Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Iniciativa solidarity Pro Syria.CZ / ISPS.CZ

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Iniciativa solidarity Pro Syria.CZ / ISPS.CZ

(Česko-Slovenská informační a koordinační platforma)

Suverenita, tolerance, solidarita, participace

Konstituce i činnost ISPS.CZ vycházejí z těchto čtyř základních principů:

1. Suverenita. Initiativa podporuje všechna úsilí Syřanů i zahraničních subjektů usilujících o mírové řešení krize při zachování politické a ekonomické suverenity SAR a její teritoriální integrity. Odmítáme všechny aktivity směřující proti těmto zásadám, které hrubě porušují Chartu OSN a mezinárodní právo.

  • iniciativa-solidarity-pro-syria-cz-isps-cz

2. Tolerance. ISPS.CY vyjadřuje hluboký respekt před žitou tolerancí různých syrských etnik a náboženských komunit. Tato vpravdě civilizační hodnota je nyní záměrně ničena. Celkový průběh krize ukazuje, že domácí i zahraniční síly, které sází na násilí a odmítají národně-politické řešení, tak činí záměrně a v plném vědomí důsledků pro Sýrii, region i celý svět.

3. Solidarita. Stavíme se za princip občanské solidarity uvnitř syrské společnosti i mezi všemi jednotlivci, skupinami a národy, které respektují mezinárodní právo a podporují nezávislost SAR.

4. Participace. Sympatizujeme ze všemi politickými silami a společenskými proudy v SAR, které usilují o co největší účast všech občanů bez rozdílu etnické a náboženské příslušnosti na politickém a hospodářském utváření země. Zároveň zdůrazňujeme, že Sýrie musí sama, bez cizího vměšování, najít vlastní model demokratické samosprávy společnosti a státu – v duchu vlastní historické tradice a kulturního dědictví.

Záměrem naší neformální iniciativy je působit v širším česko-slovenském kontextu. ISPS.CZ je zároveň připravena spolupracovat se všemi zahraničními subjekty, sdruženími i jednotlivci, které sledují stejné cíle.

Duben 2013

Mluvčí iniciativy:

Vladimíra Levá / Petr Schnur / Jaroslav Vávra

Koordinace:

Vladimíra Levá / Josef Liška / Miroslav Pořízek / Petr Schnur / Jan Tesař / Petr Tuček / Jaroslav Vávra

----------------------------------------------

Solidarität-Initiative Pro Syria.CZ / SIPS.CZ

(Tschecho-Slowakische Plattform für Information und Koordination)

 

Souveränität, Toleranz, Solidarität, Partizipation

 

Konstitution und Aktivität der SIPS.CZ gehen von diesen vier Grundprinzipien aus:

1.            Souveränität. Die Initiative unterstützt alle Bemühungen der Syrer und ausländischer Subjekte, die sich für eine friedliche Regelung der syrischen Krise einsetzen, bei gleichzeitiger Wahrung politischer wie ökonomischer Souveränität und territorialer Integrität der Syrischen Arabischen Republik (SAR). Sie lehnt alle Aktivitäten ab, die sich gegen diese Grundsätze richten und die UNO-Charta wie das Völkerrecht in gröbster Weise missachten.

2.            Toleranz. SIPS.CZ drückt tiefen Respekt vor der gelebten Toleranz durch verschiedene syrische Ethnien und religiöse Gemeinschaftaften. Diese wahrlich zivilisatorische Leistung wird zur Zeit bewusst und gezielt zerstört. Der ganze Verlauf der Krise zeigt deutlich, dass jene Kräfte im Aus- und Inland, die auf Gewalt setzen und sich einer national-politischen Lösung verweigern, dies mit Absicht und in vollem Bewusstsein der Folgen für Syrien, die Region und die ganze Welt tun.

3.            Solidarität. SIPS.CZ steht hinter dem Prinzip der Bürgersolidarität innerhalb der syrischen Gesellschaft und unter allen Menschen, Gruppen und Nationen, welche die Unabhängigkeit Syriens und das Völkerecht unterstützen.

4.            Partizipation. SIPS.CZ hegt Sympathien für alle politische Kräfte und gesellschaftliche Strömungen in der SAR, welche sich für die größtmögliche Beteiligung aller Bürger ohne ethnische und religiöse Unterschiede an der politischen und wirtschaftlichen Gestaltung des Landes einsetzen. Gleichzeitig betonen wir, dass nur Syrien und seine Bürger allein, ohne fremde Einmischung, das eigene Model der demokratischen Selbstverwaltung der Gesellschaft und des Staates bestimmen müssen – im Geiste der eigenen historischen Tradition und des kulturellen Erbes.

Unsere informelle Initiative beabsichtigt, im breiteren tschecho-slowakischen Rahmen zu wirken. Gleichzeitig ist die SIPS.CZ bereit, mit allen ausländischen Subjekten, die gleiche Ziele verfolgen, zusammen zu arbeiten.

Sprecher:

Vladimíra Levá / Petr Schnur / Jaroslav Vávra

Koordinierung:

Vladimíra Levá / Josef Liška / Miroslav Pořízek / Petr Schnur / Jan Tesař / Petr Tuček / Jaroslav Vávra 

Facebook komentáře