Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Chemtrails – Aerosolové zločiny

  • letadlo_chemtrails
Dokument Clifforda Carnicoma o aerosolových zločinech páchaných na obyvatelstvu celé planety.

Clifford E. Carnicom je od roku 1999 uznávaným expertem na globální skryté operace rozprašování aerosolu do atmosféry známé jako „chemtrails“.

 

1. března 2011 poskytl rozhovor pro Exopolitics TV, ve kterém řekl, že tajné operace rozprašování aerosolu transformovaly pozemskou atmosféru do jakési plazmy, aby se mohlo celkově uskutečnit vyzbrojování pro biologickou válku (včetně Morgellonovy nemoci – (záhadná nemoc kůže, ze které vyrůstají bílá vlákna a pod pokožkou se tvoří neobvyklé „kanálky“, z nichž tato vlákna vyrůstají. Pozn. překl.), aby se mohly využít elektromagnetické operace jako je HAARP, meteorologická válka, tektonická válka (zemětřesení), ovládání mysli, pokročilé sledovací technologie a aby se podporovalo vyhledávání vyspělého technologického pohonu včetně UFO.

Celkový účel těchto skrytých operací rozprašování aerosolu do atmosféry a její přeměny na plazmu je dosáhnout „absolutní kontroly" nad lidskou populací. Tato naprostá kontrola je doprovázena použitím kombinovaných účinků sedmi zbraní, které využívají atmosféru podobnou plazmě s účinky zbraní životního prostředí, biosféry a to vše je zacíleno na lidskou populaci.

Ačkoli C. Carnicom dává přednost termínu „aerosol", globální operace rozprašování aerosolu do ovzduší je také známa jako „program chemtrails".

Když Carnicom odhadoval 10. 1. 2011 současný dopad tajného rozprašování aerosolu uvedl: „Vitalita a životaschopnost lidské existence a života na této planetě, tak jak jej známe, jsou nyní vystaveny velké hrozbě.

Kdo je Clifford E. Carnicom

Soukromý občan, který sleduje výzkum tajného programu rozprašování aerosolu od roku 1999. Carnicom byl v Agentuře ochranného mapování vyhlášen zaměstnancem roku vesmírného centra a obdržel ocenění od geodetického vědeckého oddělení za vynikající technickou, manažerskou prezentaci. Své bakalářské studium ukončil s vyznamenáním, které dosáhl na poli mapování a fotogramometrie na katedře stavebního inženýrství při kalifornské státní univerzitě ve Fresnu. Jeho postgraduální studium řídila státní univerzita v Ohiu a washingtonská univerzita. Vlastní také diplom Associate of science a diplom v lesním inženýrství na College of the Redwoods v Eurice, v Kalifornii. Jeho vzdělání zahrnuje široký druh disciplín včetně geodetiky, pokročilé matematiky, inženýrství, statistiky, fyziky, počítačů a vědy o životě.

Sedm druhů aplikací zbraní rozprašujících aerosol

1. Biologické operace - včetně použití biologických zbraní, jako je Morgellonova nemoc, vznikající při rozprašování aerosolu, z čehož plyne válečný zločin, zločiny proti lidskosti a genocida na základě římského statutu mezinárodního trestního soudu a ženevských konvencí.

2. Vojenské operace, jako použití vyspělých radarů, protiraketové hvězdné války.

3. Elektromagnetické operace včetně směrové energie HAARP (geofyzické zbraně), skalární zbraně a zbraně na ovládání mysli, z čehož plyne válečný zločin, zločiny proti lidskosti a genocida na základě římského statutu mezinárodního trestního soudu a ženevských konvencí.

4. Modifikace životního prostředí a meteorologické války. Carnicom zde uvádí, že dospěl k názoru, že program skrytého rozprašování aerosolu transformoval atmosféru planety do plazmy vhodné pro zavádění „vzdušných" a enviromentálních zbraní, což začalo akcelerovat v roce 1999. Z toho vyplývá porušení smlouvy z roku 1978 proti modifikaci životního prostředí.

5. Geofyzické operace včetně tektonické války (zemětřesení), z čehož plynou válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocida na základě římského statutu mezinárodního trestního soudu a ženevských konvencí.

6. Vyspělý sledovací systém, schopný skrytého sledování celé lidské populace.

7. Objevování exotických pohonných systémů včetně objevování mimozemských nebo mezidimenzionálních UFO.

Aerosolový program: 1999 – 2011

C. Carnicom 10. 1. 2011 ve své zprávě o stavu utajeného, celosvětového aerosolového rozprašování uvádí:

„Tato zpráva byla napsána proto, aby dala najevo, že základní problémy vztahující se na kontaminaci životního prostředí před zhruba deseti lety, zůstávají v podstatě stejné. Byl získán vzorek vzdušného vlákna a byl řádně zdokumentován. Tento materiál je identický svou formou a strukturou tomu, který byl poslán do Agentury na ochranu životního prostředí k identifikaci. Tato agentura odmítla identifikaci materiálu provést a prohlásila, že to není v zájmu jejich politiky. Všechny dostupné důkazy nasvědčují tomu, že veřejnost byla vystavena vdechování a požívání těchto materiálů skrze vzduch a to minimálně po více jak jedno desetiletí. Tato vlákna byla analyzována podrobně z jiných dostupných zdrojů a budu o tom rozsáhle referovat v této zprávě.

Ukázalo se, že tato vlákna obsahují komplex vnitřních struktur a biologických komponentů. Ukázalo se, že tato rozptylovaná vlákna, zanášená do životního prostředí, mají vysoký stupeň podobností a shod s těmi, která jsou charakteristická pro tzv. podmínky „Morgellonů" (zkráceně Morgellonova choroba). Lidské vzorky těchto vláken reprezentující podmínky těchto „Morgellonů" byly kultivovány (vypěstovány) a stále ukazují stejnou úroveň podobností se vzorky ze životního prostředí, kde byly objeveny.

Vzhledem k tomu, že jde o závažnou situaci, chci v této zprávě informovat veřejnost že:

1. Tento problém, který byl identifikován před 10 lety přetrvává.

2. Všechny důkazy ukazují, že populace byla opakovaně vystavena požívání těchto materiálů – vzdušných vláken. Tato vzdušná vlákna při své nejmenší úrovni dělení (rozpadu), měřeno na tloušťku, jsou na sub-mikronové úrovni (menší než vlákno azbestu).

3. Vlákna obsahují jakýsi komplex struktury a obsahují biologické komponenty, které potencionálně souvisejí s organismy podobnými chlamydiím. Opakovaně byly také identifikovány formy erytrocytů nebo byly vypěstovány jak ze vzorků vláken lidí, tak ze vzorků ze životního prostředí.

4. Zdá se, že vzájemné charakteristiky těchto vláken ze životního prostředí a oněch vláken Morgellonů, jsou v podstatě identické.

5. Ze statistického pohledu se zdá, že běžně je populace vystavena podmínkám Morgellonů – tedy Morgellonovy choroby.

6. Řádná identifikace a analýzy jak vzorků životního prostředí, tak vláken – „Morgellonů", zůstává nedohotovena.

7. Carnicomův institut má přání mít dokončenou vhodnou práci, upravenou pro veřejnost z náležitých zdrojů, protože tento institut je závislý na veřejné účasti a další podpoře této kauzy. Státní správa, vládní agentury, organizace zabývající se životním prostředím, zdravotní instituce, akademie a soukromé organizace selhaly při poskytování veřejných enviromentálních a zdravotních potřeb.

8. Vitalita a životaschopnost lidské existence a života na této planetě, tak jak jej známe dnes, čelí velké hrozbě."

Biologické operace, rozprašování aerosolu a Morgellonova nemoc

C. Carnicom diskutoval o sedmi zbraních využívajících plazmu, která je nyní v pozemské atmosféře kvůli skrytému celoplošnému rozprašování aerosolu. Nyní existuje jasný důkaz, že chemtrails jsou skutečností mající za následek negativní dopad na lidské zdraví, z čehož vyplývají válečné zločiny a výše uvedená genocida a pod.

Dr. Ilya Sandra Perlingieri z poradního výboru Carnicomova institutu dokončila 3. 2. 2011 předběžnou zprávu o dopadu tohoto tajného programu rozprašování aerosolu a nazývá jej biologickým válečným programem včetně Morgellonovy choroby. Závažné části její zprávy přetiskuji znovu z důvodu podnícení veřejného zájmu:

„Kvalita našeho vzduchu se za posledních 12-15 let dramaticky zhoršila. Skutečně si myslíme, že jsme vůči těmto otravným účinkům imunní? Pokud si člověk uvědomí, jak to působí na naše zdraví, podívejme se na to, jak výrazně stoupla nemocnost lidí, zvířat a života rostlin, krátce řečeno, všech životních forem na této planetě. Miliónům lidí se přitížilo. Děje se to, že se již jen potácíme díky negativním důsledkům na veškerý život. Navzdory tomu, přispívá Clifford Carnicom dvěma důležitými objasňujícími dokumenty, pak dále i arizonský institut Skywatch a v neposlední řadě také zákon z roku 2007 o sjednocené ochraně atmosféry, který předložil kongresu Dr. Michael Castle, můžeme také zmínit i tisíce telefonních hovorů a dopisů těm, co to mají na starost, protože veřejní činitelé Spojených států a agentury pokračují v ignoraci našich skutečných zájmů, nebo je zkrátka považují za bezdůvodné. Neexistuje absolutně žádná zodpovědnost a žádné opatření. Místo toho se to jen hemží lží a podvody. Takto to nemůže jít dál. Kolik dní ještě máme být otravováni? Nový předběžný návrh, předložený arizonským Skywatch, ukazuje dramatický vzestup těžkých kovů, které jednoduše do našeho ovzduší nepatří. Např. úroveň manganu je tak šokující, že Arizona Skywatch připravila dodatečné informace o nepřípustných hladinách těchto kovů. Zde jsou výsledky zprávy:

Vzdušné částečky v roce 2010: Antimon, arzenik, železo a mangan

Následující čísla naznačují, o kolik jsou převýšeny nad „dovolený" toxický limit:

Hliník: 15,8

Antimon: 63,3

Arzenik: 418

Barium: 5,3

Kadmium: 6

Chróm: 6,4

Měď: 9

Železo: 43,5

Olovo: 15,7

Mangan: 513,8

Nikl: 10,7

Zinek: 7,5

Z těchto čísel je patrné, že neexistuje žádná kvalita ovzduší, ale místo toho existuje jakási kombinace nebezpečných kovů prostupujících ovzduší. Tyto toxiny nepatří do vzduchu, který dýcháme. Ve skutečnosti, kdyby byla přesně stanovena prevence v „povoleném" toxickém limitu, měla by být nula. Díky extrémně vysoké hladině manganu, ve zprávě Arizona Skywatch, je o tomto prvku zahrnuta následující informace:

„Pohleďme na několik kovů, které jsou bez diskuze zdraví škodlivé a škodí i životnímu prostředí: hliník a barium. Tříletý sběr vzdušných částic a jejich analýza ukázala nižší úroveň hliníku a baria, ale stále mnohem vyšší než je bezpečná míra. Mangan v roce 2010 pokračuje ve své vysoké hodnotě. Úplná zpráva za rok 2010 není ještě dokončena, ale nenechme se pobláznit myšlenou, že železo a mangan jsou neškodné – vyznačují se dopadem na zdraví kvůli svému vysokému poměru vdechování. Ne všechen mangan přijímáme v potravě, drobné částečky manganu procházejí skrze krevní mozkovou bariéru a tam se mohou ukládat.

Mangan

Ryba může mít až 5 ppm a savci až 3 ppm ve svých tkáních ačkoli normálně má obsahovat něco kolem 1 ppm. Zde jsou katastrofické důsledky manganu (chemtrails) na zdraví:

Halucinace, zapomnětlivost, nervová poškození, Parkinsonova nemoc, plicní embolie, obezita, glukózová intolerance, krevní sraženiny, potíže s pokožkou, snížená hladina cholesterolu, kosterní poruchy, porodní defekty, změny barvy vlasů a neurologické symptomy.

Typické symptomy otravy manganem jsou halucinace, zapomnětlivost a nervové poškození. Mangan může také způsobovat Parkinsonovu nemoc, plicní embolie a bronchitis. Když jsou muži po delší dobu vystaveni účinkům manganu, mohou být impotentní. Mangan také způsobuje symptomy schizofrenie, otupělosti, způsobuje bolesti hlavy a ochablé svaly, jakož i nespavost. Protože mangan je základní prvek lidského zdraví, nedostatek manganu může také způsobit zdravotní potíže včetně: obezity, glukózové intolerance, krevních sraženin, potíží s pokožkou, snížení hladiny cholesterolu, poruch kostry, porodních defektů, změny barvy vlasů a neurologických symptomů.

Chronická otrava manganem může vyplývat z dlouhodobého vdechování prachu a zplodin. Centrální nervový systém je hlavním místem poškození těmito nemocemi, což může mít za následek permanentní neschopnost. Jsou tu symptomy včetně: malátnosti, nespavosti, slabosti, emociálního rozrušení, spastické chůze (porucha chůze - projevuje se namáhavým pohybem končetin s obtížným ohýbáním končetin, zejm. v koleně. Pozn. překl.), opakujících se křečí nohou a paralýzy.

Vysoký výskyt zánětu plic a dalších infekcí respiračního charakteru byly nalezeny u dělníků vystavených prachu nebo zplodinám složek manganu, které mohou být činitelem vytvářejícím nádory.

Pro některá zvířata je smrtelná dávka docela nízká, což znamená, že mají jen malou šanci přežít dokonce i menší dávky manganu, když překročí základní dávku. Substance manganu mohou způsobit poruchy plic, jater a cév, pokles krevního tlaku, selhání vývoje plodu ve zvířecím těle a poruchy mozku. Když se mangan přijímá skrze pokožku, může způsobit strach a selhání koordinačních funkcí. Konečně, laboratorní testy na zvířatech ukázaly, že silná otrava manganem by mohla dokonce stát za rozvojem nádorů u zvířat. V rostlinách jsou ionty manganu transportovány do listů po absorpci z půdy. Když je z půdy absorbováno příliš málo manganu, způsobí to poruchy v rostlinném mechanismu. Například poruchy dělení vody na vodík a kyslík, ve kterém mangan hraje důležitou roli. Mangan může v rostlině způsobit jak otravu, tak nedostatek. Když je pH půdy nízké, jsou nedostatky manganu běžnější. Vysoká koncentrace manganu v půdě naopak může způsobit otékání buněčných stěn, uvadání listů a hnědé skvrny na listech.

BSE – nemoc šílených krav (spongiformní encefalopatie hovězího dobytka)

Kromě těchto informací od Arizona Skywatch, které jsou také důležité, tu však je málo známý nezávislý vědecký výzkum zesnulého Marka Purdyho. Strávil několik desetiletí vyšetřováním, sledováním a testováním půdy po celém světě, kde byly těžké kovy a toho, co se stane, když lidský zásah změní přirozenou rovnováhu kovů v zemi. Purdy, který se také věnoval organickému farmaření (biofarmaření), ukázal, že jedovaté organofosfáty a jeho složky používané ve Velké Británii jako pesticidy pro dezinfekci pro ovce jsou úzce spojeny s BSE. Zdokumentoval také, že částečky manganu ve vzduchu pocházejí jak z přírodních geologických zdrojů, tak z vojenské munice, nadzvukových letadel a z elektromagnetických popudů a z „kovových nano-shluků" či nanočástic (jako jsou nanočástice vláken potažené hliníkem nalezené v chemtrails), „poskytují hnací sílu", která vysvětluje „zásadní mechanismus, který podporuje... patologii TSE.

Přenosná spongiformní encefalopatie – TSE

Mark Purdy zdokumentoval, že vysoká dávka manganu a malá dávka mědi (viz studii Skywatch) může být příčinou BSE a dalších forem shromážděných na základě TSE. To také zahrnuje lidskou formu TSE, variantu Creuzfeld Jacobsovy nemoci. Jeho nezávislý výzkum je přesvědčivý.

Purdy poznamenává: Intenzivní vystavení přírodním a umělým zdrojům infrazvukových akustických tlakových vln (tektonické poruchy, nadzvuková letadla apod.) bylo pozorováno v ekosystémech podporujících savčí populace nakažené shluky tradičními i novými variantami linií bakterií TSE. TSE se však vyskytuje pouze v tom životním prostředí, které je bohaté na infrazvuk, který je zároveň náchylný na specifické enviromentální faktory, které způsobí vysokou hladinu manganu, nízkou mědi a zinku v mozku místní populace savců.

Jak může rostoucí použití tajného programu HAARP způsobit po celém světě růst TSE? HAARP je zahrnut v Purdyho studiu a nazývá jej „vyvolávání tektonických poruch". HAARP - výzkum vysokofrekvenčního aktivního aurického pole.

ALS – Amyotropní laterální skleróza, známá také jako Parkinsonova nemoc či Lou Gheringova nemoc

Jak je spojeno pozměňování počasí – ELF – a umělé mraky s těmito neurodegenerativními nemoci, které se také týkají ASL?

Purdy říká, že TSE: může být spojeno se slunečními bateriemi, když se nabíjejí, kde kontaminace manganu a mědi vyčerpá denní dávku absorpce a spíše nahromadí než řídí zásadní energie životní síly přicházející z ultrafialové, akustické a geomagnetické radiace. Místo využívání těchto energií pro vlastní tělesné biorytmické požadavky, nastane infrazvukový šok, přivozený proměnou atomu manganu; spustí explozivní volné radikály zprostředkované patogenezí, která zabrání zdravé cestě zvuku a světla; priony mědi jsou přemístěny hyperpolarizací prionů manganu, které zasadí „chomáčky bomb" radikálů zprostředkované neurodegenerací. To usnadňuje TSE.

Mark Purdy za to dostal v roce 1997 Nobelovu cenu. Vzhledem k denní a smrtelné dávce chemikálii, těžkým kovům, poruše hormonů a vystavení ELF/plazmě, musíme zcela zrevidovat tak zvaný „oficiálně dovolený toxický limit" pro lidskou populaci a ostatní živočichy. Jak jsem se zmínil výše, tyto „limity" by měly být nula.

V mnoha částech Spojených států se objevují útoky chemtrails, které zesilují na své intenzitě za poslední dva měsíce: Jen se podívejte na uměle vyvolané bláznivé počasí po celých Státech během tohoto posledního měsíce: Teplota v Texasu byla včera 0° a z nebe padají po celé Nové Anglii „bílá vlákna", což ovšem není sníh, přestože to tak vypadá. Tento bílý materiál zapáchá po chemikálii. Modifikace počasí – chemtrails – se nyní dostalo za svou kritickou část.

Standardní krevní testy neukáží těžké kovy. Jednoduchá analýza vlasů může však těžké kovy zachytit. Měla by se dělat dokonce i našim domácím mazlíčkům. Mnoho toxických chemikálií a těžkých kovů má překrývající a podobné jedovaté symptomy. Neexistuje tolik lékařů, kteří vědí jak se tímto zabývat, nebo jak se zabývat obrovskou katastrofou (únik ropy v Mexickém zálivu) způsobenou směsicí smrtonosných disperzantů Corexit, surové ropy a chemtrails. Lékaři bez hranic a Americká akademie enviromentální medicíny mlčí. To je trestuhodné. Kolem celého zálivu jsou nemocnice přeplněné. V celém okolí je neslýchaná otravná břečka. Avšak závisí to na rozsahu lékařské etiky, jaká je možná detoxikace od jedovatých kovů – a jak zastavit útok toxického aerosolu.

Chronické respirační a srdeční nemoci a rakovina

Chemtrails jako útok nebezpečnými materiály, vytváří nyní mnohačetné nemoci, dramatický vzestup respiračních a srdečních nemocí (což je nejčastější smrt ve Spojených státech) a rakoviny. Čím vyšší poměr částic je v našem vzduchu, tím více máme nemocí; a díky tomu je pak samozřejmě i vyšší poměr úmrtnosti. Částice "představuje komplexní třídu látek znečišťujících ovzduší, které se liší od ostatních plynných látek znečišťujících ovzduší (např. ozon). Transport a účinek částic, jak v atmosféře, tak v lidském respiračním ústrojí je ovládán hlavně velikostí částečky, jejím tvarem a hustotou." Mnoho z látek znečišťujících ovzduší se nachází v chemtrails, jak vyplývá ze zprávy Arizona Skywatch. Všechny tyto oblasti životního prostředí jsou spojeny s nemocemi a smrtí, které byly nesčetněkrát zdokumentovány.

„Morgellony", před 15 lety naprosto neznámé, jsou nyní spojeny s chemtrails a působí možná na milióny lidí. Vlákna polymeru, která byla za poslední roky opakovaně nalezena ve vzduchu, byla sesbírána a prozkoumána profesionálními mikroskopy, kde se zjistilo, že jde o stejná vlákna nalezená v lidské krvi, slinách, pokožce, uších a v dentálních vzorcích, tam, kde působí Morgellony. Agentura na ochranu životního prostředí (EPA), jejíž povinností je „ochraňovat lidské zdraví a životní prostředí" odmítla zkoumat zaslané vzorky. EPA tedy opakovaně selhala ve své misi – nejen však v této otázce, ale i v mnoha dalších.

Naše myšlení je poškozeno

„Poškození mozku z mnoha druhů běžné denní chemické dávky je také na vysokém vzestupu. Rád bych také odkázal čtenáře na průlomovou práci Dr. Kaye H. Kilburna o „Chemickém poškozování mozku." Milióny (možná miliardy) tun nanočástic vláken potažených hliníkem jsou součástí směsi pro chemtrails a armáda připustila jejich použití, které nazývá „legrací".

Je dobře známo, že hliník způsobuje zhoršení poznávacích schopností mozku a poškození. Trvá to léta než se tato poškození objeví. Během této doby, pomalu působí, ale zákeřně ničí mozek. Proč se tolik lidí chová divně? Mnoho lidí je prchlivých. Proč naše děti trpí epidemií autismu, poruchami pozornosti, hyperaktivitou? Proč se našim dětem dlouhodobě předepisují drogy na poruchy chování? Proč milióny dospělých ročně bere antidepresivní drogy? Proč mají některé vakcíny přísady včetně rtuti?

Všechny tyto drogy/vakcíny/chemikálie/těžké kovy zajišťují profit korporacím, ale často při našich výdajích. Potřebujeme oslovit prevenci a činit opatření, ale to by zase přerušilo korporacím zisky. Konečný součet společností jsou peníze, nikoli naše blaho. Ale jsme to my, kdo nakupují jejich produkty, které jim dělají byznys.

Po těchto mnoho let, co jsme pozvolna otravováni, jak působí součinná interakce hliníku, manganu a rtuti na mozek a kognitivní funkce? Jak působí na naší schopnost jasně myslet používání mobilních telefonů, Wi-Fi, počítačů a změny způsobované HAARP – indukovanou elektromagnetickou frekvencí (EMF)? Jak dýchání plazmy a chemtrails denně působí na naše funkce? Všechno tohle jsou masivní útoky na naše těla a na naší kapacitu jasně myslet. Co se děje s naším plodem, když žena otěhotní se vším nebezpečím, co jí po dobu 9 měsíců obklopuje, zatímco se jeho mozek formuje a roste? Co se děje s naší DNA při mnohačetných chemických a elektronických útocích?

Pozornost, zapomnětlivost, krátkodobá paměť, netrpělivost

Tyto čtyři věci jsou zcela zřejmé:

1. Lidská pozornost dramaticky poklesla

2. Lidé jsou velmi zapomětliví

3. Byla ovlivněna krátkodobá paměť

4. Příliš mnoho lidí je netrpělivých a jsou velmi prchliví

Ethylen dibromid (EDB) – nebezpečná chemická přísada

Další nebezpečnou přísadou nalezenou v mnoha vzorcích chemtrails je EDB. Je vysoce toxický. Používal se v olovnatém benzínu a „široce jako dezinfekční poprašný prostředek na obilí a posklizňovou půdu. Používal se jako dezinfekční prostředek v rámci karantény pro citrusové tropické plody a zeleninu" a to až do doby, kdy byl zjištěn ve spodních vodách a v některém osivu. Proč by měli naši farmáři používat tak jedovaté postřiky? Smysl to nedává žádný. Tyto toxické produkty jsou kvůli ziskům korporací, nic jiného. Ve zdravé půdě a v setbě tento jedovatý společník odstraňuje hmyz. Lidé však tyto produkty vozí na trhy, kde představují prodejní triky a propagační lži. Vysoká hladina EDB může působit a ničit srdce, játra, ledviny a může způsobovat infekce dýchacích cest a zápal plic. EDB je také často sikativem (vysoušecí prostředek). Vysouší naší sliznici a pokožku, což zapříčiňuje svědění, zarudlost, otekliny a popraskanou pokožku, která se léčí pomalu. Kolik lidí si uvědomí, jak suchou pokožku má v zimě? EDB je přítomen v půdě. Je mutagenní a karcinogenní. Byl také objeven ve sperma (nízký počet spermií).

Z mého dlouhodobého studia o ženských reprodukčních onemocněních je také patrné, že tyto choroby dramaticky vzrostly. Před 20 lety ženy takové potíže neměly. Dnes je to hlavním problémem jak pro muže, tak pro ženy. Např. počet mužských spermií se snížil o 50%. Za vším totiž jistou měrou stojí mangan a EDB. Americké ženy mají také nevyšší počet hysterektomie (odstranění dělohy) na světě. Toto však není problém jednoho činitele. Je to spíše nahromadění mnoha jedů (včetně těžkých kovů a chemických hormonálních poruch), které jsou nyní všudypřítomné v našem prostředí. To, jak se chovají součinně (synergicky) není součástí většiny výzkumů. Naše půda, voda a vzduch je všude vysoce kontaminovaná. Proto tato chemická smrtonosná směsice působí na náš imunitní a centrální nervový systém a soustavně nás obklopuje, kamkoli se pohneme.

Termín „organický" (bio) kvůli chemtrails vůbec neexistuje

Pro ty, kteří si zvolili bio-styl života (jak v potravě, tak v ostatních denních činnostech), termín „bio" již přestal existovat. Dnes, jediný rozdíl mezi „bio" stravou a běžnou stravou je ten, že se předpokládá, že v této potravě nejsou pesticidy ani ostatní chemikálie. Když však jeden z těchto faktorů všech miliónů tun těžkých kovů v chemtrails ze vzduchu pravidelně dopadá na obilí, jsou organické (bio) plodiny otravovány spolu s čímkoli jiným v tomto celém potravinovém řetězci. Představte si kolik lidí utrácí své peníze za bezpečné potraviny, které ve skutečnosti vůbec neexistují? Kdyby se spojila veškerá bio-komunita, mohla by představovat podstatnou sílu pro vůdce k tomu, aby tyto chemické útoky zastavili. Bohužel se nedávno ve zprávách objevilo, a může to být vnímáno jako zrada, že se několik hlavních podniků zabývajících se bio-výrobou rozhodlo, že se vzdají společnosti Monsanto. (Jde o americkou společnost podnikající v agrárním sektoru, agrochemickém průmyslu a oblasti biotechnologií, farmaceutik a především geneticky modifikovaných potravin. Je to jeden z největších producentů fosfátovýchherbicidů, pesticidů, hnojiv a dalších ropných derivátů; též je to zdaleka největší producent geneticky modifikovaného obilí. Pozn. překl.) Špičkoví úředníci z těchto společností veřejně připustili, že již vůbec nedokáží čelit masové komercionalizaci geneticky upravovaného obilí, jako to činí kontroverzní spol. Monsanto ve svém nedávném zavedení geneticky upravované vojtěšky a připravují se si sednout a přerušit smlouvu o „koexistenci" s Monsanto a s Tomem Vilsakem, který je hlavním biotechnikem a „roztleskávačem" Ministerstva zemědělství v USA.

Existuje 25 000 „bio-farem" a rančů. Kolik lidí ještě dostane rakovinu z geneticky upravených rostlin herbicidy, z rostlin vyrůstajících z toxické půdy? Kde je přítomen prvek zdravé, vyvážené půdy, když existují nahoře chemtrails a dole geneticky modifikované obiloviny?

Depopulace: Chemtrails – mobilní telefony, vysílače, Wi-Fi, HAARP a ochuzený uran

Instrumenty typu špičkových technologií „Star Treku" nás obklopují na každém kroku. Od mobilních telefonů a jejich vysílačů, po sítě Wi-Fi a HAARP. Přidejme k této hrozné směsici také ilegální a kriminální používání ochuzeného uranu armádou na civilisty a devět měsíců trvající útok v Mexickém zálivu smrtonosným disperzantem –Corexit (nyní roznášeným do vzduchu po celé planetě) smíchaným s chemtrails a s dalšími karcinogenními chemikáliemi. Náš imunitní systém a naše životy jsou pod trvalou palbou. Kdokoli žijící někde poblíž Mexického zálivu již riskuje svůj život. Přirozené fungování našeho imunitního systému bylo vážně ohroženo a poničeno. Přes národní a mezinárodnízákony, které údajně zakazují používání těchto rozmanitých nebezpečí na člověka, nebylo nic učiněno k tomu, to zastavit. I nadále se stáváme neinformovanými laboratorními zvířaty pro tajné agendy schované v „Trojském koni", které zapříčiňují všechny tyto extrémy, ale často neviditelné, dennodenně škodící. Když neviditelnou technologii nebo chemtrails nevidíme (ale dýcháme a jíme) neznamená to, že jsme v bezpečí.

Ze všech studií a rozborů vyplývá, že celoplošné rozprašování aerosolu přetransformovalo atmosféru, a že lidská populace dýchá jakýsi typ plazmy. To vede k abnormalitám v lidském chování, ke změnám v lidském myšlení, emocích a rozhodovacím procesu, z čehož lze vyvozovat, že jde o program kontroly mysli.

Carnicom Institute, Santa Fe, Nové Mexiko

Prezident Clifford Carnicom

http://www.carnicominstitute.org/

Arizona SkyWatch:

http://www.arizonaskywatch.com/

Clifford Carnicom, 1. 3. 2011

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: cez-okno.net

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře