Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

O co skutečně půjde v těchto volbách?!

Jaroslav Tichý, lídr ČSNS / ANS za Plzeňský kraj

Stále se (bohužel) setkáváme s tím, že si mnozí lidé neuvědomují vůbec vážnost situace. Nemají informace, nepídí se po nich, nevěří jim nebo jsou pohodlní a čekají, že to za ně zařídí někdo jiný. Stačí si připomenout jejich komickou představu o tom, jak my téměř rozpustíme armádu a "bude nás chránit NATO". To přitom chránit hranice schengen-ského prostoru nebude, bojovat proti teroristům rovněž nebude. Zamýšlí udělat jediné, a to zatáhnout nás do války s Ruskem stejně tak, jako nás již zatáhlo do různých vojenských dobrodružství v Asii či Africe. Ano, vážení, dnes již jsme součástí koloniálních sborů, stejně tak jako byli např. Sikhové či jiní domorodí obyvatelé Brity okupovaných zemí zapojeni v minulosti do sborů britské armády v Indii či v Africe. Stáváme se tak postupně spoluviníky tragédii způsobených válkami rozpoutanými v cizích zemích.

  • o-co-skutecne-pujde-v-techto-volbach

Válčiště má být nyní i u nás v souvislosti s připravovanou agresí USA a NATO proti Rusku, my se staneme terčem odvetné palby Ruska v případě jeho napadení, neboť zde mají být zá-kladny, letiště, logistická zařízení, sídla štábů NATO atd. Koho zajímá, že NATO nepostupuje v praxi již dávno podle své zakládací washingtonské smlouvy? My přitom plníme roli užiteč-ných idiotů jiným a chceme k nim ještě na „Západ“ do "tvrdého jádra". Jako co, když nás jako Slovany berou za „podřadné“ a již zase nám to dávají otevřeně na vědomí? Co nám to přinese, když se v Bruselu hlasování stalo bezvýznamnou záležitostí a Merkelová si v Evropě dělá, co chce, resp. co jí nařídí ze zákulisí? Co nám to již přineslo? Stali jsme se ze středně rozvinuté průmyslové země kolonií, americká banka J.P. Morgan nás již přeřadila mezi rozvojové země, pracujeme usilovně na jiné, výsledky naší práce jsou vyváženy bez náhrady do zahraničí, pla-tíme zde přehnané ceny za dovážený šmejd, zejména co se týče potravin. Kupujeme si vlastní vodu od cizích firem. Rozdáváme přírodní a nerostné bohatství za hubičku. A tak lze pokračo-vat. Je nám to vše snad stále ještě málo?

O co tedy půjde v těchto volbách?

Především o možnost:

1/ vymanit se z nebezpečí našeho zatažení do války s Ruskem a do přeměny naší země v bojiště nebo cíl odvetného útoku Ruska po jeho napadení ze strany NATO za naší spoluúčasti. Vy-hnout se konfliktu, který bude pro nás zničující, ať budeme stát na kterékoliv jeho straně. Nechceme válku a již vůbec ne v cizím zájmu, na našem území a s našimi vojáky v přední linii;

2/ odejít ze zahraničních vojenských misí, kde naši vojáci stojí na straně agresora nikoliv bo-jovníků proti terorismu, jak nám to názorně ukazuje konflikt v Sýrii. Stáváme se tak jeho spoluviníky. Problémy v těchto zemích, často způsobené předchozí koloniální politikou zá-padoevropských zemí, je třeba řešit poskytováním pomoci příslušným zemím v oblasti vý-stavby těžebního a zpracovatelského průmyslu, jakož i při rozvoji jejich zemědělství, budo-vání závlahových systémů atd.. Tedy nikoliv zbraněmi. Je zapotřebí pomoci v obnově vál-kou zničených zemí, jejíž náklady musí nést ti, kteří tuto destrukci způsobili, nikoliv obránci. Jinými slovy je zapotřebí odejít z NATO, které již dávno se nechová podle své zakládací smlouvy;

3/ odejít z EU, jejímž cílem evidentně není zabezpečení blahobytu a bezpečnosti evropských zemí a jejích obyvatel, právě naopak. Vstupovali jsme do zcela jiné EU, než je ta, ve kterou

se postupně a cíleně proměňuje. Právě zákony a nařízení EU nás přivedly do pozice kolonie, v níž se v současnosti nalézáme. Teprve v této době jsou postupně uskutečňovány skutečné cíle EU,

4/ bránit se účinně organizovanému importu migrantů (vč. teroristů v jejich řadách) do ČR a následnému rozvratu našeho státu;

5/ zabránit naší účasti v evropském islámském chalífátu, ve který má být přeměněna EU. Cílem EU je podřídit si evropské státy a jejich obyvatele a poté tyto státy zničit a jejich obyvatele rozptýlit mezi dovezené migranty a vytvořit novou světle hnědou rasu s průměrným IQ 90 schopnou vykonávat rozkazy, neschopnou se ale již bránit. To vše má vyústit v evropský islámský chalífát na území Evropy;

6/ udržet zbytky suverenity našeho státu, z nichž již mnoho nezbylo, a přistoupit k její obnově a upevnění. K tomu patří udržení české koruny a korekce činnosti ČNB tak, aby její činnost odpovídala jejímu názvu a byla též podrobena demokratické kontrole;

7/ ochránit naše pohraničí i republiku před jejich pohlcením Německem či před rozmělněním ČR a dalších evropských států do tzv. euroregionů, kdy má dojít k rozdělení a následnému zániku jednotlivých členských států EU na národní úrovni;

8/ přejít na nový ekonomický model a v této souvislosti provést v naší ekonomice systémové změny umožňují zamezit dalšímu prohlubování ekonomické nerovnosti našeho státu a jeho občanů ve srovnání s dalšími zeměmi a občany v západní Evropě a přistoupit k zahájení ná-pravy;

9/ vytvořit předpoklady k tomu, aby náš stát mohl čelit důsledkům přicházející průmyslové revoluce 4.0 charakterizovaném robotizací výrobních činností a mnohých služeb (podpora investic do nových technologií, vytváření pracovních míst a zdrojů k jejich adekvátnímu ho-norování pro zaměstnance uvolňované ze stávajícího výrobního procesu /privatizace vel-kých podniků klíčového průmyslu, zahájení oficiálních jednání o minimální garantované mzdě, její výši a o zdrojích k její úhradě atd./);

10/ Vytvořit předpoklady k udržení zbytku sociálního státu a k jeho obnově, vč. obnovení so-ciální solidarity mezi lidmi.

Z uvedeného je zřejmé, že bez vystoupení z NATO a z EU, které nás do většiny z uvede-ných klíčových problémů zatáhly (či natlačily) a kterým vyhovujeme v naší současné po-loze kolonie a nástupního místa k rozpoutání 3. sv. války, není možné proces náprav vůbec zahájit.

Z toho vycházíme jako Aliance národních sil a také Česká strana národně sociální, za níž kan-didujeme. To je i důvod našich programových návrhů na vystoupení ČR z obou institucí a na spolupráci zemí V4+ (či zemí na půdorysu bývalého Rakousko-Uherska) na novém smluvním základě při zachování jejich suverenity při předem jasně vymezené a konečné podobě takového smluvního seskupení, které se bude bránit jak své islamizaci tak i zatažení do konfliktů USA a NATO s Ruskem, resp. s euroasijským celkem.

Považujeme přitom za naše právo obchodovat sami s jednotlivými zeměmi na bázi vzájemné výhodnosti, a to vč. euroasijského svazu, EU a USA. Pokud jde o obchod s dalšími zeměmi v

Evropě, lze ho realizovat v rámci seskupení EFTA (ESVO). Může-li být vhodné pro Švýcarsko, nebude špatné ani pro nás. Lze přitom předpokládat, že počet jeho členů se bude zane-dlouho zvyšovat na úkor počtu členů EU. Podobně motivovaných zemí, jako je ČR, je více a budou přibývat. Nechceme být vázáni jako členové EU smlouvou CETA vnucenou jednotlivým člen-ským ze strany nikým nevolených představitelů EU. Její důsledky jsou zhoubné pro suverenitu jednotlivých evropských států, pro úroveň a kvalitu potravin, pro jednostrannou možnost za-hraničních koncernů vymáhat po vládách členských zemí miliardová odškodnění za ztrátu je-jich zisku, způsobenou třeba zákazem státu těžit nerostné bohatství země způsobem poškozují-cím životní prostředí. Negativní dopady této smlouvy na náš stát a jeho obyvatele jsou obrov-ské, ač zřejmě pod rozlišovací schopnosti většiny našich poslanců, kteří právě v těchto dnech přijetí oné smlouvy schválili v poslanecké sněmovně.

Je přitom zřejmé, že takové systémové změny se neobejdou ani bez změn personálních. Nelze totiž realizovat takové změny prostřednictvím (spolu)viníků našeho současného marasmu.

Zda si tuto náročnou cestu zvolíme či nikoliv s tím, že po volbách bude většina lidí zase jen nadávat, je na voličích samotných. Pak nechť alespoň již nadávají sami na sebe. Ačkoliv i to by byl jistý pokrok v jejich postupném sebeuvědomování, připomínám, že další příležitost ke slo-žení jejich reparátu se již nemusí konat. Důsledky opětovně špatné volby budou pro nás s oh-ledem na vývoj od posledních parlamentních voleb fatální.

Uvědomme si přitom dvě skutečnosti:

- samo se nic neudělá a

- pouze kosmetické změny či úpravy nic nevyřeší a vyřešit ani nemohou.

Vážení občané/voliči, přichází doba jasných programů a stanovisek, přichází doba změn. A to i objektivně, bez ohledu na nás. Proto jako ANS říkáme jasně, že „systémová změna je nutná!“. Lavírování je k ničemu a je nesmyslné ho podporovat. K nápravě totiž nepo-vede a logicky ani vést nemůže. Alternativní je taková strana či hnutí, která nabízí alter-nativní řešení, nikoliv ta, jež to o sobě jen prohlašuje či jejíž zájem je pouze dosednout na uvolněné místo u hodovního stolu náhradou za někoho, koho právě opustili znechucení voliči, a pokračovat v nové koalici se zbývajícími hodovníky ve stejné politice i nadále. Tedy pouze alternovat na uvolněném místě.

V tom se shodujeme i s dalšími subjekty, které se účastní těchto parlamentních voleb na kandidátce ČSNS jako její podporovatelé.

Nikoliv náhodou se říká, že jsme dospěli na historickou křižovatku. A z ní si máme vybrat tu vhodnější cestu pro nás. Přeji k tomu všem voličům šťastnou ruku a především bystrý úsudek. Tato příležitost se totiž již nemusí opakovat.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře