Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Proč se u nás provádí očkování proti TBC „non lege artis“ a protizákonně?

  • dite-tbc
Dozvídáme se příležitostně, že jsou odborné lékařské kruhy alarmovány úmrtími novorozenců v důsledku neadekvátní aplikace GBC vakcíny v období mezi 4 - 6 týdnem věku, která je předepsána vyhláškou MZ.

Protože je při aplikaci BCG vakcíny, tedy tzv. kalmetizaci používána živá vakcína, která si zachovává zbytkovou virulencí, dochází u těchto novorozenců k četným vedlejším reakcím.

Již dlouho je MZ známo, že u dětí s vrozeným defektem imunity, které jsou očkovány krátce po porodu, kdy defekt imunity není ještě znám a nemůže být diagnosticky zjištěn, hrozí po očkování generalizace infekce, vakcinóza s možným letálním koncem.

Významný vzestup lokálních komplikací nastal po zavedení očkování tetravakcínou DiTePeHiB spolu s vakcínou proti hepatitidě B v roce 2001. Většinou 1-3 týdny po aplikaci těchto vakcín se aktivuje již zhojená reakce po BCG vakcinaci a vzniká druhotná komplikace, častěji v podobě kolikvovaných axilárních nebo nadklíčkových uzlin než v podobě reaktivace již zhojené jizvy. Protrahované hojení těchto druhotných komplikací často znemožní dodržení intervalů dalšího očkování a narušuje platný očkovací kalendář. Podíl těchto druhotných komplikací činí kolem 50 % všech komplikací. Počet komplikací hlášených do SÚKL se mezi lety 2001-2004 zvýšil 3,4násobně. V roce 2008 uvádí farmakovigilance 554 hlášených nežádoucích účinků po BCG vakcinaci z celkem 1215 všech hlášených NÚ v ČR.

Druhotné komplikace vznikají po všech užívaných vakcínách, včetně hexavakcíny, která je nyní plně hrazena. Dle vyjádření výrobce BCG vakcíny SSI v Kodani se jedná o interferenci dalšího očkování s imunitním systémem. Příčinou není vakcína sama, ale příliš krátký interval její aplikace po BCG vakcinaci. Ke snížení počtu komplikací by bylo nutné, aby interval byl nejméně 4-6 měsíců, což současná prováděcí vyhláška MZ neumožňuje.

Naopak, děti HBsAg pozitivních matek, které se po porodu očkují proti hepatitidě B, jsou od roku 1994 očkovány proti TBC až mezi 7.-12. měsícem života. Výskyt lokálních komplikací je u nich minimální.

Odborníci proto již dlouhodobě vyzývají MZ na tuto nepříznivou situaci reagovat změnou očkovacího kalendáře.

Ke snížení počtu komplikací byla navržena změna očkovacího kalendáře. Výbor ČPFS doporučuje již od roku 2002 posunout primovakcinaci mezi 7. a 12. měsíc věku dítěte, stejně jak je tomu dnes u dětí očkovaných po porodu proti hepatitidě B. S tímto postupem souhlasí pediatrická a neonatologická společnost. Očekávalo se že úpravou OK

- Vymizí problém s dodržením správné techniky očkování v porodnicích.

- Vymizí riziko očkování dětí s vrozeným defektem imunity.

- Vymizí kostní komplikace, které vznikají jen po očkování novorozenců.

- Vymizí druhotné komplikace po dalším očkování a nedojde k narušení OK jejich protrahovaným hojením.

Je dobré také poukázat na fakt, že kromě Irska a Portugalska v západní Evropě není s výjimkou rizikových skupin po narození BCG podávána. V sousední SRN není BCG doporučována již od roku 1998. V Rakousku od roku 2000. Obě tyto země navíc nemají

očkovací povinnost, na rozdíl od ČR.

 

Na společné schůzi výborů ČPFS ČLS JEP a ČSAKI ČLS JEP (Česká společnost alergologie a klinické imunologie) konané dne 28. 2. 2004 došlo k dohodě o některých změnách v kontraindikacích tuberkulinového testu a BCG vakcinace. Výboru ČPFS ČLS JEP zpracoval úpravy metodického doporučení, které se týkají BCG vakcinace. Z doporučení vyplývá, že se po porodu BCG vakcína aplikuje mezi 7.-12. měsícem věku po předchozím negativním tuberkulinovém testu. BCG vakcinace je možná po očkování neživými vakcínami za 2 týdny, po očkování živými vakcínami za 1 měsíc. Další očkování po BCG vakcinaci lze provádět nejdříve za 2 měsíce, vždy však až po zhojení lokální reakce po BCG vakcinaci.

 

Jak je možné, že na tuto odborné doporučení nereaguje MZ úpravou legislativy? Jak je možné, že se k urgentnímu návrhu, který je opakovaně podáván již od roku 2001 se MZ ČR dosud ani nevyjádřilo? Zatím jsou umřelo na toto zanedbání zcela zbytečně 5 dětí!

Výrobce vakcíny používané v ČR (Mycobacterium bovis, BCG, stratus Danicus 1331), SSI Kodaň uvádí, že „aplikace vakcíny je kontraindikována u osob s nedostatečnou buněčnou imunitou" v anglickém textu na webových stránkách výrobce je doslova uvedeno „BCG Vaccine SSI should not be given to persons with primary or secondary immunodeficiencies" tedy „BCG očkování SSI by nemělo být podáváno osobám s primární nebo sekundární imunodeficiencí".

 

Je známo, že odpověď imunitního systému je geneticky determinována, a proto je v populaci odlišná i při aplikaci stejných antigenů. U dětí k tomu přispívá ještě rozdíl ve stupni nezralosti imunitního systému a do půl roku věku i rozdílný titr specifických protilátek přenesených od matky. Imunodeficience převážně protilátkové se začínají manifestovat po vymizení transplacentárně předaných mateřských protilátek (tj. ve 3 - 6 měsících). Z logiky věci tedy vyplývá, že očkování novorozenců vakcínou BCG nemůže být aplikováno do té doby, nežli vůbec může být stanovena kontraindikace.

 

Nota bene, Evropská a americká skupina pro imunodeficience (ESID a PAGID) předložila diagnostická kritéria, která mají pomoci praktickému lékaři při stanovení diagnózy primární imunodeficience. Tato kritéria odrážejí současný konsensus. Pří Selektivní deficienci Imunoglobulínu A je stanovena definitivní diagnóza takto: Pacienti obou pohlaví starší než 4 roky, kteří mají sérovou koncentraci IgA nižší než 0,07 g/l, normální koncentraci IgG a IgM a u nichž byly vyloučeny jiné definované příčiny hypogamaglobulinémie. Tito pacienti odpovídají na vakcinaci normální tvorbou IgG.

Pravděpodobná diagnóza je stanovena takto: Pacienti obou pohlaví starší než 4 roky, kteří mají sérovou koncentraci IgA minimálně o 2 standardní deviace nižší, než udává referenční průměr korigovaný věkem, a u nichž byly vyloučeny jiné definované příčiny hypogamaglobulinémie. Odpověď IgG na vakcinaci je normální.

Tato kritéria zde uvádíme proto, aby bylo doloženo, že stanovená minimální věková hranice pro definitivní i pravděpodobnou diagnózu je 4 roky.

 

Odpovědnost za eventuální komplikace nese lékař, který bude očkování provádět. Odpovědnost případě generalizované BCG-ózy, která může vést a v zmíněných 5 případech i vedla k úmrtí novorozenců představuje pro lékaře nepatřičné břemeno.

Dohled nad očkováním je oprávněn i povinen provádět v souladu s ustanovením zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění hlavní hygienik, neboť jemu, jak zákon stanovuje, přísluší nařizovat, organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost zdravotnických zařízení. Odpovědnost za tato úmrtí by z podstaty věci měl nést právě on.

 

Prevalence SCID je 1:100 000. Znamená to, že vinou netečnosti MZ je každý 100 tisící novorozence odsouzen k utrpení, které může a v 5 případech u nás již skončilo jeho úmrtím?

 

Závěr

Ministerstvo zdravotnictví a jeho příslušné orgány zjevně dlouhodobě selhává, když i přes výzvy odborníků a přes zkušenosti praktiky a doporučení EU není schopno zabránit poškozením a úmrtím dětí, přesto, že jsou v odborných kruzích známy negativní důsledky kalmetizace v ranném stádiu, zejména u imunodeficientních novorozenců a v případě s kontraindikacemi při pozdějších očkováních, zejména DiTePeHiB a dopustí, aby lékaři postupovali non lege artis, v rozporu s pokyny výrobce BCG vakcíny, neboť v ministerstvem předepsaném období aplikace vakcíny nelze diagnostikovat nedostatečnost imunitního systému, která může být příčinou letální generalizované vakcinózy.

 

Nejen že tím lékaře, kteří za eventuální škody nesou de iure přímou odpovědnost staví do nepříznivé situace, zároveň doslova kriminalizuje rodiče, jež mohou být penalizováni, pokud by měli k takovému postupu třeba i zcela opodstatněně výhrady, pro naplnění skutkové podstaty přestupku uvedeného v § 29 odst. 1) písmeno a) zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. v platném znění: uvedeného činu se dopouští ten, kdo úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotnické služby. Naplněna je i skutková podstata činu uvedeného pod písmenem f), neboť rodiče odmítnutím očkování dítěte nesplnili povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění.

Ošetřující lékař, kterému rodiče odmítli pravidelné očkování dítěte, které mají v péči, je povinen tuto skutečnost ohlásit orgánu péče o dítě, kterým je odbor příslušného krajského nebo jiného určeného úřadu. Podle zákona č. 659/1999 Sb. v platném znění je povinností lékaře upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na skutečnost, že rodiče neplní své povinnosti vůči svěřenému dítěti. Má tak být učiněno bez zbytečného odkladu. Z uvedeného je zřejmé jaký lidskoprávní a zároveň etický paradox je založen totalitním přežitkem, v západní Evropě z logických důvodů neexistujícího, mandatorního očkovacího režimu.

 

 

Tento postup je zjevně v rozporu s Ústavou České republiky, LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, Článkem 6 (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. (2) Nikdo nesmí být zbaven života.

 

Tento postup je taktéž v rozporu s LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE, Článkem 3 Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti, 2. V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména: a) svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby poskytnutý zákonem stanoveným způsobem; b) zákaz eugenických praktik, zejména těch, jejichž cílem je výběr lidských jedinců;

a

ÚMLUVOU NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY: ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH A BIOMEDICÍNĚ ze 4. dubna 1997.

 

Povinnost očkování staví stát do role, která mu nepřísluší a smutný příklad vakcinace BCG je tomu velice zřejmým důkazem. Stigma totalitního manýrizmu, které si našlo v rozporu s mnoha mezinárodně právními a lidskoprávními normami cestu do nešťastného zákona o ochraně veřejného zdraví, poukazuje na neschopnost společnosti správně nakládat s demokratickými nástroji a adekvátně uctívat svobodu jedince, tak jako důstojnost a nedotknutelnost lidské bytosti. Zájmy a blaho lidské bytosti zde mají být nezpochybnitelně nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Praxe diktována osobními ambicemi jedinců, nebo marketingovými týmy nadnárodních farmaceutických komplexů se promítá do orgánů výkonné moci opačným způsobem. Zákonodárství České republiky musí vyvodit patřičné závěry a působit korektivně na dotčené nedostatečně fungující orgány státní správy.

 

Hodlá tedy ministryně zdravotnictví urychleně přijmout opatření k nápravě tohoto nezákonného a skandálního stavu? Jak dlouho hodlá její úřad ještě otálet? Je schopna bezodkladně nařídit předběžné opatření s okamžitou účinností, nebo nechá dopustit, aby lékaři nesly nadále odpovědnost za úkony non lege artis a byli společně se zoufalými rodiči stavěni mimo zákon nařízením, které je samo v rozporu se zákonem a veškerými mravními normami? Kdy přestane v tomto státě zdravotní politiku diktovat farmaceutická lobby a její exponenti dosazení na vysoké posty státní administrativy, kteří jednají zcela flagrantně proti zájmům obyvatelstva a ochraně veřejného zdraví, jak dokazuje tento smutný příklad, jeden z mnoha?

 

 

Souhrn dotazů interpelace:

1. Jak je možné, že na tuto odborné doporučení nereaguje MZ úpravou legislativy?

2. Jak je možné, že se k urgentnímu návrhu, který je opakovaně podáván již od roku 2001 se MZ ČR dosud ani nevyjádřilo? Pokud ano, jak?

3. Jaká opatření byla doposud přijata? Jato, že stav trvá do dnes?

4. Hlavní hygienik údajně již několikrát svolal panel odborníků a nic dalšího se v této věci nestalo, kolikrát byl takový panel svolán? Vedlo to k nápravě, nebo je to jen bohapustý alibismus za peníze daňových poplatníků?

5. Proč nebyly z liknavosti Hlavního hygienika doposud vyvozeny patřičné důsledky?

6. Je osoba, která svou nečinností zavinila smrt 5 novorozenců dostatečně způsobilá zastávat odpovědnou funkci hlavního hygienika?

7. Prevalence například SCID je podle konzervativních údajů minimálně 1:100 000. Znamená to, že vinou netečnosti MZ je každý 100 tisící novorozence odsouzen k utrpení, které může a v 5 případech u nás již skončilo jeho úmrtím?

8. Hodlá tedy ministryně zdravotnictví urychleně přijmout opatření k nápravě tohoto nezákonného a skandálního stavu? Jak dlouho hodlá její úřad ještě otálet? Je schopna

bezodkladně nařídit předběžné opatření?

9. Jak dlouho hodlá úřad ministryně zdravotnictví ještě otálet?

10. Je schopna ministryně zdravotnictví bezodkladně nařídit předběžné opatření s okamžitou účinností, nebo nechá dopustit, aby lékaři nesly nadále odpovědnost za úkony non lege artist a byly společně se zoufalými rodiči stavěni mimo zákon nařízením, které je samo v rozporu se zákonem a veškerými mravními normami?

11. Kdy přestane v tomto státě zdravotní politiku diktovat farmaceutická lobby a její exponenti, dosazení na vysoké posty státní administrativy, kteří jednají zcela flagrantně proti zájmům obyvatelstva a ochraně veřejného zdraví, jak dokazuje tento smutný příklad, jeden z mnoha?

 

Děkuji předem za Vaši odpověď

 

V úctě,

 

Olga Zubová,

 

Poslankyně PSP ČR

 

Zdroje:

 

 

vyhl. MZ ČR č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, č 65/2009 Sb. § 3 „Pravidelné očkování proti tuberkulóze

(1) Očkování proti tuberkulóze se provede nejdříve čtvrtý den a nejpozději do konce

šestého týdne po narození dítěte."

http://www.vakciny.net/normy/norma_p9.htm

 

 

SOUČASNÁ SITUACE OČKOVÁNÍ PROTI TBC

Karel Křepela. Pediatrická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha

http://www.geum.org/pneumo/Stirin/2-07/s2-07_02.htm

 

 

SELEKTIVNÍ VAKCINACE PROTI TUBERKULÓZE V ČR

Jiří Wallenfels. Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou FN Na Bulovce

www.pmfhk.cz/Prednasky/HVD_2009/13_Wallenfels_Selektivni.pdf

 

 

Informace o změnách v provádění tuberkulinového testu a BCG vakcinace.

http://www.tigis.cz/alergie/Alergie_1_2005/13_Informace.htm

 

 

Popis výrobku BCG VACCINE SSI INJ SIC 10X20DÁV+SO. Příbalová informace - Rp.

http://www.lekarna.cz/bcg-vaccine-ssi-inj-sic-10x20dav-so/

 

Description of BCG Vaccin SSI - 4. CLINICAL PARTICULARS - 4.3. Contraindications.

http://www.ssi.dk/sw10375.asp

 

 

KDY INDIKOVAT IMUNOLOGICKÉ A ALERGOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PŘED A PO OČKOVÁNÍ?

MUDr. Eva Daňková, CSc., MUDr. Stanislava Honzová Imunologické centrum, Praha.

http://www.solen.cz/pdfs/ped/2003/06/02.pdf

 

 

VROZENÉ VADY IMUNITY

Prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie, LF MU a FN U sv. Anny, Brno

http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/vrozene-vady-imunity-131568

 

 

VROZENÉ IMUNODEFICIENCE A IMUNITNÍ ASPEKTY BCG VAKCINACE

Vojtěch Thon, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

http://www.pmfhk.cz/Prednasky/HVD_2009/14_Thon_Vrozene.pdf

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře