Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Bezpečnost.

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

V minulém článku o bezpečnosti v našem státě jsem se zmínil o některých negativních jevech ve zdravotnictví. Tentokrát se chci zmínit o konkrétním případu, ve kterém jsem dostal povolení od klienta, abych ho zveřejnil i s jeho jménem. Klient respektive klientka trpí zdravotními potížemi způsobenými expozicí elektromagnetického pole. Obracela se na různé instituce, které však buď neodpověděly ne boji alibisticky posílaly na psychiatrii.

  • bezpecnost

Případ je velice závažný atakhodříve-než zašlu žádosti o vyjádření na příslušné instituce-zveřejňuji, aby nedošlo k jeho zapadnutí nebo umlčení mé klientky.

Když jsem si na internetu ověřoval, jestli je tento problém znám vesvětě nebo alespoň u nás, tak jsem zjistil, že již proběhlo několik soudních řízení v zahraničí, ale kupodivu vždy s negativním výsledkem. Jakoby se jednalo o zapovězené téma,o kterém se nesmí mluvit a tím spíše přiznat, že problém existuje. Tento přístupse objevuje i u nás s tím rozdílem, že se nikdo ani neodváží případ prošetřit nota bene ho dovést k projednání před soudem.

Uváděný případtak trochu, souvisí se zaváděním systému G5. Jestli bychom tuto technologii dostatečně neošetřili, mohlo by dojítk nechtěnému ohrožení zdravotního stavu lidí, fauny i flóry. Nechci šířit poplašnou zprávu, ale naše nadšení z nové technologie, lidského poznání a umu nás nesmí zaslepit. Měli bychom být neustále obezřetní a vše si předem ověřit abezpečnostně a legislativně ošetřit.

K objasnění případu a zevšeobecnění výsledků šetření byl stanoven následující postup:

P O S O U Z E N Í

expozice elektromagnetickým polem

-----------------------------------------------------------------------------------

Klient: Tamara Hőnigschmid

Použitý měřící přístroj: Širokopásmový měřící přístroj TM-196 s tříosou měřící sondou frekvenční rozsah 50 MHz – 8 GHz, citlivost přístroje – od 0,05V/m, nový přístroj kalibrovaný z výroby.

Zadání:

Posouzení interiérové úrovně neionizujícího vysokofrekvenčního (VF) elektromagnetického pole, naměřené v bydlišti(-ích) klientky v průběhu jejího vlastního dokumentovaného monitoringu přístrojem pro měření vysokofrekvenčního elektromagnetického pole.

Situace:

Klientka se na mne před časem obrátila ve věci možnosti vysvětlení příčiny závažných zdravotních potíží a somatických syndromů, které u ní dlouhodobě nastávají a projevují se na několika místech jejího bydliště (Olomouc a Rakousko).

Tyto převážně nespecifické zdravotní potíže a viditelné dermatologické projevy s atypickým průběhem si klientka spojuje s cíleně vyvíjeným místním působením anomálních intenzit vysokofrekvenčního neionizujícího elektromagnetického záření z neznámého zdroje v místě (-ech) svého trvalého pobytu.

Klientka poskytla k náhledu a je schopna doložit obrazovou dokumentaci (foto, video) atypických a v běžných souvislostech obtížně vysvětlitelných projevů na kůži a podkoží (viz. obrazová příloha) a současně v dané spojitosti uvádí další interní zdravotní poškození (např. kostní skelet, klouby a další). Z obrázků je patrné, že se jedná o různé typy a tvary dermatologických projevů – od neohraničeného zarudnutí, přes tvarově ohraničené zarudlé útvary, až po tmavé skvrny, připomínající různá stadia hematomu. Klientka uvádí tyto projevy jako důsledek působení vnějšího zdroje EM záření, kdy pociťuje v místě také značné teplo, a které nastává v různénepravidelné době. Viditelné fyziologické projevy se údajně ztratí za poměrně krátkou dobu, avšak vzhledem k delší doběpůsobení těchto problémůjiž zůstávají na těle patrny trvalé změny. Tyto efekty jsou převážně spojeny s místem bydliště a při pohybu mimo domov údajně nenastávají.

Mimo to některá videa natočená mobilem potmě vykazují nevysvětlitelné vizuální jevy, jež mohou vyplývat z ovlivněníelektronického snímacího čipu vnějším el. polem.

Pro objektivizaci výše uvedené situace bylo v prvé řadě doporučeno provedení měření expozice EMP v místě(-ech) pobytu ekvivalentním přístrojem pro měření intenzity VF1 elektrického pole. Jelikož klientka zaznamenala, že nepříznivé působení nastává nesoustavně v různou denní dobu, byl namísto jednorázového měření doporučen individuální průběžný monitoring vlastním přístrojem a následnéodborné vyhodnocení obrazově zdokumentovaných výsledků. Rovněž bylo doporučeno lékařské vyšetření s cílem odborně vysvětlit a doložit případný atypický průběh zdravotních potíží a jejich důsledků.

Obecně k problematice zdravotního působení VF EMP:

Je známo, že neionizující vysokofrekvenční elektromagnetická pole (mikrovlny)o jistých intenzitách mohou způsobovat u člověka zdravotní defekty a poškození. Základním a oficiálně uznaným mechanismem akutního působení tohoto typu záření je tepelný efekt – tzn. zvýšení teploty ozařované živé tkáně v důsledku absorbce záření určité intenzity ve vrstvách tkáně. Výhradně na tomto termickém modelu jsou založeny i platné zdravotní limity přípustných intenzit neionizujícího VF elektromagnetického záření vkomunálním a pracovnímprostředí (platné Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením).

Tohoto termického mechanismu, který vede k zjevnému poškození (popálení) tkáně, využívají i tzv. mikrovlnné zbraně, které existují, ale není známo, že by patřily k běžné výzbroji armád(y)nebožebyly dostupné okruhůmosob, které by mohly uvedená zařízení zneužívat k nezákonným účelům. Nelze to však ani zcela vyloučit.

Mimo tepelné účinky VF záření jsou známy a dostatečně reportovány rovněž netepelné efekty VF EMP, které nastávají i v podlimitních expozicích EMP (dlefrekvence pod cca 50 V/m). Ty vyplývají zejména ze schopnosti záření způsobovat živým organismům oxidativní stres a návaznou, dosud ne zcela prozkoumanou, kaskádu různých fyziologických účinků, jejichž efekt může podléhat i individuálnícitlivosti jedince. Mezi uváděné nespecifické projevy patří např. bolesti hlavy, náhlé zvýšení krevního tlaku, zčervenání v obličeji, pocit diskomfortu a nevolnosti, nervozita a neschopnost soustředění, poruchy spánku, sklon k tachykardii, tělesnáúnava a slabost, ztráta rovnováhy či závratě, neuropatické bolesti příp. i otok končetin, bolest či píchání v oblasti páteře, pocity pálení různě po těle, subjektivní zhoršení zdravotního stavu, dermatologické projevy – zarudnutí, mravenčení, pálení, pocit zvýšené citlivosti kůže, poruchy trávení apod.

Tyto efekty bývají zahrnovány do tzv. syndromu EHS (Electromagnetic Hypersensibility – přecitlivělost k elektromagnetickému záření), který může postihovat nezanedbatelnou část populace (uvádí se někdy až několik procent).

Problémem se zabývá i WHO

ZDE https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs296/en/

a orgány EU

ZDE https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/electromagnetic-hypersensitivity,

nicméně není stále spolehlivě vyřešen. Patří mezi poruchy, spojené se směsicí relativně nízkých, ale mnohočetných a zvyšujících se environmentálních expozic, jejichž nevyzpytatelný účinek nejsou schopny limity pro jednotlivé činitele postihnout. Limity pro NIZ, založené výhradně na termickém modelu akutního působení, také zjevně nepostihují nejen dlouhodobější účinkyEMP, ale ani šíři individuální citlivosti v rámci populace.

Výsledky dokumentovaného individuálního monitoringu:

Z obrazové dokumentace (video, foto) sady měření předložené klientkou vyplývá, že v interiéru svého obydlí naměřila v inkriminovaných časech, vekterých na sobě pociťovala účinky záření, intenzitu VF elektrického pole E v pásmu 50 MHz – 8 GHz v hodnotách pohybujících se v průměru okolo 20-25 V/m (v rozmezí cca 5-53 V/m - 5; 9; 15; 17; 25; 53 V/m) – viz příloha (foto z videa). Na displeji je zobrazen i čas měření.

Přitom je z průběhu některých videí zřejmé, žeměřená hodnota na displeji náhle vzroste z nízkých hodnot (cca 0,50 až 1,3 V/m) až na uvedené pro daný typ prostoru abnormálně vysoké hodnoty.

Vyhodnocení:

Běžné hodnoty intenzity elektrického pole E v interiérech budov ve frekvencích mezi 50 MHz až 8 GHz, které jsou dány souhrnným pokrytím prostředky bezdrátového přenosu (tedy zejména FM rádio a digitální TV, sítě mobilníchoperátorů, WLAN/WiFi), se dle odborných zkušeností a měření pohybují od desetin V/m po max. 1-2 V/m.

Zde naměřené hodnoty od cca 10 V/m přes 20-25 V/m, až dokonce k cca 53 V/m v interiéru obytných budov je možno považovat za zcela atypické a anomální,nesouvisející s běžným pokrytím bezdrátovými signály a pocházející podle všeho ze silného zdroje 3 záření neznámého zacílení,důvodu, charakteru, funkce aumístění. Nelze také vyloučit, že přístrojem naměřené hodnoty daného frekvenčního rozsahu jsou jen hodnotami intenzit subharmonických frekvencísilnějšího a úzcesměrovaného zdroje o vyšší frekvenci nad horní hranici přístroje(8 GHz), který je schopen způsobovat výraznější tepelné efekty (klientka uvádí výrazné počitky tepla až žáru). Pravděpodobnost, že by takto vysoké intenzity E vznikaly v důsledku interferencí různých zdrojů záření z běžného pokrytí sítěmi, se jeví jako poměrně malá.

Závěr

Výše uvedené objektivně změřené abnormální intenzity VF elektrického pole E [V/m], které s velkou pravděpodobností poukazují na příčinu zdokumentovaných zdravotní efektů na klientku (příp. i jiné osoby s ní v daných prostorách pobývajících), je nutno bezpodmínečně vysvětlit a odhalit jejich zdroj. A to i přesto, že hodnoty jsou vzhledem k platnému hygienickému nařízení (NV č. 291/2015 Sb.) podlimitní. Tato podlimitní výše by rozhodně neměla být.

Např. zdroj o vstupním výkonu 1 kW s anténou o zisku 18 dBi vyvine ve vzdálenosti 25 m intenzitupole E – 55 V/m (bez útlumu zdmi cca 50%).

Existuje podezření, že tyto relativně vysoké intenzity E mohou být důsledkem cíleně vyvíjených aktivit třetích osob s cílem negativně ovlivnit zdraví klientky.

Nutno uvést, že tento případ není žel jediným. V rámci ČR je známo minimálně několik dalších případů pravděpodobného postižení VF EMP, které vykazují obdobné rysy.

Další lidé kontaktují sesvými problémy lékaře, kteří je z důvodu neznalosti problematiky odkazují na psychiatrii (i když klienti nevykazují známky narušeného vnímání reality), různé bezpečnostní poradcenebo přímo Státní zdravotní ústav (Národní referenční laboratoř pro NIZ),jehožskepticky orientované osazenstvo celou problematiku v současnosti bagatelizuje a posuzuje alibisticky pouze z hlediska platných limitů, aniž by se namáhalo odhalit zdroj takto vysokých hodnot VF elektromagnetického pole v interiérech.

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře