejen velkých měst, ale i vesnic a osad.

Dále, v Moskvě a Petrohradu již běží rozsáhlé programy na podporu modernizace silniční sítě. Od příštího roku začneme tyto projekty i v dalších velkých městech a městských aglomeracích, kde žije asi 40 milionů lidí. Za dva roky zde musí být uvedena do pořádku nejméně polovina silnic. Teď se tím nebudu zabývat podrobněji, rozhodnutí je přijato, odpovídající prostředky naplánovány, zbývá jen efektivně pracovat.

Potřebnou pozornost budeme rovněž věnovat nejdůležitějším federálním trasám a budování objektu celonárodního významu – Krymského mostu, jeho výstavba pokračuje podle plánu.

(pokračování)

Facebook komentáře