Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

TORONTSKÉ PROTOKOLY
  • nwo_1
Reč je o francúzsko – kanadskom (žijúcom v Québecu) žurnalistovi Serge Monastovi, ktorý sa narodil v roku 1945. Začínal ako básnik a spisovateľ krásnej literatúry, a v druhej polovici osemdesiatych rokov sa začal preorientovávať na investigativnú žurnalistiku.

Zo začiatku pracoval v redakcii časopisu L’Enquête, ale preto, že mainstreamové média sa dištancovali od zverejňovania jeho „háklivých“ článkov, vytvoril si vlastnú agentúru l’Agence Internationale de Presse Libre (Medzinárodná agentúra slobodnej tlače), kde publikoval výsledky vlastného pátrania a z faktov vyvodené konzekvencie. Jeho meno sa stalo známym, keď v roku 1995 dostal príležitosť vystúpiť v Kanadskej televízii, kde prezentoval vlastné zistenia a názory. Serga Monasta nespočetne krát obťažovali úrady Kanady ale aj USA: obviňovali ho zo spáchania rôznych trestných činov, viackrát ho zadržali, vykonali v jeho byte a v kancelárii viacej domových prehliadok, zabavili mu niekoľko kubických metrov nedokončených materiálov a dokumentov, zakázali sa mu stýkať so svojimi deťmi a v kruhu jeho priateľov zasievali nedôveru voči jeho osobe a pod.

3. decembra 1996 RCMP (Kanadská kráľovská jazdná polícia) v Montrealy opäť ho zadržala. Obvinili ho zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy a na 24 hodín ho umiestnili do cely predbežného zaistenia. 4. decembra 1996 ho vypustili, a ešte v ten deň večer mu prišlo zle. Ráno 5. decembra vo svojom byte zomrel. Pitva (vykonanie ktorej musela jeho manželka žiadať, lebo ani jedna nemocnica nebola ochotná ju vykonať) skonštatovala nedostatočnú srdečnú činnosť. Serge Monast mal 51 rokov, celý život bol zdravý, v životospráve nemal žiadne zlozvyky a poznali ho ako veriaceho človeka.

Serge Monast v roku 1995 publikoval dokument „Torontské protokoly“(Les Protocoles de Toronto), ku ktorým sa dostal dobrodružnou cestou. O spôsobe získania materiálu neprezradil veľa, lebo ako píše – niekoľko osudov, by mohol dostať do nebezpečia. Toľko ale prezradil, že nejde o čerstvý materiál, keďže protokoly vznikli v lete1967, kedy vtedajší koordinátori myšlienky vytvorenia NWO sa zišli vo veľkom Kanadskom meste, aby vypracovali svoju stratégiu na nasledujúcich 50 rokov.

V predslove informuje o tom, že tohto zhromaždenia sa zúčastnilo 18 ľudí:6čelných predstaviteľov najmocnejších bánk na svete,6čelných predstaviteľov najväčších nadnárodných energetických spoločnosti a 6 čelnýchpredstaviteľov potravinárskeho konglomerátu. Monast, ktorý bol nadpriemerne inteligentný človek, ani to nepovažoval za náhodné, že vždy presne 6 ľudí reprezentovalo jednotlivé odvetvie, keďže je známe že v Biblii komu patrí číslo 666...?

Skupina si vytýčila za svoj ciel, dosiahnuť dominanciu v troch oblastiach. Asi nikoho neprekvapí, že sa jednalo o oblastihospodárskeho,politickéhoa spoločenskéhoživota. Podľa tejto skupiny „osemnástich“ každých 5 rokov sa musia stretnúť a každých 10 rokov (teda najbližšie v roku 2017) si musia aktualizovať stratégiu s vyhodnotením situácie, s určením nových smerov „úderu“ a to do tej doby, kým NWO sa nestane realitou.

Nikoho nechcem ovplyvňovať, ale po prečítaní zhrnutého obsahu Torontských protokolov,každý si môže vytvoriť vlastný úsudok, že za uplynulých 45 rokov koľko (a ako) sa z toho uskutočnilo.

Poďme teraz priamo k zásadám v protokole. Pre lepší prehľad sú zhrnuté do 15. bodov:

1.Je potrebné posilniť „Spoločnosť zábavy“(Société des Loisirs) ,ktorá nám už aj doteraz spravila veľkú službu. Uspokojenie individuálnych očakávaní ľudí riadené ich prvotnými pudmi sú slabé, pričom výsledkom sú ovplyvniteľné a manipulovateľné generácie. V záujme toho, musíme využiť všetky výdobytky audiovizuálnej technológie, a ich prostredníctvom vychovávať ľudí (s dôrazom na mládežň k individualistickému svetonázoru, lebo človek budúcnosti, má byť taký. Sebecký človek nemá ideály, nemá sny a ani vnútorné charakterové držanie.

2.Posilňovať rozširovanie anarchistických ekologických názorov, s dôrazom na poslucháčov univerzít a vysokých škôl, lebo oni sú nepriateľmi národných štátov. Takzvané myslenie „ochrany prírody“ a „Zelení“ sú našimi prirodzenými spojencami (ale len taktickými), ale len do tej doby, kým útočia na systém národného štátu.

3.Nami ovplyvňovanú duševnú chudobu musíme vyvážiť falošnou virtuálnou technologickou masou, ktorá sa bude zdať ako vedecká.Najvhodnejším priestorom pre to je školský systém, kde klasické humánne vzdelanie musíme nahradiť rovnakým pragmaticky technickým spôsobom náhľadu na svet.

4.Musíme iniciovať medzinárodne slobodné obchodovanie, odstrániť hospodárske a politické hranice a dane ktoré zaťažujú zahraničný obchod, lebo tým národné štáty stratia jednu zo svojich  najsilnejších zbraní. Národné a vlastenecké cítenia sa stanú čím ďalej tým smiešnejším, čo napomôže globalizácii. Slobodný obchod bez hraníc, napomôže zvyšovaniu nezamestnanosti, menšie národné štáty stratia svoje konkurencieschopnosti a tradičné odvetvia národných hospodárstiev sa vyčerpajú a stratia svoje trhy.

5. Naši ľudia a sympatizanti v prvom rade obsadia oblasti v národných štátoch, a to na ministerstvách zahraničia, na migračných úradoch a v medzinárodných migračných agentúrach. Ich úlohou je, abybrány vyspelých krajín otvorili čo najširšie pre migrantov prichádzajúcich z krajín tretieho sveta(hlavne z Afriky a Ázie), lebo tak sa zvýrazní napätie medzi domácimi a prisťahovalcami. Manipulovaním tlače ovplyvňovať verejnú mienku nami požadovaným smerom, spôsobmi ktoré zodpovedajú našim záujmom a vždy rozširovať také správy, ktoré masy postrčia nami požadovaným smerom. V krajinách tretieho sveta vznecovať ozbrojené konflikty a vojny, lebo pod vplyvom týchto udalostí, potom migranti hromadne budú prichádzať pred brány Západu.

6.Výrobu veľkých priemyselných komplexov fungujúcich v západnom svete, postupne premiestniťdo tých štátov, ktoré ešte veria vo všemocnosti trhového hospodárstva a ich hlad po devízach, zatlačí do pozadia aj najelementárnejšie protiopatrenia: do krajín Východnej Európy, krajiny Stredozemného mora a Južná Amerika. Samozrejme, nadnárodné spoločnosti len do tej doby tam zostanú, kým im pracovnú silu môžu ponúknuť za otrockú cenu. Akonáhľe to bude potrebné a politické zmeny to umožnia, treba ísť ďalej na východ: Sovietsky zväz, Čína a ostatné Ázijské krajiny. Hostiteľské krajiny nahovoriť, aby brali úvery od medzinárodných peňažných inštitúcií (od IMF a Svetovej banky, ktoré je v našom vlastníctve). Keby sa zdráhali úverov, je treba zakolísať s ich ekonomikou, vyvolať krízu, nahnať ich do špirály zadlženosti, potom nepriamo nútiť ich aby pokrivkávali z jedného krízového rozpočtu do druhého krízového rozpočtu.

7.Vytvoríme globálne hospodárstvo(Économie Globale),nad ktorým nebudú môcť vykonávať žiadnu kontrolu ani národné štáty,ani odbory. Globálne hospodárstvo skôr – či neskôr vytvorí svoju (tiež globálnu) politiku, dôsledkom ktorej sa vytvorí nutnosť znovu organizovania politických systémov, a pri jeho kolíske mi budeme bdieť.

8.Dôsledkom globálneho hospodárstva jeglobálna masová kultúra, do ktorej opatrne a vyváženým spôsobom musíme dať z každého náboženstva, z každej národnej kultúry, tradície, zvykov a trocha aj z vedy, aby každý bol spokojný. Prostredníctvom tlačových a elektronických médií upevníme uniformované (a nami predpísane) reklamy, ktoré vytvárajú vkus.

9.Musíme osmeľovať mierové operácie a mierové misie(hlavne pod záštitou OSN a NATO), ktoré podľa možnosti pred verejnosťou sa musia javiť ako humanitárne akcie (viď ešte úloha médií). Títo ozbrojenci v podstate slúžia tomu cieľu, aby naši ľudia, ktorí sú umiestnení v týchto organizáciách, mali pod dohľadom záujmové miesta sveta a ovplyvňovali tamojšiu situáciu. Miesta mierových operácií potom postupne preberú sily okamžitej reakcie a neskoršie aj jednoduchá prevencia môže poslúžiť k ozbrojenému zásahu v ľubovoľnej krajine sveta. Ku všetkému je ale potrebné pretvorenie základných dokumentov OSN a ostatných medzinárodných vojenských organizácií (okrem stávajúcich medzinárodných vojenských síl), aby skôr – či neskôr boli k dispozícii aj medzinárodné policajné sily.

10.Jednotlivcom čím ďalej tým viacej zvyšovať ich bezmocnosť,a to aj v oblasti hospodárskej, ideologickej a citovej. Je potrebné zvyšovať hranicu dôchodkového veku, zvyšovať v ľuďoch neistotu v ich pracovných miestach (musia byť stotožnený s tým, že hoci kedy môžu byť prepustení), postupne treba znižovať nákupnú silu ich mzdy (napríklad prostredníctvom umelo vyvolávanej inflácie), pritom je potrebné zabezpečiť možnosť vymývanie mozgov jednotlivcov (primitívne televízne programy, manipulované vzdelávanie, riadená tlač, centrá konzumnej spoločnosti atď.). Oplatí sa zvažovať, nad vyvolaním spáchania takých závažných trestných činov, ktoré vyvolajú také veľké pobúrenia a ohlasy u ľudí, že sami budú volať po väčšej bezpečnosti a prítomností príslušníkov polícií a tajných služieb.

11.So všetkými prostriedkami treba zabrániť národným štátom, aby samostatne zmodernizovali svoje hospodárske oblasti.Z tohto hľadiska zvláštnu pozornosť si zasluhujú sektory energetiky, finančníctva, poľnohospodárstva a nové technológie. To sú tie neuralgické body, ktoré treba vyňať spod národnej kontroly a prednostne ich dať pod globálnu kontrolu.

12. Tam, kde sa len dáľudskú pracovnú silu nahradiť strojmi, robotmi– podľa možnosti a vývoja technológií –nahradiť aj počítačmi.

13.Vytvoriť čím ďalej tým viacej databáz– rozmanitými spôsobmi, v závislosti na vývoji technológií –a zhromažďovať čím ďalej tým viacej údajov o jednotlivcoch.Tieto údaje v prípade potreby musia byť prepojiteľné a ich údržba a kontrola musí spadať pod národné zvrchovanosti. Ich potrebu ľuďom treba odôvodňovať prevenciou kriminality a bojom proti zločinnosti. Súbežne s týmito krokmi, čo najviacej sprísniť právne podmienky držania zbraní jednotlivcami.

14.Národné štáty, ktoré sa nám vzoprú je treba potrestaťfinančnými a hospodárskymi metódami, ideologickým znemožnením a v konečnom dôsledku takými extrémnymi metódami ako elektromagnetickými zbraňami vyvolané (a riadené) zemetrasenie, zmeny podnebia a počasia, znižovanie plodnosti mužov a žien (úplnou alebo čiastočnou sterilizáciou), atď.

15.Tých jednotlivcov, ktorý sa nepostavia do radua svojimi činmi alebo slovami ohrozujú vytvorenie Nového svetového poriadku (NWO),je treba znemožniť, treba ich označiť, spraviť ich posmešnými a v konečnom dôsledku ich aj fyzicky zlikvidovať.

Tak, toľko z oboznamovania sa s výňatkami z Torontských Protokolov. Serge Monast v decembri 1996 náhle zomrel a tesne potom z jeho bytu a z kancelárie zmizli stovky dokumentov. V januári 1997 prišli o život aj jeho dvaja spolupracovníci. Jeden pri dopravnej nehode, druhý (žurnalista – praktikant) údajne ako opitý vypadol z okna dvadsiateho poschodia. Serge Monast pred svojou smrťou (v novembri 1996) v jednej televíznej relácii prisľúbil, že o Protokoloch a ďalších exkluzivitách poslúži ďalšími podrobnosťami a dôkazmi, ale jeho náhla smrť mu v tom zabránila.

Samozrejme okamžite sa našli ľudia, ktorí spochybnili celú záležitosť Protokolov. Mnohí tvrdili, že sa zbláznil: pomätený náboženstvom v každom rohu videl slobodomurárov, komunistov a medzinárodných bankárov. Iní zase upozorňovali na to, že Torontské protokoly v mnohom sa podobajú Protokolom sionských mudrcov, aby vybičoval antisemitizmus. Boli aj takí, ktorí tvrdili, že Serge Monast si to vymyslel sám ako reklamný chyták, aby ľudia viacej kupovali jeho knihy, ktoré boli už vydané.

Myslím si ale, že myšlienky napísané v Torontských protokoloch, pohli s myslením mnohých, ktorí to prečítali. Žiaľ na internete o nich v slovenčine alebo češtine nenájdete skoro vôbec nič. Je úplne jedno, za akých podmienok vznikli Torontské protokoly, kto to napísal a prečo, či je to podvrh alebo originál...atď. Len treba sa pozrieť na to, že čo sa uskutočnilo z toho čo je napísané v Protokoloch a zamyslieť sa nad budúcnosťou.

Ivan Vajda

Zdroje:

http://nom666.over-blog.com/article-7351999.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Monast

http://oireland.tripod.com/toronto.html

http://educate-yourself.org/cn/projectbluebeam25jul05.shtml

http://konteo.blogrepublik.eu/2012/04/21/a-torontoi-jegyzokonyvek/

Ivan Vajda

zdroj:http://dolezite.sk/TORONTSKE_PROTOKOLY_31.html#ixzz1y5Towt15

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře